Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Archiv zpráv za rok 2013

Rekonstrukce křídla B dětské části FNM

Krizová komise,  svolaná za účelem řešení situace při pohybu rekonstruovaného pavilonu B ve FN v Motole, vydává toto prohlášení:

Pavilon B se v současné době nachází ve stadiu rozpracovanosti, je definitivně odlehčen od všech nenosných konstrukcí, probíhá montáž fasády a střech, je před dokončením sanace nosného skeletu a byla provedena kompletní sanace základových konstrukcí vč. drenáží a přípojek kanalizace na východní straně.

V období 32. a 33.týdne došlo na pavilonu B ke znatelnému odklonu v podélné ose od pavilonu S. Následně byly zastaveny veškeré práce, svolána komise, jejíž úkolem bylo nastalou situaci řešit. Na základě požadavku komise byly osloveny oprávněné osoby (statik, generální projektant, technolog zhotovitele, inženýrský geolog) se žádostí o vyjádření. Mimo oslovené osoby byla také navázána spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK. Po dobu řešení zajistil zhotovitel geodetický monitoring předmětné budovy, včetně sledování sádrových terčů.

Možné příčiny – stanovisko generálního projektanta

 1. Poškození nosné konstrukce či základů – varianta, kterou musel urychleně prověřit statik, neboť by se svým způsobem jednalo o havarijní stav některé části konstrukce.
 2. Změna poměrů základového podloží – k pohybu objektu může dojít vlivem změny kvality základového podloží. Často se v těchto případech jedná o podmáčení podloží (např. havárie podzemního vodovodu, nefunkční drenáže apod.), nebo naopak vysušení v případě jílového podloží, které je na vliv vlhkosti velmi náchylné.

Z inženýrsko-geologického posouzení vyplynulo, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že při okolní výstavbě došlo ke změně hydrogeologických poměrů a je možné předpokládat, že hladina podzemní vody je výše, než za normálního stavu. Nejsou vyloučeny ani poruchy vodovodních řadů.

Shrnutí vyjádření statika generálního projektanta k pohybu křídla „B“

Na základě zjištěného stavu doporučil statik provádění kontrolního měření v intervalu 24 hodin. Bez ohledu na tento probíhající monitoring je třeba dokončit sanaci nosné konstrukce křídla B a další práce v rozsahu daného projektu (drenáže, izolace, atd.). Pokud naměřená hodnota posunu od nulového měření bude během pokračující stavby nadále narůstat a překročí hodnotu 10 mm, doporučuje statik práce dočasně zastavit a svolat krizovou komisi, kde bude stanoven další postup za účasti statika a geologa.

Po předání všech podkladů a vyhodnocení měření došla komise k následujícímu rozhodnutí:

 1. K pohybu objektu došlo na základě souboru vlivů, bez zavinění zhotovitele
 1. Pohyb budovy dosáhl mezního stavu dilatačních možností
 1. Budova B ani okolní budovy již nejsou staticky ohroženy
 1. S vědomím současných informací nesneslo zahájení probíhajících stavebních prací na  pavilonu B odkladu.
 1. V dalším období je nutno objekt monitorovat, případné odchylky nad rámec tolerance okamžitě řešit.
 1. Vzhledem k nově se objevujícím poruchám na konstrukcích objektů v areálu FN v Motole,  je třeba do budoucna počítat s provedením dalšího podrobného inženýrsko-geologického průzkumu celého areálu.
 1. Zajistit revizi areálových rozvodů vody a kanalizace z důvodu vyloučení možných skrytých havárií.
 1. Pavilon B je díky provedené 95% sanaci nosních konstrukcí kompaktní, pohybuje se jako celek a není již staticky narušen.
 1. Byl potvrzen záměr objednatele o nutnosti urychleného dokončení pavilonu B.
 1. Je nutno, co možná nejdříve, dokončit plánované úpravy a sanace, zejména základových a nosných konstrukcí.

Závěr:

Práce na  pavilonu B je možno obnovit za podmínek zvýšené opatrnosti a průběžně zajištěného monitoringu. Samotný objekt, ani objekty navazující nejsou ohroženy.

Předpoklad obnovení prací od 21.8.2012. Žádný z účastníků výstavby se nedopustil pochybení a bylo postupováno řádným způsobem, v souladu s předběžnou opatrností. Žádná škoda nevznikla a žádný účastník nebude požadovat úhradu svých nákladů. 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY