Postup FN Motol při vyřizování různých podání

Předložení návrhu, podnětu či jiného dožádání a podání žádosti či stížnosti

Přijímáním těchto podání, jejich evidencí a včasným vyřizováním je pověřen sekretariát ředitele ve 2. patře budovy ředitelství.

Uplatnění práva na informace

Ústní žádost o informace (osobní a telefonická)

 1. již zveřejněné
  Požaduje-li žadatel informace, které FN Motol již zveřejnila, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací. Pokud se žadatel s tímto odkazem nespokojí a požaduje přímé poskytnutí informace, musí podat žádost písemně.
 2. nezveřejněné
  Informace je žadateli poskytnuta ústně. Pokud není žadatel s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen (nebo pokud by mu požadovaná informace nebyla vůbec poskytnuta), musí žádost podat písemně.

Písemná žádost o informace (též faxová a prostřednictvím elektronické pošty)

Je-li žádost neúplná, tj.

 1. není-li z podání zřejmé, že je určeno FN Motol nebo kdo je činí, nebo
 2. neobsahuje-li žádost podaná prostřednictvím elektronické pošty příslušnou identifikaci žadatele, je žádost bez dalšího odložena.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti FN Motol, žádost se odloží a tato (řádně zdůvodněná) skutečnost je do 3 dnů od obdržení žádosti sdělena (stejným způsobem, jaký byl užit při podání) žadateli. Rozhodnutí se v tomto případě nevydává.
Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, je žadatel do 7 dnů od podání žádosti (stejným způsobem, jakým žádost podal) vyzván k upřesnění žádosti.

Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá ředitel FN Motol rozhodnutí o neposkytnutí informace.

Týká-li se žádost již zveřejněných informací, je žadatel do 7 dnů od obdržení žádosti (stejným způsobem, jakým žádost podal) odkázán na zdroj těchto zveřejněných informací.

Neposkytují se informace

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • související s probíhajícím trestním řízením,
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů a
 • označené podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za obchodní tajemství

O neposkytnutí informace vydá ředitel FN Motol rozhodnutí.

Jinak musí FN Motol požadovanou informaci poskytnout do 15 dnů od přijetí podání (upřesnění žádosti), a to buď

 • písemně,
 • nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii,
 • nebo na paměťových médiích.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možné prodloužit nejvýše o 10 dnů, a to jen z těchto závažných důvodů:

 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jinou právnickou osobou, která má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více organizačními složkami FN Motol, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Žadatel je za přímé poskytnutí informace (vyhledání, zpracování a zaslání) povinen zaplatit úhradu dle sazebníku. Při podání žádosti je povinen zaplatit přiměřenou zálohu a při převzetí informace příslušný doplatek.

Jestliže FN Motol ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytla informace či nevydala rozhodnutí, má se za to, že vydala rozhodnutí, kterým informace odepřela.
Proti tomuto (fiktivnímu) rozhodnutí může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Odvolání se podává řediteli FN Motol, který

 • může o odvolání rozhodnout sám (autoremedura), pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví a spolu s rozhodnutím o odvolání poskytne žadateli požadovanou informaci, nebo
 • odvolání, pokud mu (byť i jen zčásti) nevyhoví, neprodleně se svým vyjádřením zašle Ministerstvu zdravotnictví ČR, které o odvolání rozhodne.
Skip to content