Novorozenecké oddělení

Základní informace

Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivně-resuscitační péče je integrální součástí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole a 2. LF UK v Praze. Ročně se zde porodí a ošetří přes 3000 novorozenců z Prahy i ostatních regionů ČR. Základním cílem naší kliniky je poskytovat šetrnou, ohleduplnou a přitom efektivní, kvalifikovanou neonatologickou péči. Poskytujeme komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným, pro které je určena jednotka intenzivní-resuscitační péče a oddělení specializované péče.

Vedení kliniky

Vedoucí pracoviště   

Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.   tel.: 224 432 103 e-mail: jan.janota@fnmotol.cz

Školský zástupce pro neonatologii

Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. tel.: 224 432 102 e-mail: petr.zoban@fnmotol.cz

Vrchní sestra   

Bc.Renata Jungmannová tel.: 224 432 105 e-mail: renata.jungmannova@fnmotol.cz

Sekretariát

Ladislava Soukupová tel.: 224 432 101 fax: 224 432 120 e-mail: ladislava.soukupova@ fnmotol.cz Sylva Haniková tel.: 224 432 101 fax: 224 432 120 e-mail: sylva.hanikova@ fnmotol.cz  

Jednotka intenzivní a resuscitační péče:

Vedoucí lékař

MUDr. Radim Brabec tel.: 224 432 160 e-mail: radim.brabec@fnmotol.cz  

Staniční sestra

Dana Vosátková tel.: 224 432 107 e-mail: dana.vosatkova@fnmotol.cz  

Jednotka specializované péče:

Vedoucí lékař

MUDr. Jakub Tkaczyk tel.: 224 432 102 e-mail: jakub.tkaczyk@fnmotol.cz

Staniční sestra

Bc.Jana Jechová   tel.: 224 432 108 e-mail: jana.jechova@fnmotol.cz

Jednotka fyziologických novorozenců:

Vedoucí lékař

MUDr. Petr Švihovec tel.: 224 432 104 e-mail: petr.svihovec@fnmotol.cz

Staniční sestra

Dana Kottová tel.: 224 432 106 e-mail: dana.kottova@fnmotol.cz

Lékaři:

Externí lékaři:

MUDr.Ing. Radek Blažík e-mail: radek.blazik@fnmotol.cz telefon: 224 432 154 MUDr. Jana Dorňáková e-mail: jana.dornakova@fnmotol.cz telefon: 224 432 140 MUDr. Hana Dvořáková, Ph.D. e-mail: hana.dvorakova@fnmotol.cz telefon: 224 432 157 MUDr. Martina Frantová e-mail: martina.frantova@fnmotol.cz telefon: 224 432 153 MUDr. Kristina Kalužová e-mail: kristina.kaluzova@fnmotol.cz telefon: 224 432 140 MUDr. Veronika Karadyová e-mail: veronika.karadyova@fnmotol.cz telefon: 224 432 140 MUDr. Petra Krupičková, Ph.D.e-mail: petra.krupickova@fnmotol.cz telefon: 224 432 140 MUDr. Aneta Kubátová e-mail: aneta.kubatova@fnmotol.cz telefon: 224 432 157 MUDr. Marek Mojžíšek e-mail: marek.mojzisek@fnmotol.cz telefon: 224 432 154 MUDr. Ekaterina Orlova e-mail: ekaterina.orlova@fnmotol.cz telefon: 224 432 153 MUDr. Katarína Tichá e-mail: katarina.ticha@fnmotol.cz telefon: 224 432 153 MUDr. Martin Trefný e-mail: martin.trefny2@fnmotol.cz telefon: 224 432 104 MUDr. Josef Urbanec e-mail: josef.urbanec@fnmotol.cz telefon: 224 432 154 MUDr. Ivan Balaščák e-mail: ivan.balascak@fnmotol.cz telefon: 224 432 154

Ambulance

Při Novorozeneckém oddělení funguje ambulance pro perinatálně ohrožené děti, která se skládá ze dvou částí. První se zabývá bezprostřední péčí po propuštění a dále komplexním, dlouhodobým sledováním středně a lehce nedonošených dětí (tj. dětí, porozených mezi 32. až 36. týdnem těhotenství). Druhá část sleduje původně těžce nezralé děti (porozené před 32. týdnem těhotenství) a děti s vrozenými vývojovými vadami nebo zatížené závažnou perinatální morbiditou (hypoxie, infekce).  

Na ambulantní péči se podílejí neonatolog, dětský neurolog, vývojový pediatr a fyzioterapeut.  Během opakovaných vyšetření, většinou ve 3 měsíčních intervalech, se hodnotí somatický, psychomotorický a senzorický vývoj dětí. Cílem dlouhodobé péče je včas zachytit vývojovou odchylku a zahájit příslušný intervenční program, resp. pokračovat ve snaze maximálně korigovat již existující poruchu vývoje. Ambulance úzce spolupracuje s týmem dalších specialistů, kterými disponuje dětská část FN (pneumolog, dětský chirurg, neurochirurg, oftalmolog, ortoped, kardiolog, dětský psycholog a další)

Ambulantní hodiny:

  • Středa od 13:00 do 14:00 hod. (odběry) a čtvrtek od 10:00 do 12:00 hod. - Dětská polikliniká FN v Motole, 1. patro, tel.: 224 433 816, objednání na telefonním čísle 224 432 101
  • Úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod – Centrum komplexní péče, Dětská poliklinika FN v Motole, 1. patro - ambulance č. 19, tel. 224 433 791

Struktura

Novorozenecké oddělení má celkem 67 lůžek.

Fyziologičtí, zdraví novorozenci jsou ošetřováni na 40 lůžkách. Jejich postýlky jsou umístěny společně s lůžky matek ve dvoulůžkových, velmi pěkně zařízených pokojích s příslušenstvím. Každá lůžková jednotka má separátní vybavení pro veškeré potřebné ošetřovací úkony, které provádějí matky pod odborným dozorem dětských sester. Na úseku fyziologických novorozenců pracují 3 lékaři a 17 sester.

Celkem 13 lůžek intermediární péče slouží pro nedonošené novorozence a novorozence, kteří vyžadují zvýšenou péči, popřípadě méně náročnou léčbu. Na části těchto lůžek je možné dle potřeby realizovat péči typu rooming-in. O děti na lůžkách intermediární péče se starají 2 zkušení lékaři a 17 sester.

Intenzivně-resuscitační a intenzivní péče o novorozence je poskytována na 14 lůžkách. Ošetřováni jsou zde především těžce nezralí a kriticky nemocní novorozenci. Náročnou intenzivně-resuscitační a intenzivní péči zajišťují 3 dětští lékaři a 16 dětských sester. Všichni lékaři, působící na Novorozeneckém oddělení, mají příslušnou odbornou kvalifikaci, opravňující je poskytovat veškerou, i tu nejnáročnější, péči o novorozence. Na jednotlivých stanicích pracují stabilní a příslušně kvalifikované týmy dětských sester.

Specializace

Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivně-resuscitační péče je integrální součástí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole a UK 2. LF v Praze.

Ročně se zde porodí a ošetří přes 3000 novorozenců z Prahy i ostatních regionů ČR.

Základním cílem naší kliniky je poskytovat šetrnou, ohleduplnou a přitom efektivní a kvalifikovanou neonatologickou péči. Poskytujeme komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným, pro které je určena jednotka intenzivní-resuscitační péče a oddělení specializované péče.

Naše pracoviště jako jediné v ČR může využívat 24 hod.denně, 7 dní v týdnu komplexní zázemí všech oborů dětského lékařství, veškerý laboratorní a vyšetřovací servis, vše  na nejvyšší úrovni. Proto se zde koncentrují novorozenci s vrozenými vývojovými vadami z celé republiky, jejichž porod je primárně plánovaný v naší porodnici, zejména proto, aby následná péče byla možná co nejdříve po porodu.

Lékaři a sestry pracující na zdejší klinice mají příslušnou odbornou kvalifikaci, opravňující je poskytovat veškerou i tu nejnáročnější péči o novorozence. Novorozenecké oddělení jako součást fakultní nemocnice se podílí na přípravě studentů lékařství, sester, fyzioterapetů a mladých lékařů na jejich budoucí povolání.  

Novorozenecké oddělení je nositelem titulu Baby Friendly Hospital uděleného WHO a UNICEF a veškerý personál je edukován v potřebných krocích vedoucích v plné míře k podpoře laktace.

Výuka, věda a výzkum

Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče je klinickým pracovištěm a vedle léčebně-preventivní činnosti se výraznou měrou podílí na pregraduální výuce, specializačním vzdělávání lékařů i vědecko-výzkumné činnosti.

Pregraduální výuka: Jako výukové pracoviště 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje pregraduální výuku neonatologie v rámci magisterského studijního programu všeobecné lékařství, a to jak českých, tak zahraničních studentů. Teoretická i praktická výuka probíhá ve 3. ročníku (základy neonatologie – jako součást Pediatrické propedeutiky), v 5. a 6. ročníku v rámci výuky oboru gynekologie a porodnictví (o kontinuitě prenatálního a postnatálního vývoje) a konečně v 6. ročníku, kdy se studenti seznamují se základy neonatální morbidity (nemocnosti), její prevencí a terapii. Kromě toho zde probíhají povinné letní praxe a stáže zahraničních studentů, organizované v rámci projektu Erasmus.

Postgraduální výuka – specializační vzdělávání: Novorozenecké oddělení je rovněž akreditovaným pracovištěm, které se účastní na teoretických kurzech a praktickém výcviku v neonatologii jako součástí specializačního vzdělávání pro získání odborné způsobilosti v základním oboru dětské lékařství, resp. na realizaci teoretické a praktické části vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti v nástavbovém oboru neonatologie.

Věda a výzkum: Tradiční oblastí aplikovaného klinického výzkumu pracoviště je problematika feto-neonatální adaptace, podílu oxidačního stresu na akutní či chronické neonatální morbiditě typu akutního poškození plic (ALI) nebo bronchopulmonální dysplázie (BPD) a konečně sledování postneonatálního vývoje perinatálně ohrožených dětí (koordinující pracoviště celonárodního sběru dat tzv. pozdní morbidity).

Dalšími oblastmi zájmu jsou monitorace a stabilizace glukózového metabolizmu novorozenců matek s diabetem 1. typu (spolupráce s Pediatrickou klinikou 2. LF UK), problematika operační a perioperační péče o novorozence s orofaciálními rozštěpy (spolupráce s ORL klinikou 2.LF UK a specializovaným plastickým chirurgem) nebo dlouhodobé sledování novorozenců s nitroděložní růstovou retardací (koordinátor - Klinika rehabilitace a sportovního lékařství 2. LF UK).

Historie

U zrodu oddělení, jednoho z prvních v Československu, stál nestor české pediatrie prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc. Ten také vychoval první tým dětských lékařů, kteří se specializovali na složitou problematiku péče o novorozence. Z těchto lékařů se sluší vzpomenout jednoho ze zakladatelů moderní neonatologie a perinatologie u nás, prof. MUDr. Václava Mydlila, DrSc., který stál po dlouhá léta v čele Oddělení pro nedonošené novorozence na Karlově a později Novorozeneckého oddělní I. dětské kliniky v FN Motole. Prioritní postavení pracoviště v rámci české neonatologie lze dokumentovat alespoň několika příklady – založení transportní služby pro nedonošené děti v Praze a Středočeském kraji v 50. letech a o něco později i návštěvní služby v rodinách s nedonošenými dětmi, první použití ventilátoru u novorozence v tehdejší ČSSR v roce 1969, položení základů pro systematické sledování rizikových novorozenců nebo první použití umělého plicního surfaktanu v ČSFR v roce 1991. Ve funkci primáře oddělení dále působil Doc..MUDr. Petr Zoban, CSc., který se zasloužil o zařazení oddělení do sítě perinatologických center intenzivní péče v České republice a stal se průkopníkem a koordinátorem dlouhodobého sledování rizikových novorozenců.

Po dlouhá léta až do roku 2020 působil jako primář Novorozeneckého oddělení MUDr. Miloš Černý, který se zasloužil o rozšíření spektra intenzivní péče poskytované kriticky nemocným multidisciplinárním pacientům a podílel se o založení Nadančího fondu "N", který dlouhodobě malé pacienty podporuje. Po ukončení jeho působení převzal primariát doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

Pro rodiče

Nedonošenecký piknik

Od roku 2008 pravidelně pořádáme sraz našich malých bývalých pacientů, jejich rodičů, sourozenců a přátel, našich lékařů a sestřiček. Vzhledem k vynikajícím ohlasům se tato přátelská setkání stala dobrou tradicí, na piknik dnes chodí už přes 200 lidí. Sraz se koná na začátku června (většinou 2. víkend) v parku na pražské Ladronce. Na programu máme skákací hrad, soutěže pro děti, již velice osvědčené a oblíbené balónky a hlavně společné setkání. Je to dobrá příležitost k vzájemnému popovídání nejen o zdravotních, ale i o běžných problémech, které nás všechny spojují. Pro sestřičky a lékaře je to také výborná zpětná vazba a důkaz smysluplnosti jejich práce. Tato akce se koná pod záštitou Nadačního fondu "N".

Pokud byste rádi zůstali v obraze, sledujte Nadační fond N na našich sociálních sítích a nic vám neunikne.

Jsme aktivní jak na Facebooku, tak na Instagramu. Sdílíme zajímavosti ze světa nedonošených miminek, příběhy našich malých bojovníků a také všechny akce, které podporujeme nebo podporují nás.
 

Informace k hospitalizaci

Vážená maminko,

vítáme Vás na Novorozeneckém oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky. Rádi bychom Vás touto cestou informovali o provozu našeho oddělení a péči o miminka na porodním sále i během dalšího pobytu. Péče o každého novorozence je na naší klinice poskytována na několika stanicích v závislosti na jeho zdravotním stavu.

  1. 1.      Stanice fyziologických novorozenců.

Zdraví, donošení novorozenci jsou ošetřováni na 2 stanicích fyziologických novorozenců, v průběhu pobytu budete dostávat další informace. Většinou jsou na společném pokoji s matkou (rooming-in). Pokoje jsou standardně pro 2 matky a jejich děti. Máte možnost se informovat o volné kapacitě nadstandardních pokojů na oddělení šestinedělí, které poskytují více soukromí a komfortu pro Vás, event. pro Váš doprovod.

V případě, že se nemůžete z jakéhokoliv důvodu starat o své dítě systémem rooming-in (např. po operativním porodu, lůžková tíseň), je vaše miminko ošetřováno na tzv. observačním boxe (observaci). Tímto systémem péče jsou též ošetřováni novorozenci s menšími problémy v průběhu poporodního období (např. s novorozeneckou žloutenkou, větším hmotnostním poklesem, nepravidelným dýcháním).

  1. 2.      Stanice specializované péče (intermediární péče).

Na postýlkách či v inkubátorech této stanice jsou ošetřováni novorozenci, kteří potřebují specializovanou péči (např. s nižší porodní hmotností, nutnost podávat kyslík, realizovat náročnější vyšetřovací program). Dále jsou na tuto jednotku překládáni novorozenci po proběhlé léčbě na jednotce intenzivní a resuscitační péče.

  1. 3.      Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP).

Na této stanici poskytujeme péči především velmi nezralým novorozencům a novorozencům, kteří mají problémy s dýcháním a krevním oběhem, nebo mají závažné vrozené vývojové vady či problémy s infekcí.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně péče o Vaše dítě, obraťte se na dětské sestřičky, které Vám rády vše vysvětlí a pomohou. Pro informace o zdravotním stavu zavolají dětského lékaře.

V případě potřeby Vám pomůžeme kontaktovat psychologa, který Vám pomůže zvládnout obtížnou situaci během hospitalizace. V případě potřeby lze domluvit i následnou péči ambulantní formou po ukončení hospitalizace.

Naše sociální pracovnice Vám poskytne sociální poradenství v oblasti sociálních dávek, sociálně právní ochrany dětí, zprostředkuje kontakt se sociálními službami v místě bydliště. Podá potřebné informace pro jednání s úřady při řešení krizových situací ve Vaší rodině.

Další informace, které Vám mohou pomoci, můžete najít na webových stránkách rodičů nedonošených a nemocných dětí.

 

Pro sponzory

Dovolte, abych Vám poděkoval jménem celého našeho týmu. Velmi si vážíme Vašeho sponzorského daru, který přispěje ke zlepšení péče o novorozence na našem oddělení. 

Existují 2 způsoby, jak naše oddělení podpořit:

1. Prostřednictvím darovací smlouvy Fakultní nemocnici v Motole

Při poskytnutí finančního daru prosíme o dodržení následujícího postupu:

  1. Zvolit variantu darovací smlouvy pro právnickou či fyzickou osobu.
  2. V darovací smlouvě je třeba doplnit či zvolit správnou variantu u červeně vyznačených položek. Uvedený variabilní symbol 5122197 zaručuje využití finančních prostředků pouze pro naše oddělení.
  3. 2 x vytisknout (pokud možno tak, aby text smlouvy byl jen na 1 straně vč. podpisů).
  4. Podepsat a oba stejnopisy poslat na naší adresu do nemocnice:

Po schválení smlouvy a jejím následném podpisu ředitelem nemocnice, který jako jediný statutární zástupce je oprávněn tyto smlouvy podepisovat, Vám bude na adresu uvedenou ve smlouvě odeslán 1 podepsaný originál. 

V případě darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na vyjmenované účely (zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů., §15, odstav. 1 nebo §20 odstav. 8). 

Dárce - fyzická osoba může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. 

Dárce - právnická osoba má nárok na uplatnění odčitatelné položky, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 10 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru, pokud byl u darovaného majetku uplatněn nárok na odpočet daně a pokud se nejedná o dárek malé hodnoty (tj. v pořizovací ceně bez daně do 500 Kč včetně). Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 

Formuláře ke stažení 

2. Prostřednictvím Nadačního fondu N, který dlouhodobě podporuje Novorozenecké oddělení ve FNM

Na webových stránkách Nadačního fondu N naleznete veškeré informace týkající se možností, jak pomoci. Ať už jednorázovým příspěvkem, pravidelným přispíváním nebo třeba přispěním na konkrétní vybavení. 

Za celé oddělení vám předem děkujeme.

Fakultní nemocnice v Motole
prim. Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
Novorozenecké odd. s JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Kontakt

Vedoucí pracoviště

Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

 

tel.: 224 432 103
e-mail: jan.janota@fnmotol.cz 

Školský zástupce pro neonatologii

Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.


tel.:  224 432 100
e-mail: petr.zoban@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Bc.Renata Jungmannová


 tel.: 224 432 105
e-mail: renata.jungmannova@fnmotol.cz

Sekretariát

Ladislava Soukupová

tel.: 224 432 101
fax: 224 432 120
e-mail: ladislava.soukupova@fnmotol.cz

Umístění

Porodnice, Jednotka fyziologických novorozenců - dospělá část nemocnice, 5.patro, uzel B 

Jednotka intenzivní a resuscitační péče, Jednotka specializované péče - dětká část nemocnice, 2.patro, uzel B

Skip to content