Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Jiří Vachtenheim

Téma: Vztah proteinu SIVA ke vzniku a progresi nádoru a frekvenci metastáz u nemalobuněčného karcinomu plic. 

Školitel: Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD

Anotace: Protein p53 je známý tumor supresorový gen fungující jako bariéra při vzniků nádorů. Tento jeho účinek je dán především transkripční aktivací mnoha proapoptotických genů, z nichž jeden je gen SIVA. Nedávno bylo překvapivě zjištěno, že SIVA má proonkogenní funkci u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) na myším modelu nádoru [Cancer Discov. 2015 Mar 26, Epub ahead of print: The p53 Target Gene SIVA Enables Non-Small Cell Lung Cancer Development]. U NSCLC tedy SIVA není aktivován p53 a naopak hraje významnou roli při vývoji nádoru. Cílem studia je zjistit funkci SIVA u lidských NSCLC, hladinu jeho proteinu a případné genové mutace ve vzorcích resekované nádorové tkáně a korelace zjištěných údajů s klinickými daty. V experimentech na buněčných kulturách lidských NSCLC bude cílem zjistit efekt SIVA na proliferaci, apoptosu, a další rysy buněčného fenotypu při vneseném ektopickém SIVA pomocí expresních plasmidů nebo lentivirů (zvýšená hladina) či naopak po umlčení exprese SIVA pomocí v současnosti používaných metod shRNA (vnesení sekvence pro tvorbu shRNA pomocí plasmidů nebo lentivirů), popř. CRISPR/Cas9 technologie genové editace (homozygotní vyštěpení genu SIVA z genomu). Výsledky objasní funkci tohoto proteinu u lidských NSCLC a ukáží na možnou roli v patogenezi NSCLC. Výzkum je řešen ve spolupráci s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN.

Ocenění:

Nadační fond Scientia - Nejlepší vědecká práce studentů 1. LF UK publikovaná v roce 2018: 3. místo v kategorii postgraduální student

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY