Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

STUDIE A VÝZKUMNÉ PROJEKTY PROBÍHAJÍCÍ NA III. CHIRURGICKÉ KLINICE 1. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Lischke, PhD, MUDr. Šimonek, MUDr. Pozniak, MUDr. Kolařík, MUDr. Myšíková, MUDr. Mrázková
Ex vivo perfúze a rekondice plic v experimantálním a klinickém provedení transplantace plic

Projekt Moderní terapie FN Motol
Podpořeno  projektem MZ ČR – RVO, FN Motol 00064203

Transplantace plic představuje etablovanou klinickou metodu určenou pro pacienty v terminální fází respiračního selhání u onemocnění plicního parenchymu či kardiálního selhání při  plicní hypertenzi. Zásadním problémem a limitem většího počtu transplantací je nedostatek vhodných orgánů a s tím spojená vysoká mortalita na čekacích listinách a v Evropě dosahuje až 35%. Až 80% plic je nutno odmítnou pro špatnou funkci v době multiorgánového odběru a je zřejmé, že v řadě případů nevyužití těchto orgánů se nezakládá na racionálním podkladu, jelikož nyní vyuřívaný koncept hodnocení funkce plic je značně nepřesný. V posledních letech byla vyvinuta metoda normotermické ex vivo perfúze plic, kdy plíce po odběru mohou být ex vivo ventilované a perfundované a jejich funkce tak může být přehodnocena a v případě zlepšení a stability funkce takové štěpy mohou být akceptovány k transplantaci se stejnými krátko a dlouhodobými výsledky jako po standardně provedeném odběru. Během ex vivo perfúze jsou hodnoceny tyto parametry: plicní vaskulární rezistence (PVR = (PAP – LAP) x 80 / flow (Dyn x sec x cm-5)), průtok plicní tepnou, PAF  (L/min), tlaky v dýchacích cestách, oxygenace PO2/FiO2   (mm Hg) nebo Δ pv-paPO2 a bronchoskopie, RTG plic. Základní principy ex vivo perfúze plic jsou následující: ohřívání a perfúze plic poskytne čas k obnovení normální funkce v optimalizovaných podmínkách, ex vivo perfúze je pečlivě kontrolovaná a využívá pro plíce všechny protektivní strategie, patofyziologické procesy způsobené neurogenním plicním edémem (dysbalance elektrolytová, onkotického tlaku a teplotní dysbalance) jsou korigovány, všechna zůstávající krev dárce (koagulační faktory, komplement, aktivované leukocyty,zánětlivé cytokiny a nefyziologické substance – léky použité při péči o dárce) je vymyta a filtrována během EVLP. Nyní používaná perfúze štěpu při hypotermii indukuje vaskulární konstrikci a zhoršuje podmínky pro kompletní flushing, umožňuje odstranění krevních sraženin z plicní cirkulace využitím retrográdní perfúze na počátku procedury, poskytuje excelentní podmínky pro recruitment a re-expanzi plicních atalektáz, poskytuje čas k dokonalé bronchiální toaletě, umožňuje přenos všech ventilačních parametrů (objemy, tlaky) přímo do plic bez interference z hrudní stěnou a bránicí, dextran v perfúzním roztoku usnadňuje perfúzi plicní mikrocirkulací.

Ex vivo perfúze v dnešním konceptu může poskytutnout komplexní, záchovnou evaluaci štěpu před transplantací tzv.kontrolu „nekontrolovaných“ dárců, může snížit mortalitu na čekací listině, může snížit incidenci primární dysfunkce štěpu a může zvýšit prediktibilitu výsledku transplantace plic. Příprava  programu ex vivo perfúze plic v ČR byla zahájena. Využití ex vivo perfúze vyžaduje provedení dalších studií a je ideálním podkladem pro vědeckou práci. Velmi perspektivní se zdá být koncept léčby štěpu v podmínkách ex vivo, který si vyžaduje další studie.

Prof. MUDr. Lischke, PhD, MUDr. Šimonek, MUDr. Pozniak, MUDr. Kolařík, MUDr. Myšíková, MUDr. Mrázková
Nové diagnostické metody v léčbě chronické rejekce u pacientů po Tx plic

Institucionální podpora – Interní grant  FN Motol
Podpořeno  projektem MZ ČR – RVO, FN Motol 00064203  

Prof. MUDr. Lischke, PhD, MUDr. Šimonek, MUDr. Pozniak, MUDr. Teršíp, MUDr. Tvrdoň
Vývoj biodegradabilních stentů k řešení komplikací v dýchacích cestách – světová priorita

Ve spolupráci s Hannover Medical School

Lischke R, Pozniak J, Vondrys D, Elliott MJ.
Novel biodegradable stents in the treatment of bronchial stenosis after lung transplantation.
Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Sep;40(3):619-24.

MUDr. Mrázková
Role volných kyslíkových radikálů v ischemicko – reperfúzním poškození plic a možnosti prevence radikálového poškození

Téma postgraduálního studia v oboru Experimentální chirurgie
Školitel: Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

The protective effect of hypercapnia on ischemia-reperfusion injury in lungs retrieved from non-heart-beating donors in an animal model.
Ischemia-reperfusion injury in lungs retrieved from non-heart-beating donors depending on gender in an animal model.

Řešeno ve spolupráci s Prof. MUDr. Janem Hergetem, DrSc., Fyziologický ústavu 2.LFUK
Grantová podpora: Supported by the project (Ministry of Heath, Czech Republic) for conceptual development of research organization 00064203 (University Hospital Motol, Prague, Czech Republic)
GAČR 303/10/P343, IGA MZCR NT/13358

MUDr. Myšíková
Studium specifické protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic

Téma postgraduálního studia v oboru Experimentální chirurgie
Školitel : prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
řešeno ve spolupráci s Ústavem imunologie 2.LF UK a FNM, dále spolupráce se společností SOTIO a. s. Školitel: prof.MUDr.Radek Špíšek, Ph.D.

Early-stage non-small cell lung cancer study
Mezinárodní multicentrická studie  „International Agency for Research on Cancer“
řešeno ve spolupráci s Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
Spoluřešitel: MUDr.Ivana Holcátová,CSc

MUDr. Haruštiak, MUDr. Pazdro,  Prof. MUDr. Lischke, PhD
Časné hodnocení efektivity neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu jícnu a ezofago-gastrické junkce pomocí FDG-PET/CT vyšetření.

Grant IGA MZČR  NT 12331-5   EudraCT number:  2011-001856-12
hlavní řešitel: MUDr. Tomáš Haruštiak 
Téma postgraduálního studia v oboru Experimentální chirurgie (MUDr. Haruštiak)
Školitel: Doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.
řešeno ve spolupráci s Onkologickou klinikou VFN a PET centrem Nemocnice na Homolce

Prof. MUDr. Schutzner, CSc., MUDr. Haruštiak, Prof. MUDr. Lischke, PhD
Výzkum cirkulujících nádorových buněk u nádoru jícnu, žaludku a kolorektálního karcinomu.

Studie řešena  ve spolupráci s Oddělením nádorové biologie 3.LF UK Praha a Chirurgickou klinikou FNKV. (Doc. MUDr. Vladimír Bobek, PhD.) v rámci projektu:
„Sledování hladiny cirkulujících nádorových buněk (CTC) u vybraných nádorů gastrointestinálního traktu“

Doc. MUDr. Stolz, PhD, MUDr. Šimonek, Prof. MUDr. Lischke, PhD
Pilotní projekt databáze operací ve všeobecné hrudní chirurgii.

multiinstitucionální projekt pracovišť hrudní chirurgie v ČR, 2011-2014
Grant IGA MZČR  NT 12085

MUDr. Haruštiak, MUDr. Tvrdoň, Prof. MUDr. Lischke, PhD
Genomické profilování (mRNA/microRNA) v predikci odpovědi na chemoterapii nebo chemoradioterapii u pacientů s karcinomem jícnu a gastroezofageální junkce

řešeno ve spolupráci s Onkologickou klinikou VFN Praha, Ústavem molekulární a translační medicíny  Univerzity Palackého  Olomouc, Onkologickou klinikou a Chirurgickou klinikou FN Olomouc  

Prof. MUDr. Lischke, PhD, MUDr. Šimonek, MUDr. Pozniak
Monitoring, prevention and management of EBV-related Post Transplant Lymphoprolipherative Disorder (PTLD) in solid organ transplant (SOT) recipients 

ESGICH SURVEY
Mezinárodní studie zaměřená na monitoraci, prevenci a manažment post-transplantačního lymfoproliferativního onemocnění  u příjemců po  transplantaci solidních orgánů. 

Prof. MUDr. Lischke, PhD, MUDr. Šimonek, MUDr. Pozniak
Hladina koagulačního faktoru VIII v korelaci s histologickým nálezem při protokolárních biopsiích u pacientů po transplantaci plic.

řešeno ve spolupráci s  MUDr. Markétou Hraškovou, Interní klinika 2. LF UK  

 

Využití svalové elektromyostimulace ke zlepšení renální perfuze, zvýšení diurézy a natriurézy a ovlivnění dalších komplikací imunosupresivní léčby po transplantaci plic.

řešeno ve spolupráci s  MUDr. Markétou Hraškovou, Interní klinika 2. LF UK 

MUDr. Pazdro
Endoskopická versus laparoskopická myotomie v léčbě idiopatické achalasie jícnu - randomizovaná kontrolovaná studie

Muticentrická mezinárodní randomizovaná studie
Hlavní řešitel:  Prof. Dr. Thomas Rösch, Universitní nemocnice Hamburg, Německo
Řešeno ve spolupráci s Doc. MUDr. Janem Martínkem, Ph.D., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM
NCT registrace: NCT01601678, Schválení IRB v Hamburgu (Etická komise Univerzitní nemocnice)

MUDr. Hladík, MUDr. Skořepa, Prof. MUDr. Adámek, CSc.
Registr PATOD C20´

Multicentrická národní studie zaměřená na sledování pacientů se zhoubným novotvarem rekta (C20), které cílem je sledovat výskyt  kompletní patologické odpovědi při neoadjuvantní léčbě. 

Implementace protokolu ERAS

Studie zameřená na klinickou implementaci ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) u koloproktologických pacientů.

MUDr. Hladík, MUDr. Zajak, MUDr Tvrdoň
Pilotní studie vlivu genetických faktorů na účinek terapie a přežívání karcinomu pankreatu

Výzkumným záměrem studie je hledat biomarkery, které významně korelují s přežíváním pacientů s karcinomem pankreatu (PanC), léčených chirurgicky a/nebo chemoterapii.
řešeno ve spolupráci s Oddělením toxikogenomiky, Státní zdravotní ústav.

MUDr. Polanecký, Prof. MUDr. Adámek, MUDr. Adámková
Vliv polymorfismu OPRM 118 a MDR 1  na metabolismus opioidů a míru analgetického efektu u pacientů s pooperační bolestí.

řešeno ve spolupráci s Farmakologickým ústavem 1.LFUK

Prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie vlivu nízkodávkovaného
naloxonu ke zvýšení analgetického účinku a snížení rizika NÚ epidurální analgezie sulfentanilem u pacientů po resekci rekta nebo rektosigmatu pro karcinom

řešeno ve spolupráci s Farmakologickým ústavem 1.LFUK

Prof. MUDr. Adámek, CSc, MUDr. Polanecký
Poruchy análního svěrače a dysfunkce pánevního dna.

řešeno ve spoulpráci s Interní klinikou 2.LFUK a Gynekologicko-porodnickou klinikou 2.LFUK

Problematika rektálních stentů, míra expansibility u vstřebatelných stentů.
Problematika ochrany střeva před účinkem ozařování v oblasti malé pánve.

řešeno ve spolupráci s ELLA-CS s.r.o.  

Prof. Adámek, CSc, MUDr. Libánský, PhD
Algoritmus indikace k miniinvazivním operacím pro primární hyperparathyreozu za pomoci využití SPECT/CT.

řešeno ve spolupráci s III. interní klinikou VFN a Klinikou nukleární medicíny VFN

Příprava podkladů pro zavedení plošného skríningu pro záchyt zvýšených hladin vápníku a hladin vitaminu D u pacientů hospitalizovaných ve FN Motol

Prof. MUDr. Adámek, CSc.
Modulace acetylcholinových receptorů nikotinového typu.

řešeno ve spolupráci s Fyziologickým ústavem  Akademie věd ČR

MUDr. Pastor
Studie ARCAGE IARC (Human papillomavirus infections and upper aero-digestive tract cancers)

Multicentrická studie IARC (International Agency of Research on Cancer)
řešeno ve spolupráci s Ústavem hygieny a epidemiologie 1.LF UK
Spoluřešitel: MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

MUDr. Šimonek
2011 Strasbourg, IRCAD ( L'Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil Digestif)  Francie, 

AOSpine Live Tissue Training Day září 21.-22., pořádá AOSpine, 

2012 Strasbourg, IRCAD ( L'Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil Digestif)  Francie, 

AOSpine Live Tissue Training Day září 5.-6., pořádá AOSpine, 
Lektor
Kurz určený výhradně pro spondylochirurgy a neurochirurgy. Hlavní náplní praktického cvičení operativy na prasatech je řešení komplikací vzniklých při spondylochirurgických přístupech - intratorakální a intraabdominální komplikace. Součástí kurzu je také seminář s účastníky   

MUDr. Mrázková, MUDr. Pastor
Studie podtlakové terapie V.A.C. systémem společnosti HARTMANN-RICO a.s.

Studie zaměřená na hojení  ran u syndromu diabetické nohy a na sekundární hojení laparotomií pomocí podtlakové terapie.Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY