Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Tomáš Haruštiak

dokončené studium Ph.D.- úspěšná obhajoba disertační práce 19/9 2017 

na téma: Optimalizace předoperační a operační léčby karcinomu jícnu a ezofago-gastrické junkce: využití PET/CT v diagnostice a hodnocení efektivity předoperační chemoterapie a technika konstrukce anastomózy jako faktor pooperačních komplikací po ezofagektomii. 

Školitel: Doc. MUDr. Alan Stolz, PhD

Anotace:  Pomocí opakovaného  FDG-PET/CT vyšetření,  provedeného před, 14 dnů po začátku a 4 týdny po ukončení neoadjuvantní chemoterapie u adenokarcinomu jícnu nebo EGJ se bude zjišťovat, jak koreluje pokles metabolické aktivity tumoru vyjádřený  poklesem konzupce 18-FDG v nádorové tkáni (hodnoceno  podle PERCIST 1.0 kriterií)  včasně (14 dnů) po začátku neoadjuvantní léčby s mírou histopatologické regrese tumoru v definitivním histologickém resekčním preparátu po operaci, která bude následovat  po ukončení neoadjuvantní léčby. V případě potvrzení předpokládané korelace se stanoví prahovou hodnotu poklesu metabolické aktivity tumoru, pomocí které se s dostatečnou spolehlivostí můžou včasně odlišit pacienti, kteří budou dobře reagovat na předoperační CHT od pacientů rezistentních na tuto léčbu.

Abstrakt disertační práce:  Disertační práce se zabývá možnostmi optimalizace předoperační a operační léčby adenokarcinomu jícnu a ezofagogastrické junkce (AEG).

Dřívější práce ukazují, že z předoperační chemoterapie lokálně pokročilého AEG profitují pacienti s dobrou histopatologickou odpovědí, tzv. respondeři. Primárním cílem první části této dizeratční práce bylo prospektivně ověřit, zda je možné využít pozitronovou emisní tomografii (PET/CT) k časné identifikaci histopatologických non-responderů, kteří by mohli být ušetřeni neúčinné neoadjuvantní léčby.

Naše práce neprokázala, že by časná metabolická odpověď, vyjádřená procentuálním rozdílem v konzumpci glukózy na PET/CT před (PET1) a 12 až 22 dní po začátku 1. cyklu chemoterapie (PET2), korelovala s histopatologickou odpovědí v resekčním preparátu v celém zkoumaném souboru 90 pacientů. Post hoc explorativní analýzou byla nalezena korelace metabolické a histopatologické odpovědi u podskupiny pacientů, kterí měli PET2 do 16. dne po začátku léčby, tato hypotéza však vyžaduje prospektivní validaci. Z naší studie vyplývá, že PET/CT po 1. cyklu chemoterapie zatím nelze použít k optimalizaci předoperační léčby u AEG.

Cílem druhé části disertační práce bylo retrospektivně porovnat dvě techniky konstrukce ezofagogastrické anastomózy z hlediska pooperačních komplikací, zejména insuficience anastomózy a pozdní striktury anastomózy. Pomocí analýzy propensity skóre vyváženého souboru a multivariační analýzy jsme zjistili, že polomechanická staplerová technika je spojena s významně nižším výskytem insuficience i pozdní striktury anastomózy ve srovnání s technikou ručního šití anastomózy. Preference polomechanické staplerové techniky anastomózy může pomoct optimalizovat operační výsledky resekce jícnu. 

Publikace: Harustiak T, Zemanova M, Fencl P, Hornofova L, Pazdro A, Snajdauf M, Salkova E, Lischke R, Stolz A. [(18) F]Fluorodeoxyglucose PET/CT and prediction of histopathological response to neoadjuvant chemotherapy for adenocarcinoma of the oesophagus and oesophagogastric junction. Br J Surg. 2018 Feb 8. doi: 10.1002/bjs.10712. (IF 5.9)

Harustiak T, Pazdro A, Snajdauf M, Stolz A, Lischke R. Anastomotic leak and stricture after hand-sewn versus linear-stapled intrathoracic oesophagogastric anastomosis: single-centre analysis of 415 oesophagectomies. Eur J Cardiothorac Surg. 2016 Jun;49(6):1650-9.  (IF 3.7)

Fencl P, Belohlavek O, Harustiak T, Zemanova M. FDG-PET/CT lymph node staging after neoadjuvant chemotherapy in patients with adenocarcinoma of the esophageal-gastric junction. Abdom Radiol (NY). 2016; 41(11):2089-2094.  (IF 2.2)

Fencl P, Belohlavek O, Harustiak T, Zemanova M. The analysis of factors affecting the threshold on repeated 18F-FDG-PET/CT investigations measured by the PERCIST protocol in patients with esophageal carcinoma. Nucl Med Commun. 2012 Nov;33(11):1188-94.  (IF 1.4)

Pechačová Z, Zemanová M, Haruštiak T, Vítek P, Fencl P. Peri-operative chemotherapy in patients with oesophageal and gastro-oesophageal junction cancer - three years of experience. Prague Med Rep. 2013;114(2):57-71.  

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY