Pedagogická činnost

Na naší klinice probíhá výuka mediků 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – vyučujeme obecnou i speciální onkologii dětí a dospělých v rámci povinného předmětu Onkologie a povinně volitelné předměty "Vybrané kapitoly z dětské onkologie", „Metody molekulární genetiky a základy vědecké práce“, „Moderní diagnostika v onkohematologii - Dětská akutní leukemie jako model“ a „Nejasné diagnózy v pediatrii a hematologii, úloha moderních metod v diferenciální diagnostice“ a obecnou i speciální hematologii v rámci Pediatrie, Interny a Klinické propedeutiky.

Kromě toho se pracovníci kliniky podílejí na výuce pediatrické onkologie na 1. Lékařské fakultě UK, 3. Lékařské fakultě UK a Lékařské fakultě UK v Plzni. Naše klinika je Subkatedrou dětské onkologie a hematologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, probíhají zde atestační zkoušky z tohoto oboru. Je rovněž školicím pracovištěm postgraduálního doktorského studia v biomedicíně v oborech Biochemie a patobiochemie, Biologie a patologie buňky, Biologie a patologie buňky, Imunologie a Preventivní medicína. V laboratořích probíhá výuka pregraduálních studentů Přírodovědecké fakulty UK a VŠCHT, kteří zde připravují své bakalářské a diplomové práce.