Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK FN Motol

Základní informace

Historie

Rentgenové pracoviště ve FN v Motole založil a dlouho vedl jeden z nestorů české radiologie Prof. MUDr. Slavoj Věšín, DrSc.

Po otevření monobloku dětské části FN Motol v roce l978 stanula v čele radiodiagnostického oddělení Doc. MUDr. Eva. Kolihová, CSc. Pod jejím vedením se oddělení stalo předním centrem pediatrické radiologie u nás.

V roce 1990 se stal vedoucím radiodiagnostického oddělení Prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc., kterému se v roce l992 podařilo získat pro oddělení statut kliniky. V roce l997 byla dokončena výstavba modrého pavilonu a Klinika zobrazovacích metod se díky vybavení nejmodernějšími výkonnými přístroji stala pracovištěm špičkové úrovně.

V letech 1999 - 2007 byl přednostou Kliniky zobrazovacích metod Prof. MUDr. Jiří Neuwirth,CSc.

Od října 2007 je přednostou Kliniky zobrazovacích metod Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. Klinika zobrazovacích metod se stala plně digitalizovaným pracovištěm, většina přístrojů byla vyměněna za nové špičkové přístroje. Do provozu byl uveden přepis diktovaného slova pro každého lékaře. Pracoviště v současnosti umožňuje komplexní provádění veškerých diagnostických a terapeutických postupů u dětských a dospělých pacientů.

Na podzim 2011 bylo otevřeno nové dětské diagnostické centrum, které je kompletně vybaveno, včetně dalšího přístroje CT a MR. Toto pracoviště v současnosti patří k nejmodernějším pracovištím tohoto druhu v Evropě.

Současnost

KZM v roce 2013 provedla celkem 245 439 vyšetření, což bylo v souladu s požadavkem vedení FNM na snížení výkonů. Toto číslo zahrnuje vyšetření konvenční, vyšetření trávicí trubice, vyšetření v rámci dětské radiologie, sonografická vyšetření, vyšetření CT, MR a vyšetření vaskulární a intervenční radiologie.

I nadále stoupal počet vyšetření MR, což souvisí i s plnohodnotným provozem MR na dětské části KZM. Počet vyšetření CT zůstává stabilní.

I nadále stoupají nároky na oddělení Angiografie a intervenční radiologie.

Specializovaná pracoviště:

 • magnetická rezonance – 4 přístroje: vyšetření v celé šíři včetně spektroskopie
 • CT – 3 přístroje se 64 řadami detektorů (z toho jeden „Dual source“)
 • moderní angiografie Toshiba Infinix
 • mamografie, mamární sonografie, stereotaxe, vakuový bioptom
 • sonografie dětí i dospělých, dopplerovská sonografie
 • 6x plně digitalizovaná skiagrafie

Nové metody a postupy:

 • CT angiografie, 3D VR vizualizace
 • CT kardio – zobrazení srdce, CT koronarografie
 • CT vytváření Vol dat pro neuronavigaci, ORL navigaci a stomatologii
 • MR – nové možnosti vyšetření cév, funkční vyšetření srdce, traktografie, T2 relaxometrie, vyšetření u nespolupracujících pacientů, spektroskopie
 • prenatální UZ a MR diagnostika
 • pracoviště MAMO SONO – duktografie, punkce cyst a core cut biopsie pod UZ kontrolou, punkce zařízením Vacora, předoperační lokalizace UZ i stereotakticky navigované
 • radiofrekvenční ablace a chemoembolizace metastáz v játrech, plicích
 • implantace aortálních stentgraftů (též fenestrované), mozkové trombektomie, subintimální rekanalizace periferních tepen dolních končetin, léčba akutní a chronické hluboké žilní trombózy, léčba cévních přístupů pro hemodialýzu, zavádění translumbálních katétrů
 • léčba mozkových malformací u dětí a dospělých
 • intervence na žlučových cestách (četně implantace vstřebatelných stentů), spodylo- a vertebroplastiky
 • intervence pod CT skiaskopii
 • UZ přístroje Toshiba Aplio se softwarem umožňující diagnostiku s použitím kontrastní látky, především k dynamické diagnostice ložiskových lézí především jater

Významnou roli hraje toto vyšetření u dětí, kde se vyhneme radiační zátěži při CT.

 • rozšířené využití diktovacích systémů
 • pomocí zařízeni Polycom probíhají konference a konzultace s pracovišti v České republice i v dalších zemích Evropy

Významné události r. 2014:

Klinicky použitelný software pro precizní diagnostiku intrakraniálních aneurysmat
MUDr. Štěpán-Buksakowská během své jednoroční stáže na Mayo Clinic, MN, Rochester, USA, Department of Radiology se významně podílela na hodnocení softwaru pro diagnostiku intrakraniálních aneurysmat. Vzhledem k závažnosti klinické diagnózy intrakraniálních aneurysmat je správná detekce na MRI spojená s významným klinickým dopadem.

Výsledky MUDr. Štěpán-Buksakowské byly úspěšně publikované v roce 2014 v prestižním impaktovaném časopisu American Journal of Neuroradiology, IF= 3.827.

Štepán-Buksakowska IL, Accurso JM, Diehn FE, Huston J, Kaufmann TJ, Luetmer PH, Wood CP, Yang X, Blezek DJ, Carter R, Hagen C, Hořínek D, Hejčl A, Roček M, Erickson BJ. Computer-aided diagnosis improves detection of small intracranial aneurysms on MRA in a clinical setting. AJNR Am J Neuroradiol. 2014 Oct;35(10):1897-902.

Evropské radiologické školy ESOR a EUROSON

V roce 2014 KZM uspořádala dvě evropské radiologické školy pod záštitou Evropské ultrazvukové společnosti (SGUM) a Evropské radiologické společnosti (ESR) a to EUROSON-SCHOOL 16.-17.5. a ESOR Prague Tutorial 2.-13.6. Obou škol se zúčastnili lékaři z Evropy a Asie. Obě akce se setkaly s velkým zájmen. Kromě odbornosti se zahraniční lékaři seznamovali s chodem celé kliniky a nemocnice. Celkem zde přednášeli přední odborníci z Evropy, USA a Asie (Číny a Jižní Koree).

XXXIX. český radiologický kongres
Ve dnech 8. - 10. října 2014 Klinika zobrazovacích metod zorganizovala společně s Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN s Radiologickou společností XXXIX. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES, který se konal v Praze v Hotelu Diplomat.

Kongres byl společným setkáním radiologů i s jinými odbornostmi. Bez dokonalé radiologické diagnostiky se dnes žádný klinický obor neobejde. Současná diagnostika disponuje vedle konvenčních metod moderními zobrazovacími metodami nových generací CT, MR přístrojů, ale též novými ultrazvukovými přístroji, které dovolují fúze obrazu s CT a MR vyšetřeními, dovolují nám 3D i 4D obrazy. Zavádějí se i nové hybridní metody. Nemalá role na kongresu byla vyčleněna hygieně záření, pediatrické radiologii a íntervenční radiogii.

Monografie Cévní sonografie
Doc. MUDr. Milan Cholt, CSc., vydává další knihu navazující na knihu Sonografie velkých krčních cév, která získala získala Prusíkovu cenu České angiologické společnosti. Monografie Milana Cholta shrnuje problematiku ultrazvukové diagnostiky tepenného a žilního systému, normální a patologické stavy. Kniha je doplněna 1200 originálními obrázky na DVD. Monografie je napsána na základě bohaté pedagogické zkušenosti a významně se podílí na erudici lékařů provádějící tato vyšetření. Vydalo nakladatelství Grada v roce 2013.

Využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě
V roce 2012 zemřelo následkem týrání v České republice 28 dětí. 55 % dětí, které zemřely následkem týrání, navštívilo v posledním měsíci svého života lékaře.

KZM vytvořila speciální protokol snímkování dětí s podezřením na týrané dítě. Protokol byl schválen Sekcí pediatrické radiologie při ČRS ČLS JEP.

Spolupráce se rozvinula na tomto poli i s pracovištěm z ,,The Children‘s Hospital of Philadelphia“. Prof. D. Jaramillo z tohoto pracoviště o této problematice přednášel 5.8. 2014 na půdě KZM spolu s prof. E.Rubesovou ze Stanford Hospital&Clinics.

 

 

 

MUDr. Radek Pádr

224 438 103

radek.padr@fnmotol.cz

Sekretariát

224 438 100, 224 438 101


olga.skalicka@fnm

Oddělení

Evidence(objednávání pacientů)

tel.: 224 438 133, 224  438 124fax: 224 438 125

Vybavení

Naše oddělení je od roku 2019 vybaveno nejnovějším přístrojem Hologic HORIZON A, na měření BMD u dospělých a dětí, u pacientů hospitalizovaných i ambulantních.

Jde o celotělový denzitometr vybavený otočným ramenem. Mezi významné inovace oproti předchozím řadám patří detektorové pole s gadolinium-sulfoxylátovými snímači které se vyznačují vysokým odstupem signál-šum a tím zajišťují vysokou zobrazovací kvalitu snímků zvláště u aplikací využívající při snímání pouze jednu energii rentgenového paprsku. Tyto přístroje splňují veškeré požadavky jak pro klinická vyšetření, tak i pro vědecko-výzkumnou činnost a respektují nejnovější trendy v kostní denzitometrii. Vyznačují se vysokou přesností a opakovatelností měření (méně než 1% ve smyslu „precission“ a „accuraccy“), malou radiační zátěží a vysokým komfortem pro pacienta i obsluhující personál.

Možnosti měření

Na přístroji je možné měřit BMD na L páteři, femurech, předloktích a celém těle. U dětí je možné přepočítat BMD ke kostnímu věku. Kromě osteoporózy měříme složení tělesných tkání, BMI, FMI, VAT (predikce množství viscerálního tuku). Kromě těchto základních měření je možné snímání laterálního snímku Th páteře při poloze vleže bez polohování pacienta, snímání atypických fraktur femuru a měření BMD kolem TEP. Přidanou hodnotou při měření osteoporozy je vybavení přístroje softwarem na měření TBS a HSA, které zpřesňují vyhledávání pacientů se zvýšeným rizikem osteoporotických fraktur. 

 • Kostní diagnostika
 • Skiaskopicko-skiagrafiecké oddělení pro dospělé
 • Intervenční radiologie
 • Výpočetní tomografie pro dospělé
 • Magnetická rezonance dospělá část
 • Sonografie pro dospělé
 • Mamografie, sonografie prsou
 • Oddělení radiační fyziky
 • Pediatrická sonografie
 • Pediatrická výpočetní tomografie
 • Oddělení dětské magnetické rezonance Kliniky zobrazovacích metod
 • Pediatrická konvenční radiologie

Kontakt

Přednosta 

Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
el.: 224 438 100
fax: 224 438 120
e-mail: miloslav.rocek@lfmotol.cuni.cz

Zdravotnický zástupce přednosty kliniky pro dospělou část

MUDr. Radek Pádr
tel.: 224 438 103
e-mail: radek.padr@fnmotol.cz

Zdravotnický zástupce přednosty kliniky pro dětskou část

MUDr. Helena Dvořáková
tel.: 224 438 100
e-mail: Helena.Dvorakova2@fnmotol.cz

Školský zástupce přednosty kliniky

MUDr. Vojtěch Suchánek
tel.: 224 438 186
e-mail: vojtech.suchanek@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

MUDr. Martin Kynčl Ph.D.
tel.: 224 435 030
e-mail: martin.kyncl@fnmotol.cz

Vedoucí radiologický asistent

Mgr. Tomáš Schilla
tel.: 224 438 105
e-mail: tomas.schilla@fnmotol.cz

Sekretariát

Olga Skalická, DiS.
tel.: 224 438 100, 224 438 101
Fax: 224 43 8120
e-mail: olga.skalicka@fnmotol.cz

Evidence

Dospělá část
tel.: 224 438 133, 224  438 124
fax: 224 438 125

Dětská část
tel.: 224 435 012

Fotogalerie

Provozní doba

Ambulantní provoz

Po-Pá  7:00 - 15:00

Společenské aktivity

Výsadní postavení v rámci České republiky má především pediatrická část kliniky, jejíž pracovníci metodicky vedou pediatrické radiology  v celé ČR, v rámci postgraduálního vzdělávání zajišťují výuku pediatrické radiologie a mají velký podíl na celkové předatestační přípravě českých radiologů.

Ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost  jsou na klinice pravidelně pořádány stáže našich i zahraničních odborníků, školících se v oblasti radiační ochrany.

Jednou z hlavních aktivit kliniky je pregraduální výuka zobrazovacích metod  studentů IV. ročníku  2. LF UK zakončená zkouškou, příprava studentů VI. ročníku 2. LF k radiodiagnostické části státní závěrečné zkoušky z pediatrie a výuka k prohlubování znalostí studentů 2. LF, kteří si  zobrazovací metody vybrali jako volitelný předmět.

Lékaři KZM se podílí na postgraduální výchově  v základním oboru Radiologie a zobrazovací metody, dále v nadstavbových oborech Neuroradiologie, Pediatrická radiologie a Intervenční radiologie.

Pedagogové kliniky také často přednášejí  pro posluchače Univerzity 3. věku. Pracovníci KZM se aktivně účastní kongresů, publikují v zahraniční literatuře a organizují, či se podílí na organizaci českých a zahraničních kongresů. 

Skip to content