Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Akce a semináře

Křest knihy Poranění míchy - Příčiny, důsledky, organizace péče

Dne 30.5.2019 jsme s radostí a trochu také s úlevou oslavili vydání knihy souhrně pojednávající o problematice míšního poranění. Pod vedením hlavního autora knihy se v Praze - Nových Butovicích sešli spoluautoři a ti, kteří spinálce se psaním pomáhali. Díky všem a knize hodně štěstí!

 

 

 

 

 

 

http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5791

 

 

56´th ISCoS Annual Scientific Meeting

24.-26.10.2017, Dublin

Také letošního mezinárodního kongresu pořádaného The International Spinal Cord Society (ISCoS) se aktivně zúčastnili zástupci Spinální jednotky FN v Motole. Na třech posterech jsme zde prezentovali své zkušenosti z oblasti lékařské, fyzioterapeutické a ergoterapeutické péče o pacienty po míšním poranění. Jako vždy byl pro nás kongres zdrojem mnoha nových znalostí a profesní inspirace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NISCI Investigators´ Training

29.-30.11., Praha

Spinální jednotka FN v Motole se jako jeden z partnerů účastní grantového projektu EU s názvem Protilátky proti Nogo-A pro zvýšení plasticity, regenerace a obnovy funkce po akutním poranění míchy – NISCI. Jde o multicentrickou, mezinárodní, placebem kontrolovanou studii, která si klade za cíl posílení regenerace CNS po akutním míšním poranění za pomoci intrathekální aplikace monoklonální protilátky proti Nogo-A.

Ve FN v Motole proběhlo ve dnech 29.-30.11. 2017 mezinárodní školení vyšetřujících odborníků všech specializací, které se budou studie účastnit. Zařazení prvních pacientů do klinické studie NISCI se předpokládá ve druhé polovině roku 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kurz Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí

3.- 5. listopadu 2017 

Ve spolupráci s Centrem Paraple o.p.s. proběhl letos první kurz Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí. Kurz byl určený všem fyzioterapeutům, kterým by v práci s vozíčkáři pomohla inspirace, co se všechno dá, jaké cíle si člověk může vykreslit a na jaké limity může narazit.

Všechny důležité informace k nalezení na webových stránkách kurzu:

https://kurz.spinalcord.cz/

 

Prevence a časná léčba dekubitů u pacientů s poškozením míchy

4. září 2017

Dne 4. září 2017 proběhla v Orea Hotelu Pyramida v Praze 6 odborná konference s názvem „Prevence a časná léčba dekubitů u pacientů s poškozením míchy“ s mezinárodní účastí. Konference byla uspořádána u příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy

Spinální jednotkou při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole s grantovou podporou Norských fondů z Fondu pro bilaterální spolupráci. Konference byla určena odborníkům, kteří mohou být v prvním kontaktu s chronickými pacienty po poškození míchy, u kterých došlo k nově vzniklému dekubitu. Hlavním cílem bylo seznámit účastníky se správným léčebným postupem, který je nezbytnou prevencí rozvoje velmi závažných pozdějších komplikací. Byly prezentovány zkušenosti českých a norských specialistů, kteří se dlouhodobě věnují dané problematice.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. odborná konference a setkání spinálních jednotek

1.-2.6.2017, Mikulov

V červnu proběhla již tradiční konference zaměřená na problematiku spinálních pacientů. Jejím hlavním tématem byla "multioborovost spinální péče" a v jednotlivých konferenčních blocích byl věnován prostor tématům lékařským, fyzioterapeutickým, ergoterapeutickým, ošetřovatelským a letos oproti předchozím ročníkům také poměrně široce psychologické a sociální problematice. Celou konferenci pak uzavřela panelová diskuze věnující se prevenci, výskytu a terapii dekubitů, které jsou momentálně velmi palčivým problémem v péči o chronické pacienty v ČR.

Celý program konference je možné nalézt zde:

http://www.symma.cz/sj/

Spinální jednotka přispěla aktivně se 7 ústními přednáškami, 2 e-postery a 1 posterem. Zástupci spinální jednotky se také aktivně zapojili do závěrečné panelové diskuze. Samozřejmě nemůže být pochyb o aktivní účasti v kuloárních diskuzích a na společenském večeru :-)

 

55´th ISCoS Annual Scientific Meeting

14.-16. září 2016, Vídeň

Skupina pěti zástupců spinální jednotky se v září zúčastnila mezinárodní konference věnované problematice míšní léze. Konferenci ve vídeňském Hofburgu organizovala The International Spinal Cord Society (ISCoS). Obsáhlý program konference pokryl velmi širokou škálu témat spojených s péčí o spinální pacienty. Krom přednášek a lekcí nechyběla také sekce posterů, do které pražská spinální jednotka přispěla nemalým dílem. Prostřednictvím čtyř posterů jsme zde prezentovali výsledky naší dlouholeté práce s hospitalizovanými, ale i chronickými ambulantními pacienty. Aktivně jsme se také zúčastili setkání profesních pracovních skupin, které spolupracují pod záštitou ISCoS.

Den poranění míchy 5. září

Mezinárodní společnost pro míšní léze (ISCoS) rozhodla na návrh své Preventivní komise ustanovit 5. září Dnem poranění míchy . Cílem je pomoci zvýšit povědomí mezi širokou veřejností, usnadnit tak začlenění lidí s disabilitou a zároveň pomoci zajistit větší úspěšnost preventivních programů.

Den poranění míchy provázely akce v zařízeních, která se v České Republice podílejí na péči o spinální pacienty. Informace o tomto dni, programech jednotlivých zařízení, ale například také o incidenci míšních lézí lze nalézt na www.sciday.cz

Na Spinální jednotce FN v Motole proběhl 5. září 2016 den otevřených dveří. Oddělením prováděli návštěvníky jednak zdravotníci spinální jednotky, ale zejména naši bývalí pacienti, kteří nás všechny obohatili o své postřehy a patří jim za to náš veliký dík. V tento den také lékaři, sestry, fyzioterapeuti a ergoterapeutky spinální jednotky představili v krátkém semináři komplexní péči o spinální pacienty.

Krátké video o tom, jak Den poranění míchy na spinální jednotce proběhl můžete vidět na odkazu níže.

https://www.youtube.com/watch?v=2rMCHHKydew

 

 

 


Kurz vyšetření spinálního pacienta

Od roku 2010 pořádá Spinální jednotka kurzy vyšetření spinálního pacienta. První kurz se konal v prostorách Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 8. a 9. ledna 2010, následující v roce 2012, 2013, 2015 a 2016.

Kurzy jsou určené pro lékaře, fyzioterapeuty a ergoterapeuty pracující s pacienty po míšní lézi. Náplní kurzů jsou specifická mezinárodně uznávaná vyšetření spinálních pacientů, která jsou považovaná za základní součást vyšetřovacího protokolu u pacientů v akutní i chronické fázi míšního poranění:

  • ISNCSCI - International Standards for Neurological Classification of SCI

neurologické vyšetření k určení neurologické výšky léze a rozsahu léze

  • SCIM - Spinal Cord Independence Measure

vyšetření soběstačnosti

  • chůzové testy

kvantitativní vyšetření chůze

Struktura kurzu zahrnuje teoretickou část, v níž se účastníci podrobně seznámí s prováděním zmíněných vyšetření a s jejich vyhodnocováním. V navazující praktické části má každý účastník možnost vyzkoušet si všechna vyšetření na konkrétním pacientovi s míšní lézí.

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2010

Kurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2010 - praktická část, vyšetření ISNCSCIKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2010 - praktická část, vyšetření ISNCSCIKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2010 - teoretická část

 

 

 

 

 

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2012

Kurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2012 - teoretická částKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2012 - teoretickáčástKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2012 - praktická část, vyšetření ISNCSCI

 

 

 

 

 

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2013

Kurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2013 - teoretická část, vyšetření ISNCSCIKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2013 - praktická část, vyšetření SCIMKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2013 - závěrečný test

 

 

 

 

 

 

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2015

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2016

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2017


Setkání Spinálních jednotek ČR

Od roku 2004 se pravidelně konají Setkání spinálních jednotek a Spinálních rehabilitačních jednotek České Republiky. V roce 2009 bylo toto setkání společné pro spinální jednotky České a Slovenské Republiky. Setkání se dříve konala pod záštitou Paraplegiologického fóra, nyní pod záštitou České společnosti pro míšní léze.

Program kongresu je vždy rozdělen do několika tématických bloků, jejichž témata reagují na aktuální trendy v péči o spinální pacienty. Příspěvky přednášejí lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi, psychologové a všeobecné sestry pracující na spinálních jednotkách, spinálních rehabilitačních jednotkách, spondylochirurgických, neurochirurgických, urologických či rehabilitačních pracovištích v České a Slovenské republice, ale i zástupci neziskových organizací jako je Centrum Paraple, Paracentrum Fénix a CZEPA. Své zkušenosti pravidelně fóru sdělují i bývalí pacienti - vozíčkáři. Setkání spinálních jednotek se zúčastňují i zástupci farmaceutických firem a firem se zdravotními pomůckami.

I. Setkání Spinálních jednotek v Hradci nad Moravicí

pořádané Rehabilitačním ústavem Hrabyně, r. 2004

II. Setkání Spinálních jednotek v Liberci

pořádané Traumacentrem se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec, 6.- 8.10. 2005

 

III. Setkání Spinálních jednotek v Brně

pořádané Úrazovou nemocnicí v Brně, 9.- 10.11. 2006

IV. Setkání Spinálních jednotek v Praze

pořádané Fakultní nemocnicí v Motole, 25.- 26.10. 2007

 

 

 

 

 

 

V. Setkání Spinálních jednotek v RÚ Kladruby

pořádané RÚ Kladruby, 2.- 3.10. 2008

 

VI. Setkání Spinálních jednotek v Kováčové

pořádané NRC Kováčová, SVK, 1.- 2.10. 2009

VII. Setkání Spinálních jednotek v Seči

pořádané Hamzovou odbornou léčebnou pro děti a dospělé Luže-Košumberk, 16.- 17.6.2011

 

VIII. Setkání Spinálních jednotek Ostrava

pořádané Spinální jednotkou při neurochirurgické klinice FN s poliklinikou Ostrava, 16.- 17.6. 2013

 

 

EMSCI – Annual membership meeting, Prague, July 3th 2009

V červnu 2009 se konalo na půdě FN Motol výroční setkání evropských spinálních center spolupracujících na společném projektu evropské databáze pacientů s míšním poraněním. V průběhu jednodenní konference byly zhodnoceny, za účasti vedoucích, vědeckých a výzkumných pracovníků ze 17 center, dosavadní výsledky, a proběhla diskuze o dalším směřování výzkumných záměrů. Dále byly prezentovány aktuálně probíhající výzkumy, např. výzkum biomarkerů míšního poranění, hodnocení validity a prognostického významu monitorace MEP na dolních končetinách u pacientů s míšním poraněním, asistovaná robotická rehabilitace horní končetiny u tetraplegiků, výzkum biologické léčby míšního poranění pomocí proteinu Nogo a další. Bylo představeno pracoviště žádající o členství v EMSCI – Spinální centrum v Glasgow, Irsko. Po ukončení odborného programu byli účastníci pozváni na společenský večer s hudebním programem. Další den byla pro zájemce zorganizována prohlídka po Praze

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY