Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Gynekologicko-porodnická klinika poskytuje péči v celém rozsahu oboru gynekologie a porodnictví a má dlouholetou tradici v poskytování zdravotních služeb ve všech existujících specializacích v oboru gynekologie a porodnictví.  Klinika má dlouholetou tradici v gynekologii dětí a dospívajících a v rámci této specializace se soustřeďuje zejména na chirurgické úpravy různých vrozených vad dělohy a pochvy. Na klinice je rovněž onkogynekologické centrum, které v kooperaci s ostatními klinikami naší nemocnice poskytuje komplexní léčbu ženám s nádorovými onemocněními reprodukčních orgánů. Lékaři kliniky se věnují i chirurgické úpravě poklesu gynekologických orgánů a diagnostice a léčbě močové inkontinence, a to jak chirurgickými tak i nechirurgickými metodami. Samozřejmostí je poskytování mininvazivní chirurgické léčby pomocí laparoskopických a hysteroskopických metod. Velkou předností kliniky je možnost operování pacientek pomocí moderního chirurgického robota. Gynekologicko-porodnická klinika je uznaným perinatologickým centrem s velmi moderním porodním sálem, který je tvořen samostatnými porodními pokoji s vlastním sociálním vybavením. Nedílnou součástí poskytovaných zdravotních služeb je komplexní péče o extrémně nezralé novorozence s regionální a celostátní působností. Každoročně se na klinice narodí okolo 3.000 dětí. Lékaři kliniky se rovněž podílí na výuce studentů 2. lékařské fakulty UK, ale i na výzkumu a vědecké práci. Pracovníci kliniky participovali na české studii experimentální transplantace dělohy v léčbě absolutního děložního faktoru neplodnosti, která byla v roce 2019 korunována prvními dvěma porodnickými úspěchy. Pro neakutní gynekologické konzultace lze využít emailovou adresu gynekologie@fnmotol.cz, kde se Vám budeme snažit v závislosti na složitosti Vašich dotazů a časových možnostech našich specialistů odpovědět.

Klinika se nachází v 5. patře budovy nemocnice pro dospělé. Ambulantní trakt je umístěn mezi uzly A a D, kde se nachází i většina specializovaných ambulancí kliniky. Ambulance gynekologie dětí a dospívajících a onkogynekologická ambulance se nachází v přízemí poblíž uzlu D. Všechna lůžková oddělení jsou umístěna na uzlech B a C. Na každém oddělení jsou k dispozici hojně využívané nadstandardní jednolůžkové pokoje. Na všech odděleních pracuje zkušený a kvalifikovaný tým lékařů, porodních asistentek a zdravotních sester.

Vedení a personál

Přednosta kliniky:

prof. MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA
tel.: 224 434 202, roman.chmel@fnmotol.cz

Sekretariát:

Ivana Koudelková
tel.: 224 434 201, ivana.koudelkova@fnmotol.cz

Zdravotnický zástupce přednosty kliniky:

MUDr.  Marek Pluta,  Ph.D.
tel.: 224 434 202,  marek.pluta@fnmotol.cz

Zástupce přednosty kliniky pro výuku, vědu a výzkum:

doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
tel.: 224 434 258, zlatko.pastor@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro neonatologii:

prof. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
tel.: 224 432 100, jan.janota@fnmotol.cz

Vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky:

Mgr. Iveta Oravcová
tel.: 224 434 205, iveta.oravcova@fnmotol.cz

Vrchní sestra Neonatologického oddělení:

Bc. Renata Jungmannová
tel.: 224 432 105, renata.jungmannova@fnmotol.cz

Lékaři:

MUDr. Eliška Auer, MUDr. Pavla Bartošová, MUDr. Michaela Bartošová, doc.  MUDr. Tomáš Binder CSc.,  MUDr. Marie Brejchová,  MUDr.  Miloš Čekal, MUDr. Miloslav Černý, MUDr. Vladimír Černý, MUDr. Soňa Čermáková, MUDr. Jindřich Doucha, doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., MUDr. Jiří Horák, MUDr. Lukáš Horčička, MUDr. Miroslav Hricko, MUDr. Karel Hynek, MUDr. Blanka Hynková, MUDr. Martin Charvát, Ph.D., MUDr. Roman Chmel jr., MUDr. Nikoleta Chubanovová, MUDr. Mirka Jonášová, MUDr. Roland Kelčík, MUDr. Jan Košata,  MUDr. Tereza Lénertová, MUDr. Georgij Minajev,  MUDr. Miluše Berka Mrštinová, as. MUDr. Marta Nováčková, doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D., MUDr. Eva Sucharová,   MUDr. Jiří Svárovský, MUDr. Robert Šimek, as. MUDr. Ivana Špálová,  MUDr. Jan Šulc, MUDr. Eva Uhrová, MUDr. Tereza Vinklárková, MUDr. Zdeněk  Vrtiška, MUDr. Albert Zajíček, MUDr. Jan Zmrhal, CSc. 

Ambulance

 • Všeobecná ambulance
 • Závodní ambulance
 • Onkogynekologická a kolposkopická ambulance
 • Urogynekologická ambulance
 • Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky
 • Pracoviště ultrazvukové diagnostiky a fetální medicíny
 • Interní konziliární vyšetření
 • Ambulance gynekologie dětí a dospívajících
 • Prenatální poradna
 • Sexuologická a psychosomatická ambulance
 • Ambulance gynekologické endokrinologie a klimakterické medicíny

Nadační fond "ŽENA A ŽIVOT"

Nadační fond "ŽENA A ŽIVOT" byl založen při Gynekologicko-porodnické klinice 2. LF UK a FN v Motole.
Posláním a cílem nadačního fondu je podpora rozvoje péče o ženy s rizikovým těhotenstvím, zejména o ženy s geneticky rizikovým těhotenstvím, a ženy s gynekologickými zhoubnými nádory z celé České republiky.
Nadační fond získává prostředky z dotací, dobrovolných příspěvků zřizovatelů, příspěvků fyzických osob, odkazů a darů z tuzemska i zahraničí.
Prostředky nadačního fondu se používají k naplnění jeho cílů, zejména k financování nákupu lékařských přístrojů a pomůcek kliniky a vzdělávání lékařů.

Kontakt

Nadační fond "Žena a život"
při Gynekologicko-porodnické klinice
2. LF UK a FN  Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

IČ: 649 348 02
DIČ: CZ 649 348 02
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Košíře
Praha 5, Plzeňská 182/179, 150 00
účet č.: 4747250217/0100, konstantní symbol: 379

Konto darů

Čísla kont darůOdděleníČísla kont darůOddělení
2130vedení kliniky7002konzervativní oddělení
2222asistovaná reprodukce7004šestinedělí
2230pooperační oddělení7006operační sály
7001jednotka intenzivní péče          7010rizikové    těhotenství

Ve FN Motol je sponzorství upraveno směrnicí, která za účelem zajištění jednotného postupu při přijímání finančních a věcných darů stanovuje pravidla. U darů finančních i věcných je rozhodující finanční hodnota, která je předmětem darování. U darů nepřesahujících hodnotu 5 000,- Kč není třeba sepisovat darovací smlouvu, pouze postupovat podle stanovených zásad. V případě zájmu dárce je však možné i v těchto případech smlouvu uzavřít.
V případě darů v hodnotě nad 5 000,- Kč je směrnicí stanoveno použít pouze formuláře zpracované právním oddělením FN Motol. Pouze ve zcela výjimečných případech je možné uzavřít darovací smlouvu, jejíž text byl zpracován dárcem.
Finanční a věcné dary jsou poskytovány jednotlivým oddělením a dárce vždy sám určí, které oddělení tyto dary obdrží. Většinou se jedná o výpočetní techniku, zdravotnické přístroje a pomůcky, nezdravotnickou techniku, apod.
Pokud se jedná o dar finanční, částky jsou shromažďovány na účtech jednotlivých oddělení - kontech darů. To má možnost zakoupit si, po schválení náměstkem LPP, zboží nebo služby. Zboží i služby musí vždy souviset s činností oddělení, např. dovybavení pokojů pacientů nebo provedení investice v rámci činnosti oddělení, apod. Posouzení nákupu je vždy v kompetenci určeného náměstka.

Finanční dar lze poukázat poštovní poukázkou FN Motol nebo bankovním převodem na účet: 50008-17937051/0710, variabilní symbol je číslo konta darů.

Obecné kontakty:

všeobecná ambulance: tel.: 224 434 267
prenatální poradna: tel.: 224 434 272, 702 156 396
ambulance dětské gynekologie: tel.: 224 434 263
onkogynekologická ambulance: tel.: 224 438 565
centrum asistované reprodukce: tel.: 224 434 215
porodní sál: tel.: 224 438 210

Doprava

Metrem "A"

do stanice "Nemocnice Motol"

do stanice "Dejvická" > autobusem 180 do stanice "Nemocnice Motol"

Metrem "B"

do stanice "Anděl"(východ Na Knížecí) -> autobusem 167 do stanice "Nemocnice Motol" do stanice "Nové Butovice" -> autobusem 184, 168 do stanice "Nemocnice Motol".                                                                                                                             Dále ve stanici "Nemocnice Motol" staví příměstské autobusy:

Autobus 347 (Praha-Zličín, Chýně, Hostivice, Praha-Motol)

Autobus 380 (Praha-Beroun)

Autobus 304 (Praha-Rakovník)

Autobus 365 (Praha-Stochov)

Skip to content