Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR)

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Kdo je odpovědný za Vaše osobní údaje?

Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČO: 00064203
email: podatelna@fnmotol.cz
tel.: 224 431 111
ID datové schránky: nk8bxj3

jako největší zdravotnické zařízení v ČR poskytuje základní, specializovanou a super specializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech, formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory, (dále jen „správce“)

Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Mgr. Radek Knop, LL.M., MBA

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
e-mail: dpo@fnmotol.cz
tel.: 224 437 151

III. Kdo je kompetentním dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů?

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz

IV. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

V. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem získávány zejména následujícím způsobem:

 • od subjektů údajů zejména v rámci registrace, v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a vedením zdravotnické dokumentace (formou ústní, písemnou, emaily, telefonicky, webové stránky, kontaktní formuláře, vizitky aj.)
 • jiným způsobem, zejména z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, zdravotní registry apod.)
 • z obchodních vztahů, vztahů spolupracujících subjektů na základě smluvních vztahů apod.

VI. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Správce o subjektu údajů zpracovává zejména tyto osobní údaje, které jsou nezbytné pro výkon povinností správce:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • osobní údaje zpracovávané v rámci poskytování zdravotních služeb (údaje o zdravotním stavu, údaje potřebné ke stanovení diagnózy a postupu léčení, údaje předávané do Národních zdravotních registrů)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, zpracování údajů v rámci vědeckovýzkumných projektů aj.). Osobní údaje zpracovávané se souhlasem, jsou specifikovány vždy v konkrétním souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může být udělen
 • záznamy z kamerového systému (video záznamy)
 • finanční informace (úhrada placených služeb, doplatky za léky apod.)
 • nahrávání telefonních hovorů na vybraných telefonních číslech (audio záznamy, informace je sdělována na příslušném čísle před zahájením hovoru)
 • údaje související s uzavřením pracovněprávního poměru (prohlášení o zpracování pro zaměstnance je dostupné na intranetových stránkách nemocnice)

VII. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

O pacientech se evidují a zpracovávají: 

 • osobní údaje potřebné ke zjištění identity (data narození, rodná čísla a jména, údaje o zdravotním pojištění)
 • osobní údaje potřebné pro komunikaci (bydliště, příbuzní nebo osoby blízké, u dětí jména rodičů, opatrovníků, zákonných zástupců, telefon, e-mail)
 • osobní údaje získané v rámci rezervačního systému FN Motol za účelem rezervace výkonu zdravotní péče (např. objednání k vyšetření, objednání k očkování)
 • anamnestické údaje, potřebné ke stanovení diagnózy a postupu léčení, včetně subjektivního popisu aktuálního zdravotního stavu
 • přijaté osobní údaje o pacientech od jiných zdravotnických zařízení, od dopravní služby, od záchranné služby
 • objektivně zjištěné údaje o zdravotním stavu, získané přímými vyšetřovacími a diagnostickými postupy (výška, váha, tep apod.)
 • objektivně zjištěné údaje o zdravotním stavu, získané přístrojovými vyšetřeními těla pacienta (záznamy křivek EKG, EEG, EMG, rentgenové a ultrazvukové snímky, záznamy ze speciálních vyšetřovacích přístrojů, snímky povrchu těla apod.)
 • objektivně zjištěné údaje o zdravotním stavu, získané laboratorními vyšetřeními biologických vzorků (hodnoty z tělních tekutin, stěrů, odběrů tkání, dechu, genetické výsledky na úrovni molekulární genetiky atd.)
 • stanovená hlavní a vedlejší diagnóza, klasifikace pro systém DRG
 • léčiva formou elektronického receptu
 • plány zdravotnických činností (plán léčby, plán ošetřovatelské péče, apod.)
 • popisy zdravotnických činností (záznam o ambulantním vyšetření, operační protokol, dekurz, epikríza, plán léčby, plán ošetřovatelské péče apod.)
 • popisy výsledku péče (propouštěcí zpráva, úmrtní list, pitevní protokol apod.)
 • zdravotní pojišťovna – zdravotní výkony pro proplacení úhrady zdravotnickému zařízení za jejich provedení
 • finanční informace (úhrada placených služeb, doplatky na léky apod.)
 • záznamy z kamerového systému
 • evidence identifikačních údajů osoby při vstupu do neveřejných objektů
 • nahrání telefonních hovorů na vybraných telefonních číslech
 • registrační značky vozidel (v areálu)
 • údaje o zaměstnavateli a profesi (v případě vystavení pracovní neschopnosti)
 • podrobný rozpis kategorií osobních údajů, které jsme povinni zpracovávat na základě Zákona o zdravotních službách v rámci poskytování zdravotních služeb je dostupný zde (blíže část šestá a Příloha k zákonu č. 372/2011 Sb.) a zde (vyhláška č. 98/2012 Sb.)
 • v případě, že jsou splněny podmínky pro předání údajů do Národních zdravotních registrů, které spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), jsou zpracovávány další kategorie osobních údajů. Jejich rozsah se liší v závislosti, o který národní zdravotní registr se jedná (více zde). Rozsah údajů je stanoven v příloze k zákonu č. 372/2011 Sb.  Mimo jiné se může jednat o údaje o zemi původu, rodinného stavu, zaměstnání, vzdělání, vrozené vady v rodině, věku

O zaměstnancích se evidují a zpracovávají:

 • identifikační údaje, tj. jméno včetně titulů, RČ, číslo občanského průkazu, pasu, řidičského průkazu, číslo bankovního účtu, identifikátor datové schránky
 • kontaktní osobní údaje – bydliště (trvalé, přechodné), rodinní příslušníci, telefonní čísla, e-mailové adresy
 • vzdělání – vysvědčení, diplomy, doklady o odborných kursech a školeních apod.
 • profesní životopis včetně pracovních posudků
 • pracovní zařazení – zastávaná funkce, pracoviště
 • aktivity pracovní a s prací související – prováděné výkony, zařazení do směn a služeb
 • přístupy do počítačových systémů, nastavení přístupů ke konkrétním zpracovávaným osobním údajům
 • přístupy do chráněných prostor
 • evidence docházky a pracovní doby
 • závodní stravování – objednávky a platby
 • mzdové a platové údaje – platové zařazení, poskytnutí odměn, výkazy práce, vyplacená částka na bankovní účet, vyplacená částky pokladnou v hotovosti, dovolená a její čerpání, pracovní neschopnost, absence na pracovišti, částky srážky ze mzdy zasílané ve prospěch odborové organizace po souhlasu odboráře
 • údaje evidované a zasílané pro účely důchodového zabezpečení
 • údaje poskytované zaměstnanci pro účely ověření jeho příjmů u bankovní instituce
 • údaje poskytované exekutorům, soudům, policii a dalším státním nebo soukromým organizacím dle jejich potřeb na základě zákona
 • záznamy z kamerového systému
 • evidence identifikačních údajů osoby při vstupu do neveřejných objektů
 • nahrání telefonních hovorů na vybraných telefonních číslech
 • registrační značka vozidla (vjezdová karta)
 • údaje o zdravotním stavu (např. lékařské prohlídky, očkování, výsledek testování)

Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v prohlášení o zpracování osobních údajů zaměstnanců na intranetu pod záložkou GDPR.

O příbuzných, osobách blízkých pacientům, opatrovnících, zákonných zástupcích se evidují a zpracovávají: 

 • identifikační údaje – jméno, příjmení (včetně organizace u zákonných zástupců)
 • kontaktní údaje – bydliště (adresa organizace), telefon, e-mail, faxové číslo
 • dílčí údaje o zdravotním stavu (v rodinné anamnéze pacienta, je-li to zapotřebí)
 • v případě, že jsou splněny podmínky pro předání údajů do Národních zdravotních registrů, které spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), jsou zpracovávány další kategorie osobních údajů. Jejich rozsah se liší v závislosti, o jaký národní zdravotní registr se jedná (více zde). Rozsah údajů je stanoven v příloze k zákonu č. 372/2011 Sb. Jedná se o rodné číslo matky, státní občanství matky, vzdělání matky, zaměstnání matky, rodinný stav, věk otce, zaměstnání otce, vrozená vada v rodině
 • záznamy z kamerového systému
 • evidence identifikačních údajů osoby při vstupu do neveřejných objektů
 • nahrání telefonních hovorů na vybraných telefonních číslech
 • registrační značka vozidla

O dobrovolnících a zdravotních klaunech se evidují: 

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
 • kontaktní údaje – bydliště, telefon, e-mail
 • identifikace vysílající organizace
 • záznamy z kamerového systému
 • evidence identifikačních údajů osoby při vstupu do neveřejných objektů
 • nahrání telefonních hovorů na vybraných telefonních číslech

O osobách procházejících areálem správce a budovami monitorovaných kamerovým záznamem se evidují:

 • videozáznam postavy a obličeje. Zpracovávají se údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které budou využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním
 • osobní údaje z kamerového systému spravuje pouze správce. Mohou být poskytnuty v případě žádosti státním orgánům, resp. orgánům veřejné moci (tj. soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům činným ve správním řízení), popř. jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. komerční pojišťovny)
 • doba uchovávání kamerových záznamů je 5 dní, poté jsou data smazána. V případě, že by kamerové záznamy měly sloužit jako důkazní prostředek, mohou být kopie záznamu uchovávány déle
 • prohlášení o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem

O osobách vstupujících do neveřejných částí budov se evidují:

 • zaznamenání jména osoby vstupujícího do objektu, datum a čas vstupu, cíl a účel vstupu

O osobách využívající ubytovací služby se evidují:

 • jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, email, datum narození, číslo občanského průkazu

O osobách volajících (nebo volaných) na monitorované telefonní linky se zaznamenávají:

 • volající (volané) telefonní číslo, kontaktní údaje (dle potřeby), zdravotní údaje – dle důvodu volání, jiné údaje ovlivňující vyžádání služby, obsah hovoru
 • zpracovávají se údaje formou záznamu telefonního hovoru

O sponzorech a finančních dárcích:

 • kontaktní údaje (jméno, bydliště, datum narození, telefon, e-mail, IČ a DIČ OSVČ)
 • bankovní spojení, jméno účtu

O osobách přistupující na webové stránky správce:

 • technické a analytické cookies, zejména za účelem zajištění komfortního procházení webu a analýzy návštěvnosti stránek

Bližší informace jsou uvedeny v prohlášení o zpracování osobních údajů na webu.

VIII. Kategorie subjektů údajů

 • pacient
 • klient správce
 • zaměstnanec správce, uchazeč o zaměstnání
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • osoby s oprávněním přístupu do zdravotnické dokumentace

IX. Kategorie příjemců osobních údajů

 • zdravotní pojišťovny v rozsahu nezbytném pro vyúčtování zdravotní péče
 • jiní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb (např. praktickému lékaři pacienta, jiné nemocnici, laboratoři), pokud je to nezbytné v rámci procesu poskytování zdravotní péče, zejména při překladu pacienta nebo vyžádané péči
 • pacienti, jejichž se osobní údaje týkají
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stavených příslušnými právními předpisy (např. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Úřad pro ochranu osobních údajů, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Policie ČR, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány sociálního zabezpečení, Úřad práce, obecní úřadu, exekutorovi, orgánu sociálně-právní ochrany dětí apod.)
 • osoby ve smluvním vztahu (např. zpracovatelé osobních údajů)
 • zákonní zástupci nezletilých
 • se souhlasem pacienta nebo na jeho písemný pokyn mohou být osobní údaje poskytnuty dalším subjektům
 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU, třetí země a to dle patřičných právních předpisů nebo uděleného souhlasu subjektu údajů)
 • osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • studenti středních a vysokých škol, vzdělávajících se u správce, pod dohledem vyučujícího a pouze pokud s tím pacient předem vyslovil souhlas a pouze v nejnutnějším rozsahu
 • pojišťovně Kooperativa z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců
 • soudní znalci (při vedení soudního sporu)

X. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zejména z následujících důvodů:

 • za účelem poskytnutí zdravotních služeb (ambulantní, lůžková a následná péče, poskytnutí léků a jiných přípravků, laboratorní zpracování biologického materiálu, poskytnutí rehabilitační péče apod.)
 • za účelem obsaženým v rámci uděleného souhlasu subjektem údajů. Konkrétní účel je specifikován podle povahy a rozsahu v příslušném textu souhlasu, se kterým je subjekt údajů seznámen
 • v rámci obchodních vztahů a jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je adekvátní plnění předmětu smlouvy a spolupráce se smluvní stranou, jedná se zejména o emailové adresy, jména a příjmení kontaktních osob
 • za účelem ochrany práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. soudní spory, záznamy z kamerového systému pro ochranu majetku správce, kontinuity informací, obezřetnosti, zajištění potřeb, ochrany zdraví pacientů, kontrolních mechanismů nebo jiných opatření nezbytných pro zajištění fungování správce)
 • za účelem vedení archivnictví na základě platných právních předpisů a vnitřních předpisů správce
 • za účelem vedení personální agendy, za účelem výběrových řízení na volná pracovní místa
 • uzavření pracovněprávního vztahu, vedení mzdové agendy, podání daňového přiznání
 • v rámci jednání před orgány státní správy
 • za účelem plnění zákonných povinností ze strany správce
 • za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • za účelem poskytování zdravotní dopravní služby
 • za účelem realizace dobrovolnického programu, stáží
 • pro některé vědecko-výzkumné účely
 • poskytování stravovacího režimu

Právní předpisy opravňující zpracovávat osobní údaje při poskytování zdravotní péče, zejména:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • zákon č. 592/1992 Sb. – o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 111/2019 sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 110/2019 Sb.
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
 • vyhláška č. 143/2008 Sb., o lidské krvi
 • vyhláška č. 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů
 • vyhláška 373/2016 Sb., o předávání údajů do NZIS
 • nařízení vlády 201/2010 Sb. – o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
 • prováděcí právní předpisy k citovaným zákonům

Právní předpisy opravňující zpracovávat osobní údaje mimo poskytování zdravotní péče, zejména:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném veřejné zdravotní pojištění
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 111/2019 sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 110/2019 Sb.
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zákon 586/1992 Sb., o dani z příjmu
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb. – o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
 • zákon č. 120/2001Sb., exekuční řád
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • vyhláška 317/2014 Sb., o významných IS
 • prováděcí právní předpisy k citovaným zákonům

XI. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno jednotlivými pověřenými a proškolenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

XII. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a dále po dobu udělení souhlasu o zpracování osobních údajů.

XIII. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR údajem je zpracování zákonné pokud:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

XIV. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informujeme, že každý subjekt údajů má:

1) právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účelu zpracování
 2. kategorii dotčených osobních údajů
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
 6. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

2) právo na opravu

 • pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné či jinak neodpovídají skutečnosti

3) právo na výmaz

 • takové žádosti lze obecně vyhovět pouze v případě, kdy předmětné osobní údaje:
 1. nejsme povinni zpracovávat z titulu plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů či smlouvy,
 2. údaje již nepotřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků,
 3. poté, co byla vznesena námitka proti zpracování, a shledali jsme, že náš oprávněný zájem na zpracování těchto osobních údajů pominul,
 4. osobní údaje byly zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu, který byl odvolán.

4) právo na omezení zpracování, které lze uplatnit zejména v těchto případech:

 1. popíráte přesnost zpracování osobních údajů,
 2. zpracování je protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 3. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon a obhajobu právních nároků,
 4. vznesli jste námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy nebo základními právy a svobody subjektu údajů.

5) právo na přenositelnost údajů

 • předmětem tohoto práva jsou pouze ty osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a/nebo plnění smlouvy,
 • tyto údaje na žádost poskytneme v elektronické strukturované podobě.

6) právo vznést námitku

 • toto právo lze uplatnit v případech zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo na základě veřejného zájmu

XV. Kam se můžete obrátit pro další informace, kde můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Žádosti o výkon práv ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou přijímány:

 1. v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem a doručením poštou nebo osobně na podatelnu správce,
 2. v elektronické podobě opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem zaslané na adresu
  podatelna@fnmotol.cz,
 3. prostřednictvím veřejné datové sítě z datové schránky žadatele do datové schránky správce, id datové schránky – nk8bxj3,
 4. ústně do písemného protokolu u pověřence.

Právo na opravu osobních údajů můžete uplatnit přímo u našeho zdravotnického personálu, který Vám poskytuje zdravotní služby.

V případech bez ověřené identifikace bude žadatel požádán o její dodatečné ověření.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo z naší strany nebo dalších subjektů provádějících zpracování, k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které Vám k tomu platná právní úprava poskytuje. V případě, kdy se nemůžete domoci práv jiným způsobem, můžete se též obrátit nebo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce na adrese www.fnmotol.cz.

V Praze dne 27. 06. 2022

Skip to content