Foniatrická ambulance a centrum kochleárních implantátů

Pracoviště patří mezi nejstarší zdravotnická zařízení zaměřená na úpravu poruch komunikace. Původně se nazývalo Logopedický ústav. Bylo založeno v roce 1945 lékařem a logopedem prof. MUDr. PhDr. Milošem Sovákem, DrSc. a stalo se součástí Dětské fakultní nemocnice, později Fakultní nemocnice v Motole. V letech 1964-1996 neslo název Foniatrické oddělení, jeho přednostou byl MUDr. Ivan Šupáček, CSc. V roce 1996 se v souladu s novou pracovní náplní jeho název rozšířil, stalo se Foniatrickým oddělením a rehabilitačním centrem kochleárních implantací u dětí. Zařízení je součástí Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol. Velké zásluhy na rozvoji pracoviště měla jeho dlouholetá vedoucí, psycholožka PhDr. Eva Vymlátilová. Od 1. 3. 2016 vede oddělení MUDr. Petr Myška. V květnu 2019 se pracoviště přestěhovalo do areálu FN Motol. Od 1. 1. 2022 byla vedoucím lékařem pracoviště jmenována MUDr. Zdenka Aksenovová, Ph.D.

MUDr. Zdenka Aksenovová, Ph.D.
tel.: 22443 2698
e-mail: zdenka.aksenovova@fnmotol.cz

Ambulantní sestra - Hana Ivasienková
tel.: 22443 2642
e-mail: hana.ivasienkova@fnmotol.cz

Sekretariát - Eva Mazánková
tel.: 22443 2691
e-mail: eva.mazankova@fnmotol.cz

Vedoucí pracoviště

MUDr. Zdenka Aksenovová, Ph.D., tel. 22443 2698, zdenka.aksenovova@fnmotol.cz

Sekretariát:

Eva Mazánková, tel. 22443 2691, eva.mazankova@fnmotol.cz

Ambulantní sestra:

Hana Ivasienková, tel. 22443 2642, hana.ivasienkova@fnmotol.cz

Foniatr:

MUDr. Zdenka Aksenovová, Ph.D., tel. 22443 2698,  zdenka.aksenovova@fnmotol.cz

Klinický psycholog:

PhDr. Eva Vymlátilová, tel. 22443 2640, eva.vymlatilova@fnmotol.cz

Mgr. Kateřina Tučková, tel. 22443 2640, katerina.tuckova@fnmotol.cz

Klinický logoped:

Mgr. Jitka Holmanová, tel. 22443 2643, jitka.holmanova@fnmotol.cz

PaedDr. Kateřina Voříšková, tel. 22443 2645, katerina.voriskova@fnmotol.cz 

Mgr. Zdena Jedličková, tel. 22443 2644, zdena.jedlickova@fnmotol.cz 

Elektroinženýři:

Ing. Lukáš Bauer, tel. 22443 2694, lukas.bauer@fnmotol.cz

Ing. Miroslav Okluský, tel. 22443 2694, miroslav.oklusky@fnmotol.cz

Ing. Stanislav Sedlák, objednávání prostřednictvím logopeda

Ing. Martin Topol, objednávání prostřednictvím logopeda

Audiologická sestra:

Zdeňka Levá, tel. 22443 2641, zdenka.leva@fnmotol.cz

Upozornění pro pacienty !!!

Naše pracoviště se přestěhovalo do areálu FN Motol. 

Vzhledem k reorganizaci a přestěhování našeho pracoviště do areálu dětské polikliniky FN Motol dochází ke změně charakteru a spektra naší práce.

V současné době pečujeme pouze o dětské pacienty do věku 19 let.

Našim stávajícím dospělým pacientům (především uživatelům sluchadel) doporučujeme objednání na jiné foniatrické pracoviště dle místa bydliště, na vyžádání poskytneme výpis ze zdravotnické dokumentace  -  informace u sekretářky paní Mazánkové na tel. 22443 2691.

Komplexní foniatrická, logopedická a psychologická péče o naše současné pacienty s kochleárním implantátem a BAHA sluchadly zůstává nadále zachována v plném rozsahu i po dosažení věku 19 let.

Foniatrická ambulance - dětská poliklinika 3. patro

MUDr. Zdenka Aksenovová, Ph.D., ordinuje  Po-Pá

K objednání nových pacientů je nutné doporučení a předchozí vyšetření u foniatra nebo ORL lékaře z místa bydliště. Objednáváme výhradně prostřednictvím recepce na telefonním čísle 22443 2691 v pracovní dny, nejlépe mezi 8:00-9:00 a dále mezi 13:00- 14:00.

Dotazy je možno zasílat na e-mail - eva.mazankova@fnmotol.cz.

Ambulantní sestra: Hana Ivasienková,  tel. 22443 2642

Audiologická sestra: Zdeňka Levá, tel. 22443 2641

Ambulance klinického psychologa - dětská poliklinika 3. patro

PhDr. Eva Vymlátilová, ordinuje Út-St, tel. 22443 2640

Mgr. Kateřina Tučková, ordinuje Po,Čt,Pá, tel. 22443 2640

Ambulance klinického logopeda - dětská poliklinika 4. patro

Mgr. Jitka Holmanová, ordinuje Po-St, tel. 22443 2643

PaedDr. Kateřina Voříšková, ordinuje Po-Pá, tel. 22443 2645

Mgr. Zdena Jedličková, ordinuje Po-Pátel. 22443 2644

Pracoviště klinických inženýrů

Ing. Miroslav Okluský, objednávání prostřednictvím logopeda

Ing. Lukáš Bauer, objednávání prostřednictvím logopeda

Ing. Stanislav Sedlák, objednávání prostřednictvím logopeda

Ing. Martin Topol, objednávání prostřednictvím logopeda

Pracoviště sociální pracovnice

Eliška Hlaváčková, Dis. objednání na tel. 22443 1173 nebo 722 983 734

Multidisciplinární tým se věnuje dětem s poruchami řeči, hlasu a vadami sluchu. Specializuje se na výběr dětských kandidátů kochleární implantace, zajišťuje komplexní péči o tyto pacienty a provádí dlouhodobou rehabilitaci uživatelů kochleárního implantátu. Foniatrické oddělení a rehabilitační centrum kochleárních implantací poskytuje svým pacientům tuto péči:

  • foniatrická - diagnostika a terapie poruch komunikace, přidělování sluchadel včetně individuálních ušních tvarovek, doporučování kompenzačních pomůcek
  • logopedická - rehabilitace všech poruch komunikace, speciálně pedagogické poradenství
  • psychologická - diagnostika, psychoterapie, psychagogika, poradenství 
  • sociální - poradenství týkající se sociálních dávek a jiných výhod
  • programování řečových procesorů kochleárních implantátů - individuální přizpůsobení řečových procesorů, které umožňuje sluchové vnímání dětem s kochleárním implantátem

Vzhledem k reorganizaci a přestěhování našeho pracoviště do areálu dětské polikliniky FN Motol dochází ke změně charakteru a spektra naší práce.

V současné době pečujeme pouze o dětské pacienty do věku 19 let.

Našim stávajícím dospělým pacientům( především uživatelům sluchadel) doporučujeme objednání na jiné  foniatrické pracoviště dle místa bydliště, na vyžádání poskytneme výpis ze zdravotnické dokumentace  -  informace u sekretářky paní Mazánkové na tel. 22443 2691.

Komplexní foniatrická, logopedická a psychologická péče o naše současné pacienty s kochleárním implantátem a BAHA sluchadly zůstává nadále zachována v plném rozsahu i po dosažení věku 19 let.

Postup při objednávání pacientů na foniatrickou ambulanci Kliniky ušní, nosní a krční 2 LF UK a FN Motol.

Foniatrická ambulance a ambulantní část Centra kochleárních implantátů je součástí Kliniky ušní, nosní a krční 2 LF UK a FN Motol. Hlavním úkolem ambulance je péče o sluchově postižené dítě od diagnostiky sluchové vady přes kompenzaci sluchadly až po indikaci ke kochleární implantaci, včetně následné péče o uživatele sluchadel a kochleárních implantátů.

Tato ambulance dále působí jako superkonziliární pracoviště pro pacienty s vadami řeči a hlasu z celé ČR.

K objednání nových pacientů (kromě podezření na sluchovou vadu u dětí do 3 let) je nutné doporučení a předchozí vyšetření u foniatra nebo ORL lékaře z místa bydliště. Objednáváme výhradně na telefonním čísle 22443 2691 v pracovní dny, nejlépe mezi 8:00-9:00 a dále mezi 13:00- 14:00.

Dotazy je možno zasílat na e-mail - eva.mazankova@fnmotol.cz.

Pacienti, kteří jdou na kontrolní vyšetření k foniatrovi ( Dr. Aksenovová) si při příchodu do 3. patra vytisknou pořadové číslo a nahlásí se v recepci.

Pacienti po kochleární implantaci mohou v akutních případech mimo ordinační dobu ( víkendy, svátky, apod.) vyhledat pomoc na tel. č. 22443 2633.

Ordinace foniatra, psychologů a audiologické pracoviště - budova dětské polikliniky 3. patro

Ordinace logopedek - budova dětské polikliniky 4. patro

Nastavování zvukových procesorů a dospělí uživatelé CI - lůžková část 8. patro , 8A

Časté dotazy

Jak se vyšetřuje sluch?

Metody vyšetření sluchu se dělí na subjektivní, které vyžadují spolupráci pacienta (a nedají se proto použít u malých dětí) a objektivní, kde spolupráce pacienta není nutná. Mezi subjektivní metody patří klasická sluchová zkouška hlasitou řečí a šepotem a audiometrické vyšetření. Objektivní metody jsou založeny na snímání odpovědí různých úrovní mozku na zvukový podnět. Patří sem např. BERA, CERA, SSEP. Tato vyšetření se provádějí většinou v přirozeném nebo léky navozeném spánku, případně v celkové anestezii.

V jakém věku se dá u dítěte vyšetřit sluch?

Sluch se dá u dítěte vyšetřit již několik dní po narození pomocí objektivních audiometrických metod. Na našem pracovišti jsme personálně i přístrojově vybaveni k vyšetřování sluchu u novorozenců, malých i větších dětí a také u dospělých pacientů.

Je vyšetření sluchu pomocí objektivních metod spolehlivé?

V souboru dětí, které jsme vyšetřovali pomocí objektivních metod a později i pomocí běžného audiometrického vyšetření, se prokázalo, že sluchové prahy naměřené objektivními metodami odpovídají prahům sluchu, které nám děti udávaly při audiometrii.

Opatrnosti je třeba u dětí předčasně narozených nebo pacientů s neurologickým postižením,u nichž dochází k pomalejšímu vyzrávání sluchových drah a proto může objektivní audiometrie ukazovat v ojedinělých případech o něco horší výsledky sluchu než je skutečnost. Z tohoto důvodu je nutné ve sporných případech vyšetření opakovat, použít více metod a hlavně sledovat celkový vývoj dítěte a jeho reakci na zvuky.

Jaké jsou rizikové faktory vzniku vrozené vady sluchu?

Vrozená sluchová vada může vzniknout z genetických příčin (dítě zdědí vlohy ke vzniku postižení sluchu po svých rodičích, rodiče přitom mohou slyšet dobře, mohou být pouze přenašeči špatné genetické informace) nebo na vyvíjející se zárodek působí negativní vlivy prostředí (tzn. onemocnění matky – např. cukrovka, cytomegaloviróza, zarděnky nebo léky, které těhotná žena užívá – ATB, cytostatika apod).

Jaké podmínky musí dítě splňovat, aby mohlo dostat kochleární implantát?

Kandidát kochleární implantace musí splňovat audiologická, logopedická a psychologická kritéria. Jeho sluchová ztráta musí být natolik velká, že ke kompenzaci vady nepostačuje použití ani nejvýkonnějších sluchadel. Dítě musí mít předpoklady k rozvoji mluvené řeči a musí být ochotno a schopno alespoň částečně spolupracovat při rehabilitaci. Rodiče musí s operací souhlasit a být dostatečně poučeni a mít realistické představy o možnostech svého dítěte a přínosu kochleárního implantátu, zároveň musí být ochotni spolupracovat při následné dlouhodobé rehabilitační péči. Sleduje se i celkový zdravotní stav dítěte, případná přítomnost dalšího postižení (dítě musí být schopné podstoupit operaci v celkové anestezii, v současné době operujeme i děti s kombinovaným postižením, např. hluchoslepé, s dětskou mozkovou obrnou, autismem, mentální retardací apod.).

Jak se provádí operace – kochleární implantace?

Operace se provádí v celkové anestezii a trvá zhruba 2-3 hodiny. Operační postup běžně používaný ve světových implantačních centrech je v hlavních bodech jednotný a liší se jen v některých detailech.

Nejdříve se provede řez v blízkosti ucha a vytvoří se lůžko pro tělo implantátu v kosti za uchem. Poté se zavede svazek elektrod do hlemýždě. V průběhu operaci se měří odpovědi sluchového nervu. Nakonec se implantát zafixuje ve vhodné poloze a sešijí se jednotlivé vrstvy. Rána se zakryje obvazem a dítě je převezeno na pooperační oddělení. Zhruba týden po zákroku se odstraňují stehy a dítě je propuštěno do domácího léčení.

Provádějí se v České republice jednostranné nebo i oboustranné kochleární implantace?

V minulosti byla standardním postupem jednostranná kochleární implantace. V současné době provádíme i oboustranné implantace. Bližší informace dostanete na našem pracovišti.

Může uživatel jednoho kochleárního implantátu nosit na druhém uchu sluchadlo?

V některých případech může sluchadlo na druhém uchu umožnit směrové slyšení nebo zlepšit rozumění řeči v hlučném prostředí. Přínos sluchadla je individuální, záleží na velikosti zbytků sluchu na neoperovaném uchu a předchozích zkušenostech uživatele sluchadla. O možnostech současného užívání kochleárního implantátu na jednom uchu a sluchadle na druhém uchu se informujte u lékaře v CKID.

Za jak dlouho po operaci začne dítě slyšet?

Po zhojení operační rány (tj. asi za 4-6 týdnů po implantaci ) je na našem oddělení provedeno první programování zvukového procesoru. To znamená, že dítě dostane vnější části implantátu a provede se první nastavení. Od této chvíle může dítě začít vnímat zvuky. Nejdříve se učí zvuky slyšet, potom poznávat a rozlišovat a teprve v další fázi se naučí poslouchat řeč a rozumět jí. První pokroky v porozumění řeči rodiče pozorují zpravidla za několik týdnů až měsíců po implantaci. Záleží na věku a schopnostech dítěte a také na tom, jak rodiče s dítětem pracují.

Může dítě s kochleárním implantátem sportovat?

Dítě s implantátem může sportovat a může cvičit v hodinách tělesné výchovy ve škole.

Uživatel kochleárního implantátu by ale neměl vykonávat činnosti a sporty, při kterých hrozí ve zvýšené míře úraz hlavy (úder do hlavy, pád na hlavu) a může tak dojít k poškození vnitřní části přístroje. Nedoporučujeme zejména kontaktní sporty (box, zápas), kolektivní sporty (střet se spoluhráčem) nebo aktivity spojené se skoky, doskoky, údery a dopady na zem.

Sportovní činnost je třeba vždy posoudit individuálně s přihlédnutím k charakteru sportu, k podmínkám provozování a schopnostem konkrétního uživatele CI. Při sportování je třeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat pravidla bezpečnosti, používat ochranné pomůcky (přilby, apod.). Je třeba také zohlednit skutečnost, že uživatel CI může mít potíže se směrovým slyšením a s rozuměním řeči v hluku a v akusticky nepříznivých podmínkách (tělocvičny, sportovní haly). Při provozování vodních sportů je třeba odložit vnější části CI a zajistit jejich bezpečné uložení (chránit před vodou, poškozením, ztrátou).

Rozhodnutí o provozování konkrétního sportu je plně v kompetenci uživatele.

Kromě běžného vybavení foniatrické, logopedické a psychologické ambulance je pracoviště vybaveno zařízením k vyšetření metodou VRA (Visual Reinforcement Audiometry), přístroji na vyšetření otoakustických emisí a vyšetření sluchu metodou SSEP (Steady State Evocated Potentials), speciálním logopedickým programem SV (SpeechViewer) a také speciálními psychologickými testy, které slouží k diagnostice sluchově postižených.

Pracoviště spolupracuje s IPVZ na postgraduální výuce lékařů, logopedů a psychologů. Uskutečňuje se zde praxe posluchačů speciální pedagogiky z Pedagogické fakulty UK. Ve spolupráci s ORL klinikou jsou organizovány semináře a stáže pro odborníky, kteří se starají o uživatele kochleárního implantátu v místě jejich bydliště.

Pracovníci se intenzivně věnují problematice kochleárních implantací u dětí, publikují v odborných časopisech a přednášejí o svých zkušenostech na tuzemských i zahraničních kongresech.

Pracoviště zajišťuje komplementární péči o implantované děti v místě jejich bydliště, obvykle ve Speciálně pedagogických centrech při školách pro sluchově postižené.

Skip to content