Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Tomáš Haruštiak

dokončené studium Ph.D.- úspěšná obhajoba disertační práce 19/9 2017 

na téma: Optimalizace předoperační a operační léčby karcinomu jícnu a ezofago-gastrické junkce: využití PET/CT v diagnostice a hodnocení efektivity předoperační chemoterapie a technika konstrukce anastomózy jako faktor pooperačních komplikací po ezofagektomii. 

Školitel: Doc. MUDr. Alan Stolz, PhD

Anotace:  Pomocí opakovaného  FDG-PET/CT vyšetření,  provedeného před, 14 dnů po začátku a 4 týdny po ukončení neoadjuvantní chemoterapie u adenokarcinomu jícnu nebo EGJ se bude zjišťovat, jak koreluje pokles metabolické aktivity tumoru vyjádřený  poklesem konzupce 18-FDG v nádorové tkáni (hodnoceno  podle PERCIST 1.0 kriterií)  včasně (14 dnů) po začátku neoadjuvantní léčby s mírou histopatologické regrese tumoru v definitivním histologickém resekčním preparátu po operaci, která bude následovat  po ukončení neoadjuvantní léčby. V případě potvrzení předpokládané korelace se stanoví prahovou hodnotu poklesu metabolické aktivity tumoru, pomocí které se s dostatečnou spolehlivostí můžou včasně odlišit pacienti, kteří budou dobře reagovat na předoperační CHT od pacientů rezistentních na tuto léčbu.

Abstrakt disertační práce:  Disertační práce se zabývá možnostmi optimalizace předoperační a operační léčby adenokarcinomu jícnu a ezofagogastrické junkce (AEG).

Dřívější práce ukazují, že z předoperační chemoterapie lokálně pokročilého AEG profitují pacienti s dobrou histopatologickou odpovědí, tzv. respondeři. Primárním cílem první části této dizeratční práce bylo prospektivně ověřit, zda je možné využít pozitronovou emisní tomografii (PET/CT) k časné identifikaci histopatologických non-responderů, kteří by mohli být ušetřeni neúčinné neoadjuvantní léčby.

Naše práce neprokázala, že by časná metabolická odpověď, vyjádřená procentuálním rozdílem v konzumpci glukózy na PET/CT před (PET1) a 12 až 22 dní po začátku 1. cyklu chemoterapie (PET2), korelovala s histopatologickou odpovědí v resekčním preparátu v celém zkoumaném souboru 90 pacientů. Post hoc explorativní analýzou byla nalezena korelace metabolické a histopatologické odpovědi u podskupiny pacientů, kterí měli PET2 do 16. dne po začátku léčby, tato hypotéza však vyžaduje prospektivní validaci. Z naší studie vyplývá, že PET/CT po 1. cyklu chemoterapie zatím nelze použít k optimalizaci předoperační léčby u AEG.

Cílem druhé části disertační práce bylo retrospektivně porovnat dvě techniky konstrukce ezofagogastrické anastomózy z hlediska pooperačních komplikací, zejména insuficience anastomózy a pozdní striktury anastomózy. Pomocí analýzy propensity skóre vyváženého souboru a multivariační analýzy jsme zjistili, že polomechanická staplerová technika je spojena s významně nižším výskytem insuficience i pozdní striktury anastomózy ve srovnání s technikou ručního šití anastomózy. Preference polomechanické staplerové techniky anastomózy může pomoct optimalizovat operační výsledky resekce jícnu. 

Publikace: Harustiak T, Zemanova M, Fencl P, Hornofova L, Pazdro A, Snajdauf M, Salkova E, Lischke R, Stolz A. [(18) F]Fluorodeoxyglucose PET/CT and prediction of histopathological response to neoadjuvant chemotherapy for adenocarcinoma of the oesophagus and oesophagogastric junction. Br J Surg. 2018 Feb 8. doi: 10.1002/bjs.10712. (IF 5.9)

Harustiak T, Pazdro A, Snajdauf M, Stolz A, Lischke R. Anastomotic leak and stricture after hand-sewn versus linear-stapled intrathoracic oesophagogastric anastomosis: single-centre analysis of 415 oesophagectomies. Eur J Cardiothorac Surg. 2016 Jun;49(6):1650-9.  (IF 3.7)

Fencl P, Belohlavek O, Harustiak T, Zemanova M. FDG-PET/CT lymph node staging after neoadjuvant chemotherapy in patients with adenocarcinoma of the esophageal-gastric junction. Abdom Radiol (NY). 2016; 41(11):2089-2094.  (IF 2.2)

Fencl P, Belohlavek O, Harustiak T, Zemanova M. The analysis of factors affecting the threshold on repeated 18F-FDG-PET/CT investigations measured by the PERCIST protocol in patients with esophageal carcinoma. Nucl Med Commun. 2012 Nov;33(11):1188-94.  (IF 1.4)

Pechačová Z, Zemanová M, Haruštiak T, Vítek P, Fencl P. Peri-operative chemotherapy in patients with oesophageal and gastro-oesophageal junction cancer - three years of experience. Prague Med Rep. 2013;114(2):57-71.  

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY