Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

Naše pracoviště se soustředí na diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů s nádory štítné žlázy léčebně ovlivnitelnými prostředky nukleární medicíny a na pacienty s těžšími formami tyreoidální orbitopatie. V oboru nukleárně medicínské diagnostiky poskytujeme služby v širokém spektru celého oboru, v oboru endokrinologie konziliární služby v rámci nemocnice a superkonziliární servis pro spádové endokrinology specializovaný na tyreologii.

 Přednosta

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA
224 434 600
petr.vlcek@fnmotol.c

Primářka
MUDr. Kateřina Táborská
224 434 626
katerina.taborska@fnmotol.cz

Vrchní sestra
Ladislava Novotná
224 434 605
ladislava.novotna@fnmotol.cz

Sekretariát
224 434 601, 224 434 602
fax: 224 434 620
nuklearni@fnmotol.cz

Kde nás najdete:

Ambulance endokrinologie: dospělá část, uzel A, 3. patro
Ambulance nukleární medicíny: dospělá část , uzel B, -2. patro
Lůžkové oddělení: dospělá část, uzel B, -1. a -2. patro
Vedení kliniky: dospělá část, uzel B, -2. patro

Ambulance NM je lokalizována v komunikačním uzlu B, -2. patro. Zajišťuje ambulantní vyšetření pro Fakultní nemocnici v Motole a spádovou oblast, nabízí široké spektrum scintigrafických vyšetření (scintigrafie skeletu, nukleární nefrologie, kardiologie, nádorová diagnostika, pneumologie, vyšetření CNS, tyreoidální diagnostika) u pacientů všech věkových skupin, dále pak paliativní léčbu kostních metastáz a radionuklidovou synovectomii. Ambulance NM spolupracuje s chirurgickými pracovišti při radiačně navigovaných výkonech.

Všechna vyšetření se provádějí na základě doporučení ošetřujícího lékaře po předchozím objednání.

Provoz zajišťují lékaři (s atestací z NM), sestry pro NM, radiologičtí asistenti. Radiofarmaka jsou připravována v radiofarmaceutické laboratoři, která je součástí ambulance NM. Na zajištění diagnostických a léčebných postupů využívajících zdroje ionizujícího záření spolupracuje Oddělení radiologické fyziky KNME.

Primář KNME a vedoucí lékař ambulance nukleární medicíny KNME:

MUDr. Kateřina Táborská

224 434 626

katerina.taborska@fnmotol.cz

Lékaři:

MUDr. Lucie Lančová224 434 626lucie.lancova@fnmotol.cz

MUDr. Kateřina Michalová

224 434 626

katerina.michalova@fnmotol.cz

MUDr. Jitka Svobodová

224 434 626

jitka.svobodova@fnmotol.cz

MUDr. Zuzana Hotváthová

224 434 626

zuzana.horvathova@fnmotol.cz

Ordinační hodiny

Objednávání scintigrafických vyšetření na základě doporučení ošetřujícího lékaře telefonicky Po-Čt: 8:00 - 16:00, Pá 8:00-14:00 na telefonním čísle 224 434 626.

pondělí až čtvrtek7:00 – 17:30
pátek7:00 – 14:00

Přístrojové vybavení

Scintigrafická vyšetření jsou prováděna na následujících přístrojích:

Symbia Intevo Excel
hybridní SPECT/CT kamera
SYMBIA S
dvouhlavá gama kamera
SYMBIA T
hybridní SPECT/CT kamera

Pacienti jsou hospitalizováni k léčbě otevřenými zářiči (131I - radiojód; 131I-mIBG) na základě doporučení ošetřujícího specialisty (spádový ošetřující endokrinolog), zaslání kompletní dokumentace (operační protokol, histologie, propouštěcí zpráva, ...) a indikačního mezioborového konzilia na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol.

Lůžkové oddělení KNME disponuje celkem 34 lůžky. Je rozděleno na část diagnosticko-terapeutickou (1. lůžková stanice, umístěna v komunikačním uzlu B, -1. patro), kde jsou hospitalizováni pacienti převážně s nižší celotělovou aktivitou, a na část terapeutickou (2. lůžková stanice, umístěna v komunikačním uzlu B, -2. patro), kde jsou hospitalizováni pacienti s vyšší celotělovou aktivitou. Na diagnosticko-terapeutické části je 1 jednolůžkový pokoj,  8 dvoulůžkových pokojů, na terapeutické stanici je také 1 jednolůžkový pokoj a 8 dvoulůžkových pokojů. Dva sousední pokoje mají zpravidla společné sociální zařízení.

Jeden jednolůžkový pokoj a dva dvoulůžkové pokoje na 2. lůžkové stanici mají vlastní sociální zařízení a je vybaven audiovizuálním monitorovacím systémem umožňujícím personálu v případě potřeby intenzivně sledovat pacienta a jeho životní funkce bez přítomnosti u lůžka. Je-li v pokoji hospitalizován dětský pacient, může pomocí audiovizuálního systému komunikovat s rodičem přítomným v přilehlé místnosti.  

Na všech pokojích jsou telefony s možností jednosměrného volání na oddělení, televizory a radiopřijímače. Na diagnosticko-terapeutické stanici je společenská místnost a jídelna s televizorem. Pacientům je k dispozici malá knihovna umístěná na oddělení. Způsob práce na oddělení, kdy pacienti v závislosti na celotělové aktivitě přecházejí mezi lůžkovými stanicemi, neumožňuje zřídit pokoje s nadstandardní péčí. Na odděleních je k dispozici placené připojení na internet.

Dvoulůžkový pokoj na 2. lůžkové stanici

Lůžkové oddělení

 

Aplikace radiojódové tablety (ve velmi malých situacích radiojódového roztoku)  probíhají v radiojódové laboratoři vybavené speciální stíněnou digestoří pro práci s otevřenými zářiči. Nitrožilní aplikace (131I-mIBG) probíhají na jednolůžkovém pokoji.

Aplikace jódu   

   Digestoř na přípravu jódu

Provoz zajišťují sestry a lékaři s atestacemi v endokrinologii, interní medicíně a nukleární medicíně pod vedením přednosty kliniky. Na zajištění diagnostických a léčebných postupů využívajících zdroje ionizujícího záření spolupracuje Oddělení radiologické fyziky KNME.

Vedoucí lékař lůžkového oddělení KNME:

primář MUDr. Kateřina Táborská

224 434 631

katerina.taborska@fnmotol.cz

Informace o zdravotním stavu pacienta podáváme příbuzným (oprávněným) osobám pouze se souhlasem pacienta a jedině při osobní návštěvě, nikoli telefonicky.

Endokrinologická ambulance je lokalizována v komunikačním uzlu A, 3. patro. Poskytuje konziliární služby pro jednotlivá oddělení FN Motol v celém rozsahu oboru, dispenzarizace pacientů ale dále probíhá v síti spádových ambulantních endokrinologů. Hlavní náplní pracoviště je zajištění dispenzarizace pacientů z České republiky s diferencovaným karcinomem štítné žlázy a středně závažnou a závažnou tyreoidální orbitopatií. Oddělení úzce spolupracuje s Interní klinikou a Oddělením klinické biochemie při léčbě pacientů s metabolickými poruchami a s Gynekologicko-porodnickou klinikou UK 2. LF při léčbě sterility. Poskytuje sonografickou tyreoidální diagnostiku včetně cílené aspirační biopsie tenkou jehlou (FNAB). Nemocní jsou po konziliárním vyšetření (s výjimkou nejzávažnějších případů) předáváni na spádová endokrinologická zařízení.

Vyšetření se provádějí na základě doporučení odborného lékaře FN Motol nebo atestovaného endokrinologa po předchozím telefonickém objednání.

Přednosta KNME:

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA224 434 600petr.vlcek@fnmotol.cz

Vedoucí lékař endokrinologické ambulance KNME:

MUDr. Kateřina Personová224 434 628

katerina.personova@fnmotol.cz

Lékaři:

MUDr. Ondřej Hádek224 434 628ondrej.hadek@fnmotol.cz
MUDr. Lucie Lančová224 434 628lucie.lancova@fnmotol.cz
MUDr. Magdalena Matějková Běhanová, PhD.224 434 628magdalena.matejkova@fnmotol.cz
MUDr. Olga Nývltová224 434 628olga.nyvltova@fnmotol.cz
MUDr. Pavel Racek224 434 628pavel.racek@fnmotol.cz
MUDr. Veronika Simonová224 434 628veronika.simonova@fnmotol.cz
MUDr. Pavla Sýkorová224 434 628pavla.sykorova@fnmotol.cz
MUDr. Květuše Vošmiková, PhD.224 434 628kvetuse.vosmikova@fnmotol.cz

Ordinační hodiny

Objednávání vyšetření na telefonním čísle: 224 434 628

Změny termínů ambulantních kontrol či jiné Vaše požadavky zajišťujeme telefonicky - z provozních důvodů - pouze v pracovních dnech mezi 7.00 – 10.00 hod. Děkujeme za pochopení.

Přeobjednání termínů a e-recepty: lenka.andelova@fnmotol.czmartina.verner@fnmotol.cz

Upozornění:

Poskytujeme endokrinologická konziliární vyšetření pouze v rámci FN Motol nebo po domluvě superkonziliární služby na písemnou žádost atestovaného endokrinologa v rámci ČR. Dispenzarizujeme objednané pacienty s diferencovaným i medulárním karcinomem štítné žlázy a závažné formy tyreoidální orbitopatie, jiná endokrinologická onemocnění nejsme z kapacitních důvodů schopni ošetřovat a do dispenzární péče tyto pacienty odkazujeme na standardní terénní endokrinologická pracoviště.

Ordinační hodiny pouze pro objednané pacienty (platné od ledna 2018):

Hádek O., MUDr.

úterý 8:00 - 12:30
středa 8:00 - 14:00

Hollay E., MUDr.

úterý 8:00 - 10:00

Křenek M., MUDr., CSc.

úterý 10:00 - 12:00

Lančová L., MUDr.

pátek 8:00 - 12:30

Matějková Běhanová M., MUDr., PhD.

pondělí 8:00 - 14:00

Nývltová O., MUDr.

čtvrtek 9:00 - 13:00

Personová K., MUDr.

pondělí 8:00 - 12:00
úterý 8:00 - 14:00
čtvrtek 9:00 - 12:00
pátek 8:00 - 14:00

Racek P., MUDr.

pondělí 8:00 - 12:00
středa 8:00 - 13:00
čtvrtek 9:00 - 12:00

Simonová V., MUDr.

středa 8:00 - 13:00
pátek 8:00 - 10:00

Sýkorová P., MUDr.čtvrtek 9:00 - 12:00
Vlček P., prof., MUDr., CSc., MHA

úterý 8:00 - 14:00
čtvrtek 12:00 - 13:00

Vošmiková K., MUDr., PhD.

středa 8:00 - 14:00
čtvrtek 9:00 - 14:00

Odběry krve:

pondělí až středa 7:00 – 14:00
čtvrtek 8:45 – 14:00
pátek 7:00 – 14:00

Radiologická fyzika a radiační ochrana

Problematiku radiologické fyziky a radiační ochrany zajišťují pro KNME zaměstnanci Samostatného oddělení lékařské fyziky - úsek nukleární medicíny. Jedná se o samostatné oddělení, které sídlí v prostorách kliniky v části „KNME - Vedení kliniky“ v komunikačním uzlu B, -2. patro. Na oddělení působí kliničtí radiologičtí fyzici, radiologičtí fyzici a radiologičtí technici.

Oddělení:

 • zajišťuje pravidelné provádění kontrol kvality zobrazovacích systémů a měřící techniky
 • zabezpečuje aplikaci a optimalizaci radiační ochrany při poskytování zdravotní péče, zejména radiační ochranu pacientů při lékařském ozáření, radiační ochranu pracovníků, pracovišť a jejich okolí
 • zajišťuje soustavný dohled nad dodržováním požadavků radiační ochrany
 • stanovuje radiační zátěž pacienta z vyšetření nebo léčby pomocí radionuklidu
 • spolupracuje s lékaři při pořizování a vyhodnocování klinických dat
 • spolupracuje při zavádění nových diagnostických i terapeutických metod v souladu s doporučeními European Association of Nuclear Medicine (EANM)
 • zajišťuje soulad dokumentace a záznamů pracoviště s legislativními předpisy a doporučeními Státního úřadu pro jadernou bezpečnost týkajícími se nakládání se zdroji ionizujícího záření a radiační ochrany
 • podílí se na řešení vědeckých grantů
 • podílí se na výuce v rámci KNME

Klinický radiologický fyzik

Ing. Dana Prchalová (vedoucí SOLF-NM)

224 434 611

dana.prchalova@fnmotol.cz

Ing. Tereza Kráčmerová

224 434 612

tereza.kracmerova@fnmotol.cz

 

Radiologický fyzik:

Ing. Alena Keňová

224 434 612

alena.kenova@fnmotol.cz

 

Radiologický technik:

Bc. Tomáš Řeháček

224 434 682

tomas.rehacek@fnmotol.cz

Bc. Soňa Burešová

224 434 612

Sona.buresova@fnmotol.cz

 

 • Projekty
 • Publikace
 • Grantové agentury
 • Výuka

O vznik pracoviště se zasloužil doc. MUDr. Karel Šilink, DrSc., žák zakladatele české endokrinologie, akademika prof. Josefa Charváta, DrSc. Pracoviště vzniklo jako detašovaná lůžková báze Šilinkem založeného Výzkumného ústavu endokrinologického (VÚE) a slavnostně bylo otevřeno 1. 7. 1959.

doc. MUDr. Karel Šilink, DrSc.  

Do té doby nebylo možno systematicky podávat léčebné dávky 131 I pacientům s tyreotoxikózou a karcinomem štítné žlázy (první experimentální terapie u nás byly podány v letech 1956-9 ve VÚE a hospitalizace probíhala na interně nemocnice ve Staré škole v Dušní ulici). Kapacita 20 lůžek byla využita pro diagnostiku a od ledna 1960 i pro terapii otevřenými zářiči, těžiště práce lůžkového oddělení spočívalo především v terapii tyreotoxikóz.  Po vybavení pracoviště scintigrafem Siemens (1962) bylo možno rozšířit služby o konziliární vyšetření pro Městskou nemocnici v Praze 5 Motole a pracoviště bylo částečně začleněno do struktur MěN v Motole jako spolupracující interní oddělení. Tvořilo je asi 30 pracovníků z VÚE a motolské nemocnice, oddělení vedl prim. MUDr. Jan Kubal.  V tehdejších ambulancích a na lůžkách bylo vyšetřeno kolem 400 pacientů ročně. Ve spolupráci s gynekologickým oddělením bylo do r. 1973 léčeno před érou cytostatik asi 200 pacientek intrakavitární aplikací koloidu radiozlata 198Au. Těsná spolupráce s přednostou chirurgického oddělení prof. MUDr. B. Niederlem, DrSc. vynikajícím operatérem štítné žlázy, umožnila zavedení tzv. "horkých" operací nádorů štítné žlázy po aplikaci radiojódu.

Od roku 1965 vedl  Radioizotopové oddělení prim. MUDr. Jan Němec, CSc. a hlavní oblast zájmu byla přesunuta na léčbu diferencovaného folikulárního a papilárního karcinomu štítné žlázy, v této linii pracoviště pokračuje dosud.

prof. MUDr. Jan Němec, DrSc. 

K dalšímu rozvoji diagnostiky a terapie došlo v letech 1972-1974  instalací barevného scintigrafu Picker a rozšířením pracoviště o druhý pavilon, kam se přesunula diagnostická část radioizotopového oddělení, což umožnilo zvýšit kapacitu lůžkového fondu na 25 a po další rekonstrukci v r. 1980 na konečných 29 lůžek.

 V roce 1970 vznikla specializovaná poradna pro léčbu závažných forem endokrinní orbitopatie, vedená MUDr. Stanislavem Váňou, CSc., který položil základy pro vznik interdisciplinární spolupráce endokrinologa s oftalmologem v jedné ordinaci.

Kromě léčby a celorepublikové dispenzarizace pacientů s papilárním a folikulárním karcinomem štítné žlázy (terapeutický spád je v té době i pro větší část Slovenska) se na pracovišti od r. 1978, pod vedením MUDr. Marty Neradilové, CSc., začala soustřeďovat i celorepubliková péče o pacienty s medulárním karcinomem štítné žlázy.

V roce 1985 vzniklo v souvislosti se změnou statutu nemocnice na Fakultní nemocnici v Motole Oddělení nukleární medicíny v Motole. Toto oddělení spolu s lůžkovou částí  VÚE se stalo základem pro nově vzniklou Kliniku nukleární medicíny (1992), společného pracoviště 2. lékařské fakulty UK a  Fakultní nemocnice v Motole,  prvním přednostou  kliniky se téhož roku stává doc. MUDr. Jan Němec, DrSc.

Zásadní změny na klinice nastaly přestěhováním do nových prostor modrého pavilonu FN v Motole v březnu 1998. Klinika získala moderní přístrojové vybavení a prostory důstojné pro pracoviště celostátního významu. Byl tak umožněn další rozvoj zejména nukleární diagnostiky o řadu speciálních radionuklidových vyšetření a nových léčebných postupů i u netyreoidálních onemocnění. Radioimunoanalytická laboratoř KNM se od téhož roku stala součástí Ústavu klinické biochemie UK 2. LF a FN Motol.

V roce 1999 vystřídal ve vedení kliniky prof. Němce doc. MUDr. Petr Vlček, CSc. Pod jeho vedením se dále rozvíjejí základní diagnostické a léčebné programy, rozšiřuje se spolupráce s dalšími klinikami, pokračuje bohatá činnost vědecko-výzkumná i pedagogická.

Na klinice v současnosti pracuje kolem 60 zaměstnanců. Registr kliniky tvoří 45 000 pacientů, dispenzarizováno bylo koncem roku 2010 přes 11300 pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy (jde o jeden z největších souborů v celosvětovém měřítku). Na lůžkovém oddělení je ročně hospitalizováno  kolem 950 pacientů (z toho přes 95 % karcinomů). V endokrinologické ambulanci kliniky je vyšetřeno kolem 13 000 a v ambulanci nukleární medicíny kolem 6 000 pacientů ročně.

Výzkumná činnost kliniky je těsně provázaná s klinickou praxí. V 90. letech minulého století byla do standardního vyšetřovacího programu zavedena scintigrafická diagnostika pomocí 99mTc-MIBI. Na klinice proběhly první terapie 131I-mIBG u pacientů s medulární tyreoidálním karcinomem (1994), ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie UK 2. LF u dětí s maligním neuroblastomem (1997), karcinoidem (1999) a maligním feochromocytomem (2001).

V roce 2001 bylo rozhodnutím ředitele FN v Motole při klinice zřízeno Centrum pro tyreoidální onkologii a tyreoidální orbitopatii UK 2. LF a FN Motol, pod vedením doc. Vlčka, které poskytuje  odbornou konziliární péči pro území celé ČR. V roce 2002 rozhodnutím ministryně zdravotnictví ČR bylo pracoviště přejmenováno, v souladu s náplní léčebně-preventivní činnosti a zaměřením  pregraduální i postgraduální výuky, na Kliniku nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME).

Od roku 2008 je KNME schváleným centrem pro léčbu onkologických onemocnění pomocí radiofarmaka 131I-mIBG, diagnostiku a terapii po přípravě lidským rekombinantním tyreostimulačním hormonem (rhTSH) a pro léčbu závažné tyreoidální autoimunitní orbitopatie (TAO) analogy somatostatinu.

Příjem pacientů - ambulancePříjem pacientů - ambulance

Kontakty

Přednosta

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA
osobní webové stránky
tel.: 224 434 600
e-mail: petr.vlcek@fnmotol.cz

Sekretariát přednosty

Petra Luptáková
tel.: 224 434 601
email: nuklearni@fnmotol.cz

 Lenka Houserová
tel.: 224 434 602
fax: +420 224 434 620
email: nuklearni@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro léčebně-preventivní péči - primářka kliniky

 MUDr. Kateřina Táborská
tel.: 224 434 626
e-mail: katerina.taborska@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost

 MUDr. Lucie Lančová
tel.: 224 434 667
e-mail: lucie.lancova@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Ladislava Novotná
tel.: 224 434 605
e-mail: ladislava.novotna@fnmotol.cz

Ambulance endokrinologie

Recepce endokrinologické ambulance
tel.: 224 434 628

Vedoucí lékař endokrinologické ambulance
MUDr. Kateřina Personová
tel.: 224 434 628
e-mail: katerina.personova@fnmotol.cz

Ambulance nukleární medicíny

 Recepce ambulance nukleární medicíny
tel.: 224 434 626

Vedoucí lékař ambulance nukleární medicíny
MUDr. Kateřina Táborská
tel.: 224 434 626
e-mail: katerina.taborska@fnmotol.cz

Lůžkové oddělení

Vedoucí lékař lůžkového oddělení
MUDr. Kateřina Táborská
tel.: 224 434 626
e-mail: katerina.taborska@fnmotol.cz

Lůžkové oddělení
Sesterna 1. stanice, tel.: 224 434 631
Sesterna 2. stanice, tel.: 224 434 630
Laboratoř terapeutických radiofarmak, tel.: 224 434 627

Radiofarmaceutická laboratoř

Vedoucí radiofarmaceutické laboratoře
RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
tel.: 224 434 665
e-mail: martin.vlk@fnmotol.cz

Samostatné oddělení lékařské fyziky – úsek nukleární medicíny

Vedoucí oddělení SOLF-NM
Ing. Dana Prchalová
tel: 224 434 611
e-mail: dana.prchalova@fnmotol.cz

Dohlížející osoba
MUDr. Kateřina Táborská
tel.: 224 434 626
e-mail: katerina.taborska@fnmotol.cz

Skip to content