Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod

Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS) projednal na základě deklarovaných kriterií přihlášky zdravotnických zařízení o statut komplexního onkologického centra (KOC) či komplexní onkologické skupiny (KOS). Byla vybrána základní síť 18 pracovišť, u kterých od 1. ledna 2006 garantuje pacientům zajištění komplexní péče v oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Neznamená to však, že pacienty budou léčit jen tato pracoviště, ale že se nedílnou součástí této sítě stanou i stávající onkologická a radioterapeutická pracoviště v menších městech. Vytvoření regionálních sítí je plně v kompetenci jednotlivých akreditovaných pracovišť.

KOC FN Praha-Motol

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motole provádí komplexní léčbu nádorových onemocnění radioterapií, chemoterapií, hormonální léčbou, biologickou léčbou a poskytuje symptomatickou léčbu. Velmi často se jedná o kombinaci několika léčebných způsobů, a proto radioterapeuticko-onkologické oddělení úzce spolupracuje s dalšími odděleními a klinikami FN v Motole i s jinými nemocnicemi.

Pro zevní radioterapii používáme lineární urychlovače, pro brachyterapii používáme ozařovač s vysokoaktivním radionuklidovým zářičem iridium 192. Největší podíl v zevní radioterapii zaujímá konformní radikální radioterapie, část tvoří paliativní radioterapie. Kromě těchto běžných technik provádíme speciální výkony jako je ozařování dětských pacientů, celotělové ozařování dětí a stereotaktické ozařování mozku. Zavedli jsme metodu radioterapie řízené obrazem (IGRT - image-guided radiotherapy) a techniku radioterapie s modulovanou intenzitou svazku (IMRT - intensity modulated radiotherapy)

V oblasti klinické onkologie provádíme aplikaci protinádorové chemoterapie včetně přípravy pro vysokodávkovanou chemoterapii, aplikaci lokoregionální chemoterapie, konkomitantní léčbu s radioterapií. Aplikujeme kontinuální chemoterapii.

Pracoviště je výukovým pro 2. lékařskou fakultu UK a pro Fakultu jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT. Spolupracujeme s Mezinárodní atomovou agenturou na školení zahraničních lékařů a fyziků v oboru radioterapie.

Podílíme se na řadě klinických studií II. a III. typu s mezinárodní účastí. Pacienti jsou po vyjádření souhlasu zařazováni do klinického výzkumu s novými cytostatiky a biologickou léčbou.

Pracoviště je členem České kooperativní lymfomové skupiny (CLSG), v jejímž rámci se podílí na řadě mezinárodních klinických studií vedených i jinými národními centry (např. Německá lymfomová skupina, Francouzská lymfomová skupina) a České myelomové skupiny (CMG) pro léčbu mnohočetného myelomu.

Pacienti se vzácnými nádory, s jejichž léčbou nejsou v České republice dostatečné zkušenosti, jsou referováni do evropských specializovaných center. Lékaři pracoviště se pravidelně zúčastňují národních i mezinárodních odborných setkání, kde prezentují své léčebné výsledky a mají možnost výměny zkušeností a získávání nových poznatků ve svém oboru.

Poskytování kvalitní onkologické péče není možné bez intenzivní spolupráce s ostatními obory v rámci Fakultní nemocnice v Motole, jako jsou chirurgické obory, s Klinikou zobrazovacích metod, která poskytuje nejnovější možnosti diagnostiky a sledování efektu léčby nádorových onemocnění, a s Ústavem patologie a molekulární genetiky, který se díky nejnovějším metodám molekulární genetiky podílí nejen na diagnóze, ale i na možnostech sledování aktivity nádorových onemocnění během protinádorové léčby a po jejím skončení, s možností časného odhalení návratu choroby. V oblasti krevních onemocnění existuje úzká spolupráce s transplantačními centry (I. interní klinika VFN Praha, Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady Praha a Ústav hematologie a krevní transfúze), kam jsou naši pacienti referováni, pokud to léčebná strategie vyžaduje. Pro naše pacienty využíváme i služeb poskytovaných PET centrem Nemocnice na Homolce, které poskytuje možnosti speciální diagnostiky a hodnocení efektu léčby pro vybrané diagnózy pomocí pozitronové emisní tomografie (PET).

Oddělení spolupracuje aktivně s pacientskými organizacemi Lymfom Help a Mamma Help. Existuje úzká spolupráce s pracovišti následné péče jako jsou rehabilitační oddělení, centra psychosomatické medicíny, hospicové péče a pečovatelství s cílem zajištění optimální komplexní onkologické péče.

Přednostka

Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA
224 434 700
jana.prausova@fnmotol.cz

Kontakt na primáře

MUDr. Zdeněk Linke
224 434 702, 224 434 794
zdenek.linke@fnmotol.cz

Další kontakty

Vrchní sestra
Gabriela Žáková,
224 434 705, 224 434 701
gabriela.zakova@fnmotol.cz

Sekretariát
Alena Koutská
224 434 701
alena.koutska@fnmotol.cz

Umístění

  • Ambulance jsou umístěny v hlavní budově FNM ve 3. patře na uzlu D.
  • Lůžkové stanice jsou umístěny v hlavní budově FNM ve 3. patře na uzlu B
  • Brachyterapie je umístěna v hlavní budově FNM v minus 3. patře na uzlu A
  • Stacionář je umístěn v 2. patře budovy plicní kliniky FNM, budova 22

Představení oddělení

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY