Ceník

Ceník ubytování MOTOL AccommodationUvedené ceny obsahují DPH – ubytovací služby 12 %, parkovné 21 %.
Uvedené ceny nezahrnují místní poplatek z pobytu ve výši 50 Kč za osobu a den (každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu).

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů, a to bez ohledu na konkrétní účel pobytu.
Poplatníkem je každá osoba, vyjma osob osvobozených podle zákona, která v obci není přihlášená.

Osoby osvobozené od poplatku:

  • nevidomá osoba
  • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
  • osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce
  • osoba mladší 18 let

Ubytování se hradí předem v pokladně Finančního oddělení Odboru služeb. Možnost platby v hotovosti, popř. platební kartou.

Skip to content