Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Tým dospělé podpůrné a paliativní péče FN Motol

V roce 2019 vznikl ve Fakultní nemocnici v Motole Konziliární tým podpůrné a paliativní péče - dospělá část tvořená vybranými zaměstnanci. Její vznik umožnila podpora z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277)“, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného z Evropského sociálního fondu.

Tým tvoří řada zkušených odborníků, kteří nabízejí specializovaný paliativní přístup k chronicky a nevyléčitelně nemocným pacientům. V následujících odstavcích Vám představíme odbornosti, kterými tým disponuje.

Lékař

Lékař konziliárního týmu paliativní péče (dále KTPP) po přijetí požadavku na konzilium nejprve upřesňuje s ošetřujícím lékařem, jakou konkrétní pomoc nebo podporu pacient potřebuje. Po návštěvě pacienta a často i jeho blízkých v souladu s ošetřujícím lékařem rozhoduje, zda je vhodné rozšířit stávající obecnou paliativní péči primárního pracoviště o péči intenzivnější, specializovanou, poskytovanou členy KTPP. Zapojení konkrétních odborností se pak odvíjí od potřeb daného pacienta.  Lékař paliativního týmu zajišťuje např. konzultace účinné terapie průvodních symptomů pokročilých onemocnění (bolesti, úzkosti, neklidu aj.), vyjasnění cílů a plánu péče s pacientem, s jeho blízkými i s ošetřujícím lékařem (např. nezbytnost plánovaných vyšetření, nutnost zvažovaných lékařský zákroků či různých typů intenzivní terapie, prognostický výhled pacienta apod.), nebo upřesnění limitace zdravotní péče (např. indikace neresuscitovat či nezavádět intenzivní péči na monitorovaném lůžku), a to včetně možnosti sestavit a vyhotovit tzv. „dříve vyslovené přání“.

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra v paliativním týmu se snaží dívat na člověka nejen s ohledem na jeho zdravotní problémy, ale klade důraz i na to, jak kvalitní bude pacientův život jeho očima, ukazuje mu možnosti, aby se dokázal na naplňování svých potřeb podílet.

Pomáhá pacientovi porozumět jeho onemocnění, zjišťuje, jaké informace a v jakém rozsahu si přeje a potřebuje znát, komunikuje s jeho rodinou. Zajištuje kontinuální kontakt s pacientem s ohledem na jeho potřeby, předává informace o aktuálním stavu a změnách ostatním členům týmu. Přijímá konzilia, eviduje pacienty, spolupracuje s primárním ošetřovatelským týmem.

Sociální pracovnice

Sociální pracovnice v dospělém paliativním týmu zahajuje péči o paliativní pacienty na základě indikace lékaře – paliatra. Prvním krokem bývá zmapování celkové sociální situace a potřeb pacienta a jeho pečujících. Po zjištění informací o sociální situaci a zdravotním stavu stanovuje s kolegy v paliativním týmu další postup péče o pacienta dle jeho přání, ale také reálných možností. č

Do plánování péče se vždy snažíme zapojit pečující osoby, které jsou mnohdy významným zdrojem podpory. Pacientům a pečujícím poskytujeme základní a odborné sociální poradenství v oblasti zdravotních a sociálních služeb, sociálních dávek a nadací. Na základě aktuálního zdravotního stavu zprostředkováváme potřebnou následnou péči:

  1. v domácím prostředí (domácí zdravotní péče, mobilní hospicová péče)
  2. ve zdravotnickém zařízení (lůžka následné péče, oddělení paliativní péče)
  3. v „kamenném“ hospici event. v dalších pobytových sociálních zařízeních

Součástí naší práce je také péče a podpora pozůstalých. Naší snahou je usnadnit pacientovi a jeho pečujícím tuto náročnou situaci.

Psycholog

Psychologickou péči ve FNM zajišťují dvě psycholožky, které své působení dělí mezi paliativní tým a Oddělení klinické psychologie. Díky tomu jsou v úzkém kontaktu s kmenovými psychology jednotlivých klinik, mohou s nimi komunikovat a péči o pacienty flexibilně uzpůsobovat tak, aby co nejlépe odpovídala jejich individuálním potřebám. Pokud pacient již před zahájením péče paliativního týmu navázal terapeutický vztah
s kmenovým psychologem dané kliniky, je pokračování jejich spolupráce podporováno. Paliativní psycholog může poskytovat péči rodinným příslušníkům pacienta a společně s kolegou z příslušné kliniky vývoj terapie konzultovat.

Způsob práce paliativního psychologa se odvíjí vždy od potřeb a přání daného pacienta. Psycholog se připojuje k pacientovi tam, kde mu může být užitečný, poskytuje prostor pro projevení a zpracování emocí, průběžně ověřuje porozumění pacienta aktuálnímu dění a zprostředkovává a podporuje komunikaci mezi primárním ošetřujícím a paliativním týmem, i mezi zdravotníky, pacientem a jeho blízkými.

 

ČLENOVÉ TÝMU

MUDr. Sergej Gricajev, lékař – sergej.gricajev@fnmotol.cz

MUDr. Petr Urie, lékař – petr.urie@fnmotol.cz 

Bc. Marie Vachová, Dis. zdravotní sestra - marie.vachova2@fnmotol.cz

Magdalena Turchichová, zdravotní sestra – magdalena.turchichova@fnmotol.cz

Mgr. Petra Bartůňková, sociální pracovnice - petra.bartunkova@fnmotol.cz

Bc. Barbora Šašková, sociální pracovnice – barbora.saskova@fnmotol.cz

Mgr. Erika Panenková, psycholog – erika.panenkova@fnmotol.cz

Mgr. Tereza Maková, psycholog – tereza.makova@fnmotol.cz

Mgr. Lucie Dostalová, MBA projektový manažer - lucie.dostalova@fnmotol.cz

Magdalena Novosadová, DiS. – sběrač dat projektu

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY