Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny

Centrum se zaměřuje na problematiku dětí s postižením, především s kombinovanými vadami tak, aby byly pokud možno co nejlépe naplňovány "zvláštní potřeby" dětí a jejich rodin. Protože se v tomto případě ne jedná jen o zdravotní problematiku, je potřeba koordinovat oblast zdravotní, sociální péče i vzdělávání. Program naší činnosti je vystavěn na individuálním přístupu ke každému dítěti a jeho specifickým potřebám.

Proto vytváříme individuální program terapeutické a rehabilitační péče pro děti a jejich rodiny, s ohledem na typ jejich postižení a s ním spojené potřeby. O děti pečujeme dlouhodobě. Vyhledáváme možnosti další zdravotní péče, sociální pomoci převážně ve FN v Motole a také v místě bydliště dítěte. Podporujeme tyto děti při zajišťování nároků sociální a zdravotní péče a při integraci do škol a společnosti vůbec.

Pracujeme ambulantní formou v rámci programů zde.

MUDr. Michala Komyšáková
tel.: 224 433 790
e-mail: michala.komysakova@fnmotol.cz

Ambulantní sestra
tel: 224 433 816

Vedoucí pracoviště

MUDr. Michala Komyšáková
tel.: 224 433 790

Ambulantní sestry

Marcela Babická
Radka Sorková
tel.: 224 433 816      

Ambulance

  • je umístěna na dětské poliklinice, 1. patro, číslo dveří 19

Ordinace

 dopoledneodpoledne
pondělí8.00 - 11.3012.30 - 13.30
úterý8.00 - 12.0013.00 - 15.00 (riziková poradna)
středa8.00 - 12.0013.00 - 15.00 (riziková poradna)
čtvrtek8.00 - 11.3012.30 - 13.30
pátek8.00 - 11.3012.30 - 13.30

V rámci pediatrické kliniky se Centrum se zaměřuje na problematiku dětí s postižením, především s kombinovanými vadami tak, aby byly pokud možno co nejlépe naplňovány "zvláštní potřeby" dětí a jejich rodin. V případě dětí s postižením se nejedná jen  o problematiku zdravotní ale i  oblast sociální péče a speciálně pedagogické péče, které je nutno často koordinovat.  Činnost pracoviště  je vystavěna na individuálním přístupu ke každému dítěti a jeho specifickým potřebám.

 

sociálně - pediatrické poradna

zaměřuje se na  poskytování pomoci a  zajištění odborné péče dětem  s postižením či poruchou vývoje  a jejim rodičům.  Do poradny se mohou objednat rodiče s dětmi ve věku  od 0 do  18 let věku. V poradně lékař/ka, pediatr,  na základě anamnézy, vyšetření  navrhuje další postup,  zapojení odborných vyšetření,  rehabilitace, koordinuje další péči.  Na základě diagnostiky  vytváříme individuální program pro jednotlivé děti  podle problematiky postižení a  s tím spojenými potřebami. O děti  pečujeme dlouhodobě. Vyhledáváme možnosti další pomoci převážně ve FN v Motole a  také v místě bydliště dítěte. Podporujeme tyto děti a jejich rodiny při zajišťování nároků  na sociální a zdravotní péči a při integraci do vzdělávacího systému a společnosti vůbec.

centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží.  

Jedná se o projekt vytvořený v roce 2015 a  podpořený  grantem z Norska – Norskými fondy. Projekt je vytvořen pro děti, které se narodily ve FN v Motole a jejich zdravotní stav po narození vyžaduje další odborné sledování. To se opírá o odborné ambulantní složky spolupracující v rámci daného projektu. Jednotliví odborníci se zapojují do péče o děti s diagnózou praematurity či jinak kriticky nemocných novorozenců resp. kojenců v ambulantní složce. Poskytují specializovanou péči a sledování  zdravotního stavu a vývoje těchto dětí. Na projektu se podílejí lékaři Centra komplexní péče pro děti s poruchami vývoje pediatrické kliniky, neonatologického oddělení, fyzioterapeuti kliniky rehabilitačního lékařství. Na sledování zdravotního stavu některých dětí participují i další odborníci - pneumolog, gastroenterolog, oční lékař a neurolog, psycholožka,  Zdravotní a somatický stav a psychomotorický vývoj  těchto dětí je  sledován  také ve 2.a 5. roce života dětí. Děti se závažnějšími problémy ( vrozené vady, opožděný vývoj, apod.) přecházejí v l. roce  věku do péče v rámci prvního programu             

MUDr. Michala Komyšáková (telefonické spojení: 224 433 790 , 791)

Ambulance - je umístěna v pavilonu č. 15 ve starší zástavbě nad jižní vrátnicí 

Ordinační hodiny:

Po8.00 - 11.3013.00 - 15.00
Út8.00 - 11.3013.00 - 15.30 děti s perinatální zátěží
St8.00 - 11.3013.00 - 15.30 děti s perinatální zátěží
Čt8.00 - 11.3013.00 - 15.00
8:30 - 11:3013:00 - 14:00

Na základě projektu Centra ve FN v Motole, schváleného v roce 1994 MZd ČR, byla v r.1995 zahájena jeho činnost v podobě sociálně pediatrické poradny pro děti se zdravotním postižením. Do týmu byla získána sociální pracovnice a speciální pedagožka a vytvořena návaznost na medicínské obory v rámci FN v Motole. Koncem r. 1998 se pracoviště přestěhovalo do pavilonu č. 15 staré zástavby. Nové prostory umožnily v lepších podmínkách rozšířit činnost pracoviště i o další aktivity z oblasti rehabilitace a speciální pedagogické péče. Většina pracovníků centra od r. 2004 i sociální pracovnice, spolupracuje s námi externě. Část finančních prostředků pro činnost pracoviště je získávána z dotací či grantů. Od 1.7. 2012 bylo pracoviště zařazeno jako součást pediatrické kliniky.

Společenské aktivity

Od roku 1995 účast na zahraničních stážích na pracovištích typu dětského centra v USA, Anglii a Německu.
Účast na konferencích seminářích a školeních v oblasti péče o děti s postižením v zahraničí, opakovaně aktivní účast na českých pediatrických kongresech.
Hlavní řešitel grantů - IGA 9537,1995 -1997, IGA NE 3965-3, 2001-2003
Autorství řady článků, přednášek.

Základní údaje o projektu

Název projektu:        Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole

Registrační číslo:       NF-CZ11-OV-1-017-2015

Zprostředkovatel programu:          Ministerstvo financí

Partner programu:   Ministerstvo zdravotnictví

Programová oblast:  27 Public Health Initiatives

Program:       CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Aktivita:         II. Péče o děti

Datum zahájení projektu:               1. 3. 2015

Datum ukončení realizace projektu:          30. 4. 2016

Garant projektu (pracoviště):         Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny

Financování projektu

Rozpočet projektu:     6 351 497 Kč (100%)

Maximální dotace:      5 081 197 Kč (80%)

Spolufinancování:      1 270 300 Kč (20%)

Projekt není realizován v partnerství s donorským státem.

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Ing. Michal Žurovec vedoucí  Odd. Vnější vztahy a komunikace – Ministerstvo Financí ČR 

Skip to content