Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Tým dospělé podpůrné a paliativní péče FN Motol

V roce 2019 vznikl ve Fakultní nemocnici v Motole Konziliární tým podpůrné a paliativní péče - dospělá část tvořená vybranými zaměstnanci. Její vznik umožnila podpora z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277)“, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného z Evropského sociálního fondu.

Tým tvoří řada zkušených odborníků, kteří nabízejí specializovaný paliativní přístup k chronicky a nevyléčitelně nemocným pacientům. V následujících odstavcích Vám představíme odbornosti, kterými tým disponuje.

Lékař

Lékař konziliárního týmu paliativní péče (dále KTPP) po přijetí požadavku na konzilium nejprve upřesňuje s ošetřujícím lékařem, jakou konkrétní pomoc nebo podporu pacient potřebuje. Po návštěvě pacienta a často i jeho blízkých v souladu s ošetřujícím lékařem rozhoduje, zda je vhodné rozšířit stávající obecnou paliativní péči primárního pracoviště o péči intenzivnější, specializovanou, poskytovanou členy KTPP. Zapojení konkrétních odborností se pak odvíjí od potřeb daného pacienta.  Lékař paliativního týmu zajišťuje např. konzultace účinné terapie průvodních symptomů pokročilých onemocnění (bolesti, úzkosti, neklidu aj.), vyjasnění cílů a plánu péče s pacientem, s jeho blízkými i s ošetřujícím lékařem (např. nezbytnost plánovaných vyšetření, nutnost zvažovaných lékařský zákroků či různých typů intenzivní terapie, prognostický výhled pacienta apod.), nebo upřesnění limitace zdravotní péče (např. indikace neresuscitovat či nezavádět intenzivní péči na monitorovaném lůžku), a to včetně možnosti sestavit a vyhotovit tzv. „dříve vyslovené přání“.

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra v paliativním týmu se snaží dívat na člověka nejen s ohledem na jeho zdravotní problémy, ale klade důraz i na to, jak kvalitní bude pacientův život jeho očima, ukazuje mu možnosti, aby se dokázal na naplňování svých potřeb podílet.

Pomáhá pacientovi porozumět jeho onemocnění, zjišťuje, jaké informace a v jakém rozsahu si přeje a potřebuje znát, komunikuje s jeho rodinou. Zajištuje kontinuální kontakt s pacientem s ohledem na jeho potřeby, předává informace o aktuálním stavu a změnách ostatním členům týmu. Přijímá konzilia, eviduje pacienty, spolupracuje s primárním ošetřovatelským týmem.

Sociální pracovnice

Sociální pracovnice v dospělém paliativním týmu zahajuje péči o paliativní pacienty na základě indikace lékaře – paliatra. Prvním krokem bývá zmapování celkové sociální situace a potřeb pacienta a jeho pečujících. Po zjištění informací o sociální situaci a zdravotním stavu stanovuje s kolegy v paliativním týmu další postup péče o pacienta dle jeho přání, ale také reálných možností. č

Do plánování péče se vždy snažíme zapojit pečující osoby, které jsou mnohdy významným zdrojem podpory. Pacientům a pečujícím poskytujeme základní a odborné sociální poradenství v oblasti zdravotních a sociálních služeb, sociálních dávek a nadací. Na základě aktuálního zdravotního stavu zprostředkováváme potřebnou následnou péči:

  1. v domácím prostředí (domácí zdravotní péče, mobilní hospicová péče)
  2. ve zdravotnickém zařízení (lůžka následné péče, oddělení paliativní péče)
  3. v „kamenném“ hospici event. v dalších pobytových sociálních zařízeních

Součástí naší práce je také péče a podpora pozůstalých. Naší snahou je usnadnit pacientovi a jeho pečujícím tuto náročnou situaci.

Psycholog

Psychologickou péči ve FNM zajišťují dvě psycholožky, které své působení dělí mezi paliativní tým a Oddělení klinické psychologie. Díky tomu jsou v úzkém kontaktu s kmenovými psychology jednotlivých klinik, mohou s nimi komunikovat a péči o pacienty flexibilně uzpůsobovat tak, aby co nejlépe odpovídala jejich individuálním potřebám. Pokud pacient již před zahájením péče paliativního týmu navázal terapeutický vztah
s kmenovým psychologem dané kliniky, je pokračování jejich spolupráce podporováno. Paliativní psycholog může poskytovat péči rodinným příslušníkům pacienta a společně s kolegou z příslušné kliniky vývoj terapie konzultovat.

Způsob práce paliativního psychologa se odvíjí vždy od potřeb a přání daného pacienta. Psycholog se připojuje k pacientovi tam, kde mu může být užitečný, poskytuje prostor pro projevení a zpracování emocí, průběžně ověřuje porozumění pacienta aktuálnímu dění a zprostředkovává a podporuje komunikaci mezi primárním ošetřujícím a paliativním týmem, i mezi zdravotníky, pacientem a jeho blízkými.

 

ČLENOVÉ TÝMU

MUDr. Sergej Gricajev, lékař – sergej.gricajev@fnmotol.cz

MUDr. Petr Urie, lékař – petr.urie@fnmotol.cz 

Mgr. Ludmila Špičková,  zdravotní sestra

Magdalena Turchichová, zdravotní sestra – magdalena.turchichova@fnmotol.cz

Bc. Barbora Šašková, sociální pracovnice – barbora.saskova@fnmotol.cz

Bc. Lucie Trpkošová, sociální pracovnice

Mgr. Erika Panenková, psycholog – erika.panenkova@fnmotol.cz

Mgr. Tereza Maková, psycholog – tereza.makova@fnmotol.cz

Mgr. Lucie Dostalová, MBA projektový manažer - lucie.dostalova@fnmotol.cz

Pavlína Hrdličková – sběrač dat projektu

 

MUDr. Sergej Gricajev

Lékař s atestací v oborech geriatrie a paliativní medicína. Od roku 2004 dosud pracuje na Centru následné péče FN Motol. Od roku 2017 se věnuje budování nemocniční paliativní péče. Od června 2019 je vedoucím lékařem týmu podpůrné a paliativní péče pro dospělé pacienty FN Motol.

 

 

 

MUDr. Petr Urie, lékař

Od ukončení studia 1. LF UK v Praze pracoval na interním odd. v Thomayerově nemocnici a v Benešově. V roce 2003 složil atestaci z vnitřního lékařství. V roce 2004 na misi pro Lékaře bez hranic. Od roku 2005 pracuje až do roku 2017 na Onkologické klinice FN Motol, v roce 2010 složil atestační zkoušku z klinické onkologie. Od roku 2018 do poloviny roku 2019 pracoval jako ambulantní onkolog a lékař v domácím hospicu sv. Hedviky na Kladně. V červnu 2019 složil zkoušku z paliativní medicíny. Od června 2019 pak pracuje zpět na Onkologické klinice FN Motol a jako konziliární paliatr nemocničního týmu.

Mgr. Ludmila Špičková,  zdravotní sestra

Všeobecná zdravotní sestra pracovala na chirurgických i interních oddělení na lůžkovém oddělení i v ambulanci. Byla učitelkou VZŠ Duškova, několik let pracovala jako lektorka kurzů bazální stimulace, manažerských dovedností a komunikace zdravotnického týmu.

Kromě pomaturitního studia v oboru klinické imunologie vystudovala KTF při UK a základní psychoterapeutický výcvik Slea ukončila v roce 2004. V roce 2007 absolvovala dvouletý kurz v Remedii "Manažerské dovednosti". Ovládá facilitační techniku míčkování, kterou uplatňuje jako podpůrnou psychorelaxační techniku. Zabývá se psychosomatikou. Magdalena Turchichová, zdravotní sestra

Po dokončení studia oboru dětská sestra na střední zdravotnické škole v Praze jsem pracovala ve FN Motol na Oddělení dětské resuscitace. Po mateřské dovolené jsem působila v agentuře domácí zdravotní péče, následně v ordinaci praktického lékaře a později na lůžkovém oddělení KNME ve FN Motole. Od roku 2012 do prosince 2018 jsem byla zaměstnána na oddělení Paliativní péče v Nemocnice milosrdných sester sv,Karla Boromejského.

Kromě pomaturitního studia Ošetřování, léčení a edukace diabetiků a pomaturitního studia Ošetřovatelská péče o dospělé v Interně jsem absolvovala kurz ELNEC mezinárodního konsorcia sester pracujících s pacienty v konečné fázi života. Po dokončení Kurzu pro dobrovolníky a týdenní stáži v Litoměřickém hospici jsem se od roku 2010 do března 2013 věnovala dobrovolnické práci v mobilním hospici Cesta domů. Od června 2019 jsem členem nově vzniklého Podpůrného a paliativního týmu FN Motol a současně pracuji v CNP FN Motol.

Bc. Barbora Šašková, sociální pracovnice

Vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě, následně získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotně – sociální pracovník. Absolvovala intenzivní vzdělávací kurz ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium). V Konziliárním týmu podpůrné a paliativní péče pro dospělé pacienty Fakultní nemocnice v Motole pracuje na pozici zdravotně - sociální pracovnice od června 2019.
Bc. Lucie Trpkošová, sociální pracovnice

Vystudovala obor Sociální práce na vyšší odborné škole sociálně právní a dále v bakalářském studijním programu na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Studiem střední zdravotnické školy v oboru Zdravotnický asistent získala znalosti z oblasti ošetřovatelství. Od roku 2018 do roku 2021 pracovala jako ošetřovatel a později praktická sestra na paliativním oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. V současné době studuje akreditovaný kvalifikační kurz v oboru Zdravotně-sociální pracovník. Absolvovala kurz ELNEC určený pracovníkům multidisciplinárních týmů v oboru paliativní péče a Odborný a sebezkušenostní výcvik pro dobrovolníky mobilního hospice Cesty domů. V Konziliárním týmu podpůrné a paliativní péče pro dospělé pacienty Fakultní nemocnice v Motole pracuje na pozici sociální pracovnice od března 2021. Odborným sociálním poradenstvím a svojí účastí chce pomáhat nemocným a jejich blízkým v nelehké situaci, kdy čelí nepříznivé prognóze onemocnění.

Mgr. Erika Panenková, psycholožka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2015 ukončila komplexní psychoterapeutický výcvik. Od počátku pracovní kariéry věděla, že její klientelou budou i senioři, ke kterým má dobrý vztah. Od roku 2002 pracovala v LDN na Kladně jako dobrovolnice, posléze jako koordinátorka dobrovolníků. Po ukončení vysoké školy nastoupila jako psycholog Psychiatrického centra Praha do projektu zaměřeného na výzkum zdravého stárnutí (studie NANOK). V současné době pracuje ve FN Motol jako psycholožka Konziliárního týmu podpůrné a paliativní péče pro dospělé, Centra následné péče a Onkologické kliniky. Je členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, sekce pro hypnózu, kterou ráda uplatňuje v soukromé praxi. Tam také ráda pracuje s celými rodinami a rozšiřuje klientelu od seniorského věku přes dospělé až k dětem. Po výcviku v supervizi a koučování je supervizorkou dobrovolnických programů a pracovních týmů v různých oblastech. Naplňuje ji hledat řešení v příběhu každého z klientů u nich samých. V oblasti paliativní péče je pro ni důležité propojovat pacienty s jejich blízkými, podporovat komunikaci i pacienty samotné.

 

Záznam z online konference

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY