Diagnostika a léčba

Naše pacienty léčíme podle aktuálních léčebných protokolů a schémat platných v rámci celoevropsky, případně celosvětově, doporučených postupů.

Mnozí naši lékaři jsou členy mezinárodních výborů a komisí pro klinické studie léčby dětských nádorů, leukémií a nenádorových krevních onemocnění.

Naše pracoviště se aktivně podílí na vývoji diagnostiky a léčby dětských malignit v Evropě.

 

  • Léčíme děti se všemi typy zhoubného nádoru tkání a orgánů, tzv. solidní nádory.
  • Poskytujeme komplexní péči dětem s leukémií a jiným zhoubným onemocněním krve.
  • Věnujeme se dětem s neonkologickým onemocněním krvetvorby.
  • Pečujeme o děti s poruchou krevní srážlivosti.

 

Součástí komplexní péče o naše pacienty a jejich rodiny je také psychologická poradna a práce herního terapeuta. Umožňujeme rodinám konzultaci se sociálními pracovníky, spolupracujeme se Základní školou a Mateřskou školou FN Motol.

 

European Reference Network

Klinika dětské hematologie a onkologie je jmenována evropským referenčním centrem pro diagnostiku a léčbu nádorů u dětí. Je součástí sítě evropských referenčních center European Reference Network (ERN) definované evropskou direktivou (2011/24/ EU Directive on Patients’ Rights in Cross-border Healthcare.

Cílem této iniciativy je poskytnout srovnatelnou a nejlepší možnou zdravotní péči dětem se zhoubnými nádory bez ohledu na to, kde pacient v Evropě žije.

V ERN se sdružují lékaři a vědci, kteří jsou odborníci na vzácná nebo málo rozšířená komplexní onemocnění. Společně vytvářejí „virtuální sítě“ v nichž diskutují o diagnózách a nejvhodnějším možném diagnostickém a léčebném postupu.

Pro diskuse a sdílení údajů a pacientech využívají členové specializovanou informační platformu (Clinical Patient Management System, CMPS). Tato platforma umožňuje, se souhlasem pacienta a v souladu s evropskými předpisy na ochranu osobních údajů, sdílení klinických informací, obrazové dokumentace ze zobrazovacích metod, histologických preparátů, laboratorních testů a společně odborníci sdružení v daném ERN navrhují nejlepší postup pro daného pacienta.

Odborníci sdružení v ERN síti se podílejí i na společném koordinovaném výzkumu, vytvářejí pokyny pro klinickou péči a pořádají školení pro zdravotnické pracovníky. Více informací o této aktivitě se nachází na webových stránkách www.expornet.eu

 

Mezinárodní léčebné studie na klinice v roce 2020

Většina dětí s leukémií, lymfomy, histiocytózami, nádory mozku, embryonálními nádory (neuroblastom, nefroblastom, hepatoblastom), sarkomy (Ewingův sarkom, osteosarkom, sarkomy měkkých tkání) je na Klinice dětské hematologie a onkologie 2.LF a FN Motol léčena v akademických léčbu optimalizujících mezinárodních studiích. Jedná se o léčebné postupy organizované dětskými onkology pracujícími v univerzitních nemocnicích realizované v mezinárodní spolupráci. Část léčebného protokolu může probíhat formou randomizované studie, kdy jsou objektivně srovnávány dva (nebo více) léčebné postupy. Léčba v standardním rameni studie je nejlepším současným léčebným standardem, léčba v experimentálním rameni by měla být stejně dobrá nebo lepší. Důvodem randomizace je objektivní vyhodnocení reakce pacienta na léčbu nezkreslené lékařským očekáváním.

Prospektivní randomizované klinické studie představují v současnosti nejlepší dostupnou technologii pro objektivní zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léků a léčebných postupů, pacientům zajišťují nejlepší kvalitu péče (ověření diagnózy v referenčních laboratořích, ověření léčebné odpovědi, monitorování toxicity). Účast v klinických studiích zlepšuje výsledky léčby – přesnější dodržení protokolu – dávek léků, intervalů mezi nimi, centrálně ověřená diagnóza v specializovaných laboratořích, kontrolovaný průběh léčby a léčebná odpověď, monitorování toxických komplikací, možnost konzultace komplikovaných případů s vedením studie. Studie jsou monitorovány skupinami nezávislých expertů.

Zhoubné nádory jsou u dětí vzácná onemocnění, akademické klinické studie realizované v mezinárodní spolupráci za účelem rychlejšího dosažení statisticky hodnotitelných výsledků mají v dětské onkologii více než 40letou tradici a léčba dětí s nádory v klinických studiích, jsou-li k dispozici, se stala v dětské onkologii normou. Klinické studie definovaly standardy diagnostiky, operace, záření, radioterapie, chemoterapie pro jednotlivé nádory. Pro vzácné nádory dětského věku ale nejsou většinou klinické studie dostupné, protože velmi malý počet pacientů nedovoluje jejich realizaci v reálném čase. Jejich léčba se řídí doporučenými postupy vzniklými na základě publikované zkušenosti.

Klinika dětské hematologie a onkologie byla v listopadu 2020 přijata do mezinárodního konsorcia center realizujících inovativní léčbu rezistentních a relabujících leukémií, lymfomů, nádorů mozku a solidních nádorů. Konsorcium se jmenuje ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) a organizuje léčebné studie s využitím nových léků u dětí s pokročilými fázemi onemocnění, nereagujícími na standardní léčbu. Webové stránky konsorcia ITCC mají adresu: www.itcc-consortium.org

Vysoce specializovaná moderní diagnostika genů a buněčných drah podílejících se na vzniku nádorů je využívána tam kde je to možné k invidualizované cílené léčbě vybraných nádorů. Klinika dětské hematologie a onkologie zajišťuje diagnostiku těchto změn u leukémií a lymfomů, nádorů mozku a solidních nádorů ve vlastních výzkumných laboratořích – webová stránka: https://clip.lf2.cuni.cz/cs/, spoluprací s Ústavem patologie a molekulární medicíny 2.LF UK a vybrané nádory jsou analyzovány v laboratořích v Heidelbergu v rámci studie INFORM (INdividualized Therapy FOr Relapsed Malignancies in Childhood), https://www.kitz-heidelberg.de/en/for-physicians/clinical-studies/molecular-diagnostics-studies/inform/, do které je klinika zapojena.

 

23.11.2020                                                                                        Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.