Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

Oddělení klinické psychologie vzniklo rozhodnutím p. ředitele JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, č. 4/2006 o zřízení Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice v Motole v souladu s ustanovením čl. 9, odst. 2, písm. i) Organizačního řádu k zajištění preventivní, diagnostické a psychoterapeutické péče ve FN Motol a nabylo účinnosti dnem 1.5.2006. Oddělení klinické psychologie začalo fungovat s nástupem PhDr. Raudenské, Ph.D. a to od června 2006. Oddělení navazuje na 35leté tradice psychologické péče ve FNM v pedopsychiatrii, v pediatrických oborech a později na mladší tradice v somatických oborech u dospělých pacientů.

Tradice psychologické péče v dětské psychiatrii vznikla založením kliniky Dětské psychiatrie (DPK) v roce 1971, v r. 2006 oslavila klinika 35. výročí založení. Počátkem roku 1971 byly přijaté psycholožky Mgr. Nečasová a PhDr. Gjuričová na připravované oddělení dětské psychiatrické kliniky. První měsíce se věnovaly výzkumu, který vedl první přednosta DPK prof. MUDr. Fischer. V této době, na počátku 70.let, pracovala v Motole psycholožka PhDr. Milada Nováková v Ústavu výzkumu a vývoje dítěte. Pro psychologickou historii je zajímavý přínos psychiatra a zároveň psychologa MUDr.Špitze, zakladatele rodinně terapeutické práce a vzdělávání, v jehož odkazu pokračuje nyní Centrum rodinné terapie (PhDr.Gjuričová, MUDr.Brodová, Mgr.Nečasová). Díky psychoterapeutickému i psychologickému vzdělání MUDr.Špitze vznikla na DPK koncepce komunitní léčby dětských pacientů (léčba prostředím) a začal se rozvíjet důraz na rodinnou terapii. Psychologové, kteří zde v minulosti pracovali, i současní psychologové, považují tuto koncepci jako velmi smysluplnou. Toto pojetí bylo ve své době velmi moderní, integrující nové trendy léčby dětských pacientů, a významně ovlivnilo myšlení a přístup psychiatrů k léčbě dětských pacientů (za mnohé například prim.MUDr.Koutek, MUDr.Zámečníková a další). Na dětské psychiatrické klinice pracovali z klinických psychologů dále například PhDr. Mlčochová-Holejšovská, PhDr.Kubička, PhDr.Valášek a další. V současné době je psychologická péče na DPK zastoupena v klinické diagnostické a psychoterapeutické péči PhDr. Bechyňovou, PhDr. Kopeckou, Mgr. Juráňovou a Doc. PhDr. Kocourkovou. Psychologové se podílejí se i na aktivitách výzkumných. Doc. PhDr. Kocourková působí jako pedagog 2.LF UK. Psychologové v ambulanci Dětské psychiatrické kliniky na dětské poliklinice FN Motol začali pracovat od jejího založení v roce 1979. Původně zde byl tým složený ze dvou psychiatriček (prim. MUDr. Fibichová a MUDr. Holečková), dvou psychologů a dvou sociálních pracovnic. Začínali zde např. psychologové PhDr. Plášil, PhDr.Valášek, PhDr.Krušinová, PhDr.Mačasová, PhDr.Toužimská, Mgr.Nečasová, PhDr.Gjuričová, PhDr.Fabíková. Za působení prim. Špitze se začaly rozvíjet dětské i rodičovské psychoterapeutické skupiny. Krátce zde působila socioložka dr.Bubleová-Dunovská. V současné době pracuje na Psychiatrickém oddělení polikliniky jedna psychiatrička, dvě psycholožky a to PhDr. Fabíková a Mgr.Nečasová, jedna dětská sestra a sociální pracovnice. V Centru rodinné terapie pracují PhDr.Gjuričová a Mgr.Nečasová.

Psychologická péče o dětské pacienty v pediatrii byla zajišťována již na Karlově na I.dětské klinice prof. MUDr. Švejcara. Zde bylo založeno tzv. "výchovné oddělení", které vedl MUDr. Trnka, psycholožkou zde byla PhDr. Hermanová. Po přestěhování obou klinik (I. a II. dětská klinika) z Karlova do Motola byl přednostou I.dětské kliniky v letech 1971-1974 prof. MUDr. Poláček. Zde pracovala psycholožka PhDr.Kňourková, která v roce 1975 přešla do pracovního poměru tehdejší Fakulty dětského lékařství. V této době na klinice pracovala PhDr.Sládečková, PhDr. Komersová-Pekárková a PhDr. Los, od r. 1978 PhDr. Nesrstová. Psychologové kliniky se podíleli také na výuce a publikační činnosti. Přednostou II.dětské kliniky byl v 70.letech prof. MUDr.Houšťek, na této klinice od r. 1973 pracuje doposud jako psycholožka PhDr.Krejčová. V Ústavu výzkumu vývoje dítěte při II.dětské klinice pracovali jako psychologové již zmiňovaná PhDr.Nováková, později PhDr.Vyhnálek. Specializací psychologů II.dětské kliniky byla psychologická péče u pacientů s endokrinologickými, hematologickými a respiračními onemocněními, psychologickou péči u endokrinopatií zajišťovala I.dětská klinika. Psychologové I. dětské kliniky pečovali především o pacienty s těžkou formou astmatu, polytraumaty, Reyovým syndromem, probíhal výzkum u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Koncem 70.let vzniklo při I. dětské klinice dialyzačně transplantační centrum a psychologové, kteří zde pracovali spolupracovali i s rodinami dětských pacientů (Klub rodičů a přátel dětí na dialýze a po transplantaci, prázdninové dialýzy). Na dialyzačním centru od počátku pracovala PhDr. Nesrstová, později Mgr.Chladová, krátce PhDr.Pekárková, od r.2003-2005 Mgr. Kleinová, od r. 2005 Mgr.Walterová. V letech 1986-1990 vzniklo ve FN Motol Středisko psychologů, první v republice, jehož vedoucím byla jmenovaná PhDr.Nesrstová z tehdejší I.dětské kliniky. V době fungování Psychologického střediska probíhaly v nemocnici tzv. Bostonské semináře s aktivní účastí psychologů. V současné době na Pediatrické klinice pracuje Mgr.Walterová, PhDr.Nesrstová, PhDr. Krejčová a Mgr.Chladová, která participuje na aktivitách klubu dětí s cystickou fibrózou. PhDr. Nesrstová spolupracuje na Dětské poliklinice s Poradnou dětské gastroenterologie a výživy.

V 80.letech pracovala na Dětské stomatologické klinice PhDr. Semerádová, na dětské Anesteziologicko-resuscitační klinice PhDr.Sauerová, malý úvazek měla i psycholožka na Dětské rehabilitační klinice. Na dětské kardiologii v té době pracovala PhDr.Trubačová. Na dětské onkologii pracovali sociolog PhDr. Kabele, psychologové PhDr. Mahler, PhDr.Pičman a PhDr.Maiwaldová. Po jejich odchodu na konci 80.let Onkologická klinika psychology neměla a využívala konziliárních služeb psychologů z Pediatrické kliniky. V polovině devadesátých let byl při Onkologické klinice zřízen Úsek psychosociální péče, jehož vedením byla pověřena dětská psychiatrička, později zde pracoval dva roky psycholog PhDr. Bureš. Od r. 2003 na klinice dětské onkologie pracuje Mgr.Víchová. Nadace Haima, která vznikla v roce 1991 a financovala řadu aktivit pro hematologické pacienty, umožnila od r.1993 práci na hematologickém oddělení psycholožce PhDr. Reichlové. V roce 2004 se Onkologická klinika sloučila s hematologickým oddělením a na vzniklé Klinice dětské hematologie a onkologie byl v roce 2006 vytvořen úsek psychosociální péče, který aktuálně zahrnuje dvě psycholožky, herního specialistu, psychosociální pracovnici s terapeutickým výcvikem a speciální pedagožku. Na dětské neurologické klinice pracovala PhDr.Pazourková, PhDr.Kateřina Chamoutová, později Mgr. Maulisová, PhDr.Tošnerová. Na Foniatrickém oddělení pro děti pracuje dosud PhDr.Vymlátilová. Na Dětské chirurgické klinice pracuje s dětmi a jejich rodinami Mgr.Doležalová.
Kliničtí psychologové v somatických oborech v dospělé části nemocnice začínali pracovat na jednotlivých odděleních a klinikách v rámci biopsychosociálního přístupu k pacientům hospitalizovaných ve FNM. Nejdelší historii psychologické péče v dospělé části FN Motol představuje práce PhDr. Junga na Neurologické klinice pro dospělé, kde pracuje doposud od roku 1977.

V počátku 80.let nastoupila krátce na interní kliniku pro dospělé klinická psycholožka PhDr. Míková. V polovině 80. let na stomatologii dlouhodobě pracovala PhDr. Semerádová. Situace v psychologické péči o dospělé pacienty v somatických oborech ve FN Motol se začala postupně zlepšovat od konce 90. let a od poloviny druhého tisíciletí.  Například v roce 1995 vzniklo ve FNM Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, kde je od počátku součástí týmu psycholog PhDr.Knotek, CSc. Prim. MUDr. Kozák chápal vždy na základě zahraničních zkušeností léčbu chronické bolesti jako multidisciplinární, ve které je důležitá psychologická péče. Od r. 2006 spolupracuje s Centrem pro léčení a výzkum bolestivých stavů i PhDr.Raudenská, PhD. Také díky Doc.MUDr.Drábkové, která vždy osobně propagovala pozitivní přínos práce klinického psychologa v komplexní péči o pacienty na dlouhodobé plicní ventilaci, je zajišťována psychologická péče na OCHRIPu od r. 1998 Mgr. Woleskou. V léčebně dlouhodobě nemocných pracovala na počátku 90.let krátce klinická psycholožka PhDr.Škorpilová. V Centru zrakových vad, které pečuje o dětské i dospělé pacienty (dříve Oftalmopedický ústav, později Ústav pro nápravu zrakových vad), od 70.let až do roku 1990 pracovala PhDr.Strnadová-Vágnerová, v 90.letech zde krátce působila Mgr. Pihrtová a Mgr. Kulhánek, od r. 1992 zajišťovala psychologické služby PhDr. Jílková.

Na počátku prvních let druhého tisíciletí začali v dospělé části FNM pracovat kliničtí psychologové i v dalších somatických oborech.  Potřeba psychologické péče zde vzešla ze strany ošetřujícího personálu, který chápal, že je zapotřebí odborné psychologické podpory při zařazování pacientů nejen do transplantačního programu plic, ale i při dalších psychosociálních problémech pacientů před a po transplantaci. Vznikem Oddělení klinické psychologie v červnu 2006 je lépe organizačně poskytována konziliární psychologická péče v dospělé části FN Motol. 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY