Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

 • Chirurgie ischemické choroby srdeční (aortokoronární bypass) včetně kompletní arteriální revaskularizace a operací bez mimotělního oběhu

 • Chirurgie celého spektra získaných chlopenních vad s maximálním důrazem na záchovné operace (plastiky) mitrální a aortální chlopně

 • Implantace homograftů do aortální polohy zejména při infekční endokarditidě, Rossova operace

 • Léčba onemocnění hrudní aorty včetně implantace stentgraftů

 • Chirurgická léčba vrozených srdečních vad v dospělosti

 • Chirurgická léčba fibrilace síní (MAZE)

 • Použití méně invazivních metod v kardiochirurgii (TAVI, MIDCAB)

 • Cévní chirurgie v celém rozsahu včetně léčby výdutí břišní aorty, postižení periferních tepen a dialyzačních přístupů

MUDr. Jan Burkert, Ph.D.
224 435 201

Vrchní sestra
224 435 205

Sekretariát
224 435 201
Hana.Tumova2@fnmotol.cz

MUDr. Jan Burkert, Ph.D. - pověřený přednosta kliniky
+420 224 435 201

MUDr. Radovan Fiala, Ph.D. - zdravotnický zástupce přednosty
+420 224 435 201

Mgr. Barbora Kolářová - vrchní sestra
+420 224 435 205

MUDr. Petra Frank Antonová, Ph.D., MBA
vedoucí ambulantní části
+420 224 435 250

MUDr. Mariia Havova
+420 224 435 201


MUDr. Milan Horn
+420 224 435 201

MUDr. David Janák, Ph.D.
+420 224 435 238

MUDr. Petr Janský
+420 224 435 263

MUDr. Branislav Laca
vedoucí oddělení SCH1 - kardiochirurgie
+420 224 435 230

MUDr. Ivo Miler
+420 224 435 264

MUDr. František Mošna
vedoucí JIP
+420 224 435 235

MUDr. Karel Novotný, Ph.D.
+420 224 435 257

MUDr. Petr Soukup

MUDr. František Straka, Ph.D.
+420 224 435 228

MUDr. Martina Šanderová

MUDr. Marek Šlais
+420 224 435 238

MUDr. Stanislav Valek

MUDr. Karel Vik
vedoucí operačních sálů
+420 224 435 201

MUDr. Lukáš Vlk
vedoucí oddělení JIMP
+420 224 435 228

Srdeční i cévní chirurgie

MUDr. Jan Burkert, Ph.D.

MUDr. Milan Horn

MUDr. Ivo Miler

MUDr. Karel Vik

 

Kardiochirurgie

MUDr. Branislav Laca

MUDr. Stanislav Valek

MUDr. Lukáš Vlk

Cévní chirurgie

MUDr. Radovan Fiala, Ph.D.

MUDr. David Janák, Ph.D.

MUDr. Karel Novotný, Ph.D.

MUDr. Marek Šlais

V předatestační přípravě

MUDr. Mariia Havova

MUDr. Petr Soukup

MUDr. Martina Šanderová

 

Interna - kardiologie

MUDr. Petra Frank Antonová, Ph.D., MBA

MUDr. Petr Janský

MUDr. František Straka, Ph.D.

Anesteziologie a resuscitace

MUDr. František Mošna

+420 224 435 264 (cévní)

+420 224 435 263 (kardiologická)

420 224 435 250 (vrozené srdeční vady v dospělosti)


"modrá budova", 1.patro, chodba mezi komunikačním uzlem C a D

Dvě ambulance v denním provozu s přítomností kardiologa i chirurga slouží nejen ke konziliární činnosti, ale i k indikacím, předoperační přípravě a pooperačním kontrolám operovaných nemocných. Specializovaná Ambulance vrozených srdečních vad v dospělosti se zabývá diagnostikou, léčbou a dlouhodobým sledováním dospělých pacientů s vrozenou srdeční vadou.

 • Chirurgie ischemické choroby srdeční (aortokoronární bypass) včetně kompletní arteriální revaskularizace a operací bez mimotělního oběhu
 • Chirurgie celého spektra získaných chlopenních vad s maximálním důrazem na záchovné operace (plastiky) mitrální a aortální chlopně
 • Implantaci allotransplantátů lidských chlopní do aortální polohy zejména při infekční endokarditidě (provedena na našem oddělení poprvé v naší republice v roce 1994), Rossovu operaci (autotransplantace plicnice do aortální polohy u mladších pacientů a u infekční endokarditidy s komplikacemi - poprvé v republice provedena na našem oddělení v roce 1995).
 • Chirurgická léčba srdečního selhání
 • Léčba onemocnění hrudní aorty včetně implantace stentgraftů
 • Chirurgická léčba vrozených srdečních vad v dospělosti
 • Chirurgická léčba fibrilace síní (MAZE)
 • Použití méně invazivních metod v kardiochirurgii
 • Minitorakotomie byla na oddělení srdeční chirurgie provedena poprvé v republice jak pro uzávěr síňového defektu (1995), tak pro mammarokoronární bypass (I/1996).
 • Cévní chirurgie v celém rozsahu včetně léčby výdutí břišní aorty, postižení periferních tepen a dialyzačních přístupů

Po dostavbě nové budovy fakultní nemocnice v roce 1997 bylo oddělení postupně vybaveno a nyní využívá 2 sály centrálního sálového komplexu, s ostatními operačními obory sdílí septický operační sál. Disponuje 12-ti lůžkovou jednotku intenzivní péče a intermediální a standardní jednotkou s flexibilním poměrem počtu lůžek.

Oddělení tvoří jednotka intenzivní péče (JIP), oddělení intermediární péče (IMP) a dvě standardní oddělení. JIP nabízí kapacitu 12 lůžek. vzájemný poměr IMP a standardních lůžek je flexibilní. Oddělení je umístěno v křídle "C" FN Motol. JIP a IMP ve sníženém přízemí (-P). Část kapacity standardního oddělení se nachází v sousedství IMP (-P), zbývající lůžka v 1. patře křídla "B" (cévní oddělení).

Operační saly

Pracoviště disponuje 2 moderními a kompletně vybavenými sály v centrálním sálovém komplexu. K provádění vybraných cévních výkonů využívá tzv. septický sál, o který se dělí s operativou klinik ortopedie a všeobecné chirurgie.

Společenské aktivity kliniky a lékařů

Kardiochirurgové jsou kromě České společnosti kardiovaskulární chirurgie a České kardiologické společnosti členy Evropské společnosti pro torakální a kardiovaskulární chirurgii a účastní se každoročně jejich zasedání.

Věnujeme se chirurgii ischemické choroby srdeční (revaskularizace myokardu) a chirurgii celého spektra získaných chlopenních vad(chlopenní plastiky a náhrady). Provádíme kompletní spektrum cévně-chirurgických výkonů včetně endovaskulární léčby postižení periferních tepen, břišní aorty, oblouku aorty a extrakraniálních tepen.

Kardio program 

 • chirugie ischemické choroby srdeční - revaskularizace myokardu
 • chirurgie celého spektra získaných chlopenních vad - chlopenní plastiky a náhrady
 • chirurgická léčba fibrilace síní (MAZE)
 • chirurgie hrudní aorty včetně implantace stentgraftů
 • vrozené srdeční vady v dospělosti

 

Cévní program 

 • chirurgická a endovaskulární léčba aterosklerotického postižení periferních tepen
 • chirurgická terapie diabetické nohy vč. distálních rekonstrukcí
 • chirurgická a endovaskulární léčba výdutí břišní aorty
 • chirurgie oblouku aorty a extrakraniálních tepen
 • chirurgie dialyzačních přístupů
 • cévní traumata u dospělých i dětských pacientů
 • biologická nekrektomie larvami

Pracoviště srdeční chirurgie pro dospělé pacienty založil tým lékařů a sester z dětského kardiocentra pod vedením Doc. MUDr. Tomáše Hoňka, CSc. v roce 1993. Vytvoření kardioanesteziologické skupiny pod vedením Doc. MUDr. Karla Cvachovce, CSc. a zřízení chirurgické části banky allotransplantátů lidských chlopní s celostátní působností umožnila erudice zakladatelů a účelné vícezdrojové financování (z rezerv nemocnice, dotace a grant MZ a z daru Dr. Jaroslava Starka, Great Ormond Street Hospital, Londýn).

V roce 1997 se pracoviště přesunulo do definitivních prostor v nové budově FN Motol.

V roce 2003 se stal přednostou kliniky MUDr. Petr Pavel, CSc, pod jeho vedením prováděl tým kardiochirurgů, intenzivistů a kardiologů okolo 900 kardiochirurgických operací za rok, což představovalo druhý nejvyšší počet v Praze po IKEM. V této době byl na pracovišti zahájen program cévní chirurgie.

V roce 2006 dochází k reorganizaci pracoviště. Klinika se mění na Oddělení kardiovaskulární chirurgie jako součást Kardiovaskulárního centra pro dospělé pacienty a jeho primářem je jmenován Prof. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc. Na pracovišti jsou prováděny operace v celém rozsahu kardiochirurgie a cévní chirurgie. Oddělení poskytuje nepřetržitou službu pro pacienty s chorobami srdce a cév.

V roce 2008 se primářem oddělení stává Doc. MUDr. Marek Šetina, CSc. Zahajuje program miniinvazivních videothorakoskopicky asistovaných operací srdce. Oddělení získává zpět statut Kliniky. Pracoviště významným způsobem rozšiřuje operativu cévně chirurgických pacientů, spolupracuje s Dětským kardiocentrem FN Motol při řešení vrozených srdečních vad v dospělosti a profiluje se v chirurgické léčbě pacientů s infekční endokarditidou. Vzniká ambulance pro vrozené dětské vady v dospělosti.

V roce 2012 je pracoviště přejmenováno novým oficiálním názvem - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol - charakterizujícím oba nosné programy kliniky, tj. kardiochirurgii a cévní chirurgii. Klinika se dále podílí na programu transplantací plic a zajišťuje program transplantací ledvin pacientů v dětském věku (do 18 let). Poskytuje konziliární cévně chirurgickou a angiologickou péči o dětské pacienty. Pro tkáňovou banku Transplantačního centra FN Motol připravuje allotransplantáty lidských chlopní.

V roce 2013 se novým přednostou kliniky stává Doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc. Vedle standardní kardiochirurgické a cévně-chirurgické operativy se dále rozvíjí program videothorakoskopicky asistovaných kardiochirurgických výkonů a spolupráce s Dětským kardiocentrem při řešení vrozených srdečních vad v dospělosti. Pregraduální výuka mediků se rozšiřuje o výuku 5. ročníku v rámci nového předmětu Kardiovaskulární medicína (ve spolupráci s Kardiologickou klinikou FN Motol).  

Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 83
150 06 Praha 5
modrá budova, uzel C, 1. patro

tel: +420 224 435 201

fax: +420 224 435 220

Pověřený přednosta kliniky

MUDr. Jan Burkert, Ph.D. 

sekretariát tel: +420 224 435 201

Primář kliniky

MUDr. Radovan Fiala, Ph.D.

sekretariát tel: +420 224 435 201

Vrchní sestra

Mgr. Barbora Kolářová  tel. +420 224 435 205

Ambulance

cévní +420 224 435 264

kardiologická +420 224 435 263

vrozené srdeční vady v dospělosti +420 224 435 250

Oddělení

Jednotka intenzivní péče +420 224 435 235

Jednotka intermediální péče +420 224 435 228

SCH1 - standardní oddělení kardiochirurgie +420 224 435 230

SCH2 - standardní oddělení cévní +420 224 435 238

Skip to content