Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Historie a charakteristika pracoviště

Klinika anesteziologie a resuscitace byla založena 15. února 1973 jako klinická základna stejnojmenné katedry ILF. Jejím přednostou byl jmenován Prof. MUDr. Jiří Pokorný, CSc. Rychle se rozvíjející obor byl záhy zařazen do výuky na Fakultě dětského lékařství (FDL). Od roku 1979 se klinika na výuce podílí pravidelně, od září 1988 se klinika stává jedním z jejich klinických pracovišť. V této době se rozvíjí především oblast dětské anestezie a dětské resuscitační péče. Toto období je neodmyslitelně spojeno s osobností MUDr. Vladimíra Kyncla.

V roce 1990 střídá ve funkci Prof. MUDr. Jiřího Pokorného, CSc Doc.MUDr. Jan Pachl, CSc, který vedl KAR do roku 1996. V tomto roce byl otevřen „modrý pavilon“ pro dospělé pacienty a z důvodu zvyšujících se požadavků na anesteziologickou péči dochází k rozšíření kliniky o 12ti lůžkové resuscitační oddělení pro dospělé. V tomto roce se novým přednostou dynamicky se rozvíjející kliniky stává Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc MBA, který vede kliniku do roku 2014. V průběhu těchto 18 let se pracoviště stává největší klinikou v republice, stoupá její věhlas i renomé nejen doma, ale i v zahraničí. V úzké spolupráci s ostatními obory zajišťují její lékaři péči v mnoha prestižních projektech léčebné péče o dospělé i dětské pacienty. V letech 1990 - 2010 byl primářem kliniky Doc. MUDr. Jan Špunda, CSc. V roce 2002 je otevřeno druhé resuscitační oddělení pro dospělé, v roce 2010 se součástí KARIM stává OCHRIP, založený a vedený Doc. MUDr. Jarmilou Drábkovou, CSc., bezpochyby ikonou československé intenzivní medicíny. V průběhu roku 2011 se provozy dětské anestezie a resuscitační péče stěhují do nově zrekonstruovaných prostor dětského monobloku.

V roce 2014 je novým přednostou KARIM 2.LF UK ve FN v Motole jmenován MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D. V této době na klinice pracuje již více než 110 lékařů. Denně lékaři kliniky podávají anestezii na téměř 60 operačních sálech a pečují o kriticky nemocné na 22 lůžkách pro dospělé a 14 lůžkách pro dětské pacienty. Ročně podají téměř 40tisíc anestezií a jejich rukama projde téměř 1800 kriticky nemocných pacientů. Svou odborností pokrývají lékaři KARIM 2.LF UK celé široké spektrum výkonů ve všech věkových kategoriích a v celé šíři péče v oboru. Disponují nejmodernější medicínskou technikou a lékařskými technologiemi. Klinika zajišťuje pregraduální výuku mediků 2. LF UK a posgraduální výuku v oboru A+R+IM. Pořádá řadu specializačních nástavbových kurzů. Je akreditovaným pracovištěm.

 

Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

224 435 401
Tomas.Vymazal@fnmotol.cz

224 435 401, 224 435 402
fax: 224 435 420
vladimira.simunkova@fnmotol.cz

zuzana.bendova@fnmotol.cz

 

Vedení a personál

Přednosta

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
tel.  224 435 400
e-mail: tomas.vymazal@fnmotol.cz

Zdravotnický zástupce přednosty pro dospělou část

primářka MUDr. Radka Klozová
tel. 224 435 403
e-mail: radka.klozova@fnmotol.cz

Zdravotnický zástupce přednosty pro dětskou část

primářka MUDr. Jana Pavlíčková
tel. 224 435 424
e-mail:  jana.pavlickova@fnmotol.cz

Školský zástupce přednosty

MUDr. Jan Bureš
tel. 224 435 404
mobilní telefon: 774 332 632
e-mail: jan.bures@fnmotol.cz

Vrchní sestra pro dospělou část

Mgr. Taťána Maňasová
tel. 224 435 405
e-mail: tatana.manasova@fnmotol.cz

Vrchní sestra pro dětskou část

Ing. Bc. Lenka Malíková, MBA
tel. 224 435 443
e-mail: lenka.malikova@fnmotol.cz

Sekretariát kliniky

Vladimíra Šimůnková, Zuzana Bendová
e-mail:  vladimira.simunkova@fnmotol.cz
e-mail:  zuzana.bendova@fnmotol.cz

tel. 224 435 401, 224 435 402

 fax. 224 435 420

Resuscitační oddělení pro dospělé

vedoucí lékař  MUDr. Jan Beroušek 
tel.
 224 435 410
e-mail:  jan.berousek@fnmotol.cz

Resuscitační oddělení pro děti

vedoucí lékař MUDr. Petr Pavlíček
tel. 224 435 408
e-mail: petr.pavlicek@fnmotol.cz

Primář pro NIP a DIOP

primářka MUDr. Kateřina Čadová
tel.
 224 436 757
e-mail: katerina.cadova@fnmotol.cz

Vrchní sestra pro NIP a DIOP

Mgr. Soňa Hájková
tel.
 224 436 755
e-mail: sona.hajkova@fnmotol.cz

Staniční sestry

dospělá anestezie:  Dagmar Hlaváčková

dětská anestezie: Bc. Alena Hyršlová

resuscitační oddělení pro dospělé: PhDr. Jana Hocková, Ph.D,

resuscitační oddělení pro děti : PhDr. Miroslav Hmirák

školitel pro dospělou část: Bc. Věra Nigrovičová

Vedoucí lékaři jednotlivých úseků anestezie

MUDr. Vladimír Bicek

MUDr. Věra Biskupová

MUDr. Jana Blažková

MUDr. Sergej Bykadorov

MUDr. Tomáš Brož

MUDr. Radim Kukla

MUDr. Jaroslava Mališová

MUDr. Dagmar Marešová

doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

MUDr. Petr Přikryl

MUDr. Jana Seifertová

MUDr. Ivana Scholzová

MUDr. Martin Trávníček

MUDr. Luboš Včela

MUDr. Valter Zenkner

MUDr. Martin Malošek

MUDr. Selenge Koupová

MUDr. Marek Havelka

Ambulance

Anesteziologická ambulance pro děti  je provozována od pondělí do pátku od 9 do 15:30 hodin. Nachází se v dětské části FNM v přízemí pavilonu E, naproti občerstvení FNM.

Anesteziologická ambulance pro pacienty Ortopedické kliniky UK 2. LF je v provozu každý pátek od 9. Nachází se v dospělé části FNM, uzel A, -1, úsek ambulancí Ortopedické kliniky.

Specializace

KARIM 2.LF UK ve FN v Motole zajišťuje anesteziologickou a léčebnou péči v celém spektru výkonů a diagnóz v dospělé i dětské intenzivní medicíně včetně těch nejzávažnějších stavů. Naši lékaři jsou specializováni v poskytování vysoce kvalifikované péče pacientům všech váhových a věkových kategorií. Co do objemu poskytnuté péče jsme největší klinikou Anesteziologie a intenzivní medicíny v zemi. Každý den pracujeme na více než 50 sálech, ročně naši lékaři podají téměř 40 tisíc anestezií a na našich lůžkách je každoročně celkem hospitalizováno více než 1600 pacientů.   

Jedinečností v oboru je, že zajišťujeme anesteziologickou péči pro dětské i dospělé Kardiocentrum a že naši lékaři zajišťují provoz na pooperačním oddělení Kardiocentra pro dospělé. Ojedinělá je i intenzivní spolupráce na celonárodním programu transplantace plic u dospělých pacientů.

Vybavení našich pracovišť je na vrcholné úrovni včetně technologie ECMO.

Jsme akreditovaným pracovištěm. V úzké spolupráci s 2.LF UK pořádáme a organizuje specializační kurzy v pregraduálním i postgraduální výuce včetně doktorandského studia a ve vybraných oblastech specializované péče o dětské i dospělé pacienty.

Vybavenost přístroji

Klinika AIM 2. LF UK ve FN v Motole je přístrojově vybavena pro poskytovaní specializované anesteziologické péče dětským i dospělým pacientů. Samozřejmostí jsou nejnovější technologie jako BIS, NIRS, sonografie, peroperační ECHO, IABK a ECMO. Dětské operační sály jsou vybavené s ohledem na specifika nejnižších věkových a váhových kategorií pacientů. Monitorovací technika na operačních sálech umožňuje potřebné průběžné sledování operovaných a nemocných, stejně jako nezbytná měření fyziologických parametrů. Přístrojově je zabezpečeno i dávkování a ohřev léků a tekutin. Na lůžkách intenzivní péče máme k dispozici moderní ventilační přístroje a monitorovací techniku, která odpovídá současným evropským standardům. Využíváme moderní technologie CRRT, podpory oběhu a podpory selhávajících orgánů, včetně POCT monitorování hemokoagulace TEG a RoTEM. Jako první v zemi jsme zavedli elektronickou (bezpapírovou) zdravotnickou dokumentaci.

Lůžkové oddělení

KARIM 2. LF UK ve FN v Motole disponuje celkem 22 lůžky pro dospělé pacienty, 14 lůžky pro dětské pacienty a 30 lůžky dlouhodobé intenzivní péče. Celkem je na těchto lůžkách hospitalizováno více než 1600 pacientů ročně s nejzávažnějšími diagnózami dětského i dospělého věku.

Resuscitační oddělení pro dospělé

vedoucí lékař MUDr. Jan Beroušek
tel. 224 435 410
e-mail: jan.berousek@fnmotol.cz

Resuscitační oddělení pro děti

vedoucí lékař MUDr. Petr Pavlíček
tel. 224 435 456, 88
e-mail: petr.pavlicek@fnmotol.cz

Oddělení NIP a DIOP

primář MUDr. Kateřina Čadová
tel. 224 436 757
e-mail: katerina.cadova@fnmotol.cz

Věda a výzkum

 KARIM 2.LF UK je akreditovaným pracovištěm. V úzké spolupráci s 2.LF UK pořádá a organizuje specializační kurzy v pregraduálním i postgraduální výuce včetně doktorandského studia a ve vybraných oblastech specializované péče o dětské i dospělé pacienty. Aktivně se podílí na výuce mediků a posluchačů magisterských studijních programů 2. LF UK. Spolupracujeme s 1.LF UK a Fakultou biomedicínckého inženýrství ČVUT.

Lékaři i sestry kliniky se pravidelně aktivně zúčastňují vědeckých akcí a kongresů v tuzemsku i v zahraničí a publikují v recenzovaných časopisech i časopisech s IF. 

Kontakt

Vedení a zázemí KARIM 2. LF UK se nachází v dospělé části FNM, přízemí, uzel B (modré výtahy), telefon 224 435 400.

Lůžkové oddělení pro dospělé je umístěno ve přízemí uzlu C (oranžové výtahy), telefon 224 435 440.

Lůžková oddělení pro děti naleznete v dětské části FNM hned vedle Urgentního příjmu, telefon 224 435 488 a na 7.patře trakt A, telefon 224 435 456.

NIP a DIOP jsou detašovány mimo hlavní budovy a sídlí v budově č. 22 nad budovou Plicní kliniky, telefon 224 436 757.

Lůžkové oddělení COVID je detašováno mimo hlavní budovu a je umístěno v budově č. 22 nad budovou Plicní kliniky, telefon 224 436 757.

Mapa areálu a umístění budovy č. 22

FN Motol podporují i soukromé organizace

Fakultní nemocnice Motol spolupracuje od roku 2020 se společností NaturaMed, mající své kořeny v Norsku. Spolupráci odstartovala pandemie Covidu-19. V kritickém čase, kdy byl zdravotní personál včetně lékařů v první linii nejzranitelnější, nám právě NaturaMed darovala několik set kilogramů vitamínu D, C a omega 3 v produktu Omega Marine Premium. Podobná situace se opakuje každý rok, kdy už jsme v součtu dostali přes dvě tuny potravinových doplňků, podporujících imunitní systém všech pracovníků v první linii.

Skip to content