Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Specializace

Ústav imunologie poskytuje laboratorní rutinní imunologický servis v oblasti diagnostiky imunodeficiencí, autoimunit, dále specializovanou laboratorní diagnostiku závažných poruch imunity. K dispozici je statimové vyšetření vybraných laboratorních imunologických metod s 24 hodinovým servisem pro pacienty z FN Motol (CRP, imunoglobuliny, komplement) i z celé ČR (ANCA, antiGBM), vyšetření mozkomíšního moku pro Prahu. Lékaři zajišťují konsiliární, ambulantní a dispenzární péči o dětské i dospělé pacienty s běžnými poruchami imunity ze spádové oblasti a pacienty hospitalizované ve FN Motol a dále provádějí konsiliární a dispenzární péči o pacienty se závažnými poruchami imunity z celé ČR.

Je zajištěn laboratorní a konsiliární servis u dětských pacientů po transplantaci kostní dřeně a u dospělých pacientů po transplantaci plic.

Lékaři a VŠ pracovníci ÚI se podílejí na výuce studentů 2. LF UK (základy imunologie pro 3. ročník, volitelný předmět klinická imunologie pro 4. a 5.ročník, bakalářské studium) a studentů postgraduálního studia v biomedicině, kteří zároveň pracují v laboratořích a spolupodílejí se na jednotlivých výzkumných projektech. Pracoviště má akreditaci pro postgraduální vzdělávání v oboru alergologie a klinické imunologie dle zákona 95/2004.

Od roku 1999 je při Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol zřízeno Centrum pro diagnostiku a léčbu imunopatologických chorob (dále jen Centrum). Je koncipováno jako interdisciplinární zařízení pro diagnostiku, léčbu a výzkum imunopatologických stavů (imunodeficity, autoimunity, alergie) s působností pro celou ČR. Základem koncepce Centra je propojení předních pracovišť a odborníků, umožňující komplexní pohled na tyto choroby z hlediska řady odborností. Zřízení Centra umožňuje značné rozšíření činnosti jak léčebně-preventivní, tak výzkumné, a napomáhá lepší organizaci mezioborové spolupráce spolu s efektivnějším využíváním zdravotnické techniky, laboratorních přístrojů a dalších kapacit.

Funkce Centra je diagnostická, léčebná, konzultační (superkonziliární činnost pro celou ČR), výzkumná a výuková (zajištění postgraduálního studia, individuální předatestační školící stáže, edukace pacientů a jejich rodin).

Centrum je strukturováno do pracovních skupin podle charakteru imunopatologických onemocnění, která mají svá specifika ve smyslu spolupráce jednotlivých pracovišť. Nedílnou součástí pracovních skupin je výzkumná činnost v oboru příslušné problematiky.

 • Skupina pro autoimunitní onemocnění.
 • Skupina pro imunodeficity a transplantační imunologii.
 • Skupina pro atopii a jiné alergické choroby.
 • Skupina pro nádorovou imunologii.

Centrum bylo v r. 2006 uznáno Americkou federací společností pro klinickou imunologii (FOCIS) jako jedno z mezinárodních center Excellence v oblasti klinické imunologie.

Ústav imunologie je také řešitelským pracovištěm grantů IGA MZ a GAČR. Významnou podporu výzkumu představovalo řešení Výzkumného záměru poskytnutého MŠMT a MZČR (v letech 2007-2011). Od roku 2011 se Ústav imunologie podílí na řešení výzkumných úkolů v rámci institucionální podpory výzkumných organizací, a to jak 2. LF UK, tak FN v Motole.

Ostatní zdravotnická zařízení

V současnosti je rozmístění laboratorní části následující:

 • Příjem materiálu, výsledky: dětský monoblok - 3. patro, trakt G, linka 5985
 • Laboratoře humorální imunologie: 3. patro, trakt G
  laboratoře provádějí vyšetření parametrů humorální imunity s využitím nefelometrických metod, metod ELISA a elektroforetických technik, a dále vyšetření širokého panelu autoprotilátek imunofluorescenčními metodami, elektroforeticky a metodami ELISA.
 • Laboratoře buněčné imunity: dětský monoblok - 3. patro, trakt G,
  laboratoř buněčné imunologie provádí vyšetření parametrů buněčné imunity (proliferační testy, testy fagocytózy, stanovení cytokinů a další). Výzkumná činnost je zaměřená na přípravu a využití dendritických buněk v terapii nádorových onemocnění, dále na primární imunodeficity a autoimunitní onemocnění.
 • Laboratoř průtokové cytometrie provádí vyšetření parametrů buněčné imunity v periferní krvi, mozkomíšním moku, bronchoalveolární laváži, aj.
 • Laboratoř postgraduálních studentů - řešení výzkumných projektů
 • Laboratoř molekulární imunologie - řešení výzkumných projektů

Jazykové vybavení pracovníků Ústavu imunologie (francouzština, angličtina, němčina, italština, ruština, polština) umožňuje pracovníkům vytvářet řadu zahraničních kontaktů jak v odborných, tak společenských kruzích. Svědčí o tom např. členství ve výborech odborných společností v ČR (Česká společnost alergologie a klinické imunologie), členství ve společnostech (Česká imunologická společnost, Česká společnost alergologie a klinické imunologie, Pediatrická společnost), členství v mezinárodních odborných společnostech (European Society for Immune Deficiency, Society for Leukocyte Biology, Clinical Immunology Society, Nephrology Society, Eur. Haematology Association), dále v české asociaci sester a laborantů.

Společenské aktivity se dále realizují členstvím v řadě společenských a sportovních organizací, pořádáním populárně-naučných přednášek a publikací osvětových článků v laickém tisku.

Odborně-společenský přínos ústavu byl dokumentován např. cenami za publikace, které v minulých letech byly uděleny pracovníkům Ústavu, dále přidělením Výzkumného záměru MŠMT s účastí v 6. RP EU a zařazením pracoviště do mezinárodní sítě FOCIS (viz. výše)

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY