O centru

Na základě iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2011 založeno Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKC). Záštitu nad NKC převzala Fakultní nemocnice v Motole, jakožto člen mezinárodní sítě WHO Zdravých nemocnic. Aktivity NKC směřují k zavedení mezinárodních a regionálních strategií, doporučení a akčních plánů za účelem snížení mortality a morbidity dětí. NKC se dále podílí na edukační a vědeckovýzkumné činnosti.

V současné době tvoří NKC tři samostatná pracoviště:

  • Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN v Motole při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF (CÚP): Činnost centra se zaměřuje na preventivní aktivity v oblasti prevence úrazů a násilí u dětí, dospělých a seniorů. CÚP designuje školy v rámci programu Mezinárodní bezpečná škola.
  • Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN v Brně (KDCHOT): Aktivity jsou zaměřeny především na problematiku dětských traumat, na systém sběru úrazových dat a jejich analýzu využitelnou pro hodnocení efektivity a kvality zdravotní péče či preventivní činnosti.
  • Ústav zdraví, dětí a mládeže 3. LF UK (ÚZDM): Činnost ústavu je orientována na problematiku veřejného zdraví a sociální pediatrii. Součástí ústavu je poradna pro studenty.
Skip to content