Fakultní nemocnice v Motole obdržela právní akt o poskytnutí podpory projektu „Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra“

loga-EU-NPO-MZCR

Projekt „Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Název projektu:

Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra

Registrační číslo:

CZ.31.8.0/0.0/0.0/22_048/0007583

Název komponenty:

6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče

Fakultní nemocnice v Motole, jako příjemce dotace, obdržela právní akt /dále jen „PA“/, ve kterém je stvrzeno poskytnutí/převod podpory.  Dotace je poskytnuta v souladu s Národním plánem obnovy  financovaným z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen  „RRF“)      na základě Rozhodnutí vydaného podle § 14 odst. 4 ve spojení s § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě řízení vedeného podle rozpočtových pravidel a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dle nařízení RRF jsou základní informace o projektech po vydání PA zveřejněny ve vyhledavači seznamu operací/projektů na stránkách www.planobnovycr.cz .

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je přispět ke zvýšení odolnosti systému onkologické prevence a péče, který bude dlouhodobě zatížen negativními dopady pandemie covid-19, a adaptovat tento systém na budoucí krize a očekávatelný nárůst incidence nádorů a jejich pokročilých forem.

Vybudování a uvedení do provozu českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra (výstavba nových objektů, změna stávající stavby, pořízení zdravotnické techniky, informačních technologií a dalšího vybavení). Navýšení počtu lůžek pro léčbu onkologických onemocnění.

Tisková zpráva po vydání PA – Projekt MOC

Skip to content