Oddělení sociální

Základní informace

O nás

Sociální péči ve FN v Motole zajišťujeme v počtu 16 zdravotně sociálních pracovníků odborně způsobilých k výkonu povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.

Poskytujeme péči hospitalizovaným dospělým i dětským pacientům, kteří se v důsledku nemoci ocitli v tíživé sociální situaci, nebo naopak sociální situace vyústila ve špatný zdravotní stav.

Působíme na všech akutních lůžkách klinik dospělé i dětské části, Centru následné péče a Dětské psychiatrické klinice.

Jsme součástí  multidisciplinárních týmů jednotlivých klinik.

Poskytujeme podporu a provázení v náročných životních situacích, odborné sociální poradenství v oblasti terénních i pobytových sociálních a zdravotních služeb, všech typů sociálních dávek, nadační pomoci, pomáháme zprostředkovat spolupráci s navazujícími sociálními službami atd. Poskytujeme součinnost v rámci zajištění sociálně právní ochrany dětí.

Spolupracujeme s orgány státní správy i samosprávy, dále se státními i nestátními organizacemi, které poskytují sociální a zdravotní služby. Dále kooperujeme s nemocničními paliativními týmy jak dětské, tak dospělé části.

Pracujeme na principu diskrétnosti a individuálního přístupu. 

Sociální práce ve FN v Motole je řízena zejména těmito předpisy a zákony:

 • Zákon č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • a dalšími zákony a vyhláškami vztahujícími se k sociální a zdravotní problematice

Mgr. Jana Vargová

224 431 170
jana.vargova@fnmotol.cz

Vedení a personál

Zabezpečení sociální péče pro akutní lůžkovou část FN v Motole - Centrála:

Mgr. Vargová Jana
Vedoucí sociálního oddělení
tel.: 224 431 170, 724 550 573    

fax.: 224 431 174

 e-mail: jana.vargova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:

Dospělá část: Nukleární medicína, Oddělení urgentního příjmu dospělých, Spondylochirurgická klinika,Terénní žádosti do CNP

Dětská část: Oddělení urgentního příjmu dětí + expektační lůžka

V době nepřítomnosti zastupuje: 

Provozní záležitost: 1. zástupce vedoucí Mgr. Magdaléna Veverková

2. zástupce vedoucí Mgr. Picková Alice

Oddělení urgentního příjmu dospělých Mgr. Magdaléna Veverková

Spondylochirurgická klinika a Oddělení urgentního příjmu dětí + expektační lůžka Mgr. Magdaléna Neradová

Mgr. Picková Alice
2. zástupce vedoucí oddělení
tel: 224 431 177, 727 812 221
e-mail: alice.pickova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dětská část: Pediatrická klinika: 1B, PC, Hematologicko-onkologická klinika

V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Rozsypal Kosťuková Vendula

Mgr. Rozsypal Kosťuková Vendula

tel.: 224 431 172, 727 812 219

e-mail: vendula.kostukova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky
Dospělá část: Klinika rehabilitace, Onkologická klinika, Interní klinika 2.st,

Dětská část: Oční klinika - spojeno s dospělou klinikou, dětská rehabilitační klinika, dětská ortopedická klinika

V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Picková Alice

Mgr. Veverková Magdalena 

1. zástupce vedoucí oddělení

tel.: 224 431 175, 727 812 223
e-mail: magdalena.veverkova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Centrum léčby bolesti, Spinální jednostka, Neurologická klinika 1.st, Interní klinika 7.stanice

V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Suková Kristýna

Mgr. Suková Kristýna

tel. 224 431 176, 727 812 218

email: kristyna.sukova@fnmotol.cz

Přidělené kliniky:

Dospělá část: Ortopedická klinika I. - Traumatologie + JIP, Metabolická jednotka - JIP

Děti: Kardiocentrum, Pediatrická klinika 1C

V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Veverková Magdalena

Bc. Schmidová Tamara

tel.: 224 431 171, 727 812 225
e-mail: tamara.schmidova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Kardiologická klinika 1.,2.stanice, Koronární jednotka, Gynekologicko-porodnická klinika, Interní klinika 5.st - nefrologie
Dětská část: Novorozenecké oddělení

V době nepřítomnosti zastupuje: Hlaváčková Eliška, DiS.

Hlaváčková Eliška, DiS.

tel.: 224 431 173, 722 983 734
e-mail: eliska.hlavackova@fnmotol.cz

Přidělené kliniky:
Dospělá část: Kardiochirurgie 1.,2. stanice + JIP, ORL 1.,2.stanice + JIP, Neurologická klinika 2.stanice

Dětská část: Neurologická klinika 1.,2. stanice + JIP, ORL 1.,2. stanice + JIP

Ambulance: Foniatrie - dětská poliklinika FNM

V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Šmídová Tamara

Mgr. Makešová Denisa

tel. 442 431 196,727 812 220

e-mail: denisa.makesova@fnmotol.cz

Přidělené kliniky:

Dospělé kliniky: Interní klinika 1.stanice, I.Ortopedická klinika 1.,2.,3.stanice + JIP

Dětský paliativní tým

V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Guznarová Kristin

 Mgr. Neradová Magdaléna

tel.: 224 43 1182, 727 812 228

e-mail: magdalena.neradova@fnmotol.cz

Přidělené kliniky:

Dospělá část: DIOP, NIP, dospělá ARK

Dětská část: Stomatologická klinika, dětská ARK, Neurochirurgická klinika, Chirurgická klinika, Pediatrická klinika - PA + JIP, 1A

Ambulatní část: Genetická ambulance, Dětská psychiatrická ambulance

V době nepřítomnosti zastupujeMgr. Vargová Jana

Mgr. Hánová Jaroslava

tel.: 224 431 180, 727 812 226

e-mail: jaroslava.hanova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Neurochirurgická klinika, Ortopedická klinika -  septika, III. Chirurgická klinika + JIP, II. Ortopedická klinika 1.,2. stabuce + JIP
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Ježek Václav 

Mgr. Ježek Václav 
tel.: 224 431 178, 727 812 207
e-mail: v.jezek@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Lůžková část dospělá: Pneumologická klinika 1.,2. stanice + JIP, Infekční klinika, Urologická klinika + JIP, I. Chirurgická klinika 2.,3. stanice, plastika + JIP

V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Hánová Jaroslava

Detašovaná pracoviště:

Kontakty na zdravotně sociální pracovnice Centra následné péče - LDN

Buková Naděžda 

tel.: 224 434 426, 727 812 227

e-mail: nada.bukova@fnmotol.cz

Přidělené stanice: 1

V době nepřítomnosti zastupuje:  Bc. Krátká Jaroslava

Bc. Krátká Jaroslava 

tel.: 224 434 437, 727 812 230 

e-mail: jaroslava.kratka@fnmotol.cz

Přidělené stanice: 10.

V době nepřítomnosti zastupuje: Buková Naděžd

Bc. Guznarová Kristina

tel.: 224 434 446, 727 812 237

e-mail: kristina.guznarova@fnmotol.cz

Přidělené stanice: 2.

Akutní lůžka: Interní klinika 3.st

V době nepřítomnosti zastupuje:  Bc. Krátká Jaroslava, Buková Naděžda (CNP - LDN), Mgr. Makešová Denisa (Interní klinika)

Bc. Kopecká JiřinaDis.

tel.: 224 434 429, 727 812 231
e-mail: jirina.kopecka@fnmotol.cz

Přidělené stanice:  14, Geriatrická klinika

V době nepřítomnosti zastupuje:  Bc. Šebová Kristýna, DiS.

Bc. Šebová Kristýna, DiS.

tel.: 224 434 438, 727 812 229
e-mail:  kristyna.sebova@fnmotol.cz
Přidělené stanice: 8

V době nepřítomnosti zastupuje:  Bc. Kopecká Jiřina, Dis.

Kontakt na zdravotně sociální pracovnici Dětské psychiatrické kliniky

Mgr. Severová Jana
tel.: 224 433 424, 727 812 224   

fax.: 224 433 420/421
e-mail: jana.severova@fnmotol.cz
Přidělená klinika: Dětská psychiatrická klinika, pavilon č. 8.

V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr.Dlabačová Hana

 

Mgr. Dlabačová Hana

 tel: 224 433 469, 720 932 275

fax.: 224 433 420/421

e-mail: hana.dlabacova@fnmotol.cz

Přidělená klinika: Dětská psychiatrická klinika, pavilon č. 8.

V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Severová Jana

Další činnost

-        vedení odborných praxí studentů vysokých a vyšších odborných škol se sociálním zaměřením

-        praktická výuka v rámci Akreditovaného kvalifikačního kurzu – Zdravotně sociální pracovník

-        vedení předmětu Supervize odborných praxí na VOŠSP Praha 10

-        zapojení se do výuky mediků  2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

-        výuka předmětu Základy zdravotně sociální práce v bakalářském programu Pediatrické ošetřovatelství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

-        zajištění přednášek pro lékaře před atestací

-        účast na pracovních skupinách v rámci Komunitního plánování sociálních služeb pořádaných Úřadem městské části Prahy 5

-        další přednášková činnost na seminářích a konferencích zabývajících se zdravotně sociální problematikou

Kritéria pro vyžádání sociální péče

Sociální pracovníci FN v Motole ve spolupráci s rodinnými příslušníky a ostatními odborníky zajišťují nebo zprostředkovávají pomoc pacientům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, individuálně podle jejich konkrétní potřeby:

I. U dospělých pacientů, zejména:

 • osobám se sníženou soběstačností
 • seniorům  
 • osobám dlouhodobě nemocným
 • osamělým pacientům
 • osobám bez přístřeší
 • osobám s nutností zajištění další následná péče
 1. zdravotní pobytová: Oddělení následné péče, hospicová péče,
 2. zdravotní terénní: domácí zdravotní péče, mobilní hospicová péče
 3. sociální pobytová: domovy pro seniory, azylové bydlení
 4. sociální terénní: pečovatelské a asistenční služby
 • osobám s potřebou poskytnutí odborného sociálního zajištění

II. U  dětských pacientů a jejich rodin, zejména:

 • pokud je dítě vážně nemocné, vyžadující zvláštní nebo náročnou péči, je poskytované komplexní zdravotně sociální  poradenství
 • s potřebou zajištění návazné péče v terénu a pobytových sociálních či zdravotních službách
 • v případě potřeby zajištění spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí (např. při  podezření na zanedbávání péče, syndrom CAN, ohrožení výchovy a vývoje dítěte,atd.)

Z historie

Sociální práce ve FN v Motole vznikala v 50. a 60. letech minulého století na základě metodického opatření Věstníku ministerstva zdravotnictví. V té době sociální službu pro dospělé pacienty Městské nemocnice v Motole vykonávaly dvě sociální pracovnice: Ing. Peksová a paní Beňová. Sloučením Dětské fakultní nemocnice v Motole a Městské nemocnice v Motole začalo vznikat i samostatné sociální oddělní pod vedením Ing. Peksové. Tak jak se rozšiřovala FN Motol, rozšiřovala se i činnost sociálního oddělení.

V roce 1982 na tomto oddělení vykonávala řídící činnost paní Jitka Sklenářová, která zde působila ve funkci vedoucí až do r. 2005. Za dobu jejího působení se začala sociální práce ve zdravotnictví rozvíjet jako specifická odborná činnost, nedílná a nezbytná součást léčebného a ošetřovatelského procesu. Byly tak dány základy pro vznik koncepce sociální práce v této nemocnici.

Od roku 2005 do roku 2011 funkci vedoucí sociálního oddělení zastávala Mgr. Marková Věra. Její přínos byl především v zavedení dobrých metodických postupů. Zavedla systém vyžádání sociální péče na základě žádánkového systému v celé nemocnici. Mgr. Marková rovněž zorganizovala konferenci s mezinárodní účastí, na níž byl mj. prezentován model sociální práce ve zdravotnictví v Rakousku a v České republice.

Od roku 2011 dodnes funkci vedoucí sociální oddělení zastává Mgr. Vargová Jana.

Dokumenty ke stažení

Žádost ke stažení:

Název zařízení: Fakultní nemocnice v Motole

Adresa zařízení: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Ústředna FN Motol: 224 431 111
Oddělení sociální: 224 431 170 – 82, 96
Číslo faxu: 224 431 174

Vedoucí oddělení sociálního FN Motol:

Mgr. Jana Vargová ( jana.vargova@fnmotol.cz)

1. zástupce vedoucí:
Mgr. Magdalena Veverková (magdalena.veverkova@fnmotol.cz)

2. zástupce vedoucí:
Mgr. Alice Picková (alice.pickova@fnmotol.cz)

Sekretariát sociálního oddělení

Vladimíra Králová, DiS.
vladimira.kralova@fnmotol.cz
Tel: 224 43 1181, Fax: 224 43 1174
Datová schránka: nk8bxj3

Skip to content