Fakultní nemocnice v Motole obdržela právní akt o poskytnutí podpory projektu „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“

loga-EU-NPO-MZCR

Projekt „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“ je financován Evropskou unií z Nástroje   pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Název projektu:

Vznik simulačního centra intenzivní medicíny

Registrační číslo:

CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_049/0007581

Název komponenty:

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

Fakultní nemocnice v Motole, jako příjemce dotace, obdržela právní akt /dále jen „PA“/, ve kterém je stvrzeno poskytnutí/převod podpory.  Dotace je poskytnuta v souladu s Národním plánem obnovy  financovaným z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen  „RRF“) na základě Rozhodnutí vydaného podle § 14 odst. 4 ve spojení s § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě řízení vedeného podle rozpočtových pravidel a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dle nařízení RRF jsou základní informace o projektech po vydání PA zveřejněny ve vyhledavači seznamu operací/projektů na stránkách www.planobnovycr.cz .

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení odolnosti systému zdravotní péče:

  1. Podpora investice vedoucí ke vzniku centra simulační medicíny a umožnění zařazení simulací jako standardního vzdělávacího nástroje do systému specializačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.
  2. Budování či rozšíření kapacit umožňujících včasný záchyt přenosných nemocí v populaci a jejich včasnou diagnostiku, což následně usnadní a urychlí proces nastavení léčebných a preventivních opatření a intervencí.

Tisková zpráva po vydání PA – Projekt SIMC

Skip to content