Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Technologie: Obměna vybavení Onkologické kliniky - Druhý lineární urychlovač je v provozu

Výměna lineárních urychlovačů na radioterapii Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, zahájená již v loňském roce, přešla do další fáze. Po uvedení do provozu prvního lineárního urychlovače Truebeam firmy Varian v únoru 2019, o kterém jsme informovali v dubnovém čísle našeho časopisu, byl v září zahájen klinický provoz druhého lineárního urychlovače.

Před uvedením do klinického provozu lineárního urychlovače bylo třeba provést řadu fyzikálních měření. Za uvedení lineárního urychlovače do klinického provozu zodpovídá tým radiologických fyziků, kteří ověřovali parametry, vlastnosti a charakteristiky urychlovače, jeho jednotlivých terapeutických svazků a všech jeho komponent. Měření a ověřování se provádí v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno bezpečné a přesné použití urychlovače pro léčbu pacientů. 

 


Fyzikální měření na lineárním urychlovači

Základním úkolem radiologického fyzika je dozimetrické proměření všech terapeutických svazků. U nových urychlovačů jsou k dispozici fotonové svazky o čtyřech různých energiích a pět energií elektronových svazků. U každého svazku je nutno provést stanovení absorbované dávky a základních charakteristik ozařovacích polí různých velikostí a tvarů. Tato měření se provádějí v automatizovaném vodním fantomu pomocí vhodných detektorů záření, především ionizačních komor různých velikostí a tvarů. Kromě ověření dozimetrických parametrů je třeba provést kontrolu geometrických parametrů urychlovače a parametrů jeho zobrazovacích systémů. 

Při uvádění urychlovače do provozu je kladen důraz i na důkladné ověření verifikačního a plánovacího systému. Těmto systémům, které jsou nezbytnou součástí moderní radioterapie, jsme věnovali článek v červnovém čísle našeho časopisu. Výhodou je, že jak pro testy urychlovače, tak pro ověření verifikačního a plánovacího systému jsou k dispozici národní doporučení, která vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost v ediční řadě „Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii“.

fyzici nastavují ionizační komoru do automatického vodního fantomu

Školení radiologických asistentů

Před zahájením provozu urychlovače bylo nutno provést důkladné proškolení obsluhujícího personálu. Na počátku ledna 2019 se uskutečnilo týdenní školení, vedené zahraniční školitelkou firmy Varian, při kterém se obsluhující personál, především radiologičtí asistenti seznámili s ovládáním urychlovače a jeho funkcemi. Na antropomorfním fantomu pak prakticky nacvičovali postupy při ozařování pacienta a použití různých typů zobrazovacích metod a matchingu aktuálních snímků se snímky referenčními pro kontrolu polohy pacienta před ozářením. V posledních týdnech před spuštěním klinického provozu pak radiologičtí asistenti samostatně prováděli ozařování cvičných plánů na antropomorfním fantomu i ranní kontroly lineárního urychlovače. Bylo hezké pozorovat, jak se asistentům práce s novým přístrojem líbí a jak je baví učit se novým technologiím a postupům. Školitelka Varianu přijela pak i na třídenní školení při zahájení klinického provozu urychlovače (tzv. Go live training), aby asistovala při ozařování pacientů na novém urychlovači. Díky její pomoci a profesionálnímu přístupu radiologických asistentů se podařilo během několika dnů převést na nový přístroj všechny ozařované pacienty z druhého urychlovače, který bylo třeba připravit k demontáži a likvidaci.

Legislativní požadavky na provoz lineárního urychlovače

Na lineární urychlovač, který je významným zdrojem ionizujícího záření, se vztahují požadavky atomového zákona č. 263/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Při obměně ozařovačů je třeba průběžně informovat Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a s dostatečným předstihem žádat o potřebná povolení. Za komunikaci s SÚJB a přípravu dokumentace a žádosti o povolení je zodpovědný radiologický fyzik, pověřený dohledem nad dodržováním požadavků radiační ochrany, tzv. dohlížející osoba.

Fyzikální měření a přípravu pro uvedení do klinického provozu lze provádět na základě povolení uvádění do provozu zdroje ionizujícího záření. V průběhu uvádění do provozu, které se nazývá také fyzikální provoz či anglickým názvem commissioning, se podává žádost o povolení klinického provozu.  Nutnou podmínkou k udělení povolení klinického provozu je úspěšné absolvování dozimetrického auditu.


Dozimetrický audit


Dozimetrický audit provádějí odborní pracovníci – fyzici Státního ústavu pro radiační ochranu (SÚRO) za přítomnosti inspektora radiační ochrany z Regionálního centra SÚJB. Dozimetrický audit trvá dva dny a skládá se ze dvou částí. Účelem první části je ověřit základní parametry lineárního urychlovače, a to jak geometrickou přesnost, tak především přesnost dozimetrickou. To zahrnuje především stanovení absorbované dávky v referenčním bodě pro všechny terapeutické svazky a ověření dozimetrických charakteristik každého svazku.  
↑ tým fyziků s auditory při doziometrickém auditu   

Druhý den auditu je věnován ověřování připravených radioterapeutických plánů. Tato část se nazývá „nezávislá prověrka moderních radioterapeutických metod“, a to konkrétně radioterapie hlavy a krku a radioterapie prostaty. Tuto část auditu tvoří tzv. end-to-end testy, kterými se prověří přesnost celého procesu ozařování pacienta. Radioterapie je řetězcem na sebe navazujících činností od plánovacího CT vyšetření a přenosu CT obrazů do plánovacího systému, přes zakreslení struktur a cílových objemů, vytvoření ozařovacího plánu s modulovanou intenzitou, jeho přípravu pro ozáření, provedení dozimetrické verifikace plánu až po vlastní nastavení pacienta na ozařovači a jeho ozáření. V případě end-to-end testu je pacient nahrazen vhodným antropomorfním fantomem, pro který je připraven ozařovací plán. Technika s modulovanou intenzitou představuje nejmodernější způsob radioterapie, kdy se v průběhu ozařování mění intenzita terapeutického svazku tak, aby byl cílový objem ozářen předepsanou dávkou při současném maximálním šetření okolní zdravé tkáně v těle pacienta. V našem případě jsme ověřovali obě techniky s modulovanou intenzitou, které jsou na nových urychlovačích Truebeam dostupné. U techniky IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) zůstává poloha ramene urychlovače (gantry) statická a dynamicky se mění pouze poloha lamel mnoholamelového kolimátoru (MLC). Při technice VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), jejíž zavedení nám umožnily nové urychlovače, se při ozařování mění poloha ramene (rameno rotuje kolem pacienta) a zároveň s tím poloha lamel MLC, dávkový příkon a rychlost rotace ramene. Tato nová technologie umožňuje vysoce přesné a konformní ozáření pacienta při současném zkrácení ozařovacího času.  

Ověření IMRT a VMAT plánů probíhá tak, že se postupně každým z připravených plánů ozáří příslušný fantom, který je nastaven na ozařovací stůl stejným způsobem jako jsou nastavováni pacienti. Do fantomu je vloženo několik detektorů – ionizační komory a filmové detektory – jejichž výstup (naměřená dávka) se porovnává s naplánovanými hodnotami. Dozimetrický audit představuje důležitou nezávislou kontrolu nejen nového urychlovače, ale i celého procesu léčby pacientů. 

příprava fantomu hlavy pro doziometrické ověření vypočtené dávky


Příprava na instalaci třetího urychlovače


Již od července probíhá rekonstrukce třetí ozařovny a příprava na instalaci třetího nového urychlovače, která je plánována na závěr letošního roku. Tím se ukončí rok a půl trvající obměna radioterapeutického vybavení Onkologické kliniky, díky níž máme možnost poskytovat našim pacientům nejmodernější léčbu.

text: Ing. Anna Kindlová
foto: David Černý

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY