Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Specializace

Ústav imunologie poskytuje laboratorní rutinní imunologický servis v oblasti diagnostiky imunodeficiencí, autoimunit, dále specializovanou laboratorní diagnostiku závažných poruch imunity. K dispozici je statimové vyšetření vybraných laboratorních imunologických metod s 24 hodinovým servisem pro pacienty z FN Motol (CRP, imunoglobuliny, komplement) i z celé ČR (ANCA, antiGBM), vyšetření mozkomíšního moku pro Prahu. Lékaři zajišťují konsiliární, ambulantní a dispenzární péči o dětské i dospělé pacienty s běžnými poruchami imunity ze spádové oblasti a pacienty hospitalizované ve FN Motol a dále provádějí konsiliární a dispenzární péči o pacienty se závažnými poruchami imunity z celé ČR.

Je zajištěn laboratorní a konsiliární servis u dětských pacientů po transplantaci kostní dřeně a u dospělých pacientů po transplantaci plic.

Lékaři a VŠ pracovníci ÚI se podílejí na výuce studentů 2. LF UK (základy imunologie pro 3. ročník, volitelný předmět klinická imunologie pro 4. a 5.ročník, bakalářské studium) a studentů postgraduálního studia v biomedicině, kteří zároveň pracují v laboratořích a spolupodílejí se na jednotlivých výzkumných projektech. Pracoviště má akreditaci pro postgraduální vzdělávání v oboru alergologie a klinické imunologie dle zákona 95/2004.

Od roku 1999 je při Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol zřízeno Centrum pro diagnostiku a léčbu imunopatologických chorob (dále jen Centrum). Je koncipováno jako interdisciplinární zařízení pro diagnostiku, léčbu a výzkum imunopatologických stavů (imunodeficity, autoimunity, alergie) s působností pro celou ČR. Základem koncepce Centra je propojení předních pracovišť a odborníků, umožňující komplexní pohled na tyto choroby z hlediska řady odborností. Zřízení Centra umožňuje značné rozšíření činnosti jak léčebně-preventivní, tak výzkumné, a napomáhá lepší organizaci mezioborové spolupráce spolu s efektivnějším využíváním zdravotnické techniky, laboratorních přístrojů a dalších kapacit.

Funkce Centra je diagnostická, léčebná, konzultační (superkonziliární činnost pro celou ČR), výzkumná a výuková (zajištění postgraduálního studia, individuální předatestační školící stáže, edukace pacientů a jejich rodin).

Centrum je strukturováno do pracovních skupin podle charakteru imunopatologických onemocnění, která mají svá specifika ve smyslu spolupráce jednotlivých pracovišť. Nedílnou součástí pracovních skupin je výzkumná činnost v oboru příslušné problematiky.

 • Skupina pro autoimunitní onemocnění.
 • Skupina pro imunodeficity a transplantační imunologii.
 • Skupina pro atopii a jiné alergické choroby.
 • Skupina pro nádorovou imunologii.

Centrum bylo v r. 2006 uznáno Americkou federací společností pro klinickou imunologii (FOCIS) jako jedno z mezinárodních center Excellence v oblasti klinické imunologie.

Ústav imunologie je také řešitelským pracovištěm grantů IGA MZ a GAČR. Významnou podporu výzkumu představovalo řešení Výzkumného záměru poskytnutého MŠMT a MZČR (v letech 2007-2011). Od roku 2011 se Ústav imunologie podílí na řešení výzkumných úkolů v rámci institucionální podpory výzkumných organizací, a to jak 2. LF UK, tak FN v Motole.

Ostatní zdravotnická zařízení

V současnosti je rozmístění laboratorní části následující:

 • Příjem materiálu, výsledky: dětský monoblok - 3. patro, trakt G, linka 5985
 • Laboratoře humorální imunologie: 3. patro, trakt G
  laboratoře provádějí vyšetření parametrů humorální imunity s využitím nefelometrických metod, metod ELISA a elektroforetických technik, a dále vyšetření širokého panelu autoprotilátek imunofluorescenčními metodami, elektroforeticky a metodami ELISA.
 • Laboratoře buněčné imunity: dětský monoblok - 3. patro, trakt G,
  laboratoř buněčné imunologie provádí vyšetření parametrů buněčné imunity (proliferační testy, testy fagocytózy, stanovení cytokinů a další). Výzkumná činnost je zaměřená na přípravu a využití dendritických buněk v terapii nádorových onemocnění, dále na primární imunodeficity a autoimunitní onemocnění.
 • Laboratoř průtokové cytometrie provádí vyšetření parametrů buněčné imunity v periferní krvi, mozkomíšním moku, bronchoalveolární laváži, aj.
 • Laboratoř postgraduálních studentů - řešení výzkumných projektů
 • Laboratoř molekulární imunologie - řešení výzkumných projektů

Jazykové vybavení pracovníků Ústavu imunologie (francouzština, angličtina, němčina, italština, ruština, polština) umožňuje pracovníkům vytvářet řadu zahraničních kontaktů jak v odborných, tak společenských kruzích. Svědčí o tom např. členství ve výborech odborných společností v ČR (Česká společnost alergologie a klinické imunologie), členství ve společnostech (Česká imunologická společnost, Česká společnost alergologie a klinické imunologie, Pediatrická společnost), členství v mezinárodních odborných společnostech (European Society for Immune Deficiency, Society for Leukocyte Biology, Clinical Immunology Society, Nephrology Society, Eur. Haematology Association), dále v české asociaci sester a laborantů.

Společenské aktivity se dále realizují členstvím v řadě společenských a sportovních organizací, pořádáním populárně-naučných přednášek a publikací osvětových článků v laickém tisku.

Odborně-společenský přínos ústavu byl dokumentován např. cenami za publikace, které v minulých letech byly uděleny pracovníkům Ústavu, dále přidělením Výzkumného záměru MŠMT s účastí v 6. RP EU a zařazením pracoviště do mezinárodní sítě FOCIS (viz. výše)

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY