Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Milí studenti,

rádi bychom Vás přivítali na stránkách III. chirurgické klinické 1. LF UK a FN Motol, které by Vám měly poskytnout základní informace o výuce na naší klinice. Velmi nám záleží, aby jste u nás byli spokojeni a aby jste se z chirurgie naučili během pobytu na klinice co nejvíce a aby jste získali i tolik potřebné praktické zkušenosti.

Studenty s nadstrandardním zájmem o chirurgii rádí přivítáme hlavně na našich operačních sálech, kde budete moci asistovat a trénovat základní chirurgické dovednosti i mimo předepsané stáže.Kvalita výuky je pro nás velmi důležitá a bez zpětné vazby se neobejdeme. Proto prosíme o Vaše připomínky, postřehy a návrhy, především k obsahu, organizaci výuky na klinice a webovým stránkám , které směřujte na adresu: robert.lischke@fnmotol.cz.

Na setkání a spolupráci s Vámi se těší

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD, přednosta kliniky  a tým lékařů III. chirurgické kliniky 1. LF UK 

 

Do výuky jsou zapojeni všichni lékaři kliniky a za jednotlivé segmenty výuky jsou zodpovědni tito učitelé:

Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc 
Zástupce přednosty pro výuku
Email: Jan.Schützner@fnmotol.cz

odb.as. MUDr. Petr Libánský, PhD
Hlavní koordinátor výuky
Email: Petr.Libansky2@fnmotol.cz

Bakalářské studium:  odb. as. MUDr. Tomáš Haruštiak
Email: Tomas.Harustiak@fnmotol.cz

3. ročník – všeobecné lékařství: odb.as. MUDr. Jan Pastor
Email: Jan.Pastor@fnmotol.cz

4. ročník – stomatologie: odb. as. MUDr. Jan Šimonek
Email: Jan.Simonek@fnmotol.cz

6. ročník – všeobecné lékařství – as. MUDr. Petr Libánský, PhD
Email: Petr.Libansky2@fnmotol.cz

Výuka anglicky mluvících studentů: Doc. MUDr. Alan Stolz, PhD
Email: Alan.Stolz@fnmotol.cz

Erasmus:  odb. as. MUDr. Jan Kolařík
Email: jan.kolarik@fnmotol.cz

ROZVRH:

Stáže VI. ročník obor všeobecného lékařství                             

                        (zimní a letní semestr 2018/2019)

Na III.chirurgické klinice 1.LF UK a FNM Praha stážují kruhy dle rozpisu děkanátu (viz příloha a rozpis l.chir.kliniky VFN) v těchto blocích.

Bloky         č. 1 od  23.9.2018  (kruhy č. 3,4,13,14)

                   č. 2 od  19.11.2018 (kruhy č. 1,2,11,12)

                   č. 3 od  21.1.2019  (kruhy č. 7,8,9,10)

                   č. 4 od  4.3.2019 (AP)

č. 5 od  22.4.2018 (kruhy č. 5,6,15,16)

Každý kruh blok  stážuje 5 týdnů, 6.týden je příprava na SZZk, v 7. týdnu je SZZk na I.chirurgické klinice VFN.

Každý týden bude stážovat na III. chirurgické klinice jiná skupina dle určení  I. chirurgické kliniky VFN, každý týden bude cca 20 studentů.

Stáže probíhají na III.chirurgické klinice, V Úvalu 84, Praha 5, Motol,  7:00 – 11:30 denně, či déle dle asistence na operačních sálech.

Studenti, kteří přicházejí na III. chirurgickou kliniku,  jsou již rozděleni do skupin 1-16 (v SISu).

Práce v jednotlivých skupinách  7:00  -  11:30  na odd. pod vedením asistentů, docentů, profesorů – vedoucích odd. a dalších lékařů z oddělení.

Stáže VI. Ročníku mají vést k výcviku k samostatné práci na úrovni mladšího sekundáře.

Jednotlivé skupiny stážující na III. chirurgické klinice

l. týden       skupiny 5,6,7,8

2.týden       skupiny 1,10,13,18

3.týden       skupiny 2,3,11,16

4.týden       skupiny 4,7,9,13

5.týden       skupiny 1,6,12,14

6.týden     -   příprava na SZZk

7.týden     -   SZZk

Úvodní hodina první pondělí v bloku:  9.00 - 10:00hod.  as. MUDr. P. Libánský, PhD. (poté, co proběhne úvodní stáž na I.chirurgické klinice VFN).

Každé další pondělí mezi 7-8hod. se studenti rozepíší na operační sály III. chirurgické kliniky na út až čt (na nástěnce),  vyzvednou si klíček od šatny (1.patro C naproti sekretariátu), dále pokračují stáží na spondylochirurgické klinice 8-11.30hod. (uzel C, 2.patro).

Sál  -  podle operačního programu jsou medici zařazeni jako druhá asistence. Studenti stážující na operačních sálech sledují operační program, dle něhož si včas ověří začátek operace, k níž budou event. vypsáni. Vypsání medika do operační skupiny je závazné. Pokud se student ze závažných důvodů nebude moci na operační sál dostavit, je povinen včas zajistit za sebe náhradu ze skupiny ostatních studentů. (Studenti postiženi virózou nebo jinou infekcí na operační sály nechodí.)

 

 Skupiny se střídají na jednotlivých odd. III.chir.kliniky dle následujícího rozpisu.   (Út – Čt  7-8,10hod. )

1. týden      I.odd. - 5          II.odd. – 6         IV.odd. – 7        JIP – 8

2. týden      I.odd. – 1          II.odd – 10        IV.odd. – 13         JIP - 18     

3. týden      I.odd. – 2          II.odd – 3          IV.odd. – 11         JIP - 16     

4. týden      I.odd. – 4          II.odd – 7          IV.odd – 9            JIP-  13     

5. týden      I.odd. – 12        II.odd – 14        IV.odd. -1             JIP – 6

6. týden       příprava na SZZk

7. týden       SZZk

Vedoucí lékaři oddělení:

Přednosta: prof. MUDr. R. Lischke, PhD.

Primář:  MUDr. J. Tvrdoň

I.  odd. (uzel C, 1.patro)                  -       as. MUDr. T. Haruštiak

II. odd. (uzel C, 1.patro)                  -       as. MUDr. P. Hladík

IV.odd. (uzel C, 1.patro)                  -       as. MUDr. J. Šimonek

Ambulance (uzel C, přízemí)    -       doc. MUDr. A.Stolz

JIP (uzel C, -2.patro)              -       as. MUDr. A. Pazdro

Termíny stáže spondylochirurgie FN Motol (pondělí 8-12hod. )

blok č. 1:    1.10., 8.10., 15.10., 22.10.

blok č. 2:    26.11., 3.12., 10.12., 17.12.

blok č. 3:    28.1., 4.2., 11.2., 18.2.

blok č. 4:    11.3., 18.3., 25.3., 1.4.

angl. paralela

blok č. 5:    29.4., 6.5., 13.5., 20.5.

Během stáže 1x noční služba. – viz informace I. chirurgické kliniky.

Odpoledně-večerní služby začínají v 15. hod. (začátek vizita na JIPu -2C)  a končí dle potřeby. Studenti se hlásí vedoucímu služby.

Veškeré dotazy, problémy, informace a připomínky konzultujte s as. MUDr. P. Libánský, PhD. (konsultační hodiny pondělí 14-15hod. III. chirurgie ambulance),  prof. MUDr. J. Schütznerem, DrSc.,  či prof. MUDr. S. Adámkem, CSc.

Rozvrh studenta (út-čt): 

7:00 – 8:10 hod. práce na odděleních

7:45 – 8:10 velká vizita JIP – (začátek -2 C)

8:10 – 8:30  hod. účast na lékařském hlášení a rtg vizitě (+1 C)

po hlášení denně 3-4 medici druhá asistence sál (sál č. 1.,2. a 3. je na chodbě A-D – tzv. COS A, 4. sál  je na –P naproti centrálnímu příjmu, tzv COS E2). Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiloženém listě na nástěnce.

ostatní medici – práce na odděleních, ambulanci (přízemí, mezi východem a uzlem C), urgentní amb. (snížené přízemí, mezi východem a uzlem C), JIPech

-         rektoskopie  - po, út dopoledne 1. patro chodba  - C – D

-         gastroskopie - st, čt, pá dopoledne 1.p. chodba C – D

 Odpolední stáž:

-         11.30 – 16.00 hod. druhá asistence sál (sál č. 1.,2. a 3. je na chodbě A-D – tzv. COS A, 4. sál  je na –P naproti centrálnímu příjmu, , tzv COS E2). Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiložené listě na nástěnce. 

-         15.00hod.  velká vizita JIP (začátek -2C)

Komplexní přednášky jsou společné pro celý 6. ročník – viz rozpis I.chirurgie VFN.

Konají se na I.chirurgii VFN každý pátek 1. až 5. týden

Pláště, přezutí, fonendoskopy    -    N U T N É  !!!  Je vhodné chodit na stáže upraven /vlasy, nehty/.  Prosím, nebrat s sebou cenné věci.

Šatnaklíč od šatny je na ambulanci III. chir. kliniky a bude vydán pouze při předložení občanského, nebo jiného průkazu. Klíčky od skříněk vydává paní provozní  (1. p. D naproti sekretariátu). Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu    E   -    ( - 2).

 Každý student si nechá potvrdit podpisem ved. asistenta stáže prezenci při odchodu v 11:30 každý den stáže v prezenčním  listu!!!

K zápočtu je nutné potvrzení vedoucího služby o účasti na noční službě a prezenční list + vrátit klíč od šatny.

 Student při převzetí klíčů podepisuje toto prohlášení:

Student prohlašuje a potvrzuje, že byl seznámen s povinností zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb  při praktické a teoretické výuce ve FN Motol, s povinností dodržovat postupy lege artis, nosit v areálu FN Motol na viditelném místě jmenovku, a že byl řádně informován o nezbytnosti dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce,  požární ochrany, jakož i dalších právních předpisů s výkonem praktické výuky souvisejících, a interních opatření platných ve FN Motol. 

 

Stáže  IV. ročník pro obor zubní lékařství

(zimní semestr 2018/2019)

 

                   K r u h   č.  1                                  K r u h   č.  2

                     (Po  -   Pá)                                     (Po   -   Pá)

1. týden  1.10. -  5.10.   Libánský, Woleský        4. týden  22.10.- 26.10. Libánský, Ozaniak

2. týden    8.10.– 12.10. Pastor, Kútná                  5. týden    29.10.–2.11.  Šnajdauf, Tószogy

3. týden   15.10.- 19.10.  Kolařík, Ševčíková         6. týden   5.11.-  9.11. Šimonek, Faltová

 

                   K r u h   č.  3                                  K r u h   č.  4

                   (Po  -   Pá)                                      (Po   -   Pá)

11. týden 10.12. - 14.12. Libánský, Podhráský     14.týden 7.1. -  11.1. Libánský, Jaroščiaková

12. týden 17.12. -  21.12. Skořepa, Kútná             15. týden 14.1.- 18.1. Hladík, East

13. týden 2.1. – 4.1.    Vachtenheim, Švorcová     16. týden 21.1. -25.1. Švorcová, Vachtenheim

 

Sylabus:     1.týden  obecná chirurgie,

2. týden chirurgie břišní dutiny,

3.týden  chirurgie hrudní dutiny

 

S t á ž e :  - probíhají na odděleních, ambulanci, sálech a JIPech III.chir.kliniky.

                   Během semestru se studenti seznámí s prací všech odd. kliniky od  8:30   -   12:00 hodin.

 

Přednášky  -  budou probíhat každý týden v   úterý a pátek v době 10:00  – 11:30 hodin pod vedením asistentů podle rozpisu v zasedací místnosti III.chirurgické kliniky přízemí (chodba D – C) (proti ambulanci).

 

Přednášky, semináře    (út, pá– 10:00 – 11:30)  

  1.,4., 11., 14. týden      Libánský - Obecná chirurgie, št. žl.,  příšt. těl.(út: 2.10..a 23.10, 11.12., 8.1)                 

                                       Pazdro - Chir.jícnu, žaludku (pá: 5.a 26.10, 14.12.,11.1.)

 2.,5.,12.,15. týden         Šnajdauf - Chir. hepatobiliární, kýly, (út: 9. a 30.10.,18.12.,15.1.)                                 

                                      Adámek - Chir.tenkého + tlus.střeva (pá: 12.10., 2.11, 21.12, 18.1.)

3.,6.,13.,16. týden          Kolařík - Chir.plic a mediastina, Tx  (út: 16.10., 6.11, xx,  22.1.)

                                        Pastor - NPB (pá: 19.10., 9.11., 4.1., 25.1.)

                                       /tato přednáška bude od 8.30-10.00hod. a poté budou zápočty/

 

Š a t n a : klíč na ambulanci III.chirurgické kliniky a bude vydán pouze při předložení občanského, nebo jiného průkazu.

                 Šatna č.3 se nachází v komunikačním uzlu E- (-2)

Pláště, přezůvky, fonendoskopy  -  nutné!!!

Každý den při odchodu v 11:30 si necháte potvrdit prezenci příslušným asistentem.  Každý den minimálně 1 student bude asistovat na operačním sále.

První den stáže se všichni studenti dostaví v 8.30hod. na sekretariát III.chirurgické kliniky (FNM, budova pro dospělé, 1. patro, uzel D) pro prezenční list (paní Hlaváčková) a pro klíče od skříňky. 

Při udílení zápočtů v poslední den stáže  vedoucí studijní skupiny odevzdá na sekretariát seznam studentů, kteří obdrželi zápočet k zápisu do SISu. Před zápočtem nutno odevzdat klíč od šatny – 1. patro uzel D naproti sekretariátu. Jinak nemusí být zápočet udělen. Předpokládaný termín zkoušky je v týdnu po ukončení bloku.


 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY