OPŽP

Modernizace zařízení Spalovny nebezpečných odpadů ve Fakultní nemocnici v Motole

Registrační číslo:

  • CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0012530

 Stručná charakteristika projektu:

Cílem projektu bylo navýšení kapacity zařízení na zpracování zdravotnického odpadu v areálu Fakultní nemocnice v Motole na území Hlavního města Prahy.

Byly modernizovány vybrané částí technologického spalovacího zařízení za účelem dosažení navýšení kapacity spalovny tak, aby byla splněna hodnota stanoveného indikátoru v souladu s výzvou OPŽP.

Spalovna nebezpečných odpadů ve Fakultní nemocnici v Motole, která byla dlouhodobě v nevyhovujícím technickém stavu, by bez důkladné modernizace technologického zařízení a bez obnovení automatiky provozu směřovala k výraznému snížení svého výkonu. Projekt řešil navýšení potřebné kapacity spalovacího zařízení prostřednictvím investice do rekonstrukce sila pro externí odpady, do modernizace zařízení pro spalování tekutého odpadu a do nového řídicího systému se zaměřením na automatizaci provozu Měření a regulace (MaR), a také pomocí nových opatření. Jednalo se o investici do instalace primárního vzduchového ventilátoru, chladících výměníků, průběžného monitoringu spalin a do zařízení pro redukci oxidu dusíku (NOx).

Realizace projektu umožňuje lepší nakládání s odpady. Využitelná kapacita byla navýšena o 300 t/rok.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí a státním rozpočtem.

Celkové výdaje projektu s DPH: 47 532 230,02 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 36 256 440,00 Kč
Dotace EU: 30 817 974,00 Kč (85%)
Datum zahájení realizace projektu: 27.8.2021
Datum ukončení realizace projektu: 1.11.2022

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha

Více informací o Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 najdete zde.