Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Organizace programu ve FN Motol

Dobrovolnické centrum je součástí Fakultní nemocnice v Motole od ledna 2004. Jeho úkolem je poskytnout oporu dobrovolníkům. Ti se snaží především aktivně zlepšit duševní pohodu pacientů a podílet se tak na jejich efektivním uzdravení.

Dobrovolnické centrum funguje pod Útvarem hlavní sestry FNM a celý program je tímto stabilně zakotven ve struktuře nemocnice.

Koncepčně a organizačně za program v nemocnici odpovídá garant programu a koordinátorka dobrovolnické programu.

Na každém oddělení, kam docházejí dobrovolníci je odpovědnou osobou tzv. kontaktní osoba.

Každý zájemce o dobrovolnictví prochází úvodním rozhovorem s koordinátorkou, poté se rozhoduje zda bude pokračovat jako nepravidelný či pravidelný dobrovolník. Pravidelní dobrovolníci jsou povinni absolvovat jednodenní školení ,na kterém je seznámen se všemi náležitostmi programu. Po podpisu administrativních formalit (dohoda o dobrovolnické činnosti, závazek mlčenlivosti dobrovolníka, kodex dobrovolníka, registrační karta) může vykonávat dlouhodobou dobrovolnickou činnost v nemocnici. Má povinnost se účastnit pravidelných supervizních setkání a má možnost rozšiřovat své znalosti a dovednosti na odborných seminářích a kursech, určených dobrovolníkům.

Každý dobrovolník odevzdává koordinátorce výpis z rejstříku trestů.

Kontakty

Dobrovolnické centrum FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Telefon: 224 431 970
e-mail: dobrovolnik@fnmotol.cz

www.dcmotol.cz

www.facebook.com/dcmotolGarant programu

 • Odpovídá za vytvoření funkčního modelu a koncepce dobrovolnického programu
 • Má přehled o dobrovolnickém programu jako celku
 • Rozvíjí program v souladu se strategií rozvoje zdravotní péče
 • Vyhodnocuje program
 • Prezentuje program

Koordinátorka dobrovolníků

 • Úzce spolupracuje s garantem programu na realizaci programu
 • Provádí nábor a výběr dobrovolníků
 • Připravuje a vede úvodní školení dobrovolníků
 • Vede dokumentaci a zajišťuje administrativní formality spojené s registrací a databází dobrovolníků
 • Zajišťuje a organizuje supervizní setkání pro dobrovolníky
 • Organizuje odborné semináře a kursy pro dobrovolníky
 • Uvádí dobrovolníka na pracoviště a seznamuje ho s kontaktní osobou
 • Spolupracuje s kontaktními osobami na aktualizaci potřeb a náplni činnosti dobrovolníků
 • Organizuje jednorázové akce v nemocnici spojené s účastí dobrovolníků
 • Spolupracuje s garantem programu na získávání finančních zdrojů pro realizaci programu a prezentaci programu

Koordinátorkou dobrovolnického programu je Mgr. Renata Vejdělková
e-mail: dobrovolnik@fnmotol.cz
Telefon: 224 431 970

Kontaktní osoba

 • Je zaměstnancem oddělení, kde pomáhají dobrovolníci
 • Podílí se na výběru dobrovolnických činností, které vyhovují potřebám oddělení
 • Provádí podrobnější zaškolení do provozu a problematiky daného oddělení
 • Má přehled o fungování dobrovolníků na oddělení
 • Je v kontaktu s koordinátorem dobrovolníků a dostává od něj informace o novém dobrovolníkovi
 • Je k dispozici dobrovolníkům na oddělení
 • Dává podněty k dalšímu rozvoji nebo změnám programu na oddělení
 • Vždy jedna z kontaktních osob se účastní úvodního výcviku skupiny dobrovolníků

Ve FN Motol jsou kontaktními osobami vrchní nebo staniční sestry, psycholog nebo herní terapeuti.

Úvodní školení dobrovolníků

Je organizováno pro zhruba dvacetičlennou skupinu nových zájemců, je celodenní a koná se o víkendu.

Jeho obsahem je:

 • Zmapování motivace dobrovolníků k dobrovolnické činnosti v nemocnici, jejich očekávání a případných obav
 • Informace o základních principech dobrovolnictví
 • Možnosti a typy dobrovolnických činností v nemocnici
 • Organizace dobrovolnického programu ve FN Motol
 • Struktura nemocnice, provozní pravidla a nutná „pravidla hry“
 • Vysvětlení významu supervizních setkání, nabídka odborných seminářů a kursů
 • Komunikační hry k nácviku chování v možných obtížnějších situacích 

Supervize

Cílem supervize je:

 • Podpora a ocenění dobrovolníků
 • Řešení vzniklých komplikací a problémů
 • Rozvoj dovedností dobrovolníků, vzájemná inspirace
 • Zpětná vazba od dobrovolníků, prevence proti jejich vyhoření a celková kontrola nad průběhem programu

Supervizní setkání probíhá ve třech skupinách podle typu oddělení, kam dobrovolníci docházejí. Toto skupinové setkání je jednou za dva měsíce. Podle potřeby má každý dobrovolník možnost individuální konzultace a supervize, kterou domlouvá koordinátorka dobrovolníků.

Supervizorem v jednotlivých skupinách je odborník v práci se skupinou, který zná problematiku dobrovolnictví v nemocnicích a pravidla programu.

Při řešení organizační problematiky může být přizván koordinátor, případně vedoucí zaměstnanec příslušného oddělení.

Odborné semináře a kursy

Podle potřeb, které vyplynou ze supervizních setkání, organizuje Dobrovolnické centrum semináře a kursy pro dobrovolníky na specifické odbornější téma.

Pravidelně jsou nabízeny semináře věnované základům první pomoci, specifikům onkologického onemocnění, problematice dlouhodobě hospitalizovaných pacientů nebo komunikaci se seniory. Dále jsou dobrovolníci zaškolováni v oblasti základů rehabilitace nebo pro vedení kurzu trénování paměti. Po dohodě s koordinátory se mohou se také účastnit odborných seminářů pořádaných Oddělením klinické psychologie nebo Dětskou psychiatrickou klinikou. 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY