Základní informace o FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole byla založena na dobu neurčitou rozhodnutím Ministra zdravotnictví ČR ze dne 25. 11. 1990 jako samostatný právní subjekt – příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.
Sídlo FN Motol je: V Úvalu 84, 150 06, Praha 5.
Statutárním orgánem FN Motol je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel jmenuje své náměstky.

Vymezení základního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

  • poskytování základní, specializované a vysoce specializované zdravotní péče a služeb v lékařských oborech,
  • zajišťování vzdělávání a výchovy studentů medicínských oborů
  • rozvíjení vědy a výzkumu, ověřování nových diagnostických a léčebných metod, provádění klinických hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky
  • výkon ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého poslání v oblasti poskytování zdravotní péče a služeb
Skip to content