Oddělení centrálních operačních sálů pro děti

Základní informace

Oddělení COS pro děti soustřeďuje veškeré operační výkony hospitalizovaných nemocných v dětské části nemocnice. Kromě Dětského kardiocentra nemá žádná klinika nebo oddělení s chirurgickým zaměřením své vlastní operační sály.

Je naší chloubou, že po přestavbě dětské části FN Motol se podařilo vybudovat pracoviště, které je  postaveno na nejmodernějších architektonických zásadách. Operační trakt je vedle špičkového přístrojového vybavení opatřen elektronickým zabezpečením, vzduchotechnikou, sítí informačních technologií atd.  Je přísně dodržen pohyb  materiálu a personálu dle současných hygienicko-epidemiologických pravidel, tedy od čistého (sterilního) k nečistému (použitému). Jsou respektovány tři oddělené základní hygienické zóny v operačních sálech, tedy čistá, ochranná a sterilní.

COS pro děti poskytuje služby operačním týmům různých oborů a dle jejich charakteristiky je organizačně rozděleno do dvou stanic. Lékaři jednotlivých klinik zde provádějí vedle běžných rutinních operací širokou škálu ojedinělých vysoce specializovaných výkonů.

 

 

Vrchní sestra

Bc. Alice Podařilová

224 433 205
alice.podarilova@fnmotol.cz

Sekretariát
224 432 801

Vedení a personál

Oddělení je řízeno primářem a vrchní sestrou. Jednotlivé stanice vedou staniční sestry, jimž jsou podřízeny úsekové sestry, zodpovídající za jednotlivé úseky. Osou COS pro děti jsou specializované sestry na operačním sále, které si po tříleté praxi doplňují vzdělání v systému PSS a skládají na závěr atestační zkoušku. Pro potřeby COS se každá instrumentářka specializuje ve dvou styčných oborech, pro které je v denním provozu určena s tím, že jeden je pro ni hlavní. Zároveň je vzdělávána pro univerzální mezioborové použití. Tím je splněn nezbytný požadavek doby - možnost pracovního nasazení při urgentních stavech, pohotovostních službách a mimořádných událostech, při zachování nároků na úzkou specializaci v oboru.

Na oddělení pracuje několik sester s vysokoškolským vzděláním s bakalářskými i magisterskými tituly.

Vedoucí lékař

doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
tel.: 224 435 454
e-mail: vladimir.mixa@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Bc. Alice Podařilová 
e-mail: alice.podarilova@fnmotol.cz
Sekretariát: tel.: 224 433 205

Ambulance

Jak vyplývá z uvedené specializace oddělení nemají  COS pro děti ambulantní provoz jako takový. Pro operační výkony prováděné ambulantně slouží v nemocnici jiná zařízení.

Lůžkové oddělení

Oddělení COS pro děti nemá lůžkové oddělení v pravém slova smyslu. Součástí traktu jsou probouzecí pokoje, které umožňují intenzivní sledování nemocných v bezprostředním pooperačním období. Snížením výskytu pooperačních komplikací se zvyšuje bezpečnost operovaných pacientů a v neposlední řadě propustnost operačních sálů. Na pooperačních odděleních pak může být redukován počet sester.

Specializace

Oddělení COS pro děti soustřeďuje veškeré operační výkony hospitalizovaných nemocných v dětské části nemocnice. Kromě Dětského kardiocentra nemá žádná klinika nebo oddělení s chirurgickým zaměřením své vlastní operační sály.

Je naší chloubou, že po přestavbě dětské části FN Motol se podařilo vybudovat pracoviště, které je  postaveno na nejmodernějších architektonických zásadách. Operační trakt je vedle špičkového přístrojového vybavení opatřen elektronickým zabezpečením, vzduchotechnikou, sítí informačních technologií atd.  Je přísně dodržen pohyb  materiálu a personálu dle současných hygienicko-epidemiologických pravidel, tedy od čistého (sterilního) k nečistému (použitému). Jsou respektovány tři oddělené základní hygienické zóny v operačních sálech, tedy čistá, ochranná a sterilní.

COS pro děti poskytuje služby operačním týmům různých oborů a dle jejich charakteristiky je organizačně rozděleno do dvou stanic. Lékaři jednotlivých klinik zde provádějí vedle běžných rutinních operací širokou škálu ojedinělých vysoce specializovaných výkonů.

Na  I. stanici pro tzv. měkkou chirurgii jsou to:

v dětské chirurgii: operace hernií a běžné výkony v oboru břišní chirurgie vč. mikroinvazivní chirurgie, dále operace jater, žlučových cest a pankreatu, v oblasti hrudní atresie jícnu, brániční kýly, resekce plic, operace hrudní stěny apod., proktologická chirurgie (atresie anorektální, Hirsprungova choroba, Crohnova choroba), urologická chirurgie, chirurgie vrozených vad a onkochirurgie, chirurgie popálenin dětí nejnižších věkových kategorií a řešení těžkých polytraumat u dětí;

v dětské ORL: běžné výkony jako adenotomie, tonsilektomie, operace nosního septa, mastoidektomie, endoskopické výkony a složité výkony kochleárních implantátů u dětí, stenos dýchacích cest, onkologická chirurgie, operace následků úrazů (poleptání dýchacích a  zažívacích cest, extrakce cizích těles);

v oftalmologii: operace strabismu, komplikovaných vrozených vad, vrozeného glaukomu, retinopatií nedonošených, náročné nitrooční operace předního i zadního segmentu u nedonošených jedinců, dětí a dospělých, onkologická oftalmochirurgie, operace katarakt;

v dětské gynekologii: onkochirurgie, rekonstrukční operace pohlavního ústrojí;

v dětské transplantologii: odběry kadaverosních orgánů, transplantace ledvin;

Na II. stanici pro kostní chirurgii jsou to:

v dětské neurochirurgii: operace ventrikulo-peritoneálních zkratů, VP zkratů novorozenců různého stupně komplikovanosti a reoperace větších dětí - VP a VA zkraty; operace vývojových anomálií lebního krytu a skeletu obličeje, meningomyelokely, rozsáhlá onkologická neurochirurgie a chirurgická řešení epilepsie;

v dětské ortopedii: operace vrozených vad ,neurogenně postižených dětí po DMO, luxace kyčelních kloubů, rozsáhlá onkologická operativa, rekonstrukční operace pohybového aparátu, artroskopické operace, náročné operace deformit páteře a traumatologie pohybového ústrojí;

ve stomatologii: chirurgická vybavení retinovaných zubů, obličejová chirurgie na pomezí neurochirurgie - operace vrozených deformit obličejového skeletu a neurokrania, onkologická chirurgie, transplantace neuromuskulárních štěpů při obrně lícního nervu u dětí i dospělých a chirurgická řešení traumat obličeje a hlavy;

Působnost oddělení přesahuje rámec činnosti chirurgických oborů. Jsou zde též prováděny výkony pracovníky dětských interních klinik, onkologické kliniky apod. Jsou to odběry kostní dřeně, endoskopie dýchacích cest, excize jater, ledvin apod. Součástí oddělení je i odběrové centrum orgánů.

Po dobu existence tohoto oddělení tedy během 33 let zde bylo provedeno přes 185 000 operací a zhruba stejný počet celkových anestézií.

Vybavenost přístroji

Oddělení je vybaveno špičkovou technikou. Jsou to především vysoce sofistikované operační mikroskopy, systém vrtaček elektrických i pneumatických, krevní separátory k navracení promytých červených krvinek z odsávané krve zpět do oběhu, přístroje k ultrazvukovému drcení a odsávání nádorů, elektrokoagulační přístroje k stavění operačního krvácení,  chirurgické LASERy k řezání i k stavění krvácení, kryokoagulační přístroje, pracující na principu extrémního zmrazení tkáně, ultrazvukové odsávačky čočkových hmot pro oční operace, endoskopy, artroskopy a mikroinvasivní technika k operování v uzavřených tělesných dutinách bez nutného použití rozsáhlých operačních vstupů,   neuronavigační systémy k přesnému určení polohy nitrolebních útvarů a další zařízení. Součástí vybavení je i vynikající anesteziologická technika s dokonalou monitorací základních životních funkcí.

Pro odbornou veřejnost

Na oddělení probíhají pravidelné odborné semináře, zaměstnanci se  nepřímo účastní vědeckých programů styčných klinik.

Centrální operační sály byly původně koncipovány jako útvary ryze ekonomické, které měly výrazně snižovat náklady pořizovací i provozní, zvláště ve větších celcích. Centralizací se dociluje výhodné redukce počtu přístrojové techniky, jež slouží několika oborům a značné úspory pracovníků v pohotovostních službách, kteří odčerpávají nejvíce finančních prostředků.    

Technologicky je zajištěna návaznost na Oddělení centrální sterilizace (CS). Instrumentarium, sterilní prádlo, veškerý textilní materiál a jednorázové pomůcky k plánovaným operacím se objednává den předem z CS. Přichází čistou stranou výtahy nebo vstupy v kontejnerech, nebo v jiném uzavřeném balení. Nástroje jsou složené jako základní síta universálně použitelná, anebo jako síta speciální, pro určité druhy operací. Nesterilní prádlo přichází ze skladu, nebo přímo z prádelny.

Po skončení operace ukládá sestra nečisté nástroje do odstrojovacího kontejneru k dekontaminaci a nepoužité nástroje zpět do původního. Takto jsou nečistou stranou spolu s použitým prádlem výtahy nebo shozy odsunovány do nečisté části centrální sterilizace a tam dále zpracovávány.

Střední zdravotnický personál provádí pouze kvalifikované práce a sestra se tedy může plně věnovat své odbornosti a zvyšování kvalifikace.

V poslední době se jasně ukazuje, že pouze takto organizovaná zařízení jsou schopna zajišťovat jednotné postupy a standardy v udržování náležité hygienické úrovně a režimu operačních sálů a umožňovat výhodnější systém vzdělávání sálových instrumentářek.

V tomto smyslu vzniká nový obor zastřešovaný několika odbornými společnostmi, které sdružují pracovníky centrálních operačních sálů a centrálních sterilizací - instrumentářky, anesteziology, chirurgy, hygieniky, epidemiology, mikrobiology a techniky, kteří se zabývají problematikou zdravotnictví.

Pracovníci oddělení jsou členy Společnosti nemocniční hygieny a Společnosti instrumentářek a aktivně se účastní jejich konferencí.

Primář oddělení je členem ČSARIM, účastní se přednáškové a publikační činnosti a podílí se na výuce studentů  2.lékařské fakulty UK.

Fotogalerie

Skip to content