Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Centrála sociálního oddělení - dospělé a dětské kliniky

Zvýšená náročnost sociální práce při péči o pacienty se specifickou problematikou je téměř na všech klinikách dospělé i dětské části. Cílem spolupráce sociálních pracovníků a zdravotnického týmu je propuštění pacienta do domácího prostředí, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav a zázemí, nebo umístění do zařízení sociální či zdravotní péče Často jde o pacienty ohrožené sociálním vyloučením např.: s nižší socioekonomickou úrovní, nacházející se ve špatném zdravotním a sociálním stavu, velmi často s narušeným nebo žádným rodinným zázemím, se ztrátou výdělečných schopností. Nebo jde o pacienty se sníženou soběstačností a osamělé, ohrožené staré občany, s těžkým zdravotním postižením, kde je zapotřebí napomáhat sociálnímu začlenění za pomoci nejrůznějších státních i nestátních organizací. Je třeba pro ně hledat další možnosti ve stále ještě ne dost husté sociální síti.

Na základě dlouhodobých zkušeností je nezbytné, aby u dětí i dospělých se závažným chronickým onemocněním byli zkušení sociální pracovníci, kteří jim pomohou zabezpečit veškeré dostupné potřebné služby. Výrazně se tak zkrátí ošetřovací doba, zlepší se kvalita života pacientů a rodin vážně nemocných. Každá skupina klientů má svá specifika týkající se zdravotního stavu, jež se odráží v zajištění odpovídajícího sociálního zázemí. Specifikum sociální práce na centrále sociálního oddělení tkví zejména v nutnosti polyvalence sociálních pracovnic, které musí znát jak problematiku dětských klientů, tak i dospělých a schopnosti vzájemného zastupování tak, aby rozsah a forma pomoci a podpory byly v souladu s hlavními zásadami kvality sociální péče týkající se jak ochrany lidských práv uživatelů a individualizace služby, tak i odbornosti a dostupnosti.

Pracujeme pro všechny kliniky dětské a dospělé části. Zde jsou hospitalizováni pacienti s dlouhodobým onemocněním a mnohdy s trvalým zdravotním postižením. Tato situace nese s sebou jak pro pacienta (dětského i dospělého), tak i pro celou rodinu řadu složitých problémů a situací, které je potřeba řešit ihned. Bez naší součinnosti by i medicínská léčba byla méně účinná a někdy by se ani nedala realizovat.

Onkologické oddělení - dospělá část

Na onkologickém oddělení se velmi často setkáváme s nutností řešit u nemocných, kteří potřebují ošetřovatelskou péči, hospitalizaci ze sociálních důvodů. Rodiny pacientů jsou v krizi a nezkušené. Pomoc sociální pracovnice je při vyřizování sociálních problémů nezastupitelná a velmi prospěšná a zjednodušuje plynulý chod oddělení.

Dětská hemato - onkologická klinika

Vzhledem k délce a náročnosti léčby u hemato-onkologických onemocnění dětí je léčbou narušeno fungování celé rodiny. Pro rodinu je onemocnění dítěte a jeho dlouhodobé hospitalizace s doprovodem jedním s rodičů velkou zátěží po stránce nejen fyzické a psychické, ale i finanční. Je nutné, aby rodiče dítěte byli včas informováni o možnostech, které stát nabízí dlouhodobě zdravotně postiženým občanům. Sociální práce s takovou rodinou musí být na nejvyšší odborné úrovni znalostí, koordinována s ostatními odborníky. Vzhledem k tomu, že onkologické onemocnění dítěte je velkou zátěží pro všechny členy rodiny, mohou se v průběhu léčby projevit doposud skryté sociální a vztahové problémy v rodině. Právě z toho důvodu klade tento druh sociální práce velké nároky na osobnostní a profesní kvality sociálního pracovníka, jeho schopnost empatie, nadhledu a vytvoření pocitu vzájemné důvěry.

Oddělení chronické resuscitace a intenzivní péče

Sociální práce na tomto oddělení je náročná, protože jsou zde pacienti většinou bezmocní, s problémy komunikace, neschopní si zařizovat své záležitosti sami. Z velké části se jedná o pacienty vyššího věku nebo naopak mladé jedince s nefunkčními rodinami. Z důvodů jejich komplikovaného zdravotního stavu není možné zajišťování následné péče ponechat na rodině (např. rodina není schopna sama umístit pacienta s tracheotomií).

Gynekologicko – porodnická klinika + novorozenecké oddělení

Na gynekologicko-porodnické klinice se jedná o velmi náročnou, specifickou sociální práci, oproti jiným klinikám časově omezenou vyžadující okamžité řešení a velmi úzkou spolupráci s týmem kliniky. Po narození dítěte musí sociální pracovnice odhadnout, zda matka s určitými problémy jako jsou např.: drogy, špatné sociální zázemí, psychické onemocnění, samoživitelka, bez přístřeší, nezletilost, je schopna péči o novorozence zvládnout. Na základě zhodnocení zdravotní a sociálně společenské problematiky je v takových situacích.potřeba urychleně zajistit další pomoc: bud´v domácím prostředí ve spolupráci s OSPOD, širší rodinou, s nestátními organizacemi a sdruženími nebo v zařízení pro děti či matky s dětmi tak, aby nebylo ohroženo zdraví a vývoj dítěte.

Pediatrická klinika

Sociální práce na pediatrické klinice zahrnuje problematiku dětí se syndromem CAN a dětí chronicky nemocných. Činnost sociální pracovnice je zaměřena zejména na děti jevící známky syndromu CAN (Child abuse and neglect), zn. týrané, zneužívané či zanedbávané děti. Jde o specifický způsob sociální práce, který je zaměřen na záchyt a řešení situace týraného dítěte. Sociální práce na tomto oddělení vyžaduje velmi úzkou spolupráci multidisciplinárního týmu tak, aby byli všichni odborníci plně informováni o postupu. Velkou část této práce zahrnuje mediace a facilitace mezi rodiči dítěte a zdravotnickým personálem. Sociální pracovnice jedná se státními i nestátními subjekty v rámci poskytnutí odpovídající péče a zajištění optimálního zázemí ohroženého dítěte.

Druhou částí sociální práce na Pediatrické klinice je péče o chronicky nemocné děti. U nich je nutná celoživotní péče vzhledem ke specifickým životním podmínkám nutným pro jejich integraci ve společnosti. Patří mezi ně finanční zajištění, výhody pro zdravotně postižené, léky, zdravotnické pomůcky, vhodné bytové podmínky a to vždy dle charakteru nemoci dítěte. Z těchto důvodů je nutná dlouhodobá intervence sociálního pracovníka. V případě, že chronicky nemocné děti mají nefunkční rodinné zázemí, které by poskytlo odpovídající péči, je třeba dlouhodobá sociální práce s touto rodinou. A to formou edukace rodičů, dohledu dostupných sociálních a zdravotních služeb v terénu, aby se předešlo umístění dítěte do ústavní péče.

Rehabilitace, Spinální jednotka, Centrum léčby bolesti

Na spinální jednotce jsou hospitalizovaní pacienti, u kterých došlo ke změně životní situace z důvodů náhlé a velmi závažné změny zdravotního stavu, z nichž mnozí zůstávají upoutáni na invalidní vozík. Cílem sociální práce je pomoci jim vytvořit existenčních možnosti pro opětné začlenění do společnosti, jejich pracovní zařazení, úpravu potřebných podmínek včetně zajištění sociálních služeb a také pomoc při sepisování odvolání v případě nepřiznání invalidního důchodu a dalších sociálních dávek.

KAR dospělá i dětská

Obdobná individuální sociální práce s pacienty, kteří jsou v důsledku vážného onemocnění nebo úrazu, velmi často s trvalými následky, odkázáni na pomoc druhé osoby. Dále vyhledávání či pátrání po příbuzných, zjišťování totožnosti zemřelých, zprostředkování sociálních pohřbů. U dětí je v rámci sociálně právní ochrany nutná intenzivnější práce s rodinnými příslušníky. U chronicky nemocných dětí zajišťujeme domácí plicní ventilaci.

Neurologie - dospělá část

Sociální pracovnice musí obsáhnout veškerou sociálně zdravotní problematiku spadající do sféry neurologie, jde zejména o problematiku pacientů po poškození mozku - krvácení, mozkové příhody; pooperační stavy v oblasti hlavy např. ozáření, odstranění nádoru s potřebou zajištění následné rehabilitace s ohledem na současný stav, věk, dostupnost; dále zajištění terénních služeb včetně cílené rehabilitace, možnosti logopedie, možnosti vypůjčení pomůcek. Specifickou skupinou je problematika pacientů s roztroušenou sklerosou s potřebou zajištění zařízení respitní péče, možností rehabilitačního pobytu, následné péče včetně poradenské činnosti.

Neurologie - dětská část

U dětí je sociální problematika zaměřena zejména na sociálně právní ochranu, u nichž je podezření na syndrom CAN a sociálně právní poradenství rodičům hospitalizovaných dětí. Podává informace a zajišťuje kontakty týkající se osobní a pedagogické asistence postiženým dětem apod.

Chirurgické obory (též kardiochirurgie, neurochirurgie, spondylochirurgie, traumatologie) a ortopedie

Sociální pracovnice zajišťují následnou péči pro pacienty se sníženou soběstačností (LDN, rehabilitační ústavy) včetně terénních služeb (domácí péče, pečovatelská služba), jednají s rodinami pacientů, s úřady, zajišťují pomůcky u osamělých pacientů, sociálně právní poradenství pro pacienty a jejich příbuzné atd. Vyhledávají příbuzné u pacientů např. po poškození mozku (krvácení, úrazy, operace, dočasná ztráta paměti). Specifická je zejména problematika postupu a řešení po fyzickém napadení rodinným příslušníkem, kdy muselo dojít k hospitalizaci. Sociální pracovnice těmto pacientům zajišťuje poradenství, pomoc s podáním trestního oznámení, zajištění ubytování po propuštění z nemocnice. Tyto případy jsou vedeny delší dobu nekončí propuštění z nemocnice.

Dětská chirurgie

Sociální problematika je zde zaměřena zejména na sociálně právní ochranu, u nichž je podezření na syndrom CAN; u nezletilých rodičů na úzkou spolupráci se zdravotnickým personálem, s OSPOD; sociálně právní poradenství rodičům hospitalizovaných dětí a jiné činnosti.

Interna, Kardiologie, Metabolická jednotka, Urologie, Pneumologická klinika, infekční oddělení

Zajišťování běžných činností jako je např. jednání s příbuznými, zajišťování následné péče o pacienta (LDN, rehabilitační ústavy aj.) terénních služeb (domácí péče, pečovatelská služba), problematika osob bez přístřeší (poradenství, zajišťování azylových zařízení) , ale i zjišťování a vyhledávání příbuzných, sociální pohřby.

ORL dospělá i dětská

Řešení problematiky pacientů s nádory v oblasti hlavy a krku, často jde o pacienty s tracheotomií. Poskytujeme sociálně právní poradenství, zprostředkováváme terénní služby, zajišťujeme; specifická je problematika osob bez přístřeší. U dětí zaměření na sociálně právní odhadu v případech podezření na syndrom CAN, intenzivní práce s rodinou a další činnosti.

Centrum kochleárních implantací u dětí (CKID), u Mrázovky 15, Praha 5 (Foniatrické oddělení ORL kliniky)

Jednou týdně působí příslušný sociální pracovník na detašovaném pracovišti – CKID. Provádí nezbytné sociální šetření u dětských lékařů dětí – kandidátů na kochleární implantaci.pro potřeby komise MZ. Zabezpečuje sociálně právní poradenství klientům, zejména rodičům dětí se sluchovým postižením, případně kombinovaným postižením. V neposlední řadě zprostředkovává těmto klientům informace a kontakty na služby poskytované jinými organizacemi a intervenuje v jejich zájmu se státními organizacemi a neziskovými institucemi.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY