Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

2003

Publikace interní kliniky za rok 2003:

Belšan, Tomáš - Lisý, Jiøí - Keil, Radan - Kynèl, Martin
Zobrazení žluèových cest a pankreatického vývodu magnetickou rezonancí u dìtských pacientù
In: Èesko-slovenská pediatrie//_, roè. 58, è. 6, 2003, s. 368-373, pùvodní èlánek

Blaško, Peter - Fiedler, Jiøí - Vojáèek, Jan
Mechanická podpora srdeèní èinnosti
In: Lékaøské listy//_, roè. 50, è. 45, 2003, s. 10-11, pùvodní èlánek

Drábek, Jiøí - Keil, Radan - Martínek, J. - Hucl, T. - Plzák, Jan
Použití botulotoxinu v léèbì spasmù horního jícnového svìraèe
In: Biomedical Papers//_, roè. 147, è. suppl. 1, 2003, abstrakt

Drábek, Jiøí - Keil, Radan - Schwarz, Jan - Lochmannová, Jindra - Námešný, Ivan
Juxtapapilární divertikl a ERCP
In: Biomedical Papers//_, roè. 147, è. Suppl. 1, 2003, s. 67-67, abstrakt

Goláòová, Jana - Keil, Radan - Lochmannová, Jindra - Hrdlièka, Ludìk
Vzácná pøíèina krvácení do GIT
In: Èeská a slovenská gastroenterologie a hepatologie//_, roè. 57, è. 3, 2003, s. A2-A2, kazuistika

Hájek, Petr - Hraboš, Vladimír - Mates, Martin - Popelová, Jana - Vojáèek, Jan
Aortální stenóza s nízkým transvalvulárním gradientem spojená s nízkým srdeèním výdejem
In: Intervenèní a akutní kardiologie//_, roè. 2, è. 3, 2003, s. 137-143, pùvodní èlánek

Hájek, Petr - Mates, Martin - Malý, Martin - Hraboš, Vladimír - Vojáèek, Jan
Krátkodobé a støednìdobé výsledky koronárních intervencí u osob starších 70 let se stabiln í ICHS
In: Cor et Vasa//_, roè. 45, 2003, abstrakt

Hájek, Petr - Mates, Martin - Malý, Martin - Vojáèek, Jan
Akutní perkutánní koronární intervence u osob starších 70 let
In: Lékaøské listy//_, roè. 50, è. 45, 2003, s. 9-9, abstrakt

Holá, Dagmar - Chlumský, Jaromír
Ischemické ikty
In: Interní medicína pro praxi//_, roè. 5, è. 9, 2003, s. 474-476, pøehledový èlánek

Hraboš, Vladimír - Vojáèek, Jan - Mates, Martin - Semrád, Michal - Hájek, Petr
Mìøení frakèní prùtokové rezervy myokardu u hranièních koronárních stenóz, pro optimalizaci koronární intervence a u svalových mùstkù
In: Cor et Vasa//_, roè. 45, è. 1, 2003, s. 15-21, pùvodní èlánek

Hraboš, Vladimír - Vojáèek, Jan
Transplantace kmenových bunìk - zaèátek nové etapy kardiologie?
In: Cor et Vasa//_, roè. 45, è. 12, 2003, s. 575-577, pùvodní èlánek

Hrdlièka, Ludìk - Keil, Radan - Drábek, Jiøí - Lochmannová, Jindra - Schwarz, Jan
Biliární obstrukce u biliárnì indukované pankreatitidy - výpovìdní hodnoty transamináz, bilirubinu, obstrukèních jaterních enzymù a abdominálního ultrazvuku v korelaci s výsledky urgentní endoskopické retrográdní cholangiopankretikografie
In: Èeská a slovenská gastroenterologie a hepatologie//_, roè. 57, è. 3, 2003, s. 97-101, pùvodní èlánek

Hrdlièka, Ludìk - Šovíèek, Jan - Keil, Radan - Schlegerová, D.
Vzácný pøípad malignity trávící trubice
In: Èeská a slovenská gastroenterologie a hepatologie//_, roè. 57, è. 3, 2003, s. A3-A3, kazuistika

Charvát, Jiøí
Koronární bypass a jeho vliv na systolickou a diastolickou funkci levé komory u diabetikù 2. typu
In: Diabetes and its complications//_, roè. 1, è. 4, 2003, s. 214-214, VII

Chlumský, Jaromír - Charvát, Jiøí
Contribution of distenzibility and intima-media thickness to etiology of stroke
In: Cor et Vasa//_, roè. 45, è. 4, 2003, s. 45-45, abstrakt

Chlumský, Jaromír - Charvát, Jiøí
Distensiblity and common carotid intima-media thickness in diabetic patients.
In: Diabetologia//5.136, 2003, abstrakt

Chlumský, Jaromír - Charvát, Jiøí
Význam mìøení distenzibility karotické tepny
In: Vnitøní lékaøství//_, roè. 49, è. 3, 2003, s. 185-188, pùvodní èlánek

Chlumský, Jaromír - Šváb, Pøemysl - Bruthans, Jan
Jícnová echokardiografie u nemocných s CMP s nízkým rizikem embolizaèní etiologie
In: Cor et Vasa//_, roè. 45, 2003, pùvodní èlánek

Chlumský, Jaromír
Stroke and proinflamatory markers
//_, 2003, abstrakt

Kadlecová, Lucie - Kafuòková, Petra - Klímová, Kristina - Matouš, Miloš - Kvapil, Milan
Vztah ukazatelù zdatnosti k biochemickým a antropometrickým parametrùm u pacientù s diabetes mellitus 2. typu
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roè. 6, è. Suppl. 1, 2003, s. 31-32, abstrakt

Keil, Radan - Perušièová, Jindra
Diabetická gastroparéza - jak èasto myslíme na tuto komplikaci diabetu?
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roè. 6, è. 2, 2003, s. 79-82, pùvodní èlánek

Keil, Radan
Použití lineární endosonografie v gastroenterologii
In: Lékaøské zprávy èas. LF UK Hradec Králové//_, roè. 48, è. Suppl. 1, 2003, s. 29-29, abstrakt

Keil, Radan
Refluxní choroba jícnu
In: Postgraduální medicína//_, roè. 5, è. 2, 2003, s. 128-130, pùvodní èlánek

Keil, Radan
The patogenic potential of the congenital abnormalities of the biliary tree.
//_, 2003, abstrakt

Kozáková, Sabina - Charvát, Jiøí - Hrdlièka, Ludìk - Souèek, Martin - Kvapil, Milan
Nutrièní intervence u nemocných s cévní mozkovou pøíhodou
In: Vnitøní lékaøství//_, roè. 49, è. 8, 2003, s. 618-622, pùvodní èlánek

Kozáková, Sabina - Zamrazil, Václav - Tomek, Aleš - Charvát, Jiøí - Kvapil, Milan
Centrální pontinní myelinolýza u diabetes mellitus I. typu
In: Kazuistiky v diabetologii//_, roè. 1, è. 2, 2003, s. 28-30, kazuistika

Kozáková, Sabina - Zamrazil, Václav jr. - Souèek, Martin - Charvát, Jiøí - Kvapil, Milan
Centrální pontinní myelinolýza u diabetes mellitus I. typu
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa //_, roè. 6, è. Suppl. 1, 2003, s. 35-35, abstrakt

Kvapil, Milan - Charvát, Jiøí - Chlumský, Jaromír
The relation of the silent ischemia in asymptomatic 2nd type diabetics to diabetes compensation and to some biochemical laboratory parameters connected with risk of ischemic heart disease.
In: Diabetologia//5.136, roè. 46, è. Suppl. 2, 2003, s. A357-A357, abstrakt

Kvapil, Milan
Diabetická nefropatie z hlediska diabetologa
(autor kapitoly), Galén, Praha, 2003, s. 42-46, monografie

Kvapil, Milan
Doba po Heart Protection Study- zmìníme algoritmus léèby diabetu?
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roè. 6, è. 3, 2003, s. 136-138, pùvodní èlánek

Kvapil, Milan
Hyperteze a diabetes - souèasné pohledy na speciální otázky
In: Vnitøní lékaøství//_, roè. 49, è. 12, 2003, s. 935-937, pùvodní èlánek

Kvapil, Milan
Inzulínová deficience a její léèba
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roè. 6, è. Suppl. 2, 2003, s. 36-37, pùvodní èlánek

Kvapil, Milan
Metformin a ostatní perorální antidiabetika
(autor kapitoly), Galén, Praha, 2003, s. 77-98, monografie

Kvapil, Milan
Možnosti prevence manifestace diabetu II. typu
In: Bulletin sdružení praktických lékaøù//_, roè. 13, è. 5, 2003, s. 23-27, pùvodní èlánek

Kvapil, Milan
Úvod k sympoziu 'Pokroky v inzulinoterapii'
In: Medicína po promoci//_, roè. 4, è. 5, 2003, s. 6-8, pùvodní èlánek

Lochmannová, Jindra
Klinické projevy a konzervativní léèba hemeroidù
In: Flebo noviny//_, è. srpen, 2003, pùvodní èlánek

Lochmannová, Jindra
Nová diagnostická metoda v gastroenterologii - M2A endoskopická kapsle
In: Praktický lékaø//_, roè. 83, è. 6, 2003, s. 338-339, pùvodní èlánek

Malý, Martin - Vojáèek, Jan - Hraboš, Vladimír - Semrád, Michael - Mates, Martin
Tissue factor, tissue factor pathway inhibitor and cytoadhesive molecules in patients with an acute coronary syndrome
In: Physiological Research//0.984, roè. 52, è. 6, 2003, s. 719-728, pùvodní èlánek

Malý, Martin - Vojáèek, Jan
Determinating the rate of onset of antiplatelet activity of clopidogrel using spectrofotometric aggregometry
In: Cor et Vasa//_, roè. 45, è. 4, 2003, s. 59-60, pùvodní èlánek

Malý, Martin - Vojáèek, Jan
Tkáòový faktor u akutních koronárních syndromù
In: Lékaøské listy//_, è. 52, 2003, s. 34-34, abstrakt

Mates, Martin - Hájek, Petr - Malý, Martin - Hraboš, Vladimír - Vojáèek, Jan
Stenóza kmene levé koronární tepny po náhradì aortální chlopnì
In: Cor et vasa//_, roè. 45, è. 7-8, 2003, s. 400-401, kazuistika

Mates, Martin - Hraboš, Vladimír - Malý, Martin - Hájek, Petr - Vojáèek, Jan
Midterm Follow-up After deferring Coronary Intrervention on the basis of myocardial fractional flow reserve measurement.
In: American Journal of Cardiology//2.327, roè. 92, è. Suppl., 2003, s. 202L-203L, abstrakt

Mates, Martin - Hraboš, Vladimír - Vojáèek, Jan
Odložení intervence hraniènì významné stenózy - využití frakèní prùtokové rezervy myokardu
In: Kardiológia//_, roè. 12, è. 2, 2003, s. 78-84, pùvodní èlánek

Matoušovic, Karel - Martínek, Vojtìch
IgA nefropatie. Užití moderních laboratorních metod a biopsie v diagnostice
In: Vnitøní lékaøství//_, roè. 49, è. 11, 2003, s. 869-873, pùvodní èlánek

Matoušovic, Karel - Novák, J. - Tomaòa, M. - Brown, R. - Hall, S.
Cirkulující imunitní komplexy pacientù s IgA nefropatií v závislosti na molekulové hmotnosti buï stimulují nebo suprimují proliferaci mesangiálních bunìk.
In: XXX. Kongres Slovenské nefrologické spoleènosti s mezinárodní úèastí.//_, 2003, abstrakt

Matoušovic, Karel - Podracká, L. - Koneèný, K.
Imunoglobuliny A, Tn aantigen a IgA nefropatie
In: Aktuality v nefrologii//_, roè. 9, è. 1, 2003, s. 33-36, pùvodní èlánek

Matoušovic, Karel
Celkový poèet nefronù mùže být predisponujícím faktorem rozvoje hypertenze a ledvinových chorob
In: Aktuality v nefrologii//_, roè. 9, è. 4, 2003, s. 139-141, pøehledový èlánek

Matoušovic, Karel
IgA nefropatie
In: Aktuality v nefrologii//_, roè. 9, è. 2, 2003, s. 45-47, pøehledový èlánek

Matoušovic, Karel
Od chorob obìhu krevního k rrejekèní nefropatii
//_, roè. 9, è. 2, 2003, s. 45-47, pùvodní èlánek

Novák, J. - Tomaòa, M. - Brown, R. - Matoušovic, Karel - Hall, S.
IgA 1- containing circulating immune complexes from IgA nepropathy patients differentially stimulate or inhibit proliferative of mesangial cells in vitro.
In: Nephrology Dialysis and Transplantation//2.570, roè. 18, è. Suppl. 4, 2003, s. 33-34, abstrakt

Novák, J. - Tomaòa, M. - Matoušovic, Karel - Novák, Z. - Brown, R.
Galactose deficient IgA1 - containing circulatinh immune complexes from IgA nepropathy patients
In: Journal of the American Society of Nephrology//6.404, roè. 14, è. Suppl. 1, 2003, s. A631-A631, abstrakt

Pavlík, Emil - Potužníková, Bìla - Souèek, Andrej - Souèková, Anna - Zelenková, Jitka
Genotypová alanýza kmenù Helicobacter pylori ve vztahu k chronické gastritidì a vøedové chorobì.
In: Klinická mikrobiologie a infekèní lékaøství//_, roè. 9, è. 4, 2003, s. 177-182, pùvodní èlánek

Popelová, Jana - Vojáèek, Jan - Mates, Martin
Význam echokardiografie v katetrizaèní léèbì uzávìrù defektù síòového septa u dospìlých
In: Cor et Vasa//_, roè. 45, è. 9, 2003, s. K143-K143, abstrakt

Popelová, Jana
Dospìlý s vrozenou srdeèní vadou
In: Cor et Vasa//_, roè. 45, è. 4, 2003, s. 75-75, abstrakt

Popelová, Jana
Otevøené foramen ovale a paradoxní embolizace - antiagregaèní léèba, antikoagulaèní léèba nebo uzávìr?
In: Remedia//_, roè. 13, è. 2, 2003, s. 148-151, pùvodní èlánek

Popelová, Jana
Vrozené srdeèní vady dospìlých
333 s., Grada, Praha, 2003, monografie

Skalická, Veronika - Keil, Radan - Zezulková, J. - Kotalová, Radana - Vanèíková, Zuzana
Cholestatic jaundice caused by inspisated bile and choledocholithiasis in CF toddler. Role of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in diagnosis and treatment. Case Report
In: Journal of Cystic Fibrosis//_, roè. 2, è. Suppl. 1, 2003, abstrakt

Svaèina, Štìpán - Šmahelová, Alena - Kvapil, Milan
Kazuistiky
(autor kapitoly///autor kapitoly///autor kapitoly), Galén, Praha, 2003, s. 159-164, monografie

Teplan, V. - Schück, O. - Knotek, A. - Hajný, J. - Kvapil, Milan
Enhanced metabolic Effect of erythropoetin and keto acids in CRF patients on low-protein diet: Czech multicenter study
In: American Journal of Kidney Diseases//3.688, roè. 41, è. 3, Suppl. 1, 2003, s. S26-S30, pùvodní èlánek

Vojáèek, Jan - Hájek, Petr - Hraboš, Vladimír - Mates, Martin
Distální ochrana; dùležitá souèást pøímého stentingu aortokoronárního by-passu
In: Intervenèní a akutní kardiologie//_, roè. 2, è. 4, 2003, s. 205-207, kazuistika

Vojáèek, Jan - Hájek, T. - Burkert, J. - Veselka, Josef - Tesaø, David
Dlouhodobé výsledky arteriální revaskularizece myokardu s použitím arteria gastroepiploica dextra
In: Cor et Vasa//_, roè. 45, è. 2, 2003, s. 105-107, pùvodní èlánek

Vojáèek, Jan - Mates, Martin - Hraboš, Vladimír
Nové názory na vznik akutního koronárního syndromu
In: Intervenèní a akutní kardiologie//_, roè. 2, è. 2, 2003, s. 69-72, pùvodní èlánek

Vojáèek, Jan
Inhibitory destièkových glykoproteinových receptorù typu IIb/IIIa
In: Remedia//_, roè. 13, è. 2, 2003, s. 84-92, pùvodní èlánek

Vojáèek, Jan
Souèasné trendy ve farmakoterapii nìkterých srdeèních onemocnìní
In: Remedia//_, roè. 13, è. 2, 2003, s. 67-67, VII

Vojáèek, Jan
Vývoj èeské intervenèní kardiologie a její postavení v Evropì
In: Lékaøské listy//_, roè. 45, è. 45, 2003, s. 8-8, abstrakt

Zamrazil, Václav - Charvát, Jiøí
Comparison of clinical and echocardiographic changes in diabetic and nondiabetic patients with left ventricle failure.
In: Diabetes and metabolism//_, roè. 29, è. supl. 1, 2003, s. 4S324, abstrakt

Zamrazil, Václav jr. - Vanìèek, Tomáš - Chodová, Ida - Žïárská, Denisa
Laktátová acidóza s letálním koncem u 67-leté nemocné léèené metforminem
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roè. 6, è. suppl. 1, 2003, s. 66-66, abstrakt

Zelenková, Jitka - Souèková, Anna - Kvapil, Milan - Vejvalka, Jan - Segethová, J.
Helicobacter pylori a diabetes mellitus
In: Pelikán//_, è. 12, 2003, s. 22-22, abstrakt

Zelenková, Jitka - Souèková, Anna - Souèek, Andrej - Pechová, Marta - Lochmannová, Jindra
Relation between Helicobacter pylori and colonic polyps
In: Biomedical Papers//_, roè. 147, è. Suppl. 1, 2003, s. 33-34, abstrakt

Zelenková, Jitka - Souèková, Anna - Souèek, Andrej - Pechová, Marta - Lochmannová, Jindra
Vztah mezi Helicobacter pylori a støevnímy polypy
In: Biomedical pages/Abstracts//_, roè. 147, è. Suppl., 2003, s. 33-34, abstrakt

Zelenková, Jitka
Funkèní poruchy a Helicobacter pylori
(autor kapitoly), Grada Publishing a.s., Praha, 2003, s. 132-141, monografie

Zelenková, Jitka
Novinky o Helicobacter pylori
In: Causa subita//_, roè. 6, è. 9, 2003, s. 412-413, pùvodní èlánek

Zelenková, Jitka
Vøedová choroba gastroduodena: léèba v ordinacích praktických lékaøù
In: Practicus//_, roè. 2, è. 1, 2003, s. 21-32, pùvodní èlánek

Zelenková, Jitka
Vztah Helicobacter pylori a chorob GIT
In: Causa subita//_, roè. 6, è. 5, 2003, s. 226-227, pùvodní èlánek

Šimon, Jaroslav - Vojáèek, Jan - Šváb, Pøemysl
AV blokáda III. stupnì provázená synkopami a stenokardiemi na podkladì koronárních spasmù úspìšnì léèená kardiostimulací a stentingem pravé koronární arterie
In: Kardiológia//_, roè. 12, è. 1, 2003, s. 14A-14A, abstrakt

Šimon, Jaroslav
Novìjší antiarytmika III. tøídy
In: Remedia//_, roè. 2, 2003, s. 131-134, pùvodní èlánek

Šovíèek, Jan - Keil, Radan - Hrdlièka, Ludìk - Tyburec, Jaromír - Drábek, Jiøí
Krvácení po endoskopické polypektomii tlustého støeva - závažná komplikace
In: Biomedical Papers//_, roè. 147, è. Suppl. 1, 2003, s. 71-71, abstrakt

Žïárská, Denisa - Závadová, E. - Kvapil, Milan
Transforming growth factor beta 1 in newly diagnosed diabetes mellitus
//_, 2003, abstrakt

Žïárská, Denisa - Závadová, E. - Kvapil, Milan
Transforming growth factor beta 1 in plasma of patients with newly diagnosed diabetes mellitus type 2 in comparison to patients with latent autoimmune diabetes mellitus
In: Diabetologia//5.136, 2003, abstrakt

Žïárská, Denisa - Závadová, E. - Kvapil, Milan
Transforming growth factor beta 1 u pacientù s novì diagnostikovaným diabetem mellitus 2 ve srovnání s novì diagnostikovanými pacienty s latentním autoimunitním diabetem mellitus (LADA)
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roè. 6, è. Suppl. 1, 2003, s. 66-67, abstrakt

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY