Stáže

HROMADNÉ STÁŽE (PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ ŠKOL)

Dohody o praktickém vyučování se školami vyřizuje Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Informace poskytne sekretariát náměstkyně pro ošetřovatelskou péči na tel. č.: 224 431 051.

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE O INDIVIDUÁLNÍ STÁŽ

Tyto závazné pokyny platí pouze pro žadatele o stáž způsobilé k výkonu zdravotnického povolání na území ČR, studenty zdravotnických oborů v ČR a dále pro žadatele o stáže v nezdravotnických provozech FN Motol. Tyto pokyny platí také pro uchazeče o atestační zkoušku, jejíž součástí je praktická část s poskytováním zdravotních služeb.

Žadatelé o stáže ze zahraničí postupují podle zvláštních pokynů.  

 Tyto pokyny obsahují informace o:

 • závazném postupu pro vyřízení Smlouvy o zajištění stáže/studijního pobytu;
 • cenách stáží;
 • možnosti ubytování stážistů a způsobu jeho zajištění;
 • možnosti stravování stážistů;
 • možnostech dopravy stážistů do FN Motol městskou hromadnou dopravou;
 • evaluace stáže.

ZÁVAZNÝ POSTUP PRO VYŘÍZENÍ SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE

Žadatel/ka o stáž ve FN Motol (dále jen stážista) postupuje při vyřízení Smlouvy o zajištění stáže nebo studijního pobytu takto:

1)
Nejméně 30 pracovních dnů před uvažovanou stáží kontaktuje určenou osobu ve FN Motol. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti naleznou seznam kontaktních osob na těchto stránkách v rubrice Specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nelékařští zdravotničtí pracovníci v rubrice Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Stážista s kontaktní osobou dohodne:

 • termín a místo stáže;
 • školitele;
 • studijní plán stáže (jde-li o stáž, která nesouvisí se specializačním vzděláváním nebo s realizací certifikovaného či akreditovaného kvalifikačního kurzu).

 Následně stážista informuje svého zaměstnavatele o termínu stáže (nevztahuje se na osoby samostatně výdělečně činné).

2)
Nejpozději 1 měsíc před nástupem na stáž zašle stážista na Samostatné oddělení vzdělávání kompletně vyplněný soubor: INFORMAČNÍ LIST.xls s podklady pro vyhotovení smlouvy o zajištění stáže. Informační list si stáhnete do počítače, vyplníte požadované informace a uložíte jako soubor xls.

Soubor je ke stažení

 • zde (13,43 KB)

Lékaři, zubní lékaři, farmaceuti a studenti Všeobecného lékařství, Zubního lékařství a  Farmacie zasílají kompletně vyplněný Informační list paní Ivaně Soukupové na e-mail: ivana.soukupova@fnmotol.cz, tel.: 224 43 9038.

Lékaři, kteří žádají o zajíštění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zasílají kompletně vyplněný Informační list panu PhDr. Danielovi Jirkovskému, Ph.D., MBA. na e-mail: daniel.jirkovsky@fnmotol.cz, tel.: 224 43 9030.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci – účastníci certifikovaných kurzů ve FN Motol – zasílají kompletně vyplněný Informační list paní Mgr. Kateřině Šantorové, na e-mail: katerina.santorova@fnmotol.cz, tel.: 224 43 9033.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci – účastníci specializačního vzdělávání s teoretickou částí realizovanou ve FN Motol – zasílají kompletně vyplněný Informační list paní Mgr. Janě Stehlíkové, na e-mail: jana.stehlikova@fnmotol.cz, tel.: 224 43 9032.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci v ostatních případech, účastníci akreditovaných kvalifikačních kurzů, studenti nelékařských zdravotnických oborů a uchazeči o stáž v nezdravotnických provozech zasílají kompletně vyplněný Informační list paní Janě Wagnerové na e-mail: jana.wagnerova@fnmotol.cz, tel.: 224 43 9031.

3)
Následně Samostatné oddělení vzdělávání vyhotoví pro stážistu smlouvu o zajištění stáže (studijního pobytu) a zašle ji na emailovou adresu uvedenou stážistou. Po obdržení návrhu smlouvy ze Samostatného oddělení vzdělávání FN Motol stážista postupuje podle pokynů uvedených ve zprávě; tj. smlouvu vytiskne v určeném počtu výtisků, ke každému výtisku smlouvy přiloží studijní plán stáže, prostou (neověřenou) kopii dokladu o odborné způsobilosti (VŠ diplom, diplom o absolutoriu nebo maturitní vysvědčení, ze kterého je zřejmé, že je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání, v němž bude stáž vykonávat) – studenti dokládají potvrzení o studiu vydané školou/fakultou – a dále přiloží kopii dokladu o pojištění z odpovědnosti za škody a kopii dokladu o úrazovém pojištění (jen pokud se jedná o dvoustrannou smlouvu mezi žadatelem a FN Motol – nevztahuje se na trojstranné smlouvy uzavírané mezi stážistou, jeho zaměstnavatelem a FN Motol). Smlouvu a studijní plán stáže opatří svými podpisy a předloží ji k podpisu oprávněné osobě svého zaměstnavatele. Podepisuje-li smlouvu místo statutárního orgánu zaměstnavatele pověřený zaměstnanec, je nutno k podepsaným smlouvám doložit jeho zplnomocnění nebo pověření vydané statutárním orgánem.

4)
Podepsané smlouvy (stážistou + zaměstnavatelem) zasílá stážista neprodleněnejméně 15 pracovních dnů před termínem stáže, na Samostatné oddělení vzdělávání FN Motol poštou na adresu:

Fakultní nemocnice v Motole
Samostatné oddělení vzdělávání
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol

5)
Po ukončení schvalovacího procesu ve FN Motol (Samostatné oddělení vzdělávání, školící pracoviště, právní posouzení) a podpisu smlouvy, odešle Samostatné oddělení vzdělávání smlouvy dle určení uvedeného ve smlouvě.

6)
Stážovné lze uhradit pouze na základě platně uzavřené smlouvy a na základě faktury vystavené FN Motol.

Bez řádně uzavřené, tj. podepsané smlouvy všemi smluvními stranami, nelze stáž ve FN Motol absolvovat.

CENY STÁŽÍ:
Ceny stáží jsou uvedeny v platném ceníku vzdělávacích akcí, který je ke stažení

UBYTOVÁNÍ STÁŽISTŮ
Samostatné oddělení vzdělávání FN Motol ubytování stážistů nezajišťuje. Podrobnější informace k ubytování naleznete ZDE. Ubytování lze objednat na recepci hotelu, e-mail: hotel@fnmotol.cz, tel. recepce hotelu: +420 224 437 309.

STRAVOVÁNÍ STÁŽISTŮ
Stážisté mohou za úhradu (pro veřejnost) využívat služeb zaměstnanecké jídelny FN Motol, která nabízí snídaně a obědy. Strava se předem neobjednává, je umožněn její výběr přímo na místě. K obědu se zpravidla nabízí dva druhy polévky, čtyři hotová jídla a tři varianty minutkových jídel. Zaměstnanecká jídelna je otevřena v pracovní dny od 06:30 do 08:30 hod. pro snídaně a od 11:00 do 15:00 hod. pro obědy. V sobotu, v neděli a ve svátek je jídelna otevřena od 07:30 do 08:30 hod. pro snídaně a od 12:00 do 14:00 hod. pro obědy.

DOPRAVA DO FN MOTOL MHD

Fakultní nemocnice v Motole je na konečné stanici metra Nemocnice Motol

(trasa A – zelená)
Upozornění: do konečné stanice Nemocnice Motol jezdí jen každá druhá souprava metra.

Výchozí bod – konečná stanice metra Zličín (trasa B – žlutá)
U konečné stanice metra Zličín nastoupíte do autobusu č. 180 směr Dejvická, výstupní stanicí je zastávka Nemocnice Motol (doba jízdy autobusu – cca 16 minut).

Výchozí bod – stanice metra Anděl (trasa B – žlutá)
Ze stanice metra Anděl vystoupíte východem „Na Knížecí“, kde nastoupíte do autobusu č. 167 směr Nemocnice na Homolce, vystoupit můžete na zastávce Kudrnova nebo na zastávce Nemocnice Motol (doba jízdy autobusu – cca 16 minut).

EVALUACE STÁŽE

Budeme rádi, pokud na konci stáže vyplníte přiložený hodnotící dotazník a odevzdáte jej svému školiteli. Dotazník je ke stažení

 • zde (111,18 KB)
Skip to content