Kvalita a bezpečí zdravotních služeb

Akreditace FN Motol 2021

Fakultní nemocnice Motol obhájila vysoce prestižní certifikát kvality Spojené akreditační komise, o.p.s. Externí audit, který nemocnice podstoupila v posledním lednovém týdnu, se zabýval plněním akreditačních standardů pro nemocnice. Výsledkem auditu je uznání, že nemocnice všechny standardy kvality a rezortní ukazatele bezpečí splnila a vytvořila podmínky pro poskytování kvalitní a bezpečné péče.

Kvalita a bezpečí zdravotních služeb - Fakultní nemocnice v Motole

Akreditační komise sleduje plnění standardů a ukazatelů bezpečné péče stanovených ministerstvem zdravotnictví. Standardy se týkají všech činností probíhajících v nemocnici. Počínaje řízením nemocnice a sledováním ukazatelů kvality, přes přístup pacientů ke zdravotním službám, diagnostické a léčebné postupy, až po bezpečnost prostředí v budovách i areálu nemocnice. Velký důraz je kladen na práva pacientů. Nemocnice se měla čím pochlubit, například novými léčebnými postupy, vybavením novými přístroji i zlepšením prostředí v rekonstruované dětské nemocnici. Zlepšení v oblastech, které jsou pro pacienta nejdůležitější, je doložitelné kontinuálním sledováním indikátorů kvality, které si nemocnice pro sledování kvality a bezpečí zdravotních služeb zvolila. Spokojenost pacientů je nám nejlepším důkazem, že úsilí neustále zlepšovat zdravotní služby se vedení nemocnice i personálu daří.

Sledování kvality ve FN Motol

Úroveň poskytování zdravotních služeb z hlediska jejich kvality a bezpečí je ve FN Motol posuzována externím hodnocením kvality a bezpečí zdravotních služeb. Nemocnice zavedla systém řízení kvality a bezpečí podle akreditačních standardů pro nemocnice Spojené akreditační komise, o.p.s., které překrývají a rozšiřují:

  • Požadavky na interní systém hodnocení kvality a bezpečí ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3, písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, resp. minimální požadavky podle Věstníku MZ č. 16/2015,
  • hodnotící standardy ve smyslu § 98 odst. 7, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších revizí. Minimální hodnotící standardy podle vyhlášky č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče.

Úroveň kvality a bezpečí zdravotních služeb dokládá FN Motol akreditací v rozsahu výše citovaných standardů kvality.

Systém řízení kvality

Interní audity

Interní audity jsou nástrojem pro monitorování a ověřování znalostí a efektivního plnění interních opatření. Interní audity mohou upozornit na rizika plynoucí z neshod a jsou cennou zpětnou vazbou pro vedoucí pracovníky a vedení FN Motol. Interní audity jsou prováděny v souladu s Plánem kvality a bezpečí zdravotních služeb na daný kalendářní rok.

Sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí

Nežádoucí událostí je jakákoliv nepředvídatelná událost, jež vznikla při procesu poskytování zdravotních služeb nebo jakákoliv nepředvídatelná událost ve FN Motol, která vedla k poškození pacienta nebo k riziku tohoto poškození nebo narušuje normální chod příslušné části nemocnice nebo představuje bezpečnostní riziko pro pacienty, návštěvníky či zaměstnance. FN Motol má zavedený vnitřní systém hlášení, analyzování a řešení nežádoucích událostí včetně přijímání nápravných a preventivních opatření.

Sledování spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Průzkum spokojenosti pacientů je velice důležitá zpětná vazba managementu nemocnice pro zkvalitňování služeb. Ve FN Motol probíhá průzkum prostřednictvím dotazníku, který by každý hospitalizovaný pacient nebo doprovod nezletilého pacienta měl obdržet na zdravotnickém pracovišti, kde je léčen. Na každé lůžkové stanici je schránka, kam je možné vyplněný dotazník vhodit.

Akreditace a certifikace jednotlivých zdravotnických pracovišť

Všechny klinické laboratoře v souladu s požadavky plátců zdravotní péče prokazují kvalitu certifikáty NASKLČIA.

Skip to content