Novorozenecké oddělení

Základní informace

Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivně-resuscitační péče je integrální součástí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Ročně se zde ošetříme přes 2 500 novorozenců z Prahy i ostatních regionů ČR.

 

Základním cílem našeho oddělení je poskytovat šetrnou, ohleduplnou a přitom efektivní, kvalifikovanou neonatologickou péči. Poskytujeme komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným, pro které je určena jednotka intenzivní-resuscitační péče a jednotka specializované péče, kde ročně ošetříme přes 450 novorozenců.

Vedení kliniky

Primář oddělení

Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
tel.: 224 432 103
e-mail: jan.janota@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Bc. Renata Jungmannová
tel.: 224 432 105
e-mail: renata.jungmannova@fnmotol.cz

Sekretariát:

Ladislava Soukupová
tel.: 224 432 101
fax: 224 432 120
e-mail: ladislava.soukupova@fnmotol.cz
Ivana Radoňová
tel.: 224 432 109
e-mail: ivana.radonova@fnmotol.cz

Vedení JIRP

Vedoucí lékař
MUDr. Radim Brabec
tel.: 224 432 160
e-mail: radim.brabec@fnmotol.cz

Staniční sestra
Dana Vosátková
tel.: 224 432 107
e-mail: dana.vosatkova@fnmotol.cz

Vedení JSP

Vedoucí lékař
MUDr. Jakub Tkaczyk
tel.: 224 432 102
e-mail: jakub.tkaczyk@fnmotol.cz

Staniční sestra
Bc. Jana Jechová
tel.: 224 432 108
e-mail: jana.jechova@fnmotol.cz

Vedení oddělení fyziologických novorozenců

Vedoucí lékař
MUDr. Petr Švihovec
tel.: 224 432 104
e-mail: petr.svihovec@fnmotol.cz

Staniční sestra
Bc. Jitka Neufussová
tel.: 224 432 106
e-mail: jitka.neufussova@fnmotol.cz

Lékaři:

MUDr. Radek Blažík
MUDr. Jana Dorňáková
MUDr. Kateřina Ducháčková
MUDr. Hana Marie Dvořáková, Ph.D.
MUDr. Nataliia Honcharova
MUDr. Kristina Kalužová
MUDr. Veronika Karádiová
MUDr. Karolína Koutenská
MUDr. Aneta Kubátová
MUDr. Ekaterina Orlova
MUDr. Ildikó Szikorová
MUDr. Kryštof Tabery
MUDr. Katarína Tichá
MUDr. Kristýna Žilinská
MUDr. Frantová Martina
MUDr. Ivan Balaščák
MUDr. Radka Chumová
MUDr. Gabriela Myšáková
Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.

Ambulance

Při Novorozeneckém oddělení funguje ambulance pro perinatálně ohrožené děti, která se skládá ze dvou částí. První se zabývá bezprostřední péčí po propuštění a dále komplexním, dlouhodobým sledováním středně a lehce nedonošených dětí (tj. dětí, porozených mezi 32. až 36. týdnem těhotenství). Druhá část sleduje původně těžce nezralé děti (porozené před 32. týdnem těhotenství) a děti s vrozenými vývojovými vadami nebo zatížené závažnou perinatální morbiditou (hypoxie, infekce).  

Na ambulantní péči se podílejí neonatolog, dětský neurolog, vývojový pediatr a fyzioterapeut.  Během opakovaných vyšetření, většinou ve 3 měsíčních intervalech, se hodnotí somatický, psychomotorický a senzorický vývoj dětí. Cílem dlouhodobé péče je včas zachytit vývojovou odchylku a zahájit příslušný intervenční program, resp. pokračovat ve snaze maximálně korigovat již existující poruchu vývoje. Ambulance úzce spolupracuje s týmem dalších specialistů, kterými disponuje dětská část FN (pneumolog, dětský chirurg, neurochirurg, oftalmolog, ortoped, kardiolog, dětský psycholog a další)

Ambulantní hodiny:

 • Středa od 13:00 do 14:00 hod. (odběry) a čtvrtek od 10:00 do 12:00 hod. - Dětská polikliniká FN v Motole, 1. patro, tel.: 224 433 816, objednání na telefonním čísle 224 432 101
 • Úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod – Centrum komplexní péče, Dětská poliklinika FN v Motole, 1. patro - ambulance č. 19, tel. 224 433 791

Struktura

Oddělení neonatologie spolu s týmem zaměstnanců Gynekologicko-porodnické kliniky tvoří Perinatologické centrum, jedno ze 12 perinatologických center v ČR.
Jeho uspořádání odpovídá požadavkům systému třístupňové diferencované péče o novorozence a je členěno na následující stanice:

Oddělení fyziologických novorozenců

 • pečuje o novorozence narozené od 36. týdne gestace s dobrou poporodní adaptací

Jednotka specializované péče

 • pečuje o patologické (donošené i nedonošené) novorozence se stabilizovanými životními funkcemi

Jednotka intenzivní a resuscitační péče

 • pečuje o kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi (donošené i nedonošené), o novorozence s vrozenými vývojovými vadami, o novorozence velmi nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti

Náš erudovaný tým lékařů a sester je připraven Vám poskytnout špičkovou péči na vysoce profesionální i lidské úrovni. Během Vašeho pobytu na našem oddělení se budeme snažit, abychom Vám pomohli co nejvíce porozumět potřebám Vašeho miminka. Naším cílem je spokojená maminka a zdravý, prospívající novorozenec.

Výuka

Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče je klinickým pracovištěm a vedle léčebně-preventivní činnosti se výraznou měrou podílí na pregraduální výuce, specializačním vzdělávání lékařů i vědecko-výzkumné činnosti.

Pregraduální výuka:
Jako výukové pracoviště 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje pregraduální výuku neonatologie v rámci magisterského studijního programu všeobecné lékařství, a to jak českých, tak zahraničních studentů. Teoretická i praktická výuka probíhá ve 3. ročníku (základy neonatologie – jako součást Pediatrické propedeutiky), v 5. a 6. ročníku v rámci výuky oboru gynekologie a porodnictví (o kontinuitě prenatálního a postnatálního vývoje) a konečně v 6. ročníku, kdy se studenti seznamují se základy neonatální morbidity (nemocnosti), její prevencí a terapii. Kromě toho zde probíhají povinné letní praxe a stáže zahraničních studentů, organizované v rámci projektu Erasmus.

Postgraduální výuka – specializační vzdělávání:
Novorozenecké oddělení je rovněž akreditovaným pracovištěm, které se účastní na teoretických kurzech a praktickém výcviku v neonatologii jako součástí specializačního vzdělávání pro získání odborné způsobilosti v základním oboru dětské lékařství, resp. na realizaci teoretické a praktické části vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti v nástavbovém oboru neonatologie.

Historie

U zrodu oddělení, jednoho z prvních v Československu, stál nestor české pediatrie prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc. Ten také vychoval první tým dětských lékařů, kteří se specializovali na složitou problematiku péče o novorozence. Z těchto lékařů se sluší vzpomenout jednoho ze zakladatelů moderní neonatologie a perinatologie u nás, prof. MUDr. Václava Mydlila, DrSc., který stál po dlouhá léta v čele Oddělení pro nedonošené novorozence na Karlově a později Novorozeneckého oddělní I. dětské kliniky v FN Motole. Prioritní postavení pracoviště v rámci české neonatologie lze dokumentovat alespoň několika příklady – založení transportní služby pro nedonošené děti v Praze a Středočeském kraji v 50. letech a o něco později i návštěvní služby v rodinách s nedonošenými dětmi, první použití ventilátoru u novorozence v tehdejší ČSSR v roce 1969, položení základů pro systematické sledování rizikových novorozenců nebo první použití umělého plicního surfaktanu v ČSFR v roce 1991. Ve funkci primáře oddělení dále působil Doc..MUDr. Petr Zoban, CSc., který se zasloužil o zařazení oddělení do sítě perinatologických center intenzivní péče v České republice a stal se průkopníkem a koordinátorem dlouhodobého sledování rizikových novorozenců.

Po dlouhá léta až do roku 2020 působil jako primář Novorozeneckého oddělení MUDr. Miloš Černý, který se zasloužil o rozšíření spektra intenzivní péče poskytované kriticky nemocným multidisciplinárním pacientům a podílel se o založení Nadančího fondu "N", který dlouhodobě malé pacienty podporuje. Po ukončení jeho působení převzal primariát doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

Pro rodiče

Nedonošenecký piknik

Od roku 2008 pravidelně pořádáme sraz našich malých bývalých pacientů, jejich rodičů, sourozenců a přátel, našich lékařů a sestřiček. Vzhledem k vynikajícím ohlasům se tato přátelská setkání stala dobrou tradicí, na piknik dnes chodí už přes 200 lidí. Sraz se koná na začátku června (většinou 2. víkend) v parku na pražské Ladronce. Na programu máme skákací hrad, soutěže pro děti, již velice osvědčené a oblíbené balónky a hlavně společné setkání. Je to dobrá příležitost k vzájemnému popovídání nejen o zdravotních, ale i o běžných problémech, které nás všechny spojují. Pro sestřičky a lékaře je to také výborná zpětná vazba a důkaz smysluplnosti jejich práce. Tato akce se koná pod záštitou Nadačního fondu "N".

Pokud byste rádi zůstali v obraze, sledujte Nadační fond N na našich sociálních sítích a nic vám neunikne.

Jsme aktivní jak na Facebooku, tak na Instagramu. Sdílíme zajímavosti ze světa nedonošených miminek, příběhy našich malých bojovníků a také všechny akce, které podporujeme nebo podporují nás.
 

Informace k hospitalizaci

Vážená maminko,

vítáme Vás na Novorozeneckém oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky. Rádi bychom Vás touto cestou informovali o provozu našeho oddělení a péči o miminka na porodním sále i během dalšího pobytu. Péče o každého novorozence je na naší klinice poskytována na několika stanicích v závislosti na jeho zdravotním stavu.

 1. 1.      Stanice fyziologických novorozenců.

Zdraví, donošení novorozenci jsou ošetřováni na 2 stanicích fyziologických novorozenců, v průběhu pobytu budete dostávat další informace. Většinou jsou na společném pokoji s matkou (rooming-in). Pokoje jsou standardně pro 2 matky a jejich děti. Máte možnost se informovat o volné kapacitě nadstandardních pokojů na oddělení šestinedělí, které poskytují více soukromí a komfortu pro Vás, event. pro Váš doprovod.

V případě, že se nemůžete z jakéhokoliv důvodu starat o své dítě systémem rooming-in (např. po operativním porodu, lůžková tíseň), je vaše miminko ošetřováno na tzv. observačním boxe (observaci). Tímto systémem péče jsou též ošetřováni novorozenci s menšími problémy v průběhu poporodního období (např. s novorozeneckou žloutenkou, větším hmotnostním poklesem, nepravidelným dýcháním).

 1. 2.      Stanice specializované péče (intermediární péče).

Na postýlkách či v inkubátorech této stanice jsou ošetřováni novorozenci, kteří potřebují specializovanou péči (např. s nižší porodní hmotností, nutnost podávat kyslík, realizovat náročnější vyšetřovací program). Dále jsou na tuto jednotku překládáni novorozenci po proběhlé léčbě na jednotce intenzivní a resuscitační péče.

 1. 3.      Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP).

Na této stanici poskytujeme péči především velmi nezralým novorozencům a novorozencům, kteří mají problémy s dýcháním a krevním oběhem, nebo mají závažné vrozené vývojové vady či problémy s infekcí.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně péče o Vaše dítě, obraťte se na dětské sestřičky, které Vám rády vše vysvětlí a pomohou. Pro informace o zdravotním stavu zavolají dětského lékaře.

V případě potřeby Vám pomůžeme kontaktovat psychologa, který Vám pomůže zvládnout obtížnou situaci během hospitalizace. V případě potřeby lze domluvit i následnou péči ambulantní formou po ukončení hospitalizace.

Naše sociální pracovnice Vám poskytne sociální poradenství v oblasti sociálních dávek, sociálně právní ochrany dětí, zprostředkuje kontakt se sociálními službami v místě bydliště. Podá potřebné informace pro jednání s úřady při řešení krizových situací ve Vaší rodině.

Další informace, které Vám mohou pomoci, můžete najít na webových stránkách rodičů nedonošených a nemocných dětí.

 

Pro sponzory

Dovolte, abych Vám poděkoval jménem celého našeho týmu. Velmi si vážíme Vašeho sponzorského daru, který přispěje ke zlepšení péče o novorozence na našem oddělení. 

Existují 2 způsoby, jak naše oddělení podpořit:

Prostřednictvím Nadačního fondu N, který dlouhodobě podporuje Novorozenecké oddělení ve FNM

Na webových stránkách Nadačního fondu N naleznete veškeré informace týkající se možností, jak pomoci. Ať už jednorázovým příspěvkem, pravidelným přispíváním nebo třeba přispěním na konkrétní vybavení. 

Za celé oddělení vám předem děkujeme.

Fakultní nemocnice v Motole
prim. doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
Novorozenecké odd. s JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Prostřednictvím darovací smlouvy Fakultní nemocnici v Motole

Při poskytnutí finančního daru prosíme o dodržení následujícího postupu:

 1. Zvolit variantu darovací smlouvy pro právnickou či fyzickou osobu.
 2. V darovací smlouvě je třeba doplnit či zvolit správnou variantu u červeně vyznačených položek. Uvedený variabilní symbol 5122197 zaručuje využití finančních prostředků pouze pro naše oddělení.
 3. 2 x vytisknout (pokud možno tak, aby text smlouvy byl jen na 1 straně vč. podpisů).
 4. Podepsat a oba stejnopisy poslat na naší adresu do nemocnice:

Po schválení smlouvy a jejím následném podpisu ředitelem nemocnice, který jako jediný statutární zástupce je oprávněn tyto smlouvy podepisovat, Vám bude na adresu uvedenou ve smlouvě odeslán 1 podepsaný originál. 

V případě darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na vyjmenované účely (zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů., §15, odstav. 1 nebo §20 odstav. 8). 

Dárce - fyzická osoba může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. 

Dárce - právnická osoba má nárok na uplatnění odčitatelné položky, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 10 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru, pokud byl u darovaného majetku uplatněn nárok na odpočet daně a pokud se nejedná o dárek malé hodnoty (tj. v pořizovací ceně bez daně do 500 Kč včetně). Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 

Formuláře ke stažení 

Kontakt

 

Sekretariát

Ladislava Soukupová
tel.: 224 432 101
fax: 224 432 120
e-mail: ladislava.soukupova@fnmotol.cz

Ivana Radoňová
tel.:
224 432 109
e-mail: ivana.radonova@fnmotol.cz

Umístění

Porodnice, Jednotka fyziologických novorozenců - dospělá část nemocnice, 5.patro, uzel B 

Jednotka intenzivní a resuscitační péče, Jednotka specializované péče - dětká část nemocnice, 2.patro, uzel B

Skip to content