Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK FN Motol

Z kapacitních důvodů nebude možné snímkovat pacienty se žádankou vystavenou jinde, než ve FN Motol.

Z kapacitních důvodů nebude možné na dětské části KZM vyšetřovat pacienty se žádankou vystavenou jinde, než ve FN Motol.
Kromě speciálních vyšetření:

 • kostní věk
 • scanografie dolních končetin
 • snímky páteře na dlouhý formát

Základní informace

Požadavky na odesílání snímků do ePACS zasílejte na e-mail: epacs@fnmotol.cz

Provozní doba pro ambulantní provoz: Po-Pá 7:00 – 15:00

Dospělá část KZM provedla v roce 2021 celkem 306 647 vyšetření, z toho:

 • skiagrafické a skiaskopické vyšetření – přes 154 000
 • kontrastní skiaskopické vyšetření trávicí trubice a urogenitálního traktu – 1120
 • UZ vyšetření – kolem 9 000
 • CT vyšetření – přes 25 000
 • MR vyšetření – kolem 10 000

Dětská část KZM provedla v roce 2021 celkem 57 538 vyšetření, z toho:

 • skiagrafické a skiaskopické vyšetření – 35783
 • UZ vyšetření – 15 303
 • CT vyšetření – 2504
 • MR vyšetření – 3417
 • zubní CT – 495

Historie kliniky

Rentgenové pracoviště ve FN v Motole založil a dlouho vedl jeden z nestorů české radiologie prof. MUDr. Slavoj Věšín, DrSc. Po otevření monobloku dětské části FN Motol v roce 1978 stanula v čele radiodiagnostického oddělení doc. MUDr. Eva. Kolihová, CSc. Pod jejím vedením se oddělení stalo předním centrem pediatrické radiologie u nás. V roce 1990 se stal vedoucím radiodiagnostického oddělení prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc., kterému se v roce l992 podařilo získat pro oddělení statut kliniky. V roce l997 byla dokončena výstavba modrého pavilonu a Klinika zobrazovacích metod se díky vybavení nejmodernějšími výkonnými přístroji stala pracovištěm špičkové úrovně. V letech 1999 - 2007 byl přednostou Kliniky zobrazovacích metod prof. MUDr. Jiří Neuwirth,CSc. Od října 2007 je přednostou Kliniky zobrazovacích metod prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. Klinika zobrazovacích metod se stala plně digitalizovaným pracovištěm, většina přístrojů byla vyměněna za nové špičkové přístroje. Do provozu byl uveden přepis diktovaného slova pro každého lékaře. Pracoviště v současnosti umožňuje komplexní provádění veškerých diagnostických a terapeutických postupů u dětských a dospělých pacientů. Na podzim 2011 bylo otevřeno nové dětské diagnostické centrum, které je kompletně vybaveno, včetně přístroje CT a MR. Toto pracoviště v současnosti patří k nejmodernějším pracovištím tohoto druhu v Evropě.

Objednávání pacientů (evidence):

Tel.: 224 438 133, 224 438 124
Fax.: 224 438 125

DOSPĚLÁ ČÁST

 • Skiaskopicko-skiagrafické oddělení pro dospělé
 • Kostní diagnostika dospělých
 • Výpočetní tomografie pro dospělé (CT)
 • Magnetická rezonance pro dospělé (MR)
 • Sonografie pro dospělé (UZ, USG)
 • Mamografie a sonografie prsou
 • Intervenční radiologie
 • Celotělová denzitometrie

DĚTSKÁ ČÁST

 • Pediatrická konvenční radiologie
 • Pediatrická výpočetní tomografie (CT)
 • Pediatrická sonografie (UZ, USG)
 • Oddělení dětské magnetické rezonance (MR)

Provozní doba

Ambulantní provoz

Po-Pá  7:00 - 15:00

Společenské aktivity

Jednou z hlavních aktivit kliniky je pregraduální výuka zobrazovacích metod studentů IV. ročníku 2. LF UK zakončená zkouškou, příprava studentů VI. ročníku 2. LF k radiodiagnostické části státní závěrečné zkoušky z pediatrie a výuka k prohlubování znalostí studentů 2. LF, kteří si zobrazovací metody vybrali jako volitelný předmět.

Lékaři KZM se podílí na postgraduální výchově v základním oboru Radiologie a zobrazovací metody, dále v nadstavbových oborech Neuroradiologie, Pediatrická radiologie a Intervenční radiologie.

Pedagogové kliniky také často přednášejí pro posluchače Univerzity 3. věku. Pracovníci KZM se aktivně účastní kongresů, publikují v zahraniční literatuře a organizují, či se podílí na organizaci českých a zahraničních kongresů.

Výsadní postavení v rámci České republiky má především pediatrická část kliniky, jejíž pracovníci metodicky vedou pediatrické radiology v celé ČR, v rámci postgraduálního vzdělávání zajišťují výuku pediatrické radiologie a mají velký podíl na celkové předatestační přípravě českých radiologů.

Ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost jsou na klinice pravidelně pořádány stáže našich i zahraničních odborníků, školících se v oblasti radiační ochrany.

Fotogalerie

Kontakt

Požadavky na odesílání snímků do ePACS zasílejte na e-mail: epacs@fnmotol.cz

Přednosta

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., MBA
Tel.: 224 438 100
Fax: 224 438 120
E-mail: miloslav.rocek@lfmotol.cuni.cz

Zdravotnický zástupce přednosty pro dospělou část

MUDr. Vojtěch Suchánek
Tel.: 224 438 103
E-mail: vojtech.suchanek@fnmotol.cz

Zdravotnický zástupce přednosty pro dětskou část

MUDr. Irena Buksakowska, Ph.D.
Tel.: 224 438 100, 224 438 101
E-mail: irena.buksakowska@fnmotol.cz

Školský zástupce přednosty kliniky

MUDr. Vojtěch Suchánek
Tel.: 224 438 103
E-mail: vojtech.suchanek@fnmotol.cz

Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.
Tel.: 224 435 025
E-mail: martin.kyncl@fnmotol.cz

Vedoucí radiologický asistent - dospělá část

Mgr. Tomáš Schilla
Tel.: 224 438 105
E-mail: tomas.schilla@fnmotol.cz

Vedoucí radiologický asistent - dětská část

Alice Jará
Tel.: 224 435 021
E-mail: alice.jara@fnmotol.cz

Sekretariát kliniky

Olga Skalická, DiS.
Tel.: 224 438 100, 224 438 101
Fax.: 224 438 120

Evidence

Dospělá část

Tel.: 224 438 133, 224 438 124
Fax: 224 438 125

Dětská část

Tel.: 224 435 012

Skip to content