Prohlášení o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem

1) Kdo je odpovědný za Vaše osobní údaje?

Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČO: 00064203
e-mail: podatelna@fnmotol.cz
tel.: 224 431 111
ID datové schránky: nk8bxj3

(dále jen „správce“)

Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2) Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Mgr. Radek Knop, LL.M., MBA

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
e-mail: dpo@fnmotol.cz
tel.: 224 437 151

3) Kdo je kompetentním dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů?

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz

4) Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Podoba a obrazové informace o chování a jednání osob zaznamenané kamerovým systémem.

5) Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • Kontroly nejrizikovějších míst na území areálu,
 • Zvýšení bezpečnosti pacientů, zaměstnanců a dalších osob,
 • Získání včasných informací o vzniklých nebo hrozících průmyslových haváriích a živelních pohromách,
 • Ochrana majetku, informací a osob,
 • Ochrana dalších chráněných zájmů FN Motol.

6) Právní základ zpracování

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (GDPR), zpracování osobních s použitím kamerového záznamu je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) uvedeného Nařízení.

Záznam z kamerového systému není určen pro sledování zaměstnanců a nebude používán v pracovněprávní oblasti (nejedná se o sledování dle § 316 odst. 2 zákoníku práce). Tím není
vyloučeno, že ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze záznam použít i pro kontrolu plnění povinnosti zaměstnanců.

7) Kategorie subjektů údajů

Zaměstnanci, pacienti a další osoby vstupující do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.)

8) Kategorie příjemců osobních údajů

V odůvodněných případech:

 • Orgány činné v trestním řízení (soud, policie ČR, státní zástupce),
 • Pojišťovna Kooperativa z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců.

9) Doba zpracování osobních údajů

Lhůta pro uchování osobních údajů byla stanovena na 5 dní.

10) Předání do zahraničí

Správce nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.

11) Automatizované rozhodování, včetně profilování

Není prováděno.

12) Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno jednotlivými pověřenými a proškolenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

13) Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informujeme, že každý subjekt údajů má:

a) právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účelu zpracování
 2. kategorii dotčených osobních údajů
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
 6. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

b) právo na opravu

 • pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné či jinak neodpovídají skutečnosti

c) právo na výmaz

 • takové žádosti lze obecně vyhovět pouze v případě, kdy předmětné osobní údaje:
 1. nejsme povinni zpracovávat z titulu plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů či smlouvy,
 2. údaje již nepotřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků,
 3. poté, co byla vznesena námitka proti zpracování, a shledali jsme, že náš oprávněný zájem na zpracování těchto osobních údajů pominul,

d) právo na omezení zpracování, které lze uplatnit zejména v těchto případech:

 1. popíráte přesnost zpracování osobních údajů,
 2. zpracování je protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 3. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon a obhajobu právních nároků,
 4. vznesli jste námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy nebo základními právy a svobody subjektu údajů.

e) právo vznést námitku

14) Kam se můžete obrátit pro další informace, kde můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Obor pro vnitřní bezpečnost a krizové řízení, tel.: 224 431 890, e-mail: info.kamery@fnmotol.cz

Žádosti o výkon práv ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou přijímány:

 1. v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem a doručením poštou nebo osobně na podatelnu správce,
 2. v elektronické podobě opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem zaslané na adresu podatelna@fnmotol.cz,
 3. prostřednictvím veřejné datové sítě z datové schránky žadatele do datové schránky správce, id datové schránky – nk8bxj3,
 4. ústně do písemného protokolu u pověřence.

V případech bez ověřené identifikace bude žadatel požádán o její dodatečné ověření.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo z naší strany nebo dalších subjektů provádějících zpracování, k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které Vám k tomu platná právní úprava poskytuje. V případě, kdy se nemůžete domoci práv jiným způsobem, můžete se též obrátit nebo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Skip to content