Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Informace pro pacienty

Informace pro pacienty a ošetřující endokrinology

Vzhledem k nárůstu počtu nových pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy byl sjednocen postup objednávání a vyšetřování nových pacientů:

K operaci štítné žlázy pacienta indikuje ošetřující spádový endokrinolog, který také pacienta kontroluje vždy po operaci s výsledkem histologie. V případě, že je u pacienta histologicky potvrzen karcinom štítné žlázy, ošetřující spádový endokrinolog zasílá dokumentaci (anamnéza, operační protokol, histologie, propouštěcí zpráva z chirurgie) na KNME FN Motol případně na jiné pracoviště, kde se léčba pomocí radiojódu (131I) a dispenzarizace pacientů provádí.
Toto pracoviště na základě indikačního mezioborového konzilia indikuje léčbu radiojódem nebo jiný postup.  

Přicházím na Kliniku nukleární medicíny a endokrinologie

Váš ošetřující lékař Vám doporučil přijetí na naši kliniku. Zde Vás podrobně vyšetříme a rozhodneme o nejvhodnějším a nejúčinnějším léčení Vašeho onemocnění štítné žlázy. 

Přesný termín hospitalizace Vám zašleme dopisem 6-8 týdnů před plánovaným nástupem. Případnou změnu Vám oznámíme telefonicky.
Sestavili jsme pro Vás stručné informace a pokyny týkající se pobytu na naší klinice. V porovnání s běžnými nemocničními odděleními je charakter pobytu u nás - kvůli používání radioaktivních preparátů - značně odlišný.

Délka hospitalizace

Délka pobytu na našem oddělení je individuální. Obvyklá délka pobytu je od cca 1 týdne do 2 týdnů (léčebný program), délka pobytu závisí na zdravotním stavu i vylučování radiojódu z těla. Ve výjimečných případech je po podání léčebné aktivity radiojódu potřeba z radiačně ochranných důvodů hospitalizaci prodloužit.

O předpokládané době propuštění budete informováni ve zvacím dopise.

Co si zařídit před přijetím?

Před přijetím na KNME je vhodné navštívit zubního lékaře a zařídit si ošetření chrupu, aby se zabránilo akutním problémům. Po dobu pobytu je přístup k jakýmkoli vyšetřením a ošetřením mimo kliniku omezen jen na nejzávažnější stavy. Pokud se léčíte na nějakém odborném zdravotnickém pracovišti, požádejte o zapůjčení lékařských nálezů, abychom k nim mohli přihlédnout a pokračovat v příslušné léčbě při pobytu u nás. Svému lékaři ohlaste, že čekáte na přijetí na naše oddělení a upozorněte ho, že před pobytem u nás nesmíte užívat žádné léky obsahující jód.

V období 3 měsíců před podáním radiojódu u Vás nesmí být provedeno rentgenové nebo CT vyšetření s podáním jódové kontrastní látky.

V období 4 týdnů před podáním radiojódu neužívejte žádné léky ani doplňky stravy s obsahem jódu, vitamin E; nepoužívejte jódovou tinkturou ani jiné dezinfekce s obsahem jódu; vyvarujte se konzumaci potravin a nápojů, které obsahují velké množství jódu (např. mořské ryby, mořské plody a řasy, Vincentka).

S Vaším praktickým lékařem a endokrinologem se dle Vašeho pracovního zařazení poraďte o vhodnosti nástupu pracovní neschopnosti dle rozvoje hypotyreózy.

Důležité upozornění pro pacientky:

V případě, že kojíte nebo jste ukončila kojení před méně než jedním měsícem, případně jste-li těhotná, volejte tel.: 224434660, kde Vám budou poskytnuty další informace. Laktace či gravidita jsou kontraindikací pro podání radiojódu a o případném podání radiojódu musí být rozhodnuto konziliárně.

Co si vzít do nemocnice?

 • Průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Doklad o zdravotním pojištění (tj. kartička pojištěnce)
 • Doklad o pracovní neschopnosti (pokud máte vystavený)
 • Adresy Vašeho praktického lékaře a ošetřujícího endokrinologa (kvůli zaslání propouštěcí zprávy)
 • Průkaz diabetika, alergika atd.
 • Věci osobní potřeby:
  • pyžamo, župan, ručník (možnost jejich použití závisí na typu léčebného programu; po určitou dobu Vašeho pobytu bude nutné používat nemocniční prádlo; podrobně Vás informuje personál oddělení)  
  • domácí obuv (nejlépe gumová omyvatelná či jednorázová)
  • kapesníky - pouze papírové (vhodné jsou i vlhčené ubrousky)
  • toaletní potřeby ( zubní kartáčky neelektrické, jednorázové žiletky apod.)
 • Trvale užívané léky (na klinice jsou dostupná běžná základní léčiva, speciální léky jiných odborností musíme objednat a případně nahradit odpovídajícími preparáty, což může vést k dočasnému přerušení léčby po dobu nezbytnou k jejich obstarání)
 • Bonbóny (nejlépe kyselé) pro podporu slinění a tím i zmenšení radiační zátěže slinných žláz
 • Mobilní telefon, notebook, apod. – při používání Vámi přinesených elektronických zařízení je třeba pečlivě dodržovat zvláštní opatření, která zabrání možné kontaminaci zařízení radiojodem (jedná se např. o použití igelitového sáčku, překrytí klávesnice folií, používání gumových rukavic a pod.,  podrobně budete s opatřeními seznámen(a) na oddělení)

Co si nebrat do nemocnice?

 • Cenné předměty (šperky apod.)
 • Větší množství rychle se kazících potravin (po lékařském vyšetření Vám bude předepsána dieta, která bude plně dostačovat)

Obecně není vhodné brát si s sebou neomyvatelné předměty (např. "chlupatá" domácí obuv, vlastní polštářek, deka, plyšové hračky pro děti apod.), které můžete lehce kontaminovat radiojódem obsaženým ve Vašem těle (sliny, pot, moč). V případě kontaminace by se mohlo stát, že daný předmět bude muset být zlikvidován nebo zůstane uložen na klinice až do doby poklesu kontaminace pod povolenou mez, což může být i několik týdnů.

Jaký je postup při nástupu na oddělení?

Každý pacient objednaný k hospitalizaci na lůžkové oddělení KNME obdrží v předstihu zvací dopis s termínem přijetí a podrobnými informacemi kdy a kam se má dostavit. 

Po příchodu budete nejprve přijat(a) administrativně, poté bude následovat příjmové vyšetření lékařem. Lékař Vás podrobně seznámí s průběhem Vašeho pobytu a s dalším postupem.

Jaký je denní režim oddělení?

Lůžkové oddělení KNME je z důvodu podávání radioaktivního jódu uzavřeným pracovištěm, na kterém je nutné provádět opatření k zajištění radiační ochrany jak nemocných tak personálu a okolí. Provoz na našem oddělení se proto značně liší od jiných běžných oddělení. Například:

 • pacienti mají po dobu terapeutické hospitalizace setrvávat pouze na pokojích. Pacientům, kteří splňují radiohygienický limit je umožněn pobyt v denní místnosti na 1. lůžkové stanici.
 • pacientům nejsou povoleny vycházky v areálu ani mimo areál nemocnice (personál je dle vytížení oddělení schopen po dohodě zajistit denní tisk a drobné nákupy);
 • možnost návštěv je omezená (viz dále).

Prosíme Vás, abyste tato opatření nechápal(a) jako nepříjemné omezování Vaší osobní svobody. Jedná se o nezbytná opatření, jejichž dodržováním chráníte sebe, své blízké i své okolí.
S denním režimem na lůžkovém oddělení budete podrobně seznámen(a) po přijetí na kliniku.

Jak probíhá aplikace radiojódu?

Aplikace radiojódu probíhá perorálně. Aplikace 131I-mIBG probíhá formou nitrožilní infuze.

Proč musím po aplikaci trávit většinu času na pokoji?

Po aplikaci radiojódu se Vaše tělo a veškeré exkrementy (moč, stolice, pot, sliny, slzy) stávají radioaktivní a vysílají neviditelné ionizující záření. Toto záření, jehož část Vás pomáhá léčit, představuje pro ostatní osoby ve Vaší blízkosti jisté zdravotní riziko. Pro omezení tohoto rizika je vhodné, když po určitou dobu bude Váš kontakt s okolím omezen.

Proč nelze zkrátit hospitalizaci?

Jednou podmínkou pro propuštění z hospitalizace je pokles radioaktivity ve Vašem těle pod hodnotu doporučenou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), což zamezí nadměrnému ozáření osob ve Vašem okolí. Toto je podmínka nutná, nikoli však postačující. Jsou zde i další zdravotní důvody související např. s rozvojem hypotyreózy, kvůli kterým není vhodné hospitalizaci předčasně ukončit. Zároveň platí, že čím déle zůstanete v nemocnici, tím více poklesne radioaktivita ve Vašem těle a tím menšímu riziku vystavíte po návratu domů své blízké.

Jaká je možnost kontaktu s domovem?

Na všech pokojích jsou k dispozici telefony, které umožňují příjem hovorů. K volání z nemocnice prosíme využívejte vlastních mobilních telefonů.

Lůžkové oddělení KNME je z důvodu podávání radioaktivních látek uzavřeným pracovištěm s nutností monitorovat vstupy na pracoviště. Režim návštěv je proto odlišný od celonemocničního a řídí se Návštěvním řádem KNME.

Obvykle je návštěva možná před aplikací radiojódu a po diagnostické aplikaci. Po léčebné aplikaci radiojódu o možnosti a podmínkách návštěvy rozhodne přednosta kliniky na základě měření prováděného 4. den po léčebné aplikaci radiojódu (při mIBG terapii 6. den).
Prosíme Vás, abyste návštěvy omezili na nezbytně nutné minimum, ať už z důvodu radiační ochrany Vašich blízkých a přátel, tak i z důvodu kapacity prostor určených pro návštěvy. Délka návštěvy je stanovena na maximálně 15 min v době mezi 14-20 hodinou.

Návštěvy jsou zakázány osobám mladším 18ti let a těhotným a kojícím ženám!

Může se rodina informovat na můj zdravotní stav?

Informace o zdravotním stavu pacienta podáváme příbuzným (oprávněným) osobám pouze se souhlasem pacienta a jedině při osobní návštěvě, nikoli telefonicky.

Jak se chovat po propuštění z nemocnice?

Pacienti jsou propouštěni z hospitalizace jen tehdy, splňují-li radiačně ochranná kritéria SÚJB. V závislosti na aktuálním množství radiojódu v těle předává pověřená osoba (radiologický fyzik, radiologický technik případně propouštějící lékař) pacientům proti podpisu písemné doporučení, ohledně chování po návratu domů. U některých pacientů je však při propuštění z hospitalizace radiojód z těla již natolik vyloučen, že není třeba žádných významnějších následných opatření. Budete-li mít v tomto ohledu dotazy, obracejte se na pracovníky Oddělení radiologické fyziky.

Více odpovědí na otázky naleznete v Častých dotazech.

Máte-li zájem dozvědět se obecné informace o radioaktivitě a radiační ochraně, najdete je zde.

Celý kolektiv Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie se vynasnaží, aby Váš pobyt u nás proběhl hladce a prospěl Vašemu zdraví.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY