Seznam dokumentů ke schválení klinického hodnocení

 • Písemná žádost (průvodní dopis) o projednání klinického hodnocení s přesným názvem klinického hodnocení v češtině a angličtině, číslem protokolu (včetně čísla EudraCT) a stručně vyjádřeným cílem klinického hodnocení
 • Protokol klinického hodnocení, včetně všech dodatků
 • Shrnutí protokolu klinického hodnocení v českém jazyce
 • Postupy pro nábor subjektů hodnocení
 • Soubor informací pro zkoušejícího (Investigator’s Brochure)
 • Formuláře pro záznam subjektů hodnocení (Case Report Form – CRF)
 • Informace pro subjekty hodnocení a Formuláře písemného informovaného souhlasu v českém jazyce, event. Informace a Formulář písemného souhlasu nezletilého subjektu hodnocení v českém jazyce
 • Informace o případné kompenzaci nebo odměně poskytované subjektům hodnocení, informace o kompenzaci pro nezletilé subjekty hodnocení
 • Informace o výši, způsobu zajištění a splatnosti odměny nebo kompenzace zkoušejícím a zdravotnickému zařízení
 • Ekonomická kalkulace nákladů spojených s prováděním klinického hodnocení (finanční rozvaha klinického hodnocení)
 • Podstatné náležitosti dohody mezi zadavatelem, zkoušejícím a popř. zdravotnickým zařízením
 • Doklad o zajištění kompenzace či pojištění pro případ smrti či škody vzniklé na zdraví subjektu hodnocení v důsledku klinického hodnocení
 • Záznamové deníky subjektu hodnocení
 • Pojištění odpovědnosti za škodu uzavřené pro zkoušejícího a zadavatele – žadatele
 • Životopisy hlavních zkoušejících a spoluzkoušejících (aktuální originály)
 • Žádost o ustavení LEK a Žádost o souhlas se studií hlavního zkoušejícího (aktuální originál
 • Čestné prohlášení hlavního zkoušejícího (aktuální originál)
 • Kopie Registrace zdravotnického zařízení z obvodního úřadu hlavního zkoušejícího
 • Kopie Certifikátu z České lékařské komory hlavního zkoušejícího
 • Podmínky a způsob náboru subjektů hodnocení v akutních případech
 • Informace o dalších centrech, ve kterých má klinické hodnocení probíhat, včetně uvedení příslušných místních (lokálních) etických komisí
 • Žádost o stanovisko EK FN v Motole ke klinickému hodnocení (odeslat e-mailem)
 • Kontaktní osoba nebo společnost, která proplatí fakturu – fakturační údaje (odeslat e-mailem)
Skip to content