Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Jiří Pozniak

Téma: Monitorace CMV specifických T lymfocytů u pacientů po Tx plic.

Školitel: Prof. MUDr. Robert LIschke, PhD, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM Praha

Anotace: Transplantace plic v současnosti představuje plně etablovanou léčebnou metodu pro pacienty s konečným stadiem plicního onemocnění. Vzhledem k trvalému kontaktu transplantovaných plic s vnějším prostředím jsou v porovnání s ostatními orgánovými transplantacemi tito pacienti více ohroženi bakteriálními, virovými a mykotickými infekcemi. Cytomegalovirová infekce patří mezi jednu z nejčastějších komplikací po orgánové transplantaci. Kromě vlastní infekce zatížené svou morbiditou a mortalitou má prokazatelný vliv na rozvoj syndromu obliterující bronchiolitidy. Je rizikovým faktorem pro akutní rejekci.  Zvyšuje náchylnost k dalším infekcím. Může se podílet na vzniku lymfoproliferativních onemocnění. Zvyšuje kardiovaskulární riziko a vznik diabetu mellitu po transplantaci.

Praxe posledních let díky diagnostice a virostatikům dostala CMV infekci pod kontrolu. Tato opatření snížila mortalitu bezprostředně spojenou s CMV infekcí. Přetrvávají však nepřímé důsledky spojené s akutní a chronickou dysfunkcí štěpu, a tak zhoršení dlouhodobých výsledků po transplantaci plic. Pro zlepšení časné diagnostiky byly vedle stanovení virové nálože zavedeny další metody. Např. stanovení aktivity CMV specifických T lymfocytů, které by mohlo identifikovat osoby se zvýšeným rizikem infekce, a být tak nástrojem k individuálnímu nastavení primární profylaxe, léčby a sekundární profylaxe CMV infekce.

 

Metoda:

Podle farmakologického protokolu používaného na našem pracovišti je pro léčbu CMV infekce v první řadě využíván i.v. ganciclovir v dávce 5mg/kg á 12 h. Jako profylaxi bezprostředně po transplantaci podáváme i.v. ganciclovir ve stejné dávce po dobu 14 dní a pak jsou pacienti převedeni na p.o. valganciclovir v dávce 900mg á 24h. Délka profylaxe je 6 měsíců, u pacientů s CMV match D+/R- pak 12 měsíců po transplantaci. Současně monitorujeme nálož CMV v krvi pomocí PCR, při každé ambulantní kontrole.

Výzkumná práce bude probíhat ve spolupráci s laboratoří Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FNM / CLIP. (doc. MUDr. Tomáš Kalina PhD)

Vzorky budou zpracovány metodou průtokové cytometrie.

Tato metodika je v laboratoři CLIP v současnosti plně využívána v klinické praxi u pacientů po transplantaci kostní dřeně. Je otázkou, nakolik bude interpretace výsledků ovlivněna chronickou imunosupresivní léčbou, kterou pacienti po Tx plic užívají.

Vyšetřovat se budou vzorky odebrané při příjmu před transplantací, 14 dní(převedení z gancicloviru na valganciclovir) 6 měasíců a 12 měsíců po transplantaci.

Dále budou vyšetřováni pacienti s reaktivací CMV infekce (na začátku infekce a při ukončení léčby).

Tyto výsledky budou korelovány s dosavadní monitoraci CMV virémie/DNAemie technikou PCR.

 

Cíle:

Fáze: Vypracovat metodiku monitorace aktivity CMV specifických T lymfocytů a identifikovat pacienty s nízkým a vysokým rizikem reaktivace CMV.

Pomocí této metodiky v klinické praxi podle individuální imunitní situace u každého pacienta zkrátit, nebo prodloužit délku profylaxe. V případě vzplanutí CMV infekce stanovit nutnost a délku sekundární profylaxe.

Sledováním dalšího klinického stavu potvrdit účinnost této metody v podobě menší rekurence CMV infekce.

 

Náklady:

Cena reagencií pro průtokovou cytometrii činí 3000 Kč za každé vyšetření

Každý rok je provedeno cca 20 transplantací plic. U každého pacienta 4 vyšetření v průběhu prvního roku tj 80 vyšetření.

Každí rok léčíme cca 10 pacientů i.v. ganciclovirem pro reaktivaci CMV infekce. Tj. dalších 20 vyšetření ročně.

Celkově předpokládáme ročně asi 100 vyšetření prutokovou cytometrií s odhadovanými náklady za reagencia v hodnotě 300.000 Kč.

Náklady budou hrazeny z grantu školitele: Institucionální podpora – Interní grant FN v Motole č. 6028.

 

Přínos:

Podávání virostatik (at už v rámci profylaxe nebo terapie) podle aktuální imunologické situace každého pacienta. Zkrácení profylaxe u pacientů v nízkém riziku přinese úsporu za podávané léky a sníží nežádoucí účinky a toxicitu léku spojenou s jejich (ne)podáváním. Naopak prodloužení léčby u pacientů s vysokým rizikem sníží výše uvedená rizika spojená s rekurencí CMV infekce.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY