Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol v Praze poskytuje léčebně preventivní péči v oblasti oftalmologie v celém věkovém rozmezí od narození do pozdního senia. Zejména v oblasti pediatrické oftalmologie klinika působí jako superkonziliární pracoviště s dlouhou tradicí a v kontextu největší dětské nemocnice v ČR představuje i centrum bohaté interdisciplinární spolupráce.

V roce 2005 vyvrcholilo 5-leté úsilí celoplošného zavádění screeningu vrozené katarakty v ČR v rámci projektu NPV MZČR. Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem (hlavní řešitel Doc. MUDr. A. Filouš, CSc.). Neonatologická oddělení více než 100 porodnic v ČR byla postupně vybavena k provádění screeningu, včetně metodického listu a vyšetření se stalo povinným u každého novorozence. Praktický nácvik vybavení červeného reflexu v zornici novorozence pro zástupce všech neonatologických oddělení jsme organizovali v úzké spolupráci s Novorozeneckým oddělením s JIRP FN Motol. Většina novorozenců s vrozenou kataraktou je odesílána k operaci a následné dlouhodobé komplexní péči na Oční kliniku dětí a dospělých FN Motol, kde projekt pokračuje zdokonalováním léčebných postupů. Plníme tak nejen nároky EU, kde je v řadě zemí provádění screeningu vrozené katarakty doporučeno, ale zároveň i jednu z priorit iniciativy WHO Vision 2020 zaměřené na eliminaci odstranitelné slepoty.

Službu mající lékař Oční kliniky dětí a dospělých zajišťuje též POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU pro akutně vzniklé stavy (úrazy očí, akutní bolest očí, náhlá zhoršení vidění) jak pro děti, tak pro dospělé, v čase mimo běžné ambulantní hodiny, ve všedních dnech od 15:30 do 8:00 hod. následujícího dne, po celých 24 hod. o víkendech a o svátcích. Informace lze získat na Centrálním příjmu dospělých - tel. 224436767, nebo na Centrálním dětském příjmu 224433653 v uvedených hodinách.

Jste u nás spokojeni s péčí o vás a vaše blízké? Chcete nám pomoci?

Vážení přátelé Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol,

Poskytujeme Vám i Vašim blízkým kvalitní odborné služby na evropské úrovni. Jsme si vědomi, že i dobré služby se dají dále zkvalitňovat a zlepšovat. Pomozte nám zlepšit naše materiálně - technické vybavení!

Konto darů pro Oční kliniku dětí a dospělých v rámci FN Motol:
Číslo účtu 000035-0017937051/ 0100 konstantní symbol 0379, variabilní symbol 2158, v Komerční bance Praha 5

Finanční dary do výše Kč 5.000,- mohou být dárcem předány bez písemně uzavřené darovací smlouvy, buď
1) přímo převedeny na konto darů, nebo
2) poukázány na tento účet složenkou (předá Vám ji sestra Oční kliniky dětí a dospělých) nebo
3) složeny v hotovosti v pokladně FN Motol s udáním pro koho je příspěvek určen. Při převzetí finančního daru zaměstnanec pokladny dárci vystaví pokladní příjmový doklad, a pokud dárce chce, vyplní pro dárce formulář děkovného dopisu, který lze použít jako podklad pro snížení základu daně z příjmů. I u částky menší než 5. 000,-Kč je možné v případě přání dárce uzavřít písemnou darovací smlouvu.

Při přijetí finančního daru nad Kč 5.000,- nebo jakéhokoliv věcného daru je vždy uzavřena mezi dárcem a stranou obdarovanou (tj. FN Motol) darovací smlouva v písemné formě, která obsahuje veškeré právní náležitosti stanovené § 628 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník, v platném znění. Darovací smlouvu je oprávněn podepisovat výhradně ředitel nemocnice či jím určený zástupce. Přesný postup uzavírání darovací smlouvy je určen vnitřním předpisem nemocnice (Směrnice č. 21/2005 - Finanční a věcné dary).

Děkujeme!
přednosta kliniky MUDr. Martin Hložánek PhD., FEBO
primář MUDr. Milan Odehnal, MBA
a kolektiv lékařů a sester Oční kliniky dětí a dospělých

Umístění 

Komplement kliniky - část pro dospělé 3. patro spojka mezi uzlem A a B

Lůžkové oddělení - část pro dospělé 3. patro uzel B

Oční ambulance pro dospělé - část pro dospělé 3. patro uzel A

Dětská oční ambulance Od 25.3.2019 je Dětská oční ambulance opět přestěhována

                                           zpět do  2. patra zrekonstruované budovy dětské polikliniky !

Představení oddělení

 

MUDr. Milan Odehnal
224 432 704
Milan.Odehnal@fnmotol.cz


Vrchní sestra

224 432 705
kralickova.jana@fnmotol.cz

Sekretariát
224 432 701
fax: 22443 2720
dana.faltova@lfmotol.cuni.cz

 

Vedení a personál

Přednosta

MUDr. Martin Hložánek, PhD., FEBO
tel.:
 224 432 701
E-mail: Martin.Hlozanek@fnmotol.cz

Primář

MUDr. Milan Odehnal, MBA
tel.: 22443 2704
E-mail: Milan.Odehnal@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Mgr. Jana Králíčková
tel.:
 22443 2705
E-mail: kralickova.jana@fnmotol.cz

Sekretariát

Dana Faltová
tel.:
 22443 2701
Fax: 22443 2720
E-mail: dana.faltova@fnmotol.cz

Vedoucí lékaři:

Dětská oční ambulance
MUDr. Jiří Malec

tel.: 22443 2781

Oční ambulance dospělých
MUDr. Květoslava Ferrová

tel.: 22443 8972

Lůžkové oddělení kliniky
MUDr. Marie Česká Burdová

tel.: 22443 2730

Lékaři:

prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO
      tel.:
 22443 2703

doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.

tel.: 22443 2753

doc. MUDr. Pavel Pochop, PhD.

tel.: 22443 2750

as. MUDr. Jana Štěpánková

tel.: 22443 2753

MUDr. Jiří Cendelín

tel.: 22443 2763

MUDr. Marek Fichtl

          tel: 22443 2730

MUDr. Gabriela Mahelková, PhD.

tel.: 22443 2753

MUDr. Tereza Lainová-Vrabcová

tel.: 22443 2753

MUDr. Martina Kodetová

tel.: 22443 2751

MUDr. Lenka Cilečková

tel.: 22443 2751

MUDr. Pavel Kožner

tel.: 22443 2763

MUDr. Filip Beránek

tel.: 22443 2763

MUDr. Kateřina Donátová

el.: 22443 2751 

MUDr. Alena Píšová

tel.: 22443 2751

MUDr. Nina Zelenayová

tel: 22443 2751

MUDr. Černá Natalie

tel.: 22443 2751

MUDr. Arendáč Jakub

tel: 22443 2763

MUDr. Rosenbergová Denisa

tel: 22443 2751

MUDr.Eichenmann Libor

tel:  22443 2763

MUDr. Maláková Eva

tel: 22443 2751

MUDr. Jan Mareš

tel.: 22443 2763

MUDr. Vaněček Jaroslav 

tel: 22443 2763

MUDr. Terešková Zuzana

       tel.: 22443 2751

Ambulance

Oční ambulance pro děti

2. patro budovy dětské polikliniky

Z PERSONÁLNÍCH A KAPACITNÍCH DŮVODŮ PROSÍME POUŽÍVEJTE EMAILOVOU KOMUNIKACI    email: ocni.deti@fnmotol.cz SLOUŽÍ POUZE K OBJEDNÁVÁNÍ A ŽÁDOSTEM O ZASLÁNÍ RECEPTU ČI POUKAZU NA BRÝLE.  PROSÍME NEZASÍLEJTE ŽÁDOSTI O KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU - DĚKUJEME !!

Pacienti jsou objednáváni k ambulantnímu klinickému vyšetření na základě doporučení od svého ambulantního očního lékaře. Odborné ambulance nenahrazují běžnou dispenzární péči ambulantních očních specialistů v místě bydliště.

Všeobecná ambulance 

TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ dopoledne Po-Pá 7:30-9:3,  odpoledne Po-Čt 12:30-14:30 

TEL. 224432781

Příjem posledního pacienta 30 min před ukončením ordinačních hodin

Pondělí   8:30 – 12:45   od 13:00 -  pouze konzilia  
Úterý      8:30 – 12:30   13:00 – 15:00   (výkony na sálku)     
Středa    8:30 – 12:00    od  13:00 -  pouze poradna pro ROP            
Čtvrtek   9:00 – 12:30   13:00 – 15:00 (ob týden)                   
Pátek     8:30 – 12:00   13:00 – 14:30 

Průplachy slzných cest provádíme  Po, Út, Čt  8:45 - 9:30 POUZE po telefonickém objednání !   

Odborné ambulance 

 (pouze objednaní pacienti)

Pondělí       9:00 - 14:30  MUDr. Malec J. - strabologie

                    9:00 -12:00   MUDr.Česká Burdová M.,PhD. - sítnice, strabologie

                   13:00 - 15:00  doc. MUDr. Pochop P, PhD. - onkologie, uveologie

 Úterý          9:00 - 14. 30 MUDr. Malec J. - strabologie

                    13:00  - 15:00  onkologická ambulance (1. a 3. úterý v měsíci)

                    13:00 -  14:00   prim. MUDr. Odehnal M., MBA - strabologie, ptóza 

                     8:30 - 15: 00  ambulance - glaukom, katarakta                                                                                                                           

Středa            9:30 - 12: 00   MUDr. Malec J. - strabologie

                       8:30 - 15:00    ambulance - glaukom, katarakta

                     13:00 -15:00     ambulance - glaukom  (od 5.10.2020)

 Čtvrtek          9:00 - 12:00    MUDr. Malec J. - strabologie

                      13:00 - 15:00    ambulance - glaukom  (od 5.10.2020)

                      13:00 - 15:00    ambulance - katarakta  (od 5.10.2020)

 Pátek            08:30-12:00      MUDr. Kodetová M.  - uveologická ambulance  (2. pátek v měsíci) 

                      08:30 - 12:00     ambulance - glaukom, katarakta

Poradna pro ROP

Středa - 13:00-14:30              MUDr. J. Malec, MUDr. J. Štěpánková

MIMO TYTO ORDINAČNÍ HODINY (POHOTOVOST) SE PROSÍM OBRAŤTE NA CENTRÁLNÍ PŘÍJMOVÉ ODDĚLENÍ VE SNÍŽENÉM PŘÍZEMÍ DĚTSKÉ POLIKLINIKY ( VÝTAHEM DO  SP)


Ortoptika

2.patro dětská poliklinika

os. Malcová Iva  tel. 224432782, 

3.patro uzel B dospělá část

os. Miketová Jana  tel. 224432762   Oční ambulance pro dospělé

Z PERSONÁLNÍCH A KAPACITNÍCH DŮVODŮ PROSÍME POUŽÍVEJTE EMAILOVOU KOMUNIKACI                                         email: ocni.dosp@fnmotol.cz  SLOUŽÍ POUZE K OBJEDNÁVÁNÍ A ŽÁDOSTEM O ZASLÁNÍ RECEPTU ČI POUKAZU NA BRÝLE. PROSÍME NEZASÍLEJTE ŽÁDOSTI O KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU - DĚKUJEME !!

Pacienti jsou objednáváni k ambulantnímu klinickému vyšetření na základě doporučení od svého ambulantního očního lékaře v místě bydliště. Ambulance nezastupují běžnou dispenzární péči očních ambulantních specialistů. 

(TEL. 224438972 (TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ Po-Pá 8:00-9:00))

Ošetření posledního pacienta 30 min před ukončením ordinačních hodin. 

Pondělí   8:15 – 15:00          

Úterý      8:15 – 15:00      

Středa    8:15 – 15:00 

Čtvrtek   8:15 – 15:00            

Pátek     8:15 – 15:00

MIMO TYTO ORDINAČNÍ HODINY (POHOTOVOST) SE PROSÍM OBRAŤTE NA CENTRÁLNÍ PŘÍJMOVÉ ODDĚLENÍ VE SNÍŽENÉM PŘÍZEMÍ ČÁSTI PRO DOSPĚLÉ ( VÝTAHEM DO - P )

Ambulance zajišťují v ambulantních hodinách bez předchozího objednání pouze ošetření akutně vzniklých stavů (úrazy očí, akutní bolest očí, náhlá zhoršení vidění).

Lůžkové oddělení

Lůžkové oddělení kliniky je umístěno v 3. patře modrého pavilonu, v uzlu výtahů B. Je členěno na část dětskou a část pro dospělé.

Standardní návštěvní hodiny lůžkového oddělení jsou ve všední dny 15 - 18 hod., v sobotu, neděli či ve svátek 9 -18 hod., po domluvě s ošetřujícím lékařem je možné i jejich rozšíření. Podle vnitřního předpisu nemocnice (Směrnice 31/2006 O režimu návštěv) by na návštěvu za jedním pacientem neměly současně přijít více jak tři osoby.

Standardní pokoj pro děti nebo dospělé je vybaven pro tři pacienty - tři lůžka, jejich noční stolky, společný stůl a tři židle. Každému pokoji přísluší vlastní hygienické zařízení - umývárna, sprcha a WC.

Klinika umožňuje hospitalizaci jedné osoby doprovázející dítě do 6 let jeho věku, obvykle matky, která je pak obyčejně ubytována v pokoji spolu se svým dítětem. Pouze v případě většího souběhu dětí do šesti let je část maminek (děti doprovázejících osob), které překračují kapacitu oddělení, ubytována v ubytovně v areálu nemocnice.

Používání mobilních telefonů není omezeno. Při pobytu na oddělení je možno objednat nadstandardní stravování. Hospitalizované děti mohou využívat hernu, která je kromě mnoha hraček vybavena i televizorem a počítačem určeným k hraní her. Dospělí pacienti se mohou dívat na televizi ve společenské místnosti, která je umístěna v části oddělení pro dospělé. 

Klinika nabízí možnost nadstandardního ubytování, které představuje jeden pokoj, maximálně dvojlůžkový, vybavený TV, telefonním přístrojem, možností WiFi připojení k internetu, chladničkou, vlastním hygienickým zařízením - umývárnou, sprchou a WC. 

Specializace

Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol v Praze poskytuje léčebně preventivní péči v oblasti oftalmologie v celém věkovém rozmezí od narození do pozdního senia. Zejména v oblasti pediatrické oftalmologie klinika působí jako superkonziliární pracoviště s dlouhou tradicí a v kontextu největší dětské nemocnice v ČR představuje i centrum bohaté interdisciplinární spolupráce.

V roce 2005 vyvrcholilo 5-leté úsilí celoplošného zavádění screeningu vrozené katarakty v ČR v rámci projektu NPV MZČR. Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem (hlavní řešitel Doc. MUDr. A. Filouš, CSc.). Neonatologická oddělení více než 100 porodnic v ČR byla postupně vybavena k provádění screeningu, včetně metodického listu a vyšetření se stalo povinným u každého novorozence. Praktický nácvik vybavení červeného reflexu v zornici novorozence pro zástupce všech neonatologických oddělení jsme organizovali v úzké spolupráci s Novorozeneckým oddělením s JIRP FN Motol. Většina novorozenců s vrozenou kataraktou je odesílána k operaci a následné dlouhodobé komplexní péči na Oční kliniku dětí a dospělých FN Motol, kde projekt pokračuje zdokonalováním léčebných postupů. Plníme tak nejen nároky EU, kde je v řadě zemí provádění screeningu vrozené katarakty doporučeno, ale zároveň i jednu z priorit iniciativy WHO Vision 2020 zaměřené na eliminaci odstranitelné slepoty.

Službu mající lékař Oční kliniky dětí a dospělých zajišťuje též POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU pro akutně vzniklé stavy (úrazy očí, akutní bolest očí, náhlá zhoršení vidění) jak pro děti, tak pro dospělé, v čase mimo běžné ambulantní hodiny, ve všedních dnech od 15:30 do 8:00 hod. následujícího dne, po celých 24 hod. o víkendech a o svátcích. Informace lze získat na Centrálním příjmu dospělých - tel. 224436767, nebo na Centrálním dětském příjmu 224433652 v uvedených hodinách.

Věda a výuka

Probíhající projekty MZ ČR - PVP 4 (dříve NPV)

  • Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem

Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc.

  • Komplexní longitudiální léčebná péče o děti s retinopatií nedonošených

Hlavní řešitel: prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA

  • Rozvoj komplexní péče o děti s traumatem oka

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO

  • Racionalizace a optimalizace komplexní péče o děti s nádorovým postižením oka a očních adnex

Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Pavel Pochop, PhD

Probíhající granty IGA MZ ČR

  • Sledování dynamiky koncentrace cytostatik ve sklivcovém prostoru králičího bulbu po transkorneální a subkonjunktivální aplikaci. Nr. 9532-3/2007

Hlavní řešitel
Doc. MUDr. Pavel Pochop, PhD

  • Nové metody pro zlepšení diagnostických i léčebných přístupů u lidí se syndromem suchého oka Nr.8828-3/2006

Hlavní řešitel:  doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AVČR)

Spoluřešitelé z Oční kliniky dětí a dospělých:
prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.,FEBO
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.,
MUDr. Jiří Malec

Grant EU

  • Pražské centrum virtuální oftalmochirurgie Grant EU: CZ 04.3.07/4.2.01.1/0025

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO

Fotogalerie

Kontakt

Přednosta

MUDr. Martin Hložánek, PhD., FEBO
tel.:
 224 432 701
E-mail: Martin.Hlozanek@fnmotol.cz

Primář

MUDr. Milan Odehnal, MBA
tel.: 224 432 704
E-mail: Milan.Odehnal@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Mgr. Jana Králíčková
tel.:
 224 432 705
E-mail: kralickova.jana@fnmotol.cz

Sekretariát

Dana Faltová
tel.:
 224 432 701
Fax: 22443 2720
E-mail: dana.faltova@fnmotol.cz

ocni.deti@fnmotol.cz , ocni.dosp@fnmotol.cz   EMAILY SLOUŽÍ POUZE K OBJEDNÁVÁNÍ A ŽÁDOSTEM O ZASLÁNÍ RECEPTU, POUKAZU, PROSÍME NEZASÍLEJTE ŽÁDOSTI O KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU - DĚKUJEME !!

Umístění

Nová "modrá budova"

Vedení a komplement kliniky - 3. patro spojka mezi uzlem A a B budova pro dospělé

Lůžkové oddělení - 3. patro uzel B budova pro dospělé tel. 2 2443 2730

Oční ambulance dospělých - 3. patro uzel A budova pro dospělé tel. 2 2443 8972

Dětská oční ambulance - 2. patro dětská poliklinika tel. 2 2443 2781

Ortoptika - 2. patro dětská poliklinika tel. 2 2443 2782 nebo 3. patro uzel B budova pro dospělé tel. 2 2443 2762

Skip to content