Amyloid PET u pacientů s rizikem Alzheimerovy choroby

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/16_023/0000116

Stručná charakteristika projektu: Časná a přesná diferenciální diagnostika neurodegenerativních demencí (nejčastěji Alzheimerovy choroby – ACH, dále frontotemporální lobární degenerace, demence s Lewyho tělísky aj.) je již několik let jedním z nejvýznamnějších témat na poli kognitivní neurologie. V posledních diagnostických kritériích ACH je znát také určitý důraz na časnější diagnostiku a přesun těžiště z klinické diagnózy na vyšetření biomarkerů. Důvody mohou být výzkumné, neboť dosavadní diagnostika i přes veškerou snahu naráží na limity a je tak obtížné sestavit čisté kohorty pacientů, a také klinické, neboť nové možnosti časné cílené léčby jsou již často v závěrečných fázích vývoje.

In vivo vyšetření beta-amyloidové nálože pomocí PET patří mezi nové (v ČR dostupné od roku 2015), avšak velmi významné a perspektivní vyšetřovací metody, které umožňuje jednak velmi přesnou a také časnou diagnostiku nejen ACH

Cíle:

  1. Vznik software pro hodnocení výsledků PET vyšetření na beta-amyloid, který bude využitelný pro klinické i výzkumné účely
  2. Vytvoření algoritmů technického zpracování PET signálu, fúze s  MRI signálem, implementaci v klinické praxi a výzkumné práci.
  3. Definovat čisté kohorty kontrol bez amyloidu v mozku a pacientů preklinickém studiu nebo v riziku rozvoje ACH za účelem jejich dalšího longitudinálního sledování

Realizace projektu: Projekt je realizován od 01.04. 2017 do 31.12. 2018 v rámci Kognitivního centra Neurologické kliniky 2. LF a FN Motol.

Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Manažer projektu: MUDr. Jiří Cerman

Skip to content