Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

O vznik pracoviště se zasloužil doc. MUDr. Karel Šilink, DrSc., žák zakladatele české endokrinologie, akademika prof. Josefa Charváta, DrSc. Pracoviště vzniklo jako detašovaná lůžková báze Šilinkem založeného Výzkumného ústavu endokrinologického (VÚE) a slavnostně bylo otevřeno 1. 7. 1959.

doc. MUDr. Karel Šilink, DrSc.  

 

Do té doby nebylo možno systematicky podávat léčebné dávky 131 I pacientům s tyreotoxikózou a karcinomem štítné žlázy (první experimentální terapie u nás byly podány v letech 1956-9 ve VÚE a hospitalizace probíhala na interně nemocnice ve Staré škole v Dušní ulici). Kapacita 20 lůžek byla využita pro diagnostiku a od ledna 1960 i pro terapii otevřenými zářiči, těžiště práce lůžkového oddělení spočívalo především v terapii tyreotoxikóz.  Po vybavení pracoviště scintigrafem Siemens (1962) bylo možno rozšířit služby o konziliární vyšetření pro Městskou nemocnici v Praze 5 Motole a pracoviště bylo částečně začleněno do struktur MěN v Motole jako spolupracující interní oddělení. Tvořilo je asi 30 pracovníků z VÚE a motolské nemocnice, oddělení vedl prim. MUDr. Jan Kubal.  V tehdejších ambulancích a na lůžkách bylo vyšetřeno kolem 400 pacientů ročně. Ve spolupráci s gynekologickým oddělením bylo do r. 1973 léčeno před érou cytostatik asi 200 pacientek intrakavitární aplikací koloidu radiozlata 198Au. Těsná spolupráce s přednostou chirurgického oddělení prof. MUDr. B. Niederlem, DrSc. vynikajícím operatérem štítné žlázy, umožnila zavedení tzv. "horkých" operací nádorů štítné žlázy po aplikaci radiojódu.

Od roku 1965 vedl  Radioizotopové oddělení prim. MUDr. Jan Němec, CSc. a hlavní oblast zájmu byla přesunuta na léčbu diferencovaného folikulárního a papilárního karcinomu štítné žlázy, v této linii pracoviště pokračuje dosud.

prof. MUDr. Jan Němec, DrSc. 

 

K dalšímu rozvoji diagnostiky a terapie došlo v letech 1972-1974  instalací barevného scintigrafu Picker a rozšířením pracoviště o druhý pavilon, kam se přesunula diagnostická část radioizotopového oddělení, což umožnilo zvýšit kapacitu lůžkového fondu na 25 a po další rekonstrukci v r. 1980 na konečných 29 lůžek.

 V roce 1970 vznikla specializovaná poradna pro léčbu závažných forem endokrinní orbitopatie, vedená MUDr. Stanislavem Váňou, CSc., který položil základy pro vznik interdisciplinární spolupráce endokrinologa s oftalmologem v jedné ordinaci.

Kromě léčby a celorepublikové dispenzarizace pacientů s papilárním a folikulárním karcinomem štítné žlázy (terapeutický spád je v té době i pro větší část Slovenska) se na pracovišti od r. 1978, pod vedením MUDr. Marty Neradilové, CSc., začala soustřeďovat i celorepubliková péče o pacienty s medulárním karcinomem štítné žlázy.

V roce 1985 vzniklo v souvislosti se změnou statutu nemocnice na Fakultní nemocnici v Motole Oddělení nukleární medicíny v Motole. Toto oddělení spolu s lůžkovou částí  VÚE se stalo základem pro nově vzniklou Kliniku nukleární medicíny (1992), společného pracoviště 2. lékařské fakulty UK a  Fakultní nemocnice v Motole,  prvním přednostou  kliniky se téhož roku stává doc. MUDr. Jan Němec, DrSc.

Zásadní změny na klinice nastaly přestěhováním do nových prostor modrého pavilonu FN v Motole v březnu 1998. Klinika získala moderní přístrojové vybavení a prostory důstojné pro pracoviště celostátního významu. Byl tak umožněn další rozvoj zejména nukleární diagnostiky o řadu speciálních radionuklidových vyšetření a nových léčebných postupů i u netyreoidálních onemocnění. Radioimunoanalytická laboratoř KNM se od téhož roku stala součástí Ústavu klinické biochemie UK 2. LF a FN Motol.

V roce 1999 vystřídal ve vedení kliniky prof. Němce doc. MUDr. Petr Vlček, CSc. Pod jeho vedením se dále rozvíjejí základní diagnostické a léčebné programy, rozšiřuje se spolupráce s dalšími klinikami, pokračuje bohatá činnost vědecko-výzkumná i pedagogická.

Na klinice v současnosti pracuje kolem 60 zaměstnanců. Registr kliniky tvoří 45 000 pacientů, dispenzarizováno bylo koncem roku 2010 přes 11300 pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy (jde o jeden z největších souborů v celosvětovém měřítku). Na lůžkovém oddělení je ročně hospitalizováno  kolem 950 pacientů (z toho přes 95 % karcinomů). V endokrinologické ambulanci kliniky je vyšetřeno kolem 13 000 a v ambulanci nukleární medicíny kolem 6 000 pacientů ročně.

Výzkumná činnost kliniky je těsně provázaná s klinickou praxí. V 90. letech minulého století byla do standardního vyšetřovacího programu zavedena scintigrafická diagnostika pomocí 99mTc-MIBI. Na klinice proběhly první terapie 131I-mIBG u pacientů s medulární tyreoidálním karcinomem (1994), ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie UK 2. LF u dětí s maligním neuroblastomem (1997), karcinoidem (1999) a maligním feochromocytomem (2001).

V roce 2001 bylo rozhodnutím ředitele FN v Motole při klinice zřízeno Centrum pro tyreoidální onkologii a tyreoidální orbitopatii UK 2. LF a FN Motol, pod vedením doc. Vlčka, které poskytuje  odbornou konziliární péči pro území celé ČR. V roce 2002 rozhodnutím ministryně zdravotnictví ČR bylo pracoviště přejmenováno, v souladu s náplní léčebně-preventivní činnosti a zaměřením  pregraduální i postgraduální výuky, na Kliniku nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME).

Od roku 2008 je KNME schváleným centrem pro léčbu onkologických onemocnění pomocí radiofarmaka 131I-mIBG, diagnostiku a terapii po přípravě lidským rekombinantním tyreostimulačním hormonem (rhTSH) a pro léčbu závažné tyreoidální autoimunitní orbitopatie (TAO) analogy somatostatinu.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY