Alternativní léčba

Velmi diskutovaným tématem posledních let je léčba alternativní, tj. léčba jiným než standardním způsobem. Aby bylo možné zaujmout stanovisko k léčbě alternativní, je třeba uvést na pravou míru, co znamená léčba standardní.

 

Standardní léčba

Standardní způsob léčby je medicína založená na důkazech, tzv. „evidence based medicine“. Jedná se o moderní trend, kdy se v léčbě používá nejnovějších vědeckých a medicínských poznatků. Důkazem se v tomto kontextu rozumí závěry rozsáhlých studií, které stanoví příslušný léčebný postup jako ten nejlepší možný, ten s nejlepšími léčebnými výsledky. Studie jsou vedeny na dostatečně velikém a patřičném (tzv. reprezentativním) souboru pacientů.

Pacienti zařazeni do studie jsou léčeni obvyklým způsobem, část z nich má léčbu upravenou přidáním nového léku nebo změnou dávkovacího schématu stávajících léků. V průběhu studie jsou pacienti pečlivě monitorováni, sleduje se jejich stav, tolerance léčby, případné komplikace, kvalita života a samozřejmě léčebné výsledky. U dětí s onkologickým onemocněním probíhá studie mnohem déle než u dospělých, obvykle cca 5 let.

Všichni naši pacienti jsou léčeni podle mezinárodně uznávaných léčebných schémat, tzv. protokolů.  Protokoly vycházejí z výsledků studií, kterých se zúčastnili pacienti před Vámi. Stanovují optimální způsob léčby s maximální šancí na vyléčení. Protokol určuje dávkování léků, způsob jejich podání, intervaly mezi chemoterapiemi a všechny další detaily terapie, a tak jsou nemocné děti léčeny na našem pracovišti stejně jako děti v jiných evropských centrech. Vaše dítě je u nás léčeno standardní, tj. v současné době nejlepší dostupnou léčbou.

 

Alternativní léčba

Alternativní léčba není léčba založená na důkazech. Neexistují konkrétní data o účincích jednotlivých alternativních léčebných postupů - procenta úspěšnosti léčby, percentuální výskyt komplikací, počty zemřelých pacientů atd. Ti, kteří alternativní léčbu praktikují, nemají za vedení léčby odpovědnost a z právního hlediska jsou tudíž nenapadnutelní. Finanční nároky na alternativní léčbu jsou často enormní, což situaci rodiny s dlouhodobě nemocným dítětem ještě více ztěžuje. Za celou historii kliniky neexistuje jediný pacient, kterého by z onkologického onemocnění vyléčila „zázračná“ alternativní medicína. Výše uvedené skutečnosti přispívají k velmi rezervovanému přístupu našeho pracoviště k alternativní léčbě obecně.

Jsme si vědomi toho, v jak těžké situaci se rodina s onkologicky léčeným dítětem nachází a že pro rodinné příslušníky není snadné pasivně přihlížet probíhající chemoterapii a často velmi agresivním metodám, které přináší standardní onkologická léčba. Snad i proto vyhledávají někteří rodiče našich pacientů alternativní medicínu - „něco podniknout“, „někomu zaplatit“, „udělat cokoliv“ s cílem pomoci svému nemocnému dítěti jakýmkoliv způsobem.

Uvědomme si, že standardní léčba je pro dětský organismus nemalou zátěží pro nejrůznější orgány (ledviny, játra, srdce) a kombinace chemoterapie s alternativními léky může malému pacientovi významně přitížit. Vždy je proto nutné konzultovat případné zapojení alternativního léku s ošetřujícím lékařem.

Vítáme Vaše aktivní zapojení do léčby dítěte a nebráníme se diskuzím na jakékoliv téma. Sledujeme trendy nejen moderní medicíny - přihlížíme rychlému vzestupu a pádu určitých metod (např. devitalizace nádoru), jsme obeznámeni s domnělým účinkem konkrétních preparátů (např. aloe vera, jmelí), vnímáme diskuze u dříve zcela zavrhovaných postupů (např. léčba vysokodávkovaným vitaminem C). Bohužel se však dosud neobjevila alternativní léčba, která by byla skutečnou alternativou, skutečnou šancí na vyléčení našich dětských pacientů.