Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

 • Chirurgie ischemické choroby srdeční (aortokoronární bypass) včetně kompletní arteriální revaskularizace a operací bez mimotělního oběhu
 • Chirurgie celého spektra získaných chlopenních vad s maximálním důrazem na záchovné operace (plastiky) mitrální a aortální chlopně
 • Implantace homograftů do aortální polohy zejména při infekční endokarditidě, Rossova operace
 • Léčba onemocnění hrudní aorty včetně implantace stentgraftů
 • Chirurgická léčba vrozených srdečních vad v dospělosti
 • Chirurgická léčba fibrilace síní (MAZE)
 • Použití méně invazivních metod v kardiochirurgii (TAVI, MIDCAB)
 • Cévní chirurgie v celém rozsahu včetně léčby výdutí břišní aorty, postižení periferních tepen a dialyzačních přístupů

Přednosta
MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA
tel.: +420 224 435 201
 

 

Vrchní sestra
tel.: +420 224 435 205

Sekretariát
tel.: +420 224 435 201
e-mail: hana.tumova2@fnmotol.cz

avatar

MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA – přednosta kliniky
+420 224 435 201

MUDr. Radovan Fiala, Ph.D. - primář pro cévní chirurgii, zdravotnický zástupce přednosty
+420 224 435 254

avatar

MUDr. Aleš Klváček – primář pro kardiochirurgii
+420 224 435 254

MUDr. Jan Burkert, Ph.D. - zástupce přednosty pro vědu a výzkum
+420 224 435 257

Mgr. Barbora Kolářová - vrchní sestra
+420 224 435 205

avatar

MUDr. Miroslava Benešová

avatar

MUDr. Mariia Havova
+420 224 435 201


MUDr. Milan Horn
+420 224 435 201

MUDr. David Janák, Ph.D.
+420 224 435 238

avatar

MUDr. Petr Janský
+420 224 435 263

MUDr. Branislav Laca
+420 224 435 230

avatar

MUDr. Martin Michel
vedoucí operačních sálů

MUDr. František Mošna
vedoucí JIP
+420 224 435 235

MUDr. Karel Novotný, Ph.D.
+420 224 435 257

avatar

MUDr. Eva Pašková
vedoucí ambulancí

avatar

MUDr. Petr Soukup

avatar

MUDr. František Straka, Ph.D.
+420 224 435 228

avatar

MUDr. Martina Šanderová

avatar

MUDr. Marek Šlais
+420 224 435 238

MUDr. Stanislav Valek

MUDr. Karel Vik
+420 224 435 201

MUDr. Lukáš Vlk
+420 224 435 228

Srdeční i cévní chirurgie

 • MUDr. Jan Burkert, Ph.D.
 • MUDr. Milan Horn
 • MUDr. Karel Vik
 

Kardiochirurgie

 • MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA
 • MUDr. Martin Michel
 • MUDr. Aleš Klváček
 • MUDr. Branislav Laca
 • MUDr. Stanislav Valek
 • MUDr. Lukáš Vlk

Cévní chirurgie

 • MUDr. Radovan Fiala, Ph.D.
 • MUDr. David Janák, Ph.D.
 • MUDr. Karel Novotný, Ph.D.
 • MUDr. Marek Šlais

V předatestační přípravě

 • MUDr. Mariia Havova
 • MUDr. Petr Soukup
 • MUDr. Martina Šanderová
 

Interna - kardiologie

 • MUDr. Miroslava Benešová
 • MUDr. Petr Janský
 • MUDr. Eva Pašková
 • MUDr. František Straka, Ph.D.

Anesteziologie a resuscitace

 • MUDr. František Mošna

Odborné ambulance

Cévní ambulance
+420 224 435 264 

Kardiologická ambulance
+420 224 425 263 (kardiologická indikační, kontroly)
+420 224 435 250 (kardiologická, jícnová echokardiografie)

Umístění:
"modrá budova", 1.patro, chodba mezi komunikačním uzlem C a D

Dvě ambulance v denním provozu s přítomností kardiologa i chirurga slouží nejen ke konziliární činnosti, ale i k indikacím, předoperační přípravě a pooperačním kontrolám operovaných nemocných. 

 • Chirurgie ischemické choroby srdeční (aortokoronární bypass) včetně kompletní arteriální revaskularizace a operací bez mimotělního oběhu
 • Chirurgie celého spektra získaných chlopenních vad s maximálním důrazem na záchovné operace (plastiky) mitrální a aortální chlopně
 • Implantaci allotransplantátů lidských chlopní do aortální polohy zejména při infekční endokarditidě (provedena na našem oddělení poprvé v naší republice v roce 1994), Rossovu operaci (autotransplantace plicnice do aortální polohy u mladších pacientů a u infekční endokarditidy s komplikacemi - poprvé v republice provedena na našem oddělení v roce 1995).
 • Chirurgická léčba srdečního selhání
 • Léčba onemocnění hrudní aorty včetně implantace stentgraftů
 • Chirurgická léčba vrozených srdečních vad v dospělosti
 • Chirurgická léčba fibrilace síní (MAZE)
 • Použití méně invazivních metod v kardiochirurgii
 • Minitorakotomie byla na oddělení srdeční chirurgie provedena poprvé v republice jak pro uzávěr síňového defektu (1995), tak pro mammarokoronární bypass (I/1996).
 • Cévní chirurgie v celém rozsahu včetně léčby výdutí břišní aorty, postižení periferních tepen a dialyzačních přístupů

Po dostavbě nové budovy fakultní nemocnice v roce 1997 bylo oddělení postupně vybaveno a nyní využívá 2 sály centrálního sálového komplexu, s ostatními operačními obory sdílí septický operační sál. Disponuje 12-ti lůžkovou jednotku intenzivní péče a intermediální a standardní jednotkou s flexibilním poměrem počtu lůžek.

Oddělení tvoří jednotka intenzivní péče (JIP), oddělení intermediární péče (IMP) a dvě standardní oddělení. JIP nabízí kapacitu 12 lůžek. vzájemný poměr IMP a standardních lůžek je flexibilní. Oddělení je umístěno v křídle "C" FN Motol. JIP a IMP ve sníženém přízemí (-P). Část kapacity standardního oddělení se nachází v sousedství IMP (-P), zbývající lůžka v 1. patře křídla "B" (cévní oddělení).

Operační saly

Pracoviště disponuje 2 moderními a kompletně vybavenými sály v centrálním sálovém komplexu. K provádění vybraných cévních výkonů využívá tzv. septický sál, o který se dělí s operativou klinik ortopedie a všeobecné chirurgie.

Společenské aktivity kliniky a lékařů

Kardiochirurgové jsou kromě České společnosti kardiovaskulární chirurgie a České kardiologické společnosti členy Evropské společnosti pro torakální a kardiovaskulární chirurgii a účastní se každoročně jejich zasedání.

Věnujeme se chirurgii ischemické choroby srdeční (revaskularizace myokardu) a chirurgii celého spektra získaných chlopenních vad(chlopenní plastiky a náhrady). Provádíme kompletní spektrum cévně-chirurgických výkonů včetně endovaskulární léčby postižení periferních tepen, břišní aorty, oblouku aorty a extrakraniálních tepen.

Kardio program 

 • chirugie ischemické choroby srdeční - revaskularizace myokardu
 • chirurgie celého spektra získaných chlopenních vad - chlopenní plastiky a náhrady
 • chirurgická léčba fibrilace síní (MAZE)
 • chirurgie hrudní aorty včetně implantace stentgraftů
 • vrozené srdeční vady v dospělosti

 

Cévní program 

 • chirurgická a endovaskulární léčba aterosklerotického postižení periferních tepen
 • chirurgická terapie diabetické nohy vč. distálních rekonstrukcí
 • chirurgická a endovaskulární léčba výdutí břišní aorty
 • chirurgie oblouku aorty a extrakraniálních tepen
 • chirurgie dialyzačních přístupů
 • cévní traumata u dospělých i dětských pacientů
 • biologická nekrektomie larvami

Pracoviště srdeční chirurgie pro dospělé pacienty založil tým lékařů a sester z dětského kardiocentra pod vedením Doc. MUDr. Tomáše Hoňka, CSc. v roce 1993. Vytvoření kardioanesteziologické skupiny pod vedením Doc. MUDr. Karla Cvachovce, CSc. a zřízení chirurgické části banky allotransplantátů lidských chlopní s celostátní působností umožnila erudice zakladatelů a účelné vícezdrojové financování (z rezerv nemocnice, dotace a grant MZ a z daru Dr. Jaroslava Starka, Great Ormond Street Hospital, Londýn).

V roce 1997 se pracoviště přesunulo do definitivních prostor v nové budově FN Motol.

V roce 2003 se stal přednostou kliniky MUDr. Petr Pavel, CSc, pod jeho vedením prováděl tým kardiochirurgů, intenzivistů a kardiologů okolo 900 kardiochirurgických operací za rok, což představovalo druhý nejvyšší počet v Praze po IKEM. V této době byl na pracovišti zahájen program cévní chirurgie.

V roce 2006 dochází k reorganizaci pracoviště. Klinika se mění na Oddělení kardiovaskulární chirurgie jako součást Kardiovaskulárního centra pro dospělé pacienty a jeho primářem je jmenován Prof. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc. Na pracovišti jsou prováděny operace v celém rozsahu kardiochirurgie a cévní chirurgie. Oddělení poskytuje nepřetržitou službu pro pacienty s chorobami srdce a cév.

V roce 2008 se primářem oddělení stává Doc. MUDr. Marek Šetina, CSc. Zahajuje program miniinvazivních videothorakoskopicky asistovaných operací srdce. Oddělení získává zpět statut Kliniky. Pracoviště významným způsobem rozšiřuje operativu cévně chirurgických pacientů, spolupracuje s Dětským kardiocentrem FN Motol při řešení vrozených srdečních vad v dospělosti a profiluje se v chirurgické léčbě pacientů s infekční endokarditidou. Vzniká ambulance pro vrozené dětské vady v dospělosti.

V roce 2012 je pracoviště přejmenováno novým oficiálním názvem - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol - charakterizujícím oba nosné programy kliniky, tj. kardiochirurgii a cévní chirurgii. Klinika se dále podílí na programu transplantací plic a zajišťuje program transplantací ledvin pacientů v dětském věku (do 18 let). Poskytuje konziliární cévně chirurgickou a angiologickou péči o dětské pacienty. Pro tkáňovou banku Transplantačního centra FN Motol připravuje allotransplantáty lidských chlopní.

V roce 2013 se novým přednostou kliniky stává Doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc. Vedle standardní kardiochirurgické a cévně-chirurgické operativy se dále rozvíjí program videothorakoskopicky asistovaných kardiochirurgických výkonů a spolupráce s Dětským kardiocentrem při řešení vrozených srdečních vad v dospělosti. Pregraduální výuka mediků se rozšiřuje o výuku 5. ročníku v rámci nového předmětu Kardiovaskulární medicína (ve spolupráci s Kardiologickou klinikou FN Motol).  

Kontakt

V Úvalu 84
150 06 Praha 5
modrá budova, uzel C, 1. patro

Přednosta kliniky
MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA

Zdravotnický zástupce přednosty - primář
MUDr. Radovan Fiala, Ph.D.

Sekretariát
tel: +420 224 435 201
fax: +420 224 435 220

Vrchní sestra
Mgr. Barbora Kolářová
tel. +420 224 435 205

Ambulance
Příjmová ambulance +420 224 435 211, +420 720 816 807
Cévní ambulance +420 224 435 264
Kardiologická specializovaná +420 224 435 250
Kardiologická indikační +420 224 435 263

Oddělení
Jednotka intenzivní péče +420 224 435 235
Jednotka intermediální péče +420 224 435 228
SCH1 - standardní oddělení kardiochirurgie +420 224 435 230
SCH2 - standardní oddělení cévní +420 224 435 238

Skip to content