Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00001

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu bylo zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť zaměřené na profesní nelékařské zdravotnické vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro nelékaře. Tento systém vzdělávání vedl k efektivnímu využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí. Vzdělávací akce probíhaly v letech 2010–2013.

V rámci projektu podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla Fakultní nemocnice v Motole (Ústav ošetřovatelství a Samostatné oddělení vzdělávání) dodavatelem vzdělávací akce:

Certifikovaný kurz pro přípravu mentorů klinické praxe a školitelů specializačního vzdělávání

Kurz proběhl od 04. 01. do 15. 06. 2012. Absolventi certifikovaného kurzu získali odbornou způsobilost k přímé pedagogické činnosti v rozsahu samostatného vedení, koordinace a hodnocení praktického vyučování a odborné praxe v oblasti ošetřovatelství nebo porodní asistence studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol a specializačního vzdělávání v oboru své specializace. Absolventi  certifikovaného kurzu se tedy uplatní jako:

  • mentoři klinické praxe v rámci kvalifikačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v ošetřovatelských profesích na středních, vyšších odborných a vysokých školách;
  • školitelé teoretické i praktické části specializačního vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek;
  • školitelé teoretické i praktické části akreditovaných kvalifikačních kurzů pro přípravu sanitářů, ošetřovatelů a zdravotnických asistentů;
  • školitelé pracovní adaptace absolventů škol.

Hlavní řešitel projektu: PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA, Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol.

Další informace o projektu naleznete na: https://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/

Skip to content