Oddělení transplantací a tkáňové banky

Základní informace

Oddělení transplantací a tkáňové banky

FN Motol vytváří optimální podmínky pro realizaci odběrů a transplantací orgánů i tkání především svým komplexním personálním a přístrojovým vybavením. Tradicí je úzká, mezioborová spolupráce odborníků oddělení, ústavů a klinik FN Motol a 1. i 2. lékařské fakulty UK Praha.

Při programu odběru, zpracování a transplantace kardiovaskulární tkáně působí od r. 2004 Občanské sdružení EATB.CZ. Jeho předsedou je MUDr. Jaroslav ŠPATENKA, CSc.

DIČ: CZ26660148

Web: www.eatb.cz

Číslo účtu: 0138861399 / 0800

Primář

MUDr. Jan BURKERT, Ph.D.

Sekretariát
tel.: 224 433 002
e-mail:
ottb@fnmotol.cz

Vedení a personál

Vedení

MUDr. Jan BURKERT, Ph.D.
primář

tel.: +420 224 433 000
fax: +420 257 221 056
e-mail: jan.burkert@fnmotol.cz

MUDr. Jaroslav ŠPATENKA, CSc.
zástupce primáře

tel.: +420 224 433 000
fax: +420 257 221 056
e-mail: jaroslav.spatenka@fnmotol.cz

Pavla KřížováMgr. Pavla KŘÍŽOVÁ
vrchní sestra

tel.: +420 224 433 005
fax: +420 257 221 056
e-mail: pavla.krizova@fnmotol.cz

 

Sekretariát

Bc. Ing. Andrea DOBOŠOVÁ 
technický pracovník, manažér kvality

tel.: +420 224 433 002
fax: +420 257 221 056
e-mail: andrea.dobosova@fnmotol.cz

Anna HABRMANOVÁ, CETC, CTBS
multitkáňový specialista a hlavní auditor

tel.: +420 224 433 004
fax: +420 257 221 056
e-mail: anna.habrmanova@fnmotol.cz

Programy

Oddělení transplantací a tkáňové banky FNM (OTTB) je organizačně tvořeno Transplantačním centrem (TC), které zajišťuje odběr a transplantace orgánů a Tkáňovým zařízením (TZ), které zajišťuje odběr, zpracování, propouštění a stahování, skladování, distribuci, případně i transplantaci tkání. TZ je v databázi Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR) uvedeno jako Specializovaná tkáňová banka STB85 (kód MZČR).

Činnost OTTB řídí Koordinační pracoviště (KP), které koordinuje činnosti jak v rámci TC, tak i TZ, protože řada pracovníků působí v obou sekcích pracoviště. Rozsah činnosti OTTB je velmi rozsáhlý, od akcí naprosto urgentních (kde se počítají i minuty), přes akce akutní (kde se počítají hodiny) až po činnosti elektivní a plánované. KP proto určuje pořadí činností podle naléhavosti, určuje aktuální priority, pověřuje jednotlivé pracovníky konkrétními úkoly a určuje jim i časové limity.

OTTB FN Motol úzce spolupracuje při odběru a transplantací orgánů i tkání s Koordinačním střediskem transplantací (KST – úkoly, činnost a zodpovědnosti jsou uvedeny na: www.kst.cz).

Potenciální dárce orgánů a tkání ve FNM indikují především pracovníci lůžkových stanic Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Motol a 2. LF UK Praha (KARIM), zatím výjimečně i specialisté z některých jednotek intenzivní péče. Odběry orgánů a tkání probíhají, pod vedením transplantačních koordinátorek na centrálních operačních sálech v dětské, nebo dospělé části nemocnice, vlastní extramurální odběrový region pracoviště zatím nemá.

O pracovišti

Oddělení transplantací a tkáňovém banky FN Motol (OTTB) je samostatným pracovištěm FN Motol, které koordinuje činnost zúčastněných klinik, oddělení a komplementu FN Motol a 1. i 2. lékařské fakulty UK Praha tak, aby byl na půdě FN Motol mohl být realizován efektivní  program odběru orgánů a tkání a aby mohly být realizovány jednotlivé programy transplantace orgánů a tkání.

Tomuto cíli slouží sofistikovaná struktura pracoviště – viz organizační schéma.

Vedení pracoviště, sekretariát i koordinační pracoviště zajišťují práci obou zásadně odlišných organizačních složek:

 • Transplantační centrum (TC)

zajišťuje odběry a transplantace orgánů, spolupracuje s Koordinační střediskem transplantací (KST), s Ministerstvem zdravotnictví a legislativně se řídí zákonem č. 285/2002 Sb. v platném znění (t. zv. Transplantační zákon). Je auditováno KST v rozsahu předpisů a doporučení Evropské unie.

 • Tkáňové zařízení (TZ)

zajišťuje odběry a transplantace tkání, spolupracuje s KST, s Ministerstvem zdravotnictví a legislativně se řídí zákonem č. 295/2008 Sb. v platném znění (t. zv. Zákon o buňkách a tkáních). Tento zákon deleguje kontrolní činnost na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který pravidelně audituje všechny programy TZ.

Organizační struktura pracoviště

Organizační schéma OTTB FNM 2024Spolupracující pracoviště FNM a 1. i 2. LF UK Praha

 • I. ortopedická klinika
 • III. chirurgická klinika
 • Dětské kardiocentrum
 • Interní klinika
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny
 • Klinika dětské chirurgie
 • Klinika dětské neurologie
 • Klinika kardiovaskulární chirurgie
 • Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
 • Klinika zobrazovacích metod
 • Neurologická klinika
 • Oddělení Centrálních operačních sálů pro děti
 • Oddělení Centrálních operačních sálů pro dospělé
 • Pediatrická klinika
 • Pneumologická klinika
 • Urologická klinika
 • Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
 • Ústav lékařské mikrobiologie
 • Ústav patologie a molekulární medicíny

Extramuralní spolupracující pracoviště:

 • Koordinační středisko transplantací (Ministerstvo zdravotnictví  ČR)
 • CKTCH Brno
 • FN Brno - U sv. Anny - Diagnostická laboratoř, Bohunice - Transfúzní a tkáňové oddělení
 • FN Hradec Králové (TC, Kardiochirurgická klinika, Tkáňová ústředna)
 • FN Olomouc (TC)
 • FN Ostrava (TC)
 • FN Plzeň (TC)
 • IKEM Praha (TC, Klinika transplantační chirurgie, Kardiocentrum)
 • KRYO s.r.o. Velké Meziříčí
 • ÚHKT Praha

Doprava:

Historie

Program transplantace ledvin u dětí

Od r. 1980 je ve FN Motol pro dětské nemocné dostupný hemodialyzační program, dr. Špatenka zajišťoval mnoho let monopolně přístupové cesty do oběhu u dětí vůbec a pro hemodialýzu zejména.

Od r. 1981 byl na přání IKEM (prof. MUDr. V. Kočandrle, DrSc.) přenesen dětský program transplantací ledvin (který byl zahájen v 1977) z IKEM do FN Motol. V r. 1981 byla zde provedena první dětská transplantace ledvin. Program zajišťovala I. Dětská klinika, Dětské kardiocentrum, Klinika dětské chirurgie a Klinika anesteziologie a resuscitace. Od roku 1982 byl dr. Špatenka zván na všechna jednání tzv. Transplantační komise. Byl to orgán, který sestával z vedoucích československých transplantačních center a řídil transplantační program v zemi. Transplantační komisi svolával prof. Kočandrle, přednosta Transplantačního centra IKEM a vedoucí mezinárodní transplantační organizace "Intertransplant", která sdružovala renální transplantační programy tehdejší ČSSR, NDR a MLR.

Na návrh doc. Jandy a Dr. Špatenky uznalo MZ ČSSR v 80. letech dětské dialyzačně-transplantační centrum při I. dětské klinice.

V r. 1991 jmenovalo MZ ČSR novou Transplantační komisi, do které byli nominováni všichni přednostové Transplantačních center. Ve stejném roce potom ředitel FN Motol dr. Kryl zřídil také v naší nemocnici "Dětské transplantační centrum", jehož vedením byl pověřen dr. Špatenka. Centrum v té době zajišťovalo pouze odběry orgánů v rámci FN Motol a program transplantací ledvin u dětí pro celé Československo. Tento program pokračuje úspěšně do současnosti. I po rozdělení Československa jsou zde transplantovány malé děti ze Slovenska.

Tkáňová banka

V roce 1992 byla při Dětském transplantačním centru zřízena ředitelem FN Motol Kryobanka alotransplantátů srdečních chlopní. Banka byla vybavena částečně z prostředků grantu Z 112 "Výroba a prezervace srdečních chlopní a cév pro kardiovaskulární chirurgii", který byl řešen v letech 1991- 1994. Programové mražení chlopní a cév zajišťuje od samého začátku UHKT (MUDr. Petr Kobylka, CSc.). Vlastní kryosklad s dusíkovým hospodářstvím byl zřízen na křídle 1 D dětského monobloku. V roce 2003 byl potom z prostředků Výzkumného záměru nemocnice vybudován nový Kryosklad FN Motol v prostorách HB3. Jednu ze tří kójí má k dispozici Transplantační centrum. V novém kryoskladu jsou v tekutém dusíku uloženy chlopenní a cévní štěpy, v podmínkách, které splňují akreditační požadavky EU.

V roce 2004 se k Transplantačnímu centru připojila skupina pracovníků I. ortopedické kliniky FN Motol pod vedením MUDr. Jana HACHA s cílem vybudovat Banku muskuloskeletální tkáně. Štěpy jsou uloženy také v novém kryoskladu.

V souladu s Transplantačním zákonem vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR v listopadu 2004 rozhodnutí, kterým udělilo souhlas se zřízením Specializované tkáňové banky, které přidělilo evidenční číslo STB85.

Tato banka má v současnosti oprávnění odebírat, zpracovávat, dlouhodobě skladovat a distribuovat kardiovaskulární tkáně od zemřelých dárců a muskuloskeletální tkáně od žijících dárců.

Program transplantace plic

Transplantační centrum FN Motol se podílelo na přípravě programu transplantací plic na III. chirurgické klinice ještě před přestěhováním tohoto pracoviště do FN Motol. V r. 1997 bylo formálně sloučeno Transplantační centrum Všeobecné FN (vedl prof. Patko) s Dětským transplantačním centrem FN Motol, které od té doby ztratilo jen pediatrické zaměření a nazývá se Transplantační centrum FN Motol. Byla prohloubena spolupráce s AHK Vídeň, řada pracovníků III. chirurgické kliniky absolvovala školení u prof. Klepetka a v prosinci 1997 byla realizována první plicní transplantace v ČR. Tento program se dále úspěšně rozvijí.

Program odběru orgánů a tkání

Odběry orgánů a tkání se ve FN Motol provádějí od r. 1977. Vzhledem k tomu, že Dětské transplantační centrum nemělo (na rozdíl od ostatních transplantačních center) odběrový region, jednalo se jen o několik málo výkonů ročně.

Po zrušení Českého transplantu r. 1998 přešel MUDr. Vojtěch Martínek, CSc., bývalý ředitel Českého transplantu a prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc., jeho zástupce do FN Motol. Oba jsou nefrologové evropské úrovně s bohatými zkušenostmi s prací v zahraničí!

Oba působí na Interní klinice a Transplantační centrum využívá jejich odborných znalostí i mezinárodních kontaktů v transplantační medicíně a zejména v oblasti odběrů orgánů a tkání. MUDr. Martínek, CSc. se velmi úspěšně ujal vedení programu odběrů orgánů a tkání. V této době se zvýšil počet lůžek Kliniky anesteziologie a resuscitace a počet lůžek intenzivní péče, kde jsou ventilovaní nemocní. Podařilo se zvýšit počet odběrů na úroveň ostatních transplantačních center v zemi (v přepočtu na milion obyvatel). Po odchodu Dr. Martínka, CSc. z FN Motol byl vedoucím tohoto programu od 1. ledna 2005  do 1. 8. 20201 prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.

Fotogalerie

Cesty na vzdálené odběry orgánů

Tkáňová banka

Certifikáty

Kontakt

Primář

MUDr. Jan Burkert, Ph.D.

Sekretariát:

tel.: +420 224 433 000,+420 224 433 001
fax: +420 257 221 056

Trvalá služba koordinátorů: +420 602 228 657

e-mail: ottb@fnmotol.cz

Skip to content