Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol v Praze poskytuje léčebně preventivní péči v oblasti oftalmologie v celém věkovém rozmezí od narození do pozdního senia. Zejména v oblasti pediatrické oftalmologie klinika působí jako superkonziliární pracoviště s dlouhou tradicí a v kontextu největší dětské nemocnice v ČR představuje i centrum bohaté interdisciplinární spolupráce.

V roce 2005 vyvrcholilo 5leté úsilí celoplošného zavádění screeningu vrozené katarakty v ČR v rámci projektu NPV MZČR. Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem (hlavní řešitel Doc. MUDr. A. Filouš, CSc.). Neonatologická oddělení více než 100 porodnic v ČR byla postupně vybavena k provádění screeningu, včetně metodického listu a vyšetření se stalo povinným u každého novorozence. Praktický nácvik vybavení červeného reflexu v zornici novorozence pro zástupce všech neonatologických oddělení jsme organizovali v úzké spolupráci s Novorozeneckým oddělením s JIRP FN Motol. Většina novorozenců s vrozenou kataraktou je odesílána k operaci a následné dlouhodobé komplexní péči na Oční kliniku dětí a dospělých FN Motol, kde projekt pokračuje zdokonalováním léčebných postupů. Plníme tak nejen nároky EU, kde je v řadě zemí provádění screeningu vrozené katarakty doporučeno, ale zároveň i jednu z priorit iniciativy WHO Vision 2020 zaměřené na eliminaci odstranitelné slepoty.

Službu mající lékař Oční kliniky dětí a dospělých zajišťuje též POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU pro akutně vzniklé stavy (úrazy očí, akutní bolest očí, náhlá zhoršení vidění) jak pro děti, tak pro dospělé, v čase mimo běžné ambulantní hodiny, ve všedních dnech od 15:30 do 8:00 hod. následujícího dne, po celých 24 hod. o víkendech a o svátcích. Informace lze získat na Centrálním příjmu dospělých - tel. 224 436 767, nebo na Centrálním dětském příjmu 224 433 653 v uvedených hodinách.

Jste u nás spokojeni s péčí o vás a vaše blízké? Chcete nám pomoci?

Vážení přátelé Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol,

Poskytujeme Vám i Vašim blízkým kvalitní odborné služby na evropské úrovni. Jsme si vědomi, že i dobré služby se dají dále zkvalitňovat a zlepšovat. Pomozte nám zlepšit naše materiálně - technické vybavení!

Konto darů pro Oční kliniku dětí a dospělých v rámci FN Motol:
Číslo účtu 000035-0017937051/ 0100 konstantní symbol 0379, variabilní symbol 2158, v Komerční bance Praha 5

Finanční dary do výše Kč 5.000,- mohou být dárcem předány bez písemně uzavřené darovací smlouvy, buď
1) přímo převedeny na konto darů, nebo
2) poukázány na tento účet složenkou (předá Vám ji sestra Oční kliniky dětí a dospělých) nebo
3) složeny v hotovosti v pokladně FN Motol s udáním pro koho je příspěvek určen. Při převzetí finančního daru zaměstnanec pokladny dárci vystaví pokladní příjmový doklad, a pokud dárce chce, vyplní pro dárce formulář děkovného dopisu, který lze použít jako podklad pro snížení základu daně z příjmů. I u částky menší než 5. 000,-Kč je možné v případě přání dárce uzavřít písemnou darovací smlouvu.

Při přijetí finančního daru nad Kč 5.000,- nebo jakéhokoliv věcného daru je vždy uzavřena mezi dárcem a stranou obdarovanou (tj. FN Motol) darovací smlouva v písemné formě, která obsahuje veškeré právní náležitosti stanovené § 628 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník, v platném znění. Darovací smlouvu je oprávněn podepisovat výhradně ředitel nemocnice či jím určený zástupce. Přesný postup uzavírání darovací smlouvy je určen vnitřním předpisem nemocnice (Směrnice č. 21/2005 - Finanční a věcné dary).

Děkujeme!
přednosta kliniky MUDr. Martin Hložánek PhD., FEBO
primář MUDr. Milan Odehnal, MBA
a kolektiv lékařů a sester Oční kliniky dětí a dospělých

Umístění 

Komplement kliniky - část pro dospělé 3. patro spojka mezi uzlem A a B

Lůžkové oddělení - část pro dospělé 3. patro uzel B

Oční ambulance pro dospělé - část pro dospělé 3. patro uzel A

Dětská oční ambulance - Dětská poliklinika 2. patro 

Představení oddělení

 

MUDr. Milan Odehnal
224 432 704
Milan.Odehnal@fnmotol.cz


Vrchní sestra

224 432 705
kralickova.jana@fnmotol.cz

Sekretariát
224 432 701
fax: 22443 2720
dana.faltova@lfmotol.cuni.cz

 

Vedení a personál

Přednosta

MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO
tel.:
 224 432 701
E-mail: Martin.Hlozanek@fnmotol.cz

Primář

MUDr. Milan Odehnal, MBA
tel.: 22443 2704
E-mail: Milan.Odehnal@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Mgr. Jana Králíčková
tel.:
 22443 2705
E-mail: kralickova.jana@fnmotol.cz

Sekretariát

Dana Faltová
tel.:
 22443 2701
Fax: 22443 2720
E-mail: dana.faltova@fnmotol.cz

Vedoucí lékaři:

Dětská oční ambulance
MUDr. Jiří Malec
tel.: 22443 2781

Oční ambulance dospělých
MUDr. Květoslava Ferrová
tel.: 22443 8972

Lůžkové oddělení kliniky
MUDr. Marie Česká Burdová
tel.: 22443 2730

Lékaři:

prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO
tel.:
 22443 2703

doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
tel.: 22443 2753

doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.
tel.: 22443 2750

as. MUDr. Jana Štěpánková

tel.: 22443 2753

MUDr. Jiří Cendelín
tel.: 22443 2763

MUDr. Marek Fichtl
tel: 22443 2730

MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D.
tel.: 22443 2753

MUDr. Tereza Lainová-Vrabcová
tel.: 22443 2753

MUDr. Martina Kodetová
tel.: 22443 2751

MUDr. Lenka Cilečková
tel.: 22443 2751

MUDr. Pavel Kožner
tel.: 22443 2763

MUDr. Filip Beránek
tel.: 22443 2763

MUDr. Kateřina Donátová
tel.: 22443 2751 

MUDr. Alena Píšová
tel.: 22443 2751

MUDr. Nina Zelenayová
tel.: 22443 2751

MUDr. Černá Natalie
tel.: 22443 2751

MUDr. Arendáč Jakub
tel.: 22443 2763

MUDr. Rosenbergová Denisa
tel.: 22443 2751

MUDr. Eichenmann Libor
tel.:  22443 2763

MUDr. Maláková Eva
tel.: 22443 2751

MUDr. Jan Mareš
tel.: 22443 2763

MUDr. Vaněček Jaroslav
tel: 22443 2763

MUDr. Terešková Zuzana
tel.: 22443 2751

Ambulance

Oční ambulance pro děti

2. patro budovy dětské polikliniky

Z PERSONÁLNÍCH A KAPACITNÍCH DŮVODŮ PROSÍME POUŽÍVEJTE E-MAILOVOU KOMUNIKACI e-mail: ocni.deti@fnmotol.cz

SLOUŽÍ POUZE K OBJEDNÁVÁNÍ A ŽÁDOSTEM O ZASLÁNÍ RECEPTU ČI POUKAZU NA BRÝLE.
PROSÍME NEZASÍLEJTE ŽÁDOSTI O KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU - DĚKUJEME.

Pacienti jsou objednáváni k ambulantnímu klinickému vyšetření na základě doporučení od svého ambulantního očního lékaře. Odborné ambulance nenahrazují běžnou dispenzární péči ambulantních očních specialistů v místě bydliště.

Všeobecná ambulance 

TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ Po-Pá 7:30-9:30, 12:30-14:30
TEL.: 224432781
mobil: 720 816 821 

Příjem posledního pacienta 30 min před ukončením ordinačních hodin

Pondělí        8:30-15:00
Úterý           8:30-15:00
Středa         8:30-15:00
Čtvrtek        8:30-15:00
Pátek           8:30-14:00

Průplachy slzných cest provádíme  Po, Út, Čt  8:45-9:30
POUZE po telefonickém objednání 224 432 781   


Ortoptika

2. patro dětská poliklinika
Malcová Iva  tel. 224 432 782, 

3. patro uzel B dospělá část
Miketová Jana  tel. 224 432 762   


Oční ambulance pro dospělé

Z PERSONÁLNÍCH A KAPACITNÍCH DŮVODŮ PROSÍME POUŽÍVEJTE E-MAILOVOU KOMUNIKACI e-mail: ocni.dosp@fnmotol.cz

SLOUŽÍ POUZE K OBJEDNÁVÁNÍ A ŽÁDOSTEM O ZASLÁNÍ RECEPTU ČI POUKAZU NA BRÝLE.
PROSÍME NEZASÍLEJTE ŽÁDOSTI O KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU - DĚKUJEME.

Pacienti jsou objednáváni k ambulantnímu klinickému vyšetření na základě doporučení od svého ambulantního očního lékaře v místě bydliště. Ambulance nezastupují běžnou dispenzární péči očních ambulantních specialistů. 

TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ Po-Pá 8:00-9:00
TEL.: 224 438 972
mobil: 720 816 822 

Ošetření posledního pacienta 30 min před ukončením ordinačních hodin. 

Pondělí   8:15 – 15:00
Úterý      8:15 – 15:00
Středa    8:15 – 15:00
Čtvrtek   8:15 – 15:00
Pátek     8:15 – 15:00

MIMO TYTO ORDINAČNÍ HODINY (POHOTOVOST) SE PROSÍM OBRAŤTE NA CENTRÁLNÍ PŘÍJMOVÉ ODDĚLENÍ VE SNÍŽENÉM PŘÍZEMÍ ČÁSTI PRO DOSPĚLÉ ( VÝTAHEM DO - P )

Ambulance zajišťují v ambulantních hodinách bez předchozího objednání pouze ošetření akutně vzniklých stavů (úrazy očí, akutní bolest očí, náhlá zhoršení vidění).

Lůžkové oddělení

Lůžkové oddělení kliniky je umístěno v 3. patře modrého pavilonu, v uzlu výtahů B. Je členěno na část dětskou a část pro dospělé.

Standardní návštěvní hodiny lůžkového oddělení jsou ve všední dny 15 - 18 hod., v sobotu, neděli či ve svátek 9 -18 hod., po domluvě s ošetřujícím lékařem je možné i jejich rozšíření. Podle vnitřního předpisu nemocnice (Směrnice 31/2006 O režimu návštěv) by na návštěvu za jedním pacientem neměly současně přijít více jak tři osoby.

Standardní pokoj pro děti nebo dospělé je vybaven pro tři pacienty - tři lůžka, jejich noční stolky, společný stůl a tři židle. Každému pokoji přísluší vlastní hygienické zařízení - umývárna, sprcha a WC.

Klinika umožňuje hospitalizaci jedné osoby doprovázející dítě do 6 let jeho věku, obvykle matky, která je pak obyčejně ubytována v pokoji spolu se svým dítětem. Pouze v případě většího souběhu dětí do šesti let je část maminek (děti doprovázejících osob), které překračují kapacitu oddělení, ubytována v ubytovně v areálu nemocnice.

Používání mobilních telefonů není omezeno. Při pobytu na oddělení je možno objednat nadstandardní stravování. Hospitalizované děti mohou využívat hernu, která je kromě mnoha hraček vybavena i televizorem a počítačem určeným k hraní her. Dospělí pacienti se mohou dívat na televizi ve společenské místnosti, která je umístěna v části oddělení pro dospělé. 

Klinika nabízí možnost nadstandardního ubytování, které představuje jeden pokoj, maximálně dvojlůžkový, vybavený TV, telefonním přístrojem, možností WiFi připojení k internetu, chladničkou, vlastním hygienickým zařízením - umývárnou, sprchou a WC. 

Specializace

Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol v Praze poskytuje léčebně preventivní péči v oblasti oftalmologie v celém věkovém rozmezí od narození do pozdního senia. Zejména v oblasti pediatrické oftalmologie klinika působí jako superkonziliární pracoviště s dlouhou tradicí a v kontextu největší dětské nemocnice v ČR představuje i centrum bohaté interdisciplinární spolupráce.

V roce 2005 vyvrcholilo 5leté úsilí celoplošného zavádění screeningu vrozené katarakty v ČR v rámci projektu NPV MZČR. Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem (hlavní řešitel Doc. MUDr. A. Filouš, CSc.). Neonatologická oddělení více než 100 porodnic v ČR byla postupně vybavena k provádění screeningu, včetně metodického listu a vyšetření se stalo povinným u každého novorozence. Praktický nácvik vybavení červeného reflexu v zornici novorozence pro zástupce všech neonatologických oddělení jsme organizovali v úzké spolupráci s Novorozeneckým oddělením s JIRP FN Motol. Většina novorozenců s vrozenou kataraktou je odesílána k operaci a následné dlouhodobé komplexní péči na Oční kliniku dětí a dospělých FN Motol, kde projekt pokračuje zdokonalováním léčebných postupů. Plníme tak nejen nároky EU, kde je v řadě zemí provádění screeningu vrozené katarakty doporučeno, ale zároveň i jednu z priorit iniciativy WHO Vision 2020 zaměřené na eliminaci odstranitelné slepoty.

Službu mající lékař Oční kliniky dětí a dospělých zajišťuje též POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU pro akutně vzniklé stavy (úrazy očí, akutní bolest očí, náhlá zhoršení vidění) jak pro děti, tak pro dospělé, v čase mimo běžné ambulantní hodiny, ve všedních dnech od 15:30 do 8:00 hod. následujícího dne, po celých 24 hod. o víkendech a o svátcích. Informace lze získat na Centrálním příjmu dospělých - tel. 224 436 767, nebo na Centrálním dětském příjmu 224 433 652 v uvedených hodinách.

Věda a výuka

Probíhající projekty MZ ČR - PVP 4 (dříve NPV)

  • Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem

Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc.

  • Komplexní longitudiální léčebná péče o děti s retinopatií nedonošených

Hlavní řešitel: prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA

  • Rozvoj komplexní péče o děti s traumatem oka

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO

  • Racionalizace a optimalizace komplexní péče o děti s nádorovým postižením oka a očních adnex

Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.

Probíhající granty IGA MZ ČR

  • Sledování dynamiky koncentrace cytostatik ve sklivcovém prostoru králičího bulbu po transkorneální a subkonjunktivální aplikaci. Nr. 9532-3/2007

Hlavní řešitel
Doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.

  • Nové metody pro zlepšení diagnostických i léčebných přístupů u lidí se syndromem suchého oka Nr.8828-3/2006

Hlavní řešitel:  doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AVČR)

Spoluřešitelé z Oční kliniky dětí a dospělých:
prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.,FEBO
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.,
MUDr. Jiří Malec

Grant EU

  • Pražské centrum virtuální oftalmochirurgie Grant EU: CZ 04.3.07/4.2.01.1/0025

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO

Fotogalerie

Kontakt

Přednosta

MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO
tel.:
 224 432 701
e-mail: Martin.Hlozanek@fnmotol.cz

Primář

MUDr. Milan Odehnal, MBA
tel.: 224 432 704
e-mail: Milan.Odehnal@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Mgr. Jana Králíčková
tel.:
 224 432 705
e-mail: kralickova.jana@fnmotol.cz

Sekretariát

Dana Faltová
tel.:
 224 432 701
fax: 22443 2720
e-mail: dana.faltova@fnmotol.cz

ocni.deti@fnmotol.cz
ocni.dosp@fnmotol.cz   
E-MAILY SLOUŽÍ POUZE K OBJEDNÁVÁNÍ A ŽÁDOSTEM O ZASLÁNÍ RECEPTU, POUKAZU, PROSÍME NEZASÍLEJTE ŽÁDOSTI O KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU - DĚKUJEME.

Umístění

Nová "modrá budova"

Vedení a komplement kliniky - 3. patro spojka mezi uzlem A a B budova pro dospělé

Lůžkové oddělení - 3. patro uzel B budova pro dospělé tel. 2 2443 2730

Oční ambulance dospělých - 3. patro uzel A budova pro dospělé tel. 2 2443 8972

Dětská oční ambulance - 2. patro dětská poliklinika tel. 2 2443 2781

Ortoptika - 2. patro dětská poliklinika tel. 2 2443 2782 nebo 3. patro uzel B budova pro dospělé tel. 2 2443 2762

Skip to content