Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Informace pro pacienty

Poslání oddělení

Urgentní příjem dospělých je oddělení, jehož posláním je ošetření a péče o pacienty s náhlým zhoršením zdravotního stavu neúrazové příčiny.
O úrazová postižení se stará úrazová ambulance (traumatologie) ve stejné hale nemocnice.

Pacienti jsou většinou přiváženi vozy Záchranné služby, ale ošetřujeme i pacienty, kteří se dostavili pro akutní obtíže sami. Vzhledem k malé kapacitě oddělení je nutné provádět pečlivé třídění a určování priorit ošetření. Toto třídění provádí kvalifikovaná sestra v recepci, event. v obtížnějších případech volá lékaře.
Málo akutní stavy nebo odložitelná péče ( čerpání lékařské péče za chybějícího praktického lékaře nebo ambulantní specialisty ) pak může na vyšetření a ošetření dlouho čekat.

Veškerá práce na oddělení je v dané směně poskytována dvěma lékaři a třemi sestrami na sedmi lůžkách. Po běžné pracovní době jsou ještě ve týž prostorech provozovány interní a neurologická ambulance a příjmy na tyto kliniky.

Oddělení je umístěno ve sníženém přízemí (- P) v Hale urgentního příjmu spolu s úrazovou ambulancí, která se stará o všechna úrazová postižení a s příjmovou částí Kliniky anesteziologie a resuscitace UK 2. LF a IPVZ, která se stará o všechny kritické stavy se selháváním životních funkcí. Oddělení je přístupné je nejlépe z krytého tunelu, kam přijíždějí sanitky záchranných služeb a kde je umožněno zastavit na vystoupení nemocního přímo před dvěřmi haly urgentního příjmu. Auto pak musí odjet na parkoviště, protože tunel musí být trvale průjezdný.

Příjem k ošetření

Záchranná služba
Nejčastěji jsou k nám pacienti přiváženi záchrannou službou. I když ne vždy se jedná o závažná onemocnění,  jsou pacienti přijímaní od záchranné služby tříděni a ošetřováni přednostně. Často po předchozím avizu u závažných stavů vjíždí posádka přímo na vyšetřovací lůžko v prostorách oddělení.

Vzhledem k stále častějšímu zneužívání záchranné služby k ošetřování banálních stavů a nemocí může ovšem i pacient přivezený vozem ZS po přetřídění naléhavosti čekat několik hodin na vyšetření. 

 

Pacienti s doporučením ošetřujícího lékaře
Pacient přicházející do nemocnice na vyšetření nebo k hospitalizaci na doporučení ošetřujícího lékaře (praktický lékař, ambulantní specialista z polikliniky, lékař z pohotovosti, jiný ošetřující lékař) jsou řešeni na urgentním příjmu pouze tehdy, jde-li o akutní stav a ambulance příslušného oddělení, na které byl pacient jiným lékařem odeslán, není v mimopracovní době v provozu neboť všechna odborná oddělení nemají ambulance otevřené po 24 hodin denně. Pokud se sejde v Hale urgentního příjmu více nemocných najednou, je na sestře v recepci, aby do ordinace předávala pacienty nikoli podle pořadí příchodu, ale podle naléhavosti jejich onemocnění, podle závažnosti stavu. Ve sporných nebo nejednoznačných případech konzultuje případ s lékařem. Kapacita oddělení je limitovaná prostorově i personálně a nelze vyhovět všem najednou. Čekání na ošetření u nás ovšem zdaleka nedosahuje délky, která je běžná na zahraničních emergence.

Pacienti bez doporučení
Přijímáme i pacienty bez doporučení. Především se jedná o nemocné, kteří nemají v Praze svého registrujícího lékaře, jsou na služební cestě, turisty, občany bez domova a velmi často se jedná o nemocné, kteří primárně vyhledávají pomoc v nemocnici, neboť nevědí, že existuje Lékařská služba první pomoci, která běžně zvládá například chřipky, běžná respirační onemocnění, angíny, bolesti zad nebo dokonce nevědí, kdo je jeich praktický lékař a kde sídlí. Ti, kteří i s banálními obtížemi přicházejí přímo do nemocnice, se vystavují nebezpečí delšího čekání a někdy i odejdou aniž by vyčkali ošetření, protože jejich trpělivost vyčerpalo čekání.

Pohotovostní poplatek: 90Kč 
(poplatek se platí ve všední den od 16:00 hodin do 7:00 hodin, sobota, neděle a svátky celý den)

Průběh vyšetření

Lékař OUPD vás vyšetří s ohledem na vaše aktuální potíže, vezme v úvahu chronická onemocnění, pokud je třeba, pozve specialistu z odborného oddělení, stanoví pracovní diagnózu, a zahájí neodkladnou léčbu, nebo pokračuje v léčbě zahájené v přednemocniční etapě ošetření. Pokud se váš stav zlepší a nevyžaduje další péči za hospitalizace, budete propuštěni domů. Pokud váš aktuální zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, bude vám nabídnuta. Nechcete-li nabídku na vlastní nebezpečí přijmout, bude vám předložena k podpisu listina, kde podpisem stvrdíte, že hospitalizaci odmítáte a že jste byli poučeni, jaké z toho pro vás plyne riziko.

O vyšetření a změnách aktuálního zdravotního stavu pacienta je vedena dokumentace. Každé vyšetření končí předáním záznamu o ošetření pacientovi. Záznam musí obsahovat zřetelné doporučení dalšího postupu. Pacientovi je předepsán i recept na doporučený lék, je-li určen k okamžitému užívání. O užívání a dalším doporučeném postupu budete poučení lékařem.

Nestyďte se zeptat, když vám něco nebude jasné.

Co vzít sebou

V každém případě je třeba mít s sebou doklad o zdravotním pojištění, osobní průkaz. Mimo stavy bezprostředního ohrožení života není povinností zdravotního perosnálu poskytnout ošetření osobě bez platných dokladů !!

Velmi se bude hodit, pokud budete mít připraveno buď v paměti nebo na papíře:

  • s jakými nemocemi se léčíte a jaké léky užíváte
  • kdy jste naposledy byli v nemocnici a proč
  • jaké jsou vaše současné potíže, pro které jdete k lékaři a jak dlouho trvají
  • telefon na vaše blízké, kterým byste chtěli podat zprávu, že jste na ošetření v nemocnici
  • telefon na sousedy, pokud by se měli postarat o vaše dítě nebo domácí mazlíčky

Poskytování informací o pacientech

Jsou vázány na souhlas pacienta. Pokud nedá nemocný souhlas, nelze poskytnout informaci o zdravotním stavu. Při osobním kontaktu je to snadnější, ale telefonicky jsou informace poskytovány jen ve zcela omezené míře jako např.: že byl nebo nebyl pacient ošetřen a zda šel domů nebo leží v nemocnici a na kterém oddělení. Je to proto, že nelze identifikovat telefonující osobu a zneužívání této anonymity není bohužel výjimečné. Personál oddělení se snaží dle situace vyhovět, ale musí mít na zřeteli legislativní povinnost. Proto prosíme o pochopení, jde o ochranu práv a soukromí pacienta, nikoliv neochotu personálu.

Doprava do nemocnice a domů

Měli byste být připraveni na možnosti, že budete hospitalizováni, i na možnost, že po ošetření půjdete domů. Doprava sanitou na náklady zdravotního pojištění je výhradně určena pacientům, kteří nemohou z vážných zdravotních důvodů cestovat hromadnou dopravou nebo osobním autem ( tzn. např. nemohou sedět, potřebují nosítka nebo vozík atd.). Na sanitu domů není automatický nárok jen proto, že vás sanita do nemocnice přivezla.  K dispozici je taxislužba pro ty, jež nemůže osobním autem odvézt nikdo z rodiny. Nenaléhejte na náš personál tím, že budete požadovat sanitu jen proto, že to považujete za své právo plátce zdravotního pojištění. Zdravotní řád žádné takové právo negarantuje. Na cestu do nemocnice se oblečte tak, abyste se mohli v důstojném oblečení dostat domů v případě, že budete propuštěni.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY