Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Novinka - Motolští patologové mají nový elektronový mikroskop


Je pravda, že postavení elektronové mikroskopie v diagnostice lidských onemocnění se postupem času vyvinulo spíše v její neprospěch. Rozvoj imunohistochemie a molekulární diagnostiky v patologii postupně odebral elektronové mikroskopii velkou řadu indikací. Přesto se i na začátku třetího tisíciletí ročně na našem ústavu objeví tkáňové vzorky více než třech stovek dětských i dospělých pacientů, u nichž by bez možnosti vyšetřit tkáňovou ultrastrukturu nebylo možné stanovit správnou diagnózu.

Jedná se zejména o pacienty s chorobami ledvin, s poruchami kosterního svalu a periferních nervů. Při posuzování glomerulárních onemocnění ledvin umožňuje elektronmikroskopické vyšetření diagnostikovat poruchy, které nejsou jinými metodami detekovatelné, jako je splynutí výběžků podocytů u nejčastější příčiny nefrotického syndromu dětí nebo zhodnocení struktury glomerulární bazální membrány u dalších glomerulopatií. U zánětlivých poruch glomerulů pak dovoluje posoudit charakter a lokalizaci imunokomplexových depozit. V diagnostice neuromuskulárních chorob slouží elektronová mikroskopie hlavně k identifikaci patologických inkluzí či střádaného materiálu ve svalových vláknech či odhalit i nepatrné změny ve struktuře myelinu a axonů u pacientů s periferními neuropatiemi. V neposlední řadě slouží vyšetření elektronovým mikroskopem jako doplňková metoda k detekci některých intracelulárně lokalizovaných infekčních agens. A samozřejmě, pokud nedostačují moderní možnosti onkopatologické diagnostiky, může pohled na subcelulární úroveň pomoci odhalit histogenezu maligního nádoru.

Moderní přístroj Jeol JEM-1400 Plus nahradil mikroskop Tesla, který statečně sloužil na ústavu úctyhodných 17 let. V posledních letech byl však už daleko za hranicemi spolehlivé provozuschopnosti, navíc – vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů – téměř bez možnosti opravy. Nový elektronový mikroskop, který je již plně ovládán počítačem, dovoluje pozorování ultrastruktury tkání při mnohonásobně vyšším zvětšení pohybujícím se v řádu až stovek tisíc a poskytuje obraz o vysokém rozlišení a kontrastu. Velkou výhodou je možnost digitálního snímání obrazu pomocí speciální kamery, což dovoluje kromě značného usnadnění laboratorní práce a archivace obrazových výstupů na fotografiích také počítačovou analýzu obrazu.

A vedle zkvalitnění diagnostiky se díky novému přístroji otevírají také dosud omezené možnosti uplatnění ultrastrukturálního vyšetření ve výzkumných projektech.

Tak ať dobře slouží!

 

Prof. MUDr. Josef Zámečník, PhD.

MUDr. Jaromír Háček (Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol)

 

 

 

 

Úvod

Ústav patologie a molekulární medicíny se zabývá komplexní laboratorní diagnostikou nádorových a nenádorových onemocnění. Využívá metod klasické histologie a cytologie s navazujícími dalšími speciálními laboratorními vyšetřovacími metodami. Ty zahrnují: pohled do buněk a tkání na úrovni ultrastrukturální analýzy (elektronová mikroskopie), průkaz exprese proteinů (metody imunohistochemické, Western blot, průtoková cytometrie), průkaz enzymové aktivity ve tkáňových řezech (enzymová histochemie), analýzu změn na úrovni chromozómů a genů a průkaz některých virů v histologickém řezu (metody in situ hybridizace) a rozbor DNA a RNA extrahovaných ze tkání (metody kvalitativní a kvantitativní polymerázové řetězové reakce, sekvenování). Vyšetřovaným biologickým materiálem jsou tkáně (nativní, zmrazené, fixované), punktáty kostní dřeně, periferní krev, případně jiné buněčné tekutiny (výpotky) a autologní štěpy pro transplantaci kostní dřeně.

Nosným úkolem ve zdravotnictví je zabezpečení diagnostiky a typizace chorob nemocných operovaných nebo nemocných, u kterých byly odebrány vzorky buněk nebo tkání jiným než chirurgickým operativním přístupem (endoskopické odběry, jehlové punkce, stěry buněk) ve Fakultní nemocnici v Motole. Část vyšetření probíhá v rámci takzvaných peroperačních biopsií prováděných v průběhu operace a jejichž výsledek ovlivňuje rozhodování operatéra o dalším průběhu operace. Část vyšetření prováděných na pracovišti slouží ke stanovení prognózy některých onemocnění, kontrole odpovědi onemocnění na léčbu, nebo k indikaci pro cílenou specifickou terapii pacientů. Pitevním provozem pracoviště plní edukační a kontrolní funkci v rámci Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Pracoviště se také zaměřuje na konzultační činnost s širším působením v rámci České republiky a to zejména pro diagnostiku nádorů dětského věku, pro diagnostiku onemocnění lymfatických tkání (obecně pro lymfomy a lymfoproliferativní onemocnění) a pro onemocnění kostní dřeně v rámci histologického zpracování tkání. Dalšími okruhy specializace pracoviště jsou: diagnostika onemocnění ledvin, diagnostika onemocnění svalů a poruch nervového systému - na úrovni histopatologické s využitím specializovaných laboratorních postupů, diagnostika vrozených vývojových vad, zejména kardiovaskulárního systému.

Diagnostikou onemocnění různých systémů se zabývají týmy školených pracovníků – lékařů a biologů s pomocí laborantek ve specializovaných laboratořích.

Výuková činnost ústavu je shrnuta na stránkách 2. lékařské fakulty. Naše pracoviště je akreditované pro postgraduální školení lékařů a histologických laborantů.

Výzkumné aktivity zaměřuje Ústav patologie a molekulární medicíny především do oblastí nádorů dětského věku, onemocnění lymfatických tkání (lymfomy a lymfoproliferativní stavy) a do oblastí onemocnění svalů a nervového systému. Ve výzkumné činnosti pracoviště spolupracuje s klinikami 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole, s Ústavem neurověd UK 2. LF a s Ústavem molekulární genetiky AV ČR. V rámci mezinárodní spolupráce je navázán dlouhodobý vztah s institucemi: Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Martinská fakultná nemocnica a Department of Neuropathology, Stanford University, Palo Alto, CA, USA.

Pracovníci ústavu


Představení ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

 

Primář

Prim. MUDr. Daniela Kodetová

Kontakt na primáře

224 435 639

Další kontakty

Vedoucí laborantka
224 435 626

Sekretariát
224 435 601, 224 435 601
patologie@fnmotol.cz

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY