FN Motol nově zřizuje Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny

Praha, 31. srpna 2022 – Od 1. září se rozbíhá provoz zcela nové kliniky, která naváže a rozvine činnost stávajícího Infekčního oddělení FN Motol. Klinika bude pacientům poskytovat péči formou jak ambulantní, tak i lůžkové péče. Infekční lůžková stanice bude nejdříve disponovat kapacitou 23 lůžek, v budoucnu by mělo dojít k rozšíření až na 40 lůžek pro dospělé pacienty (z toho 5-7 v režimu intermediární péče*) a 20 lůžek pro děti.

Problematika infekčních nemocí se v posledních několika letech dostává stále více do popředí medicínské, ale i veřejné sféry. „Nejen složitá covidová pandemie, ale nové nebo znovuobjevující se infekce, narůstající rezistence bakterií na antibiotika, stále častější turistické i pracovní cesty do exotických oblastí anebo odmítání očkování jsou hlavními důvody, proč infekční lékařství neustále nabývá na svém významu,“ říká MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Poskytovaná péče bude zaměřena nejen standardním směrem, ale soustředí se také na moderní metody s důrazem na mezioborovou spolupráci a konziliární přístup. Stěžejní bude zejména spolupráce s Ústavem lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol a začlenění infektologických konzultantů do léčebných týmů na jednotlivých klinikách. Mezi jejich hlavní náplň činnosti bude patřit diferenciální diagnostika infekcí a neinfekčních onemocnění, která se mohou projevovat obdobnými symptomy (horečka a zánět nejasné etiologie, uzlinový syndrom apod.), antibiotická terapie méně častých či obtížně léčitelných infekcí, diagnostika a terapie infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče a rozvoj programu antibiotického stewardshipu (tzn. přístup, který definuje správné používání antimikrobiálních látek zavedený v celém zdravotním systému na základě zajištění monitorování a podpory jejich uvážlivého používání pro zachování účinnosti těchto léčiv i v budoucnu) ve FN Motol. „Naším cílem je poskytovat kvalitní a komplexní péči o infekčně nemocné s využitím moderních vědeckých poznatků a principů medicíny založené na důkazech, přičemž zkušenosti ze zahraničí ukazují, že péče o naše pacienty musí být založena na mezioborové spolupráci, k čemuž FN Motol poskytuje optimální zázemí,“ doplňuje Milan Trojánek.

V rámci kliniky bude také zřízeno Centrum pro pacienty s horečnatými a zánětlivými stavy nejasné etiologie, Očkovací centrum (očkování na vlastní žádost, očkování rizikových skupin pacientů) a komplexní Centrum cestovní medicíny (poradenství před cestou, očkování, diagnostika a léčba pacientů se zdravotními obtížemi po návratu z tropů), která doplní existující Centrum pro léčbu virových hepatitid a Centrum pro léčbu uživatelů drog. V plánu je navíc zřídit stacionář pro OPAT (outpatient parenteral antibiotic therapy) a rozšíření provozu specializovaných infektologických ambulancí.

Lůžková péče bude určena především pro diagnostiku a terapii stavů vyžadujících specializovanou infektologickou péči a pro terapii komunitních a nozokomiálních infekcí, které vyžadují izolační režim pro zábranu dalšího přenosu nákazy.

* intermediární péče – jedná se o způsob lékařské a zdravotní péče, která je na pomezí mezi péčí intenzivní a standardní

Kontakt pro média:

Pavlína Danková, tel: 724 227 503, e-mail: pavlina.dankova@fnmotol.cz

Tisková zpráva ke stažení: FN Motol nově zřizuje Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny (460 KB)

Skip to content