Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Jiří Vachtenheim

dokončené studium Ph.D.- úspěšná obhajoba disertační práce 20/10 2021

Téma: Vztah proteinu SIVA ke vzniku a progresi nádoru a frekvenci metastáz u nemalobuněčného karcinomu plic. 

Školitel: Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD

Anotace: Protein p53 je známý tumor supresorový gen fungující jako bariéra při vzniků nádorů. Tento jeho účinek je dán především transkripční aktivací mnoha proapoptotických genů, z nichž jeden je gen SIVA. Nedávno bylo překvapivě zjištěno, že SIVA má proonkogenní funkci u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) na myším modelu nádoru [Cancer Discov. 2015 Mar 26, Epub ahead of print: The p53 Target Gene SIVA Enables Non-Small Cell Lung Cancer Development]. U NSCLC tedy SIVA není aktivován p53 a naopak hraje významnou roli při vývoji nádoru. Cílem studia je zjistit funkci SIVA u lidských NSCLC, hladinu jeho proteinu a případné genové mutace ve vzorcích resekované nádorové tkáně a korelace zjištěných údajů s klinickými daty. V experimentech na buněčných kulturách lidských NSCLC bude cílem zjistit efekt SIVA na proliferaci, apoptosu, a další rysy buněčného fenotypu při vneseném ektopickém SIVA pomocí expresních plasmidů nebo lentivirů (zvýšená hladina) či naopak po umlčení exprese SIVA pomocí v současnosti používaných metod shRNA (vnesení sekvence pro tvorbu shRNA pomocí plasmidů nebo lentivirů), popř. CRISPR/Cas9 technologie genové editace (homozygotní vyštěpení genu SIVA z genomu). Výsledky objasní funkci tohoto proteinu u lidských NSCLC a ukáží na možnou roli v patogenezi NSCLC. Výzkum je řešen ve spolupráci s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN.

Ocenění:

Nadační fond Scientia - Nejlepší vědecká práce studentů 1. LF UK publikovaná v roce 2018: 3. místo v kategorii postgraduální student

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY